درج اگهی صنعت

محیطهای عمومی صنعت

محیطهای صنعت بیشتر از لحاظ پیامدهای استراتژیک اساس در ابعاد کلیدی زیر با هم متفاوتند:

• تمرکز صنعت؛

• وضعیت بلوغ صنعت؛

• قرارگرفتن صنعت در معرض رقابت بین المللی.

در بخش دو، برپایه این ابعاد تعدادی از محیطهای صنعتی عمومی را انتخاب کرده به موشکافی آنها میپردازیم.  در این بخش، پنج محیط عمومی عمده برای تحلیل و بررسی انتخاب شده است:

• صنایع غیرمتمرکز

• صنایع نوظهور

• صنایع در مرحله بلوغ

• صنایع در حال افول

• صنایع جهانی

استراتژی رقابتی در صنایع غیرمتمرکز

یک محیط ساختاری مهم که در آن شرکتهای زیادی با هم در حال رقابت هستند، صنعت غیرمتمرکز نامیده میشود به عبارت دیگر صنعت غیرمتمرکز صنعتی است که در آن هیچکدام از شرکتها سهم زیادی از بازار را در اختیار ندارند و نمیتوانند تاثیر اساسی بر بازده آن صنعت داشته باشند. معمولاً صنایع غیرمتمرکز در برگیرنده شمار زیادی از شرکتهای کوچک و متوسط هستند که بسیاری از آنها در مالکیت بخش خصوصی هستند. ایده اصلی که اینگونه صنایع را به محیط منحصر بهفردی برای رقابت مبدل میکند، عدم حضور پیشروان بازار است که از توان کافی برای شکل دادن به رویدادهای صنعتی برخوردارند و در بخشهای زیر متداول هستند:

• خدمات؛

• خرده فروشی؛

• توزیع؛

• تولیدات چوبی و فلزی؛

• محصولات کشاورزی؛

• کسب و کارهای خلاق.

صنایع غیرمتمرکز همچنین از نظر پیشرفت فناوری از تنوع بالایی برخوردارند و از صنایع، با فناوری بالا نظیر گرمایش خورشیدی تا صنایع با فناوری پایینتر نظیر جمعآوری زباله و خردهفروشی مشروبات طبقهبندی میشوند.

عوامل غیرمتمرکز شدن صنعت

• موانع کلی برای ورود به صنعت

• نبود مزیتهای مقیاس و یا منحنی تجربه

• هزینه های حمل و نقل بالا

• هزینه های بالای صورت برداری کالا یا نوسانات فروش غیر منظم

• نداشتن مزیت در بزرگی تامین کننده ها یا خریداران

• نبود مزیتهای اقتصادی در برخی جنبه های مهم

• نیازهای متنوع بازار

• تمایز زیاد محصول، به ویژه اگر بر پایه وجهه استوار باشد

• موانع خروج

• مقررات محلی

• ممنوعیت تمرکز از طرف دولت

• نوپایی

غلبه بر پراکندگی

غلبه بر نبود تمرکز و پراکندگی میتواند یک فرصت استراتژیک بسیار مهم باشد. حاصل یکپارچهسازی یک صنعت غیرمتمرکز میتواند بسیار با ارزش باشد چرا که هزینه ورود به درون صنعت طبق تعریف پایین است و به احتمال زیاد شرکتهایی در درون صنعت وجود دارند که نسبتاً کوچک و ضعیف هستند و تهدید برای اقدام تلافی جویانه از جانب آنها اندک است.

غلبه بر نبود تمرکز از جمله تغییراتی به شمار میآید که عوامل اقتصادی اصلی را که منجر به خرد شدن ساختار صنعت میشود از میان بر میدارد. برخی رویکردهای عمومی غلبه بر نبود تمرکز در صنعت عبارتند از :

• ایجاد مزیتهای مقیاس یا منحنی تجربه

• استاندارد نمودن نیازهای متفاوت بازار

• خنثی سازی یا جداسازی عوامل اصلی نبود تمرکز

• خرید دیگر شرکتها برای رسیدن به حد قابل توجهی از تمرکز

• شناخت زود هنگام گرایشهای صنعت

صنایع راکد

نکته اصلی در شناخت اهداف استراتژی این است که بسیاری صنایع تقسیم شده هستند نه بهخاطر دلایل اقتصادی بنیادین، بلکه به دلیل گیر کردن آنها در وضعیت تقسیمشدگی و عدم تمرکز. گیرکردن صنایع در چنین وضعیتی ریشه در عوامل زیر دارد:

• عدم برخورداری شرکتهای موجود از منابع و مهارتهای کافی

• عدم آینده نگری یا رضایت شرکتهای موجود در درون صنعت

• عدم توجه شرکتهای بیرونی

مواجهه با عدم تمرکز صنعت

در بسیاری موقعیتها، عدم تمرکز صنعت و تقسیمشدگی بالای آن در واقع ریشه در اقتصاد صنعت دارد که امکان غلبه بر آن وجود ندارد. صنایع تقسیم شده نه تنها دارای شرکتهای رقیب زیادی هستند بلکه توان چانهزنی آنها در مقابل خریداران و تامینکنندگان نیز ضعیف است. پیامد چنین شرایطی حاشیه سودآوری است. در چنین محیطی، کسب موقعیت استراتژیک مناسب از اهمیت خیلی بالایی برخوردار است. چالش استراتژیکی مطرح در اینجا این است که شرکت باید با تبدیل خود به یکی از موفقترین شرکتها بر عدم تمرکز غلبه کند، هر چند ممکن است سهم بازاری که به دست میآورد چندان زیاد نباشد.

چند گزینه استراتژیک ممکن برای مقابله با ساختار غیرمتمرکز وجود دارد که باید بسته به موقعیت و شرایط موجود مورد بررسی قرار گیرد.

• تمرکززدایی کاملاً کنترل شده: این استراتژی بهجای افزایش حجم فعالیتها در یک یا چند بخش، مستلزم مستقل نگهداشتن بخشهای مجزا و کوچک است.

• ایجاد تاسیسات: این استراتژی شامل طراحی تاسیسات استاندارد- اعم از کارخانه یا مرکز ارائه خدمات- و علمی نمودن فرآیند ساخت و بکارگیری تاسیسات با کمترین هزینه ممکن میباشد.

• افزایش ارزش افزوده: از طریق ارائه خدمات بیشتر در کنار فروش، سهیم شدن در ساخت مراحل نهایی محصول یا انجام فعالیتهای اصلی یا فرعی مونتاژ قطعات(قبل از فروش به مشتری)، ادغام رو به جلو از ساخت به توزیع یا خرده فروشی.

• تخصص یافتگی از طریق نوع محصول یا بخش مربوط به محصول: متخصص شدن در گروه کاملاً محدودی از محصولات.

• تخصص یافتگی به واسطه نوع مشتری: تخصص یافتگی در مورد گروه خاصی از مشتریها در درون صنعت.

• تخصص یافتگی بر اساس نوع سفارش: شرکت فقط سفارشهایی را بپذیرد که محدود و مستلزم تحویل سریع است و حساسیت سفارشدهنده نسبت به قیمت آن اندک است؛ یا شرکت میتواند فعالیت خود را به ارائه محصول یا خدمات سفارشی محدود کند.

• تمرکز بر یک منطقه جغرافیایی: با متمرکز کردن توجه خود بر تسهیلات، و فعالیتهای بازاریابی و فروش خود در یک منطقه جغرافیایی خاص و تحت پوشش قرار دادن آن منطقه.

• سیاست حفظ موقعیت موجود و اجتناب از هزینه های اضافی: هزینه های سربار اندک، کارکنان ماهر اندک، کنترل شدید هزینه و توجه به جزئیات

• ادغام رو به عقب

تلههای استراتژیک بالقوه

محیط ساختاری منحصر به فرد صنایع غیرمتمرکز با تلههای استراتژیک خاصی همراه است. برخی از تلههای

متداول که باید در تحلیل استراتژیهای جایگزین در یک صنعت غیرمتمرکز خاص به عنوان علائم خطر قلمداد

میشوند، عبارتند از:

• تلاش برای تفوق

• فقدان انضباط استراتژیک

• تمرکز یافتگی بیش از حد

• فرض اینکه رقبا از هزینههای سربار و اهداف یکسانی برخوردارند

• واکنش بیش از حد نسبت به محصولات جدید

تدوین استراتژی

مرحله نخست تحلیل کامل صنعت و رقبا است تا از طریق آن بتوانیم منشا نیروهای رقابتی موجود در درون صنعت، ساختار درونی صنعت و موقعیت شرکتهای عمده را شناسایی کنیم.

مرحله دوم شناسایی علل پراکندگی و نبود تمرکز در صنعت است. تهیه یک فهرست کامل از علل و یافتن رابطه آنها با اقتصاد صنعت بسیار مهم میباشد.

مرحله سوم بررسی جداگانه هرکدام از علل عدم تمرکز در حیطه صنعت و نتایج تحلیل رقبا در مرحله اول است.

مرحله چهارم بستگی به مرحله قبل دارد. شرکت باید نحوه تعادل ساختاری در صنعت را بعد از تثبیت و یکپارچه شدن آن پیشبینی کند و سپس تحلیل ساختاری را مجدداً به کار گیرد.

اگر فرصتهای غلبه بر نبود تمرکز و پراکندگی که در مرحله سوم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت مطلوب نباشد، مرحله پنجم انتخاب بهترین راه برای مقابله با ساختار نامتمرکز میباشد.

 مراحل تدوین استراتژی رقابتی در صنایع غیرمتمرکز

* مرحله اول ساختار صنعت و موقعیت شرکتها چگونه است؟

* مرحله دوم چرا صنعت تمرکز نایافته است؟

* مرحله سوم آیا میتوان بر عدم تمرکز غلبه کرد؟ چگونه؟

* مرحله چهارم آیا غلبه بر نبود تمرکز سودآور است؟ به این منظور شرکت باید در چه موقعیتی قرار گیرد؟

* مرحله پنجم اگر عدم تمرکز اجتناب ناپذیر است، بهترین راه برای مواجهه با آن چیست؟

درج آگهی در mycityad.ir رایگان هست و براحتی میتوانید خدمات صنایع خود را اگهی کنید.