بایگانی دسته‌بندی‌ها: آگهی تبلیغاتی شهر رباط کریم تهران

آگهی تبلیغاتی و نیازمندیها در شهر رباط کریم تهران

پیدایش پسی کانالیز

- پیدایش پسی کانالیز
گستردگی دستگاه فلسفی فرویدیسم، همانند یهای پسی کانالی تیک در تئوریهای فلاسفه گذشته، سرشاری نوشته های شوپنهاور، نیچه و فروید، نظر فروید درباره این دو متفکر، کشف جنسیت و مسخرگی ها ،پاسخ فروید به مخالفین ارزیابی ها و دست اندازی های فروید در قسمت امور روانی و بعدها با گسترش در کلیه شـئون روانـی، فرهنگی و ذوقی، و سرانجام شمولی که در واپسین مراحل به تمام زندگی بشری پیدا نمـود و همچـون یـک دستگاه فلسفی کامل شناخته شد  ادامه‌ی خواندن