مزرعه سورند

١.٩ مزرعه سورند

مزرعه سورند در شمال شرقی دامغان و در دامنه کوههای البرز قرار گرفته است. راه اصلی ورود به این آبـادی از روسـتای طاق می گذرد که در دوازده کیلومتری شرق دامغان قرار دارد. مسیر جـاده تـا روسـتا آسـفالت اسـت و بعـد از آن خـاک می شود. مزرعه سورند در هشت کیلومتری شمال روستا واقع شده است. مزرعه سورند دارای دو چشمه می باشد. یک چشـمه آن در بالای مزرعه است که از درون قنات بیرون آید می و چشمه دوم در پایین باغ است که مظهر آن داخل یک اسـتخر آب می باشد. بیشترین درختان مزرعه گردو است و به جز گردو درختان سیب و زردآلو نیـز در آنجـا کاشـته شـده اسـت .

گرداگرد این باغ را، کوه احاطه کرده است و درختان بلند گردو با باد ملامیی که در درون وزد میـ هـا آن فضـای خـوش و طربناکی ایجاد کرده است که آن را به مراتب دلنشین تر و خوش آب و هواتر از چشمه علی دامغان ساخته است .

مزرعه سورند دارای دو استخر آب می باشد که یکی در بالا و دیگری در پایین مزرعه قرار گرفته است. استخر بالایی کم عمق و مصنوعی است و از آن برای آبیاری باغ استفاده می نمایند و استخر پایینی (که داخلش چشمه آب است) عمیـق اسـت و همیشه پر آب می باشد. در درون هر دو استخر انواعی از ماه ها ی پروش داده می شوند .

در مزرعه سورند چند ساختمان وجود دارد که یکی از ها آن در کنار استخر بـالایی و هـا سـاختمان ی دیگـر پـایین تـر از آن ساخته . اند شده خاک زراعی این مزرعه از نوع ماسه و رس بوده و در آنجا محصـولاتی ماننـد گنـدم و جـو، خیـار، گوجـه فرنگی و… کاشته می شود .

مزرعه سورند در حال حاضر شخصی می باشد ولی بازدیـد از آن بـرای عمـوم آزاد اسـت بـه طـوری کـه همـواره تعـدادی از هموطنانمان ایام تعطیلی خود را با خانواده در آنجا می گذارنند. کوههای اطـراف ایـن مزرعـه بـرای کوهنـوردی مناسـب  می باشد و در ارتفاعات درختان سروکوهی و حیوانات نظیر قوچ وحشی، کبک، قرقاول… دیده می شوند .

در سال ١٣٨١ با حفر یک حلقه چاه آب در شمال این مزرعه، آب چشمه (دربنمه) را بـه شـهر دامغـان آورنـد و در کنـار مسیر لوله آب، راه جدیدی نیز احداث کردند که با احداث این راه جدید، مسافت بسیار کوتاه شده و به نصف تقلیل یافتـه است.