بایگانی دسته‌بندی‌ها: نیازمندی تبلیغاتی و آگهی مشکین شهر

نیازمندیها و آگهی تبلیغاتی مشکینشهر اردبیل

اسپرماتوسل

Spermatocyte اسپرماتوسل

نام دیگر کیست اپیدیدیم، اسپرماتوسل می باشد.

اپیدیدیم از سه قسمت سر، تنه و دم تشکیل شده است. هرگاه یک قسمت از لوله اپیدیدیم دچار اتساع بشود کیست اپیدیدیم ایجاد می گردد و چون محتوی لوله اپیدیدیم اسپرم است، بنابراین محتویات داخل این کیستها اسپرم خواهد بود، از این رو نام دیگر کیست اپیدیدیم، اسپرماتوسل می باشد. ادامه‌ی خواندن

  • کیست بیضه
  • اسپرماتوسل
  • درمان کیست بیضه
  • کیست اپیدیدیم
  • کیست بیضه چیست
  • کیست در بیضه
  • اپیدیدیم
  • اسپرماتوسل بیضه
  • درمان کیست اپیدیدیم
  • داروی کیست اپیدیدیم

استراتژی رقابتی در صنایع در حال افول

استراتژی رقابتی در صنایع در حال افول

صنایع در حال افول صنایعی هستند که طی یک دوره در میزان فروش بخشهای خود افت مطلق داشتهاند.  بنابراین افول را نمیتوان به چرخه کسب و کار یا دیگر ناپایداریهای کوتاه مدت نظیر اعتصابها یا کمبودهای مواد اولیه نسبت داد، بلکه افول موقعیتی است که در آن باید صنعت استراتژیهای دور نهایی را گسترش دهد. ادامه‌ی خواندن