بایگانی دسته: آگهی شهر پیشوا تهران

آگهی تبلیغاتی و نیازمندیها در شهر پیشوا تهران

اختلال شخصیت

اختلال شخصیت و نامناسب بودن برای ازدواج

بیشتر گزینه های نامناسب برای ازدواج افرادی هستند كه اختلال شخـصیت دارنـد یا دارای برخی از ویژگی های اختلال شخصیت هستند. اختلال شخصیت توسط روانشناسان و روانپزشكان تشخیص داده می شـود. تـشخیص اخـتلال شخـصیت كـار سـاده ای نیـست و كاملاً تخصصی است. ادامه خواندن اختلال شخصیت

عشق و عاشقی

عشق

در ابتدای زندگی بودم

 نشسته در برابرغار

 عشق را دیدم

 آتش بود

 برافروخته

 بیمهار

 مهیب

 ویرانگر

 و جذاب

 گریختم

 اما گریزی نبود

عشق آتش بود

 و كشف آن

 آغاز عصری دیگر

 و مهار آن

 زندگی را دیگر ساخت

یک نصحبت دوستانه :: سعی کنید معشوق خویش را  عقلانی انتخاب کنید نه احساسی
ادامه خواندن عشق و عاشقی