استادیوم 20000 نفری مراغه

اجرای عملیات استادیوم 20 هزار نفری مراغه

نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از 9 تا 11 دسیمتر مربع

نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از 11 تا 16 دسیمتر مربع

نصب سرامیک لعابدار بیش از 16 تا 22 دسیمتر مربع

نصب سرامیک ضد اسید بدون لعاب

نصب سرامیک ضد اسید لعابدار

نصب سرامیک گرانیتی مات

اضافه بها به ردیف های 200501 و 200502 چنانچه سرامیک ساب خورده سطح آن صیقلی باشد

فرش کف با موزاییک سیمانی ساده به ابعاد 25 سانتی متر در 25

فرش کف با موزاییک سیمانی ساده به ابعاد 30 سانتی متر در 30

فرش کف با موزاییک  ایرانی به ابعاد 15 سانتی متر در 15

فرش کف با موزاییک ایرانی به ابعاد 25 سانتی متر در 25

فرش کف با موزاییک ایرانی به ابعاد 30 سانتی متر در 30

فرش کف با موزاییک ایرانی به ابعاد 40 سانتی متر در 40

فرش کف با موزاییک فرنگی با خرده سنگ های تا 15 سانتی متر در نمره 4 به ابعاد 15

فرش کف با موزاییک فرنگی با خرده سنگ های تا 25 سانتی متر در نمره 4 به ابعاد 30

فرش کف با موزاییک فرنگی با خزده سنگ های تا 40 سانتی متر در نمره 4 به ابعاد 40

اضافه بها به ردیف های 210301 تا 210304 در صورتی که سنگ نمره 5 یا بیشتر در آنها به کار رود

اضافه بها به ردیفهای 210303 و 210304 در صورتی که لاشه سنگ های درشت مرمر یا مرمریت در آن به کار رود

فرش کف با موزاییک ماشینی ایرانی

فرش کف با موزاییک ماشینی فرنگی

فرش کف با موزاییک ماشینی طرح گرانیت

فرش کف با موزاییک ماشینی آجدار ایرانی

Stadium operations 5,000 Maragheh

Glazed ceramic installation with more than 9 to 11 square decimeter

Glazed ceramic installation with more than 11 to 16 per square decimeter

Installing ceramic glazes over 16 to 22 square decimeter

Ceramic Installation acid- free glaze

Installing ceramic glazes antacids

Installing ceramic granite matt

200 501 and 200 502 surcharge if the rows of polished ceramic surface is polished

Plain Cement Flooring mosaic of 25 × 25 cm

Plain Cement Flooring mosaic of 30 × 30 cm

Iranian Mosaic Flooring with a 15 × 15 cm

Iranian Mosaic Flooring with a 25 × 25 cm

Iranian Mosaic Flooring with a 30 × 30 cm

Iranian Mosaic Flooring with a 40 × 40 cm

Flooring mosaic bowls with small stones up to 15 cm in the 4 × 15

Flooring mosaic bowls with small stones up to 25 cm in the 4 × 30

Flooring mosaic stone bowls with Khzdh score of 4 to 40 cm in size 40

210,303 and 210,304 rows surcharge to the Coarse rubble stone , marble or marble used in its

Flooring mosaic of Persian rugs

Roman mosaic floor carpet machine

Mosaic Flooring with granite machine design

Flooring mosaic Iranian ribbed machine

Stadium of 20 thousand people of Maragheh, Maragheh stadium of 20,000 spectators, the stadium Maragheh, floor carpets, floor carpets, gym Maragheh, granite, promotional advertising needs Maragheh