دریاچه 30 میلیون ساله

سفـر به دریاچـه 30 میلیـون سـاله گهر استان لرستان

 در 25 کیلومتری جنوب غربی شــهر درود خرم آباد و در ارتفــاع 2250 متری از ســطح دریا دریاچه ای وجود دارد که نامش  دریاچه گهر اســت.  دریاچه گهر در واقع شامل دو دریاچــه به نامهای گهر بــزرگ کله گهر( و گهر کوچک )کره گهر اســت که به طــور تقریبی 100 هکتار وســعت دارند. این دریاچه 30 میلیون ســاله حاصل زلزله در بین رشــته کوه های اشترانکوه است کــه به لحاظ پوشــش گیاهی و جانــوری از اهمیت خاصی برخوردار است.

فصل ســفر به دریاچه از نظر آب و هوایی تابســتان اســت. هر ســاله از 15 خرداد منطقه بــرای بازدید طبیعــت گردان باز میشــود؛ اما قبــل از آن امکان ورود به منطقه نیســت. البته باید در نظر داشت که در این فصل به دلیل آب و هوای مناســب و همچنین تعطیلات، آرامش و پاکیزگــی منطقه کمی مختل می شــود. در زمستان نیز می توان به منطقه سفر کرد که این مورد تنها برای افراد دارای تجربه و تجهیزات کوهنوردی توصیه میشود.

اما زیبایی خیره کننده و چشم اندازهای بدیع دریاچه ســبب شده هر ساله با وجود ســختی راه، انبوهی از مردم لرستان، استان های اطراف و دیگر نقاط کشور، با پای پیاده یا ســواره به دیدن دریاچه و زیبایی های آن بروند و چند روزی از اوقات فراغت خود را در آنجا ســپری کنند. این دریاچه در نزد کشورهای خارجی زیبایی خیره کننده و چشــم اندازهای بدیع دریاچه سبب شده هر ساله با وجود سختی راه، انبوهی از مردم نقاط مختلف کشور، با پای پیاده و یا سواره به این دریاچه بیایند.بنام دریاچه ایران مشهور است.

اما عمومی ترین راه دسترسی به دریاچه گهر از مسیر شهر درود به طرف روستای درآستانه امامزاده پیر والی و ســپس چشــمه خیه خرم است. از شهر درود تا چشمه خیه حدود 17 کیلومتر جاده آسفالته است. از اینجا به بعد راه بسته میشود و میتوانید خودرو خود را در محلی که به همین منظور تدارک دیده شده است پارک کنید. حالا برای حمل وسایل دو راه دارید؛ یا اینکه آنها را خودتان حمل کنید که به این ترتیب هرچه سبک تر باشید، راحت تر مسیر را طی خواهید کرد و یا اینکه بارهای خود را با قاطر که توسط افراد محلی در اختیارتان قرار میگیرد، حمل نمایید.

بعد از طی مســافتی نسبتا طولانی به دریاچه می رسید. محیط اطراف دریاچه گهر به طور کلی صخره ای و غیرقابل چادر زدن اســت و تنها بخش کوچکی در قسمت شمال غربی دریاچه ســاحلی اســت و درختانی در کنار آن روییدهاند. یکی از علــل تراکم جمعیت هم همین منطقه کوچک قابل چادر زدن است.

 یکی از تصمیمات خوبی که از ســوی پایگاه محیط زیست منطقه جهت حفظ زیست بوم )اکو سیستم( این دریاچه اتخاذ شده است برقراری محدودیت ماهیگیری در دریاچه است؛ به گونه ای که در فصل تخم ریزی ماهیان )فصل بهار( ماهیگیری ممنوع اســت و در دیگر فصول تنها با اخذ مجوز ماهیگیری از پایگاه محیط زیســت امکان پذیر اســت. هر مجوز به ازای صید 5 ماهی ارائه می شود و درصورت کشف ماهیگیری بدون مجوز وسایل ماهیگیری ضبط و جریمه نقدی اعمال میشــود. بد نیســت بدانید که دریاچه دارای مجموعه ای از گونه های ماهیان سردآبی نظیر قزل آال، ماهی رنگین کمان، ماهی خال قرمز و… است.

اگر تصمیم به ســفر به دریاچه گهر دارید این نکته کلیدی را فراموش نکنید که برداشــتن لوازم سبک وزن در طول سفر سبب لذت بردن شما خواهد بود. اگرچه تصور خوردن کباب در کنار ســاحل زیبا و دلانگیز دریاچه بســیار وسوسه کننده اســت، اما هرگاه به این فکر افتادید فورا به یادآورید که 18 کیلومتر راه کوهســتانی در پیش دارید که میتواند هر فرد ولو تنومند و نیرومند را بی طاقت کند.