بایگانی دسته‌بندی‌ها: تبلیغات و نیازمندیهای کهریزک تهران

آگهی تبلیغاتی و نیازمندیها در شهر کهریزک تهران

آگاهی از عشق

آگاهی از عشق

 عشق معمولاً مدتها مخفـی مـی مانـد. ماننـد یـک راز، ماننـد دانـه ای در خـاک تـا زمانیکه دانه ترک بردارد و آرام آرام سراز خاک در آورد.

تا اناری ترکی برمیداشت

دست فواره ی خواهش میشد

 (سهراب سپهری) ادامه‌ی خواندن