بایگانی دسته‌بندی‌ها: نیازمندیها و آگهی تبلیغاتی شهر اردستان

آگهی نیازمندیها و تبلیغاتی شهر اردستان اصفهان

پیدایش پسی کانالیز

- پیدایش پسی کانالیز
گستردگی دستگاه فلسفی فرویدیسم، همانند یهای پسی کانالی تیک در تئوریهای فلاسفه گذشته، سرشاری نوشته های شوپنهاور، نیچه و فروید، نظر فروید درباره این دو متفکر، کشف جنسیت و مسخرگی ها ،پاسخ فروید به مخالفین ارزیابی ها و دست اندازی های فروید در قسمت امور روانی و بعدها با گسترش در کلیه شـئون روانـی، فرهنگی و ذوقی، و سرانجام شمولی که در واپسین مراحل به تمام زندگی بشری پیدا نمـود و همچـون یـک دستگاه فلسفی کامل شناخته شد  ادامه‌ی خواندن

قانون مدنی – در مزارعه و مساقات

فصل پنجم قانون مدنی – در مزارعه و مساقات

مبحث اول – در مزارعه

ماده 518

مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر میدهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند . ادامه‌ی خواندن