حفاظت از محیط زیست

سنجـاب ها هم حافـظ محیـط زیست هستنـد

 سنجاب ها دم بلند وپشمالویی دارند و با ناخن های تیزشان از درخت بالا می روند و با اســتفاده از دم بلند خود از این شــاخه به آن شاخه می پرند. این دم درهنگام پرش به حفظ تعادل آن ها کمک می کند. سنجاب ها به هنگام خواب از دم خود به جای بالش اســتفاده می کنند. یکی دیگرازوظایف دم تولید عالیمی برای ایجاد ارتباط بادیگر سنجاب ها است.

ســنجاب ها در غرب و جنوب غربی آســیا، قفقاز و جنوب شــرقی اروپا و درایران درمناطق زاگرس از سردشــت آذر بایجان غربی تا چهار محال بختیاری، لرســتان، کهکیلویــه وبویراحمد و فارس زندگی مــی کنند.آنها از میوه ها و دانه ی درختان و جوانه ها تغذیه می کند، میوه ی بلوط غذای اصلی این پســتاندار اســت. در فصل زمستان که دیگر بلوطی روی درختان باقی نمانده است به جست وجوی بلوط هایی که پنهان کرده اند می پردازند اما چون جانورانی فراموش کار هستند نمی توانند همه آن هایی راکه پنهان کرده بودند پیدا کنند. بنابراین دانه هایی که در زیر خاک مانده اند در فصــل بهار جوانه می زنند و درخت هــای جدیدی به وجود می آید. به این ترتیب سنجاب ها هم حافظ محیط زیست هستند. دندان سنجاب ها مانند سایر جوندگان، در تمام طول عمر به طور منظم بلند می شود و ســنجاب برای کوتاه کردن دندان خود ناگزیر به جویدن مواد ســخت می باشد. در طبیعت سنجاب ها با جویدن چوب درختان این نیاز را برطرف می کنند.سنجاب هایی که نماد یک شهر شدند

شــهر کوچک اولنی ایلینویز، به خاطر سنجاب های ســفیدش مشهور است. هیچ کس نمی داند که چطور شروع شد، ولی تا سال 1943 میلادی، تعداد سنجاب های این شــهر تقریبا به 1000 سنجاب رسید. امروزه، حدود 200 سنجاب در این شهر  زندگی میکنند.

هر پاییز، تعداد سنجاب های این شــهر شمرده میشوند تا مطمئن شوند که سالم هستند. ســنجاب های ســفید حق عبور از تمام خیابان های عمومی، پیاده روها و  خیابانهــای اصلی اولنی را دارند، و جریمــه ای 750 دالری برای زیر گرفتن یکی از آنها با ماشــین در انتظار راننده ی متخلف است. شهروندان اولنی، سنجاب های ســفید را سمبل شــهر خود میدانند: حتی پلیس اولنی هم یک سنجاب سفید در نشان خود دارد.