درج آگهی شاهرود

شاهرود

منطقه حفاظت شده خارتوران

منطقه حفاظت شده خارتوران یا توران در منتهیالیه شرق استان سـمنان در ١٤٠ کیلـومتری جنـوب شـرقی شـهر شـاهرود و ٢٨کیلومتری جنوب شرقی مرکز بخش بیارجمند و در شمال کویر مرکزی ایران واقع شـده اسـت . طبیعـت بکـر و منـاظر زیبـای ایـن منطقه به گونهای است که به «آفریقای ایران» معروف شده است

جنگل ابر – شاهرود

جنگل زیبا و خوش آب و هوای » ابر« در ٤٥ کیلومتری شمال شرق شاهرود از یها جنگل بکر و زیبـای اسـتان سـمنان اسـت این.جنگل در زمره جنگل های هیرکانی کشور است و به دلیل اینکه فضای جنگل را پوششـی از ابـر فـرا میگیـرد ، جنگـل ابـر نامیـده  می شود

ارتفاع زیاد جنگل از سطح دریا، پایین بودن درجه حرارت در فصل گرما، وجود چشمه سارهای فراوان و پوشـش جنگلـی متنـوع از ویژگیهای این جنگل است

آبگرم – مهدیشهر

چشمه های آبگرم در ٢١ کیلومتری شمال غرب سمنان و ١٨ کیلومتری غرب شهرستان مهدیشهر قرار دارند. مردم از گذشـته بـرای استفاده یها درمانی و تفریحی به این چشمه می ها آمده اند و برای استفاده های درمانی استخرهایی از گذشته با عمق و ظرفیـت کـم در محل ها چشمه ساخته شده است.

پیغمبران ٤.٤

در شمال شرق شهر سمنان منطقه زیارتی و سیاحتی «پیغمبرا » ن قرار دارد، مقبره پیغمبران در قلـه کـوهی بـه همـین نـام در ٢١ کیلومتری جاده اصلی تهران – مشهد در نزدیکی سمنان واقع شده است .

بر اساس اطلاعات موجود در این مقبره «سام» و «  لام » از فرزندان نوح پیغمبر مدفون هستند و آب و هوای معتدل و پوشش گیاهی و جانوری منطقه، جاذبه زیارتی منطقه را به عنوان محور گردشگری آن تکمیل می کند

شهر بسطام – شاهرود

شهر بسطام زادگاه و محل آرامگاه عارف بزرگ «بایزید بسطامی» دومـین شـهر نمونـه گردشـگری اسـتان سـمنان اسـت کـه در ٦ کیلومتری شاهرود واقع شده و در مسیر جاده شاهرود – آزادشهر قرار دارد .وجود آرمگاه بایزید بسطامی، آرامگاه عارف بزرگ شیخ ابوالحسن خرقـانی، موجـب شـده تـا همـه سـاله گردشـگرانی از کشـورهای مسلمان همسایه مانند پاکستان و کشورهای آسیای میانه از این شهر تاریخی مذهبی دیدن کنند

جنگل دشت شاد – شاهرود

جنگل «دشت شاد» در ١٨٠ کیلومتری شمال شرق شاهرود واقع شده است، تنوع های گونه جنگلی، طبیعـت و چشـم انـداز زیبـا از ویژگیهای این منطقه به شمار می رود .

جنگل و آبشار نام نیک – شاهرود

جنگل « نام های نیک» و حسین آباد در حوزه استحفاظی شهرستان شاهرود و در آبریز شمالی اسـتان سمنان قـرار دارنـد . واقـع شـدن ایـن منطقه در مجاورت چند منطقه نمونه دیگر بر جذابیت آن افزوده است

زیستگاه توران – شاهرود

مجموعه «توران» از سه سمت پارک ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تشکیل شده اسـت . ایـن منطقـه در قسـمت جنوبی جاده تهران – مشهد و در قسمت شمال شرقی دشت کویر قرار دارد .

 این منطقه پس از پناهگاه حیات وحش «نایبندان»، دومین منطقه بزرگ تحت حفاظت سازمان محیط زیست کشور است .از نظر پوشش گیاهی این منطقه از تنوع بالایی برخوردار است و در میان یها گونه جـانوری آن برخـی از نـادرترین هـا گونـه ماننـد یوزپلنگ آسیایی، گورخر ایرانی و پرندگانی همچون زاغ بور و هوبره دیده می شود .زیستگاه یوزپلنگ آسیایی در حال حاضر محدود به مناطق خاصی از ایران مانند توران و زیستکره کویر است و علاوه بـر یوزپلنـگ آسیایی، گورخر ایرانی به عنوان گونه جانوری نادر و زاغ بور یکی از نادرترین پرندگان جهان تنها در منطقه توران زندگی می کند

مُجن و آبشار تنگه داستان – شاهرود

شهر «مجن» در فاصله ٣٥ کیلومتری غرب شاهرود و در منطقه ای کوهستانی واقع شده است. تنگه معـروف «داسـتان » در فاصـله  ١٠ کیلومتری شهر مجن قرار گرفته که آبشار این تنگه در زمره یها جاذبه طبیعی شهرستان شـاهرود محسـوب می شود پوشـش گیاهی و جانوری متنوع و آب و هوای مطلوب از جاذبه های گردشگری این منطقه است .

علاوه بر این، شهر مجن به عنوان یک منطقه تاریخی در دامنه یها کوه البرز با ویژگیهای منحصر به فرد و معماری خاص به عنوان «ماسوله کویر» شهرت دارد به طوری که بافت قدمیی شهر در شیب ارتفاع شکل گرفته و ها خانه به گونه ای ساخته اند شده که بـام هر خانه حیاط خانه ای دیگر است

برخی این شهر را نگین سرخ فام دامنه های البرز شرقی می نامند زیرا خاک اراضی و ارتفاعات آن سرخ رنگ است و زنان مجنی همه ساله بنا بر رسمی کهن با تهیه دوغابی از گِل قرمز رنگ به تجدید نمای های خانه کاه گلی می پردازند

خوش ییلاق – شاهرود

پناهگاه حیات وحش «خوش ییلاق» در شمال شرقی شهرستان شاهرود قـرار دارد ز. یسـتگاه هـای جـانوری و پوشـش گیـاهی ایـن منطقه بسیار متنوع است ینا . منطقه به دلیل وجود چشم اندازهای متفاوت طبیعی و تنوع اکوسیستمی شـامل جنگـل، کوهسـتان، مرطوب خزری، دشت خشک و بیابانی تنوع زیستی ویژه و ارزشمندی دارد و از بینظیرترین یها پناهگاه حیات وحش ایران است.

فرحزاد، تاش و چشمه هفت رنگ – شاهرود

فرحزاد، تاش و چشمه هفت رنگ در شهرستان شاهرود واقع شده است. چشمه هفت رنگ به دلیل تنوع رنگ آب های چشمه جاری از مواد معدنی با خواص درمانی، از دیرباز مورد توجه اهالی منطقه بوده است

قطری – شاهرود

منطقه قطری در بخش بسطام شهرستان شاهرود و نزدیک روستای ابر واقع شده است. این منطقه از بـارش سـالانه نسـبتاً مطلـوبی برخوردار است و به دلیل اقلمی معتدل و نسبتاً مرطوب، پوشش گیاهی آن زیبا و چشم نواز است

دشت آفتابگردان و شقا قی ها ی کالپوش – شاهرود

یکی از مناطق جاذب گردشگری شهرستان شاهرود دشت آفتابگردان و شقایق در منطقه کالپوش است که نمایش منحصـر بـه فـرد  گل های شقایق در منطقه از بیستم اردیبهشت ماه تا پایان خرداد جلوه زیبایی بـه ناحیـه سرسـبز کـالپوش می دهـد و گردشـگران بسیاری را به این منطقه جلب می کند .

همه ساله در همین خصوص جشنواره دشت شقایق و کشتی محلی در منطقه کالپوش برپا می شود. هـا گـل ی آفتـابگردان نیـز کـه بیشتر در دشت «دانیال » تا ارتفاعات روستای «کُرنگ می» روید، در یها ماه مرداد و شهریور به گل نشسته و زیبایی ایـن منطقـه را دوچندان می کند

رضا آباد خوارتوران – شاهرود

روستای عشایر نشین «رضا آباد» از توابع بخش بیارجمنـد شهرسـتان شـاهرود، در ٢٥٠ کیلـومتری جنـوب غربـی شـاهرود و ١٢٣کیلومتری جنوب بیارجمند واقع شده است. پرورش گوسفند و شتر و نیز بافت انواع گلمی تنها راه معیشت اهالی سـخت کـوش ایـن روستای کویری است .

مهمترین جاذبه گردشگری این منطقه وجود تپه های ماسه ای به اشکال مختلف، سیاه چادر عشایری و نقوش هـا بافته ی زنـان ایـل است، این روستا را یها تپه رمل در بر گرفته است. پوشش گیاهی خاص منطقه از جمله هـا جنگل ی طـاق و فرهنـگ خـاص مـردم روستا، جاذبه گردشگری این روستا را دوچندان کرده است