مقبره آقالار و موزه سنگ نگاره ها

مقبره آقالار مراغه بنای چهار ضلعی آجری است که بر روی قبر میرعبدالفتاح موسوی مراغی شاعر و عارف نامی دوره زندیه ساخته شده است. وی در سال 1175 هجری قمری وفات یافته و در این بنا بخاک سپرده شده است.

مقبره آقالار در سال 1247 هجری قمری توسط حاج عباسعلی بنابی بطور کامل مرمت گردیده و خود وی نیز پس از وفات در این مقبره دفن شده است. همچنین به دلیل ارادت خاص ظل السلطان به میر فتاح مراغی، این بنا مورد توجه وی بوده است.

مقبره آقالار به محل دفن بزرگان، عرفا و شیوخ مراغه، تبدیل شده و شخصیت هایی چون شاهزاده رضاقلی میرزا متخلص به مجنون علیشاه و … در آن دفن شده اند. براین اساس بنا به مقبره آقالار معروف شده است.

بنای مقبره آقالار در سال 1381 هجری شمسی پس از مرمت به موزه تبدیل شده و تحت عنوان سنگ نگاره ها آثار نفیسی از سنگ مزارهای تاریخی و ارزشمند منطقه را در خود جای داده است.

Foursquare is a brick tomb monument on the grave of Maragheh Qalar Myrbdalftah Mousavi Zand period Maraghi made ​​famous poet and mystic . He died in 1175 AH and is buried in the building .

In the year 1247 AH Haji Ali mausoleum Qalar therefore completely been refurbished and also after his death, is buried in this tomb . Also, due to the special devotion Zill al-Sultan Mir Fattah Maraghi , the building of his attention .

Qalar tomb landfill elders , sheikhs , mystics and Maragheh become Rezagholizadeh figures such as Prince Mirza Ali Shah and pen to the insane … In it are buried . Accordingly, the tomb is known Qalar .

Qalar tombs built in 1381 Hijri converted into a museum after restoration and stone engravings as exquisite works of rock tombs and historical value of the area is in its place .

Qalar tombs and stone engravings Museum
Tomb monument Qalar, Seyed Ebrahim Mousavi Maragheh, tomb, tombs Qalar, tombs Qalar Maragheh Maragheh rock art museums