بایگانی دسته‌بندی‌ها: نیازمندیهای تبلیغاتی آگهی فریدون شهر

نیازمندیها و آگهی تبلیغاتی فریدون شهر اصفهان

قانون مدنی – در مزارعه و مساقات

فصل پنجم قانون مدنی – در مزارعه و مساقات

مبحث اول – در مزارعه

ماده 518

مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر میدهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند . ادامه‌ی خواندن

گذار صنعت به مرحله بلوغ

گذار صنعت به مرحله بلوغ 

بسیاری از صنایع با پشتسر گذاشتن مرحله رشد، سریع وارد مرحله دیگری میشوند که از رشد کندتری برخوردار است. این مرحله رشد کندتر که بخشی از فرآیند تکامل صنعت است مرحله بلوغ نامیده میشود. ادامه‌ی خواندن