سنسور رنگ سنسور نوری

سفارش خرید سنسور رنگ
MyCityAd.ir عرضه کننده انواع سنسور تشخیص رنگ با دقت بالا برای تشخیص طیف نور مرئی در مقیاس کوچک می باشد. ازکاربرد این سنسور می توان به استفاده از آن در کارخانه جات نساجی و چاپ ،کنترل کیفیت (Q.C) ،ماهواره ها، رباتیک ،پزشکی ،صنایع غذایی ، اتومبیل سازی و به طور کلی در سیستمهای اتوماتیک برای تشخیص کوچک ترین تفاوت رنگ هااشاره کرد.

اتونیکس – سنسور فیبر نوری BF3R Series
اتونیکس – سنسور فیبر نوری BF5-Series
اتونیکس – سنسور فیبر نوری BFC Series
اتونیکس – سنسور فیبر نوری FD-FT-GD-GT-Series
اتونیکس – سنسور فیبر نوری اتونیکس سری BF4R
اتونیکس – سنسور نوری BEN Series Free Power
اتونیکس – سنسور نوری BEN Series DC Power
اتونیکس – سنسور نوری BL
اتونیکس – سنسور نوری BX Series DC Power
اتونیکس – سنسور نوری BX Series Free Power
ریکو – سنسور نوری PK3-5N
ریکو – سنسور نوری PK3-5P
ریکو – سنسور نوری PK3-QM1N
ریکو – سنسور نوری PK3-R2N
ریکو – سنسور نوری PK3-R2P
ریکو – سنسور نوری PK3-V10N
ریکو – سنسور نوری PK3-V10P
ریکو – سنسور نوری PK5-1N
ریکو – سنسور نوری PK5-1P
ریکو – سنسور نوری PK5-F05N
ریکو – سنسور نوری PTQ18-20N
ریکو – سنسور نوری PTQ18-DU10N
ریکو – سنسور نوری PTQ18-DU10P
ریکو – سنسور نوری PTQ18-PR1N
ریکو – سنسور نوری R3JK-10A3
سنسور نوری R3JK-30KP2
ریکو – سنسور نوری R5JM-DU200A3
ریکو – سنسور نوری SU15-N
ریکو – سنسور نوری SU15-P
ریکو – سنسور نوری SU30-2N
اتونیکس – سنسور نوری سری BA2M
اتونیکس – سنسور نوری سری BJ
اتونیکس – سنسور نوری سری BM
اتونیکس – سنسور نوری سری BMS
اتونیکس – سنسور نوری سری BPS
اتونیکس – سنسور نوری سری BR
اتونیکس – سنسور نوری سری BTF
اتونیکس – خرید سنسور نوری سری BTS
اتونیکس – قیمت سنسور نوری سری BUP
اتونیکس – فروش سنسور نوری سری BY
اتونیکس – سنسور نوری سری BYD
اتونیکس – سنسورنوری سری BS5
ریکو – سنسور نوری PK3-DU30P
ریکو – sensor نوری SU30-2P
خرید سنسوپارت – سنسور رنگ FT 25-C1-GS-M4M
فروش سنسوپارت – سنسور رنگ FT 25-C2-GS-M4
سنسوپارت – قیمت سنسور رنگ FT 50 C-1-GIO-L5
سنسوپارت – فروش سنسور رنگ FT 50 C-1-NS1-L8
سنسوپارت – خرید سنسور رنگ FT 50 C-1-PS1-L8
سنسوپارت – سنسور رنگ FT 50 C-1-PSL5
سنسوپارت – سنسور رنگ FT 50 C-1-PSL8
سنسوپارت – سنسور رنگ FT 50 C-2-GIO-L5
سنسوپارت – سنسور رنگ FT 50 C-2-NS1-L8
سنسوپارت – سنسور رنگ FT 50 C-2-PS1-L8
سنسوپارت – سنسور رنگ FT 50 C-2-PSL5
سنسوپارت – سنسور رنگ FT 50 C-2-PSL8
سنسوپارت – سنسور رنگ FT 50 C-3-GIO-L5
سنسوپارت – سنسور رنگ FT 50 C-3-NS1-L8
سنسوپارت – سنسور رنگ FT 50 C-3-PS1-L8
سنسوپارت – سنسور رنگ FT 50 C-3-PSL5
سنسوپارت – سنسور رنگ FT 50 C-3-PSL8