بایگانی دسته: نیازمندیها و آگهی تبلیغاتی شهر اردبیل

آگهی تبلیغاتی و نیازمندیها شهر اردبیل

در ضمان درك

فقره سوم قانون مدنی- در ضمان درك

ماده 390

اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد . ادامه خواندن در ضمان درك