بایگانی دسته: آگهی استان قم

آگهی تبلیغات و نیازمندیهای استان قم

ازدواج نکاح طلاق

کتاب هفتم قانون مدنی – در نکاح و طلاق

باب اول – در نکاح

فصل اول – در خواستگاری

ماده 1034

هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود . ادامه خواندن ازدواج نکاح طلاق

استراتژی شركت در قبال خریداران

استراتژی شركت در قبال خریداران و تامین كنندگان

بیشتر صنایع محصولات یا خدمات خود را نه به یك خریدار خاص بلكه به مجموعهای از خریداران مختلف میفروشند. توان چانهزنی این گروه خریداران یكی از نیروهای اصلی رقابتی است كه سودآوری بالقوه یك صنعت را تعیین میكند. خریداران نه تنها از نظر موقعیت ساختاری بلكه از نظر قابلیت رشد و در نتیجه افزایش احتمالی حجم خرید خود نیز با هم تفاوت دارند. و نهایتاً اینكه بنا به دلایل مختلفی هزینه ارائه خدمات به هر خریدار متفاوت است. ادامه خواندن استراتژی شركت در قبال خریداران

شبکه اجتماعی LinkedIn

شبکه اجتماعی LinkedIn

بیــش از نیمی از کاربــران لینکدین در آمریکا هســتند اما هر لحظه به تعداد کاربران آن در سراســر جهان اضافه میشــود. لینکدین برای حرفهییهای ۶۵-۲۵ ساله طراحی شده و برخی ویژگیهای آن رایگان اســت و بخش اصلی آن، ایجاد یک ســرویس اشتراکی است. اشخاص میتوانند پروفایل حرفهیی خودشــان را که میتواند به وسیله دیگران در شبکه شــان مرور شود، داشته باشــند. همچنین پروفایل افراد مورد تماس با خودشــان را مــرور کنند. نحوه مشــاهده پروفایل کاربران در لینکدین توســط یک مرورگر، بســتگی به میزان پرداخت او برای یک اکانت (حساب کاربری) دارد. ادامه خواندن شبکه اجتماعی LinkedIn