مرکز درمان سوء مصرف مواد جالینوس مراغه

مرکز درمان سوء مصرف مواد جالینوس مراغه

کلینیک تخصصی ترک اعتیاد جالینوس بمدیریت آقای دکتر میر فردوس

پذیرش از ساعت 9 صبح الی 13 می باشد.

اعتیاد شما را ما با روشهای موثر ریشه کن میکنیم.

آدرس : مراغه، خیابان شیخ تاج ، کوچه حاجی غفار ، طبقه دوم

تلفن تماس : 04212252420

فاکس: 04212252421

 Center for Substance Abuse Treatment Galen Maragheh

Galen Bmdyryt addiction clinic’s doctor Mir Ferdous

Reception hours are 9 AM to 13.

Effective ways to eradicate your addiction we do.

Address: Maragheh, Sheikh Taj streets, alleys, Haji Ghaffar, second floor

Telephone: 04212252420

Fax: 04212252421

Addiction Galen, Galen, treatment, drug abuse, drug abuse, substance abuse treatment centers, substance abuse treatment center, substance abuse treatment unit, clinic