بایگانی دسته‌بندی‌ها: نیازمند تبلیغاتی و آگهی شهر میمه

نیازمندیها و آگهی تبلیغاتی شهر میمه اصفهان

پیدایش پسی کانالیز

- پیدایش پسی کانالیز
گستردگی دستگاه فلسفی فرویدیسم، همانند یهای پسی کانالی تیک در تئوریهای فلاسفه گذشته، سرشاری نوشته های شوپنهاور، نیچه و فروید، نظر فروید درباره این دو متفکر، کشف جنسیت و مسخرگی ها ،پاسخ فروید به مخالفین ارزیابی ها و دست اندازی های فروید در قسمت امور روانی و بعدها با گسترش در کلیه شـئون روانـی، فرهنگی و ذوقی، و سرانجام شمولی که در واپسین مراحل به تمام زندگی بشری پیدا نمـود و همچـون یـک دستگاه فلسفی کامل شناخته شد  ادامه‌ی خواندن

قانون مدنی – در اولاد

کتاب هشتم قانون مدنی – در اولاد

باب اول – در نسب

ماده 1158

طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد . ادامه‌ی خواندن