سنسور لیزر

سفارش خرید سنسور لیزر

سنسور لیزر سنسوری است که براحتی و باسرعت بالا قادر به تشخیص وشناسایی وجود اجسام از فاصله دور می باشد.
چند نمونه ساده عملکرد آن به استفاده در روبات ها به خصوص روبات های صنعتی برای شناسایی محیط اطراف و وجود اجسام ،شناسایی افراد حاضر در محل به عنوان مثال در درب های اتوماتیک ، شناسایی وجود افراد برای سیستم های امنیتی عادی و… میتوان اشاره نمود.

خرید سنسوپارت – سنسور لیزر FR 85-2 ILLG-POL5
سنسوپارت – فروش سنسور لیزر FR 85-2 ILLG-S1L5
سنسوپارت – قیمت سنسور لیزر FR 90 ILA-S2Q12
سنسوپارت – سنسور لیزر FR 91 ILA-S2-Q12
سنسوپارت – سنسور لیزر FR 92 ILA-PSL5
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 20 RA-60-F-K4
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 20 RA-60-F-M4
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 25 RA-170-NSU-M4M
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 25 RA-170-PSU-M4M
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 25 RA-60-NSU-M4M
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 25 RA-60-PSU-M4M
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 50 RLA-100-L8
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 50 RLA-100-PL5
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 50 RLA-100-S1L8
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 50 RLA-20-F-K5
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 50 RLA-20-F-L4S
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 50 RLA-20-S-K5
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 50 RLA-20-S-L4S
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 50 RLA-220-L8
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 50 RLA-220-PL5
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 50 RLA-220-S1L8
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 50 RLA-40-F-K5
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 50 RLA-40-F-L4S
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 50 RLA-40-S-K5
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 50 RLA-40-S-L4S
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 50 RLA-70-L8
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 50 RLA-70-PL5
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 50 RLA-70-S1L8
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 55-RLAP-5-PNSI-L5
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 55-RLAP-5-PNSU-L5
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 80 RLA-500-L8
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 80 RLA-500-S1L8
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 90 ILA-S2Q12
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 91 ILA-S2-Q12
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 92 ILA-NSL5
سنسوپارت – سنسور لیزر FT 92 ILA-PSL5