روزنامه رسالت

روزنامه رسالت ، روزنامه صبح کشور ، روزنامه کثیر الانتشار سراسری

  • درج  خبر
  • درج گزارش
  • درج رپرتاژ
  • درج آگهی فقدان سند ( اتومبیل – پایان خدمت – کارت سبز – کارت بازرگانی و … )
  • درج آگهی مجمع و مزایده ادارات ، نهادها و شرکت های دولتی
  • درج تبریک و تسلیت
  • درج عکس دانش آموزان ممتاز
  • درج هرگونه آگهی در عرض کمتر از 48 ساعت