بایگانی دسته‌بندی‌ها: آگهی نیازمندیهای تبلیغاتی شهر برخوار

نیازمندیها و آگهی تبلیغاتی شهر برخوار اصفهان

ماده قانون مدنی

فصل دوم قانون مدنی – در اموال منقوله

ماده 19

اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن  خرابی وارد آید، منقول است ادامه‌ی خواندن

  • نیازمندهای شهر نایین