آب و هوای استان البرز

آب و هوای استان البرز
استان البرز با وجود وسعت کم، به دلایل متعدد از تنوع آب و هوایی برخوردار است. در این گشتره از آب و هوای معتدل کوهستانی در مناطق شمالی تا نیمه بیابانی در جنوب آن را میتوان مشاهده کرد.
عوامل اصلی موثر بر تنوع آب و هوا به دو دسته برون استانی البرز و درون استانی البرز تقسیم می شود.
الف ) عوامل برون استانی البرز
1. توده های هوای مرطوب غربی : این توده های هوا در فصل سرد سال از غرب و شمال غرب وارد ایران می شوند و در اقلیم استان البرز تاثیر می گذارند. توده های هوای مرطوب غربی که از اقیانوس و دریای مدیترانه سرچشمه می گیرند، قسمت عمده بارش استان البرز را به همراه می آورند و موجب تعدیل دما می وشند.
2. مرکز پرفشار جنب حاره: در فصل گرم قرارگیری مرکز پرفشار جنب حاره در سطوح فوقانی جو، مانع از ورود توده های مرطوب غربی می شود و باعث تشدید خشکی و گرمای هوای استان البرز می گردد.علاوه بر بادغربی، باد گرم و خشکی در فصل گرم سال از سمت جنوب شرقی می وزد و در اصلاح محلی به آن بادراز می گویند و هوای گرم و خشک با گرد و غبار را به همراه می آورد که آثار آن در جنوب استان البرز محسوس تر است
ب ) عوامل درون استانی ( ارتفاع و جهت رشته کوه البرز )
ارتفاعات شمالی استان البرز به صورت رشته کوه های بلند و کشیده از یک طرف سبب کاهش دما می شود و از طرف دیگر مانع نفوذ هوای مرطوب دریای خزر به قسمت داخلی استان البرز می گردد.
مناطق کوهستانی شمال استان البرز در فصل سرد سال، بارش های توده های هوای مرطوب غربی را تشدید می کند و در فصل گرم سال به ویژه فصل بهار سبب بارش در دامنه کوه ها می شود. در مقابل، در بخش های جنوبی که ارتفاع کمتری دارند، افزایش دما باعث می گردد از میزان بارندگی کاسته شود.
میانگین درجه حرارت سالانه به سانتی گراد در کرج و اشتهارد : 14.3
میانگین درجه حرارت سالانه به سانتی گراد در هشتگرد و نظرآباد : 14
میانگین درجه حرارت سالانه به سانتی گراد در طالقان : 11.4

میانگین حداکثر درجه حرارت به سانتی گراد در کرج و اشتهارد : 21.1
میانگین حداکثر درجه حرارت به سانتی گراد در هشتگرد و نظرآباد : 19.2
میانگین حداکثر درجه حرارت به سانتی گراد در طالقان : 17.4

میانگین حداقل درجه حرارت به سانتی گراد در کرج و اشتهارد : 8.8
میانگین حداقل درجه حرارت در هشتگرد و نظرآباد : 8.8
میانگین حداقل درجه حرارت در طالقان : 4.7

حداقل و حداکثر مطلق دمای هوا به سانتی گراد در کرج و اشتهارد : 2- ، 42
حداقل و حداکثر مطلق دمای هوا به سانتی گراد در هشتگرد و نظرآباد : 16-،38
حداقل و حداکثر مطلق دمای هوا به سانتی گراد در طالقان : 21-،35

انواع آب و هوای استان البرز
1- آب و هوای معتدل کوهستانی: زمستان های سرد و مرطوب، تابستانهای معتدل از ویژگی های آب و هوای معتدل کوهستانی است که در مناطق شمالی استان البرز مشاهده می شود و موجب تنوع زیستی در استان البرز گردیده است.
2- آب و هوای نیمه بیابانی : بازش کم و دمای زیاد در بخش های جنوبی استان البرز سبب ایجاد آب و هوای نیمه بیابانی شده است. در این نواحی بر میزان خشکی افزوده می شود، به طوری که در نواحی جنوب غربی استان البرز ( جنوب نظرآباد و اشتهارد ) به شرایط بیابانی نزدیک می شود و حتی در بعضی مناسق زمین های کویری نیز به وجود آمده است.
کویری شدن این نواحی علاوه بر شرایط اقلیمی ( تبخیر شدید – بارش کم ) بیشتر تحت تاثیر شرایط ژئومورفولوژیکی منطقه استان البرز است.
رابطه آب و هوا و فعالیت انسانی در استان البرز
زندگی انسان تحت تاثیر پدیده های طبیعی به ویژه آب و هواست. آب و هوا نقش مهمی در فعالیت های انسانی مانند کشاورزی، مسکن

Weather in Alborz Province
Despite the small size of the Alborz province , for various reasons is variability of climate . Gshtrh of the mild climate in the mountainous north to south, it can be found in semi-desert .
The main factors influencing climate variability into two categories: external and Alborz Alborz Province is divided.
A) external factors Alborz
West moist air masses that come from the ocean and the Mediterranean Sea , the bulk of the rain will bring Alborz Province and caused Vshnd temperature adjustment .
Second . Subtropical high pressure center in the center position of the subtropical high pressure in the upper atmosphere warm , moist masses from entering the West and exacerbate drought and heat will Alborz Province . Well Badghrby , warm and dry in the wind
B ) inter-provincial factors ( altitude and direction of the Alborz mountains )
North Highlands Alborz Mountains long as the temperature is reduced stretched from one side and the other side to prevent moist air from the Caspian Sea to the inner part of the Alborz province .
Alborz mountain areas north of the cold season precipitation moist air masses West tightens the warm season, especially spring rains caused the hillside to be . In contrast , in the southern part of the lower altitude , the temperature increase causes the rainfall is reduced .
The average annual temperature in ° C in Karaj and Eshtehard : 14.3
The average annual temperature in Celsius Hashtgerd Nazarabad : 14
The average annual temperature in Celsius Taleghan : 11.4

Average maximum temperature in ° C in Karaj and Eshtehard : 21.1
Average maximum temperature in Celsius Hashtgerd Nazarabad : 19.2
Average maximum temperature in Celsius Taleghan : 17.4

Average minimum temperatures in Celsius and Eshtehard Branch : 8.8
Average minimum temperatures in Hashtgerd Nazarabad : 8.8
Average minimum temperatures in Taleghan : 4.7

Absolute maximum and minimum temperatures in Celsius Branch and Eshtehard : 2 – 42
Absolute maximum and minimum temperatures in Celsius Hashtgerd Nazarabad : 16 – 38
Absolute maximum and minimum temperatures in Celsius Taleghan : 21 – 35

Types of weather Alborz Province
1 – mountain temperate climate : cold winters and humid summers, mild temperate climate and mountainous features that are found in the northern Alborz Alborz Province is causing biodiversity .
2 – semi-desert climate : open , low and high temperatures in the southern part of Alborz Province caused climate is semi-desert . In these areas will increase the amount of land , so that the areas of the southwestern Alborz Province ( South Nazarabad and Eshtehard ) is close to desert conditions and even some desert land Mnasq is also there .
In addition to these areas, desert climate ( intense evaporation – precipitation low) Alborz Province is the region most affected by geomorphological conditions .
The relationship between climate and human activities in Alborz Province
Lives affected by natural phenomena , especially climate. Climate plays an important role in human activities such as agriculture , housing