بایگانی دسته‌بندی‌ها: آگهی استان کرمان

آگهی تبلیغات و نیازمندیهای استان کرمان

تکنیک های عمومی تحلیل

تکنیک های عمومی تحلیل / تحلیل ساختاری صنایع

ماهیت تدوین استراتژی عبارت است از مرتبط کردن یک شرکت به محیط اطرافش. اگر چه محیط مربوط خیلی گسترده است و عوامل اجتماعی و اقتصادی را در بر میگیرد. جنبههای کلیدی محیط شرکت، صنعت یا صنایعی است که شرکت در آنها رقابت میکند. ساختار صنعت نقش عمدهای در تعیین قواعد رقابت و استراتژیهایی که به طور بالقوه در دسترس شرکت قرار دارند، ایفا میکند. اهمیت نیروهای بیرون از صنعت اساساً به شکل نسبی است. از آنجایی که نیروهای بیرونی معمولاً همه شرکتهای فعال در یک صنعت را تحت تاثیر قرار میدهند، عامل اصلی در تواناییهای متفاوت شرکتها در برخورد با آنها میباشد. ادامه‌ی خواندن