کیست آراکنوئید

کیست در بدن انسان CYST IN HUMAN BODY

 Arachnoid cyst کیست آراکنوئید

کیست آراکنوئید یک کیسه ی ُپر شده از مایع است که بر روی غشای آراکنوئید که مغز و طناب نخاعیرا میپوشاند، شکل میگیرد.

پزشکان و دانشجویان گرامی میتوانند در mycityad.ir برای خدمات خویش تبلیغات کنند.

کیست آراکنوئید، علاوه بر روی سطح آراکنوئید میتواند در فضای زیر آراکنوئید )فضای بین الیه پیا و غشای آراکنوئید( نیز رشد کند.

شایعترین ناحیه برای کیستهای آراکنوئیِد درون جمجمهای عبارتند از حفره میانی در نزدیکی بطن سوم و حفره خلفی که (Suprasellar) ، ناحیه فراسال(Middle Fossa)شامل مخچه، پل مغزی و بصل النخاع است

این کیستها اگر بتوانند مایع مغزی-نخاعی را در خود حفظ کنند، ممکن است خیلی بزرگ شوند. در شرایط بسیار حاد، کیست میتواند موجب تغییر شکل سر شده و یا حتی موجب تغییر مکان لوبهای اطراف مغز گردد

در مورد نحوه درمان کیست آراکنوئید اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. نیاز به درمان بیشتر وابسته به ناحیه آسیب و اندازه کیست است.

اگر کیست کوچک بوده، بافتهای اطراف را دچار مشکل نکرده باشد و هیچ علائمی ایجاد نکند، برخی پزشکان از درمان تهاجمی خودداری میکنند.

در گذشته، پزشکان از قرار دادن شانت در کیست برای تخلیه مایع درون آن استفاده میکردند اما امروزه با پیشرفت تکنیکهای میکروسرجری و ابزارهای آندوسکوپی که برای جراحی کم تهاجم طراحی شدهاند، اغلب جراحان ترجیح میدهند که غشای کیست را برداشته و یا کیست را باز کرده و مایع آن را به مایع مغزی-نخاعی تخلیه کنند.

این مرحله با برداشتن غشای خارجی کیست یا با ایجاد یک حفره ی کوچک بر روی آن جهت ایجاد یک کانال وسیع در فضای زیر آراکنوئید انجام میشود

یک روش درمانی ساده، سریع و کم تهاجمی جهت تخلیه کیست، بکارگیری دریل-سوراخمیباشد اما در این روش احتمال رشد مجدد و بازگشت علایم بسیار زیاد (Burr-Hole)است

کرانیوتومی میتواند برای برداشتن دیواره کیست و ایجاد ارتباط بین کانالهای جریان مایع مغزی-نخاعی استفاده شود. این روش تهاجم بیشتری دارد اما امکان کنترل مستقیم کیست را فراهم میکند. روش دیگر، ایجاد حفره بر روی کیست از طریق آندوسکوپی است که در آن جراح با استفاده از سوزنی برای تخلیه مایع داخل کیست استفاده میشود