منابع آب استان البرز

منابع طبیعی استان البرز
منابع آب استان البرز
هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم . سوره انبیاء آیه 30
منابع آب استان البرز به دو دسته آب های سطحی و زیر زمینی تقسیم می شوند:
الف ) آب های سطحی : ارتفاعات شمالی استان البرز سرچشمه رودهای دائمی از جمله کرج ، طالقان و کردان است. در جنوب استان البرز به دلیل بارش کم، بیشتر رودها به شکل فصلی یا اتفاقی دیده می شوند.
رود کرج: رود کرج از بخش مرکزی رشته کوه های البرز ( خرسنگ کوه ) سرچشمه می گیرد و در مسیر حرکت خود پس از دریافت چند شعبه از جمله وارنگه رود، ولایت رود ، آزادبر و شهرستانک در بستری پر پیچ و خم به سمت جنوب استان البرز جریان می یابد و در انتها به دریاچه نمک قم می ریزد.
در سال 1342 سد امیرکبیر ( سد کرج ) به عنوان اولین سد مخزنی چند منظوره در ایران بر روی رود کرج احداث شد که بخشی از آب مصرفی شهر ترهان و کرج را تامین می کند.
رود کرج در گذشته باغ ها و اراضی کشاورزی شهر های کرج و شهریار را آبیاری می کرد ولی در سالهای اخیر به دلیل رشد بی رویه جمعیت بیشتر آب آن برای مصرف شرب به تهران و شهرک های اقماری منتقل می شود.
رود طالقان : شاخه اصلی رود طالقان از ارتفاعات کهار بزرگ سرچشمه می گیرد و پس از دریافت بیش از 15 رود بزرگ و کوچک از جمله دیزان و کرکبود، در دره طالقان به سمت غرب جریان می یابد. در سال 1385 سد مخزنی چند منظوره طالقان بر روی این رود احداث شد.
عمده ترین اهداف احداث سد طالقان :
– کنترل و تنظیم جریان های سطحی
– -تولید انرژی برق آبی
– تامین بخشی از آب آشامیدنی تهران و کرج
– تامین آب مورد نیاز کشاورزان
سد امیرکبیر یا سد کرج از نوع سد بتنی دو قوسی ، ارتفاع از پی 18 متر ، طول تاج 39 متر ، تاریخ ساخت 1342 و حجم مخزن 25 میلیون مترمکعب می باشد.
سد طالقان از نوع سد خاکی با هسته رسی ، ارتفاع از پی 13 متر ، طول تاج 1 متر ، تاریخ ساخت 1385 و حجم مخزن 42 میلیون متر مکعب می باشد
رود کردان : رود کردان از ارتفاعات کهار بزرگ سرچشمه می گیرد. از شاخه های اصلی آن میتوان به دروان و برغان اشاره کرد. رود کردان با جهت شمال شرقی – جنوب غربی از شهرستان ساوجبلاق و نظرآباد عبور می کند و در اطراف روستای نجم آباد وارد رود شور می شود.
رود شور : رود شور از به هم پیوستن رودهای کردان و ابهرورد در شهرستان نظرآباد به وجود می آید و پس از عبور از سازنده های شور به موازات جاده کرج – اشتهارد به سمت شرق جریان می یابد و از استان البرز خارج می شود.
عوامل موثر در بحران منابع آب زیرزمینی استان البرز:
– آبیاری سنتی
– افزایش جمعیت
– بهره برداری غیرمجاز
– افزایش سطح زیر کشت
– خشکسالی
ب ) آب های زیر زمینی استان البرز : کمی بارش، فصلی بودن رودها و نیاز روز افزون به آب در جنوب استان البرز سبب شده که بیشترین آب مورد نیاز فعالیت های کشاورزی، صنعتی و آشامیدنی از منابع آب زیرزمینی تامین شود.
در استان البرز 2970 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق و 69 رشته قنات جهت بهره برداری از آب زیر زمینی وجود دارد و حیات بسیاری از سکونتگاههای نواحی جنوبی به آبدهی آنها بستگی دارد. به دلیل بهره برداری های بی رویه از منابع آب بسیاری از قنات های استان البرز خشک شده اند.
چشمه ها از دیگر منابع آب های زیر زمینی هستند که بیشتر در مناطق شمالی وجود دارند که مهم ترین آنها عبارتند از :
1- چشمه گله گیله : جاده چالوس – شهرستانک
2- چشمه وله : جاده چالوس – شهرستانک ، روستای وله
3- چشمه گراب: طالقان ، روستای گراب
4- چشمه خنچیره : طالقان ، روستای خچیره
اقدامات اساسی در جهت بهره برداری بهینه از منابع آب
1- جلوگیری از برداشت بی رویه آب
2-تغییر در روش آبیاری
3-مهار آب های سطحی
4- قطع کردن آب مشترکین پرمصرف
5- استفاده از شیر آلات و لوازم استاندارد

Natural Resources Alborz Province
Alborz Water Resources
Created from water every living thing. Sura Anbiya verse 30
Alborz water to surface water and groundwater are divided into two categories:
A) Surface water: the northern highlands permanent rivers originate in Alborz Province including Karaj, Taleghan and the Kurds. Due to low rainfall in the southern Alborz province, most of the rivers are seasonal or accidentally seen.
River Branch: Branch is the central part of the Alborz mountains (Kharsang Mountain) comes from the route after receiving several subsidiaries including Varangehrud, the province, and Shahrestanak Azadbar bed meander to the south of the province Alborz flows and finally flows into the Salt Lake Qom.

Taleghan River: Khar branch Heights Great River Taleghan comes and goes after more than 15 large and small, including designs and Krkbvd in the West Valley Taleghan flows. In 1385 a multi-purpose dam on the river was built Taleghan.
The main objectives of dam Taleghan:
– Regulate the flow of surface
– Hydroelectric power generation
– Supply of drinking water Tehran and Karaj
– Water requirement for farmers
Karaj Amirkabir dam or barrier type double-arch concrete dam, following the height of 18 m, crest length of 39 meters, built on the 1342 and tank volume is 25 million cubic meters.
Taleghan dam of earth dam with a clay core, followed by 13 meters in height, crown length 1 m, on making the 1385 and tank volume is 42 million cubic meters
Kordan River: Khar great river originates from the heights of Kurds. One of the main branches of the tub and Baraghan noted. Kordan is a northeast – southwest of the city Nazarabad Savjblaq and passes around the village Najmabadi is the Saline River.

Factors affecting groundwater resources crisis in Alborz Province:
– Traditional irrigation
– Increasing Population
– Unauthorized operation
– Increase the area under cultivation
– Drought
B) groundwater Alborz Province: low rainfall, seasonality and increasing need for water rivers in southern Alborz Province has caused more water to agricultural, industrial and drinking water supply is groundwater.
2970 in Alborz Province and semi-deep wells and 69 aqueducts to exploit underground water there is life south of the discharge depends on many settlements. Due to indiscriminate exploitation of subterranean water sources have dried Alborz province.
Springs and other groundwater resources are mostly in the northern areas which are most important are:
1 – The Beautiful spring Herds: Road Branch – Shahrestanak
2 – Spring DW: Road Branch – Shahrestanak village promos
3 – Spring Grub: Taleqan Village Grub
4 – Spring Khnchyrh: Taleqan Village Khchyrh
The basic steps in order to optimize utilization of water resources
1 – To prevent indiscriminate removal of water
2 – Changes in irrigation
3 – Inhibition of surface water
4 – cut water consumption Subscribers
5 – Use of standard valves and accessories