منطقه حفاظت شده پرور

٢.٢ منطقه حفاظت شده پرور

منطقه حفاظت شده پرور در جاده ساری از سمت شهمیرزاد واقع شده است که به لحاظ قرار گرفتن در میـان دو اکوسیسـتم مناطق بیابانی جنوب استان سمنان و مناطق جنگلـی اسـتان مازنـدران و متـأثر شـدن از ایـن دو اکوسیسـتم دارای سـمیای طبیعی جذاب و جلوه های زیبایی از شاهکار خلقت است.

منطقه حفاظت شده پرور بـا تأثیرپـذیری از محـیط اطـراف خـود و پوشش گیاهی متنوع، زیستگاه خوبی را برای گونه های مختلف گیاهی و جانوری فـراهم آورده، پوشـش گیـاهی بـارز منطقـه شامل بلوط، افرا، راش، ولیک، اورس، گلابی وحشی، درمنه، آویشن، انواع گون، انواع گرامینـه، ممـرز، زرشـک و گـل گاوزبـان است. منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان، بین ٠٦/٣٥ تا ٥٣/٣٥ عرض شمالی و ١٩/٥٣ تا ٤٧/٥٣ طول شـرقی، واقـع شده و مساحت آن ٦٦ هزار و ٦٢٦ هکتار است. اطلاعات بیشتری از منطقه پرور: پوشش گیـاهی : ارس، مـامیرز، بنـه (پسـته وحشی)، آنقوزه، گون، باریجه، بلوط، راش، ممرز، گلابی، آویشن، زرشک پستانداران: مارال، کل و بز، قوچ و میش، شوکا، آهـو، خرس قهوه ای، پلنگ، گراز، یوزپلنگ، شغال، خوک، سمور، روباه و انـواع گربـه وحشـی پرنـدگان : کبـک، تیهـو، کبـک دری، قرقاول، هوبره و … برای دیدن این طبیعت زیبا کافیست در مسیر جاده مهدیشهر ـ شهمیرزاد ـ ساری در کیلومتر چهلـم وارد جاده اختصاصی این منطقه شوید. جاده ای که از منطقه حفاظت شده پرور می گذرد در مسیر این جـاده هـا مکـان ی دیـدنی بسیار زیادی وجود دارد مانند تنگه شیطان، یها جنگل پهن برگ که در فصل پاییز بیشتر به نقاشی می مانـد تـا جنگـل ! آثـار باستانی، روستاهای زیبا، رودهای پر آب فصل شکار در منطقه حفاظت شده پرور بین یها ماه مهر تا اواخـر دی اسـت امـا مـا پیشنهاد می دهمی به جای سلاح حرفه ای با خود دوربینی حرفه ای ببرید تا به جای شکار بدن آنان از یها لحظه آنان کـه پـر از زیبایی است شکار کنید نیاز است تا شما با خود جعبه یها کمک اولیه داشته باشید و از سلامت خودرو خود مطمئن باشید آدرس: شهمیرزاد جاده ساری پرور