120 ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب

120 ﻗﺎﻧﻮن ﻃﻼﯾﯽ ﺟﺬب ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ !

 ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﻢ. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺣﺲ ﺧﻮب ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﺧﻮب ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯿﺎورد .ﭘﺲ ﺣﺲ ﺧﻮد را ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺸﻖ و ﺷﻮق ﮐﻨﯿﻢ. در زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﺟﺬب ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

با عضویت در درگاه پرداخت بانکی ePayBank.ir میتوانید درگاه پرداخت برای سایت یا وبلاگ خویش داشته باشید. با ثبت آگهی در mycityad.ir خدمات خودتان را آگهی کنید.

1.ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل

ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﻫﺴﺖ ، و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﻋﻠﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﺖ ﻫﺎي ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد ، ﭼﻪ از آﻧﻬﺎ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ . ﭼﯿﺰي ﺑﻪ اﺳﻢ اﺗﻔﺎق وﺟﻮد ﻧﺪارد.

2. ﻗﺎﻧﻮن ذﻫﻦ

ﻫﻤﻪ ي ﻋﻠﺖ ﻫﺎ و ﻣﻌﻠﻮل ﻫﺎ ذﻫﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﻓﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . اﻓﮑﺎر ﺷﻤﺎ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه اﻧﺪ . ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰي ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ي آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﯿﺸﻪ درﺑﺎره ي ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻃﺎﻟﺐ آن ﻫﺴﺘﯿﺪ و از ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن درﺑﺎره ي ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

3.ﻗﺎﻧﻮن ﻋﯿﻨﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ذﻫﻨﯿﺎت

دﻧﯿﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻤﺎ ﺗﺠﻠﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دﻧﯿﺎي درون ﺷﻤﺎﺳﺖ . ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎ در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ي ﺧﻮد را در درون ﺧﻮد ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﺪ. زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺪه آل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ.

4.ﻗﺎﻧﻮن راﺑﻄﻪ ي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮون ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﺗﺎب زﻧﺪﮔﯽ دروﻧﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ . ﺑﯿﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ و اﺣﺴﺎﺳﺎت دروﻧﯽ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﺠﺎرب ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺟﻮد دارد.

5.ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎور

ﻫﺮ ﭼﯿﺰي را ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ آن ﭼﯿﺰي را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎور اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ . ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ:

 -ﺑﺎور ﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه اي را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

 -آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ.

6. ﻗﺎﻧﻮن ارزش ﻫﺎ

ﻧﺤﻮه ي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ارزش ﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ. آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ارزش ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ادﻋﺎﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ، اﻋﻤﺎل و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ.

7. ﻗﺎﻧﻮن اﻧﮕﯿﺰه

ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ از ﺗﻤﺎﯾﻼت دروﻧﯽ ، ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﻏﺮاﯾﺰ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدآﮔﺎه و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دو ﭼﯿﺰ اﺳﺖ:

 -ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ.

 -ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ.

8.ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ذﻫﻦ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه

ذﻫﻦ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﻪ ي ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ و اﻋﻤﺎﻟﺘﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ و ﺑﺎورﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ. ذﻫﻦ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد و ﯾﺎ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎز دارد.

9. ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﻈﺎرات

اﮔﺮ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺘﻈﺎر وﻗﻮع ﭼﯿﺰي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮرﺗﺎن اﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎراﺗﺘﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺷﻤﺎ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺘﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

10 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ

ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزﯾﺪ در زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ روي آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ در زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﺎ ﻃﺎﻟﺐ آن ﻫﺴﺘﯿﺪ.

11. ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدت

ﺣﺪاﻗﻞ 95% از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ از روي ﻋﺎدت اﺳﺖ ، ﺧﻮاه ﻋﺎدت ﻫﺎي ﻣﻔﯿﺪ و ﺧﻮاه ﻋﺎدت ﻫﺎي ﻣﻀﺮ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺎدت ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺘﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺧﻮد ﭘﺮورش دﻫﯿﺪ . ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﻏﯿﺮ ارادي اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﮑﺮار آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻣﺪام آﻧﺮا اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.

2. ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب

ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎ اﻓﮑﺎر ، اﯾﺪه ﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ، ﺧﻮاه اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮاه اﻓﮑﺎر

ﻣﺜﺒﺖ.

12.ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ، ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ از اﮐﻨﻮن ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻓﮑﺎر ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.

13. ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب

زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺖ. ﭼﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﻧﺘﺨﺎب اﻓﮑﺎر ﺧﻮد آزاد ﻫﺴﺘﯿﺪ ، ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ در دﺳﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

14.ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ

ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺷﺎدي در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺷﯿﻮه ي ﺗﻔﮑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي ارزش ﻫﺎ ، اﻋﺘﻘﺎدات و اﻧﺘﻈﺎرات ﺷﻤﺎﺳﺖ.

15.ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﺎ داﻧﺶ روزاﻓﺰون و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي رو ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ. ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آن.

16. ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻨﺘﺮل

اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در ﻣﻮرد ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دارﯾﺪ. ﺳﻼﻣﺘﯽ ، ﺷﺎدي و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ اﻓﮑﺎر ، اﻋﻤﺎل و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺘﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.

17. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ

ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﯾﻨﻄﻮر ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﺪ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ، آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﯾﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ي ﺧﻮد ﺷﻤﺎﺳﺖ.

18.ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎداش

ﻋﺎﻟﻢ در ﻧﻈﻢ و ﺗﻌﺎدل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎداش ﮐﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎﻟﺘﺎن را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ. ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻫﻤﺎن دﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ از ﻫﻤﺎن دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ . اﮔﺮ از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

19. ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺖ

ﭘﺎداش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻌﺎدت دﯾﮕﺮان ﮐﺎر و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ ، در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﺪ.

20.ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻼش

ﻫﻤﻪ ي اﻣﯿﺪﻫﺎ ، روﯾﺎﻫﺎ ، ﻫﺪف ﻫﺎ و آرﻣﺎن ﻫﺎي ﺷﻤﺎ در ﮔﺮو ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ، ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎل ﺑﻬﺘﺮي ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﯿﭻ راه ﻣﯿﺎﻧﺒﺮي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

21.ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺎدﮔﯽ

ﺷﺎﻧﺲ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و آﻣﺎدﮔﯽ اﺳﺖ .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب ﻧﺘﯿﺠﻪ ي آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺴﺐ آن اﻏﻠﺐ از ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ، ﻣﺎه ﻫﺎ و ﺳﺎل ﻫﺎ ﻗﺒﻞ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻫﺮ ﺣﻮزه اي ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻧﺎ ﻣﻮﻓﻖ وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺻﺮف ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

22. ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ

ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ ي ﮐﺎرﻫﺎ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ . اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺘﺎن اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اي ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺣﺪي دارد.

23. ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮدن از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ. در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﺟﻬﺸﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮردي ﺗﺼﻤﯿﻢ روﺷﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

24. -ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻼﻗﯿﺖ

ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ درك ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ. ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ اﯾﺪه آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻮن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ در ﺧﻠﻖ اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ آﯾﻨﺪه ي ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

25. ﻗﺎﻧﻮن اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي

در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ، اﻣﺎ در ﻣﻮرد روش دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ. در ﻋﺼﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺮﯾﻊ ، رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪ و ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪن ﻣﺪام ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي و ﺳﺎزﮔﺎري از ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ.

26.ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ

ﻣﻌﯿﺎر اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ، ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ و ﻧﺎ اﻣﯿﺪي ﻫﺎﺳﺖ. اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ . اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ي ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ، ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.

27.ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪاﻗﺖ

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و داﺷﺘﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ واﻻﺗﺮﯾﻦ ارزش ﻫﺎ و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎداتﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ِ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ در درون ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯿﺪ.

28. ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺴﺎس

ﺷﻤﺎ در ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ، درك ﮐﺮدن و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺪدرﺻﺪ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺘﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎ ﻋﻘﻠﺘﺎن ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﻓﮑﺎرﺗﺎن در دﺳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اراده ي ﺷﻤﺎ در ﮐﻨﺘﺮل اﻓﮑﺎرﺗﺎن دارد.

29.ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ

ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن را اﺣﺴﺎس ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ﺷﻤﺎ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎ از وﻗﺎﯾﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺘﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺧﻮد وﻗﺎﯾﻊ. ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ي ﺧﻮﺷﯽ از دوران ﮐﻮدﮐﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ دﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ . ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ و روﺷﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.

30.ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ

ذﻫﻦ ﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎ در آن واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻓﮑﺮ را در ﺧﻮد ﺟﺎي دﻫﺪ ، ﯾﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ . ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ. ذﻫﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﯾﺎ ﮔﻞ ﻣﯽ روﯾﺪ ﯾﺎ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز.

31.ﻗﺎﻧﻮن اﻇﻬﺎر

ﻫﺮ ﮔﻔﺘﻪ اي ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد . وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰي را ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺳﺮﺷﺎر از اﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ، اﻓﮑﺎر ، اﯾﺪه ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. ﻓﻘﻂ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ آن ﻫﺴﺘﯿﺪ و راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ آن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

32.ﻗﺎﻧﻮن ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ

اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﻤﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ي اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎﺳﺖ و اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ي ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ي اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﻤﺎﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﺮﺧﻮردي ﻣﺜﺒﺖ ، ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ، ﻓﺮدي ﻣﺜﺒﺖ ، ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.

33.ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺴﻢ

دﻧﯿﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮي از دﻧﯿﺎي درون ﺷﻤﺎﺳﺖ . ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﯿﺪ اﻓﮑﺎر ، اﺣﺴﺎﺳﺎت و رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد.

34.ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺮﯾﻦ

ﻫﺮ ﭼﯿﺰي را ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺎدت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روﯾﮑﺮد ﻫﺎ ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﮐﯿﻔﯿﺎت ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را در ﺧﻮد ﺑﭙﺮوراﻧﯿﺪ ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﺮاي ﺧﻮد آﻧﻘﺪر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺰﺋﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

35.ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻬﺪ

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺸﻖ و ﻃﻮل ﻣﺪت ﯾﮏ دوﺳﺘﯽ راﺑﻄﻪ ي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮي دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ي ﻣﻮﻓﻘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﻗﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ و ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

36. ﻗﺎﻧﻮن ارزش

ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ارزش ﻫﺎ ، ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻓﻖ دارﯾﺪ ، ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ. ﻋﺸﻖ ﮐﻮر ﻧﯿﺴﺖ.

37. ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻔﺎﻫﻢ

ﻣﯿﺰان ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ارزش ﻫﺎ ، روﯾﮑﺮدﻫﺎ ، ﻫﺪف ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﯾﺪ.

38. ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ ﺷﻤﺎ را ، ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ ﺧﻮب ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف وﻗﺖ دارد.

39. ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰي ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ دارﯾﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ. ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ دارﯾﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ اﺳﺎس ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط دوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

40. ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺰت ﻧﻔﺲ

ﻫﺮ ﮐﺎري ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ اﺳﺖ . ﺷﻤﺎ در ﮐﻨﺎر ﮐﺴﯽ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮدي ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ را در دﯾﮕﺮان اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و ﺑﺮاي ﺧﻮدﺗﺎن اﺣﺘﺮام ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻗﺎﺋﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

41. ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻼش ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

در رواﺑﻂ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ دوﺳﺖ ﺧﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ دوﺳﺖ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﯿﺪ . اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ روي دﯾﮕﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از دﯾﮕﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﮏ ﻓﺮد دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

42.ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻼش ﻣﻌﮑﻮس

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زور راﺑﻄﻪ ي ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ي ﺧﻮب ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ، ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.

43. ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻮﯾﺖ

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ. ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮﺷﺨﺼﯽ ﮐﺮدن ، ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺧﻮد از ﻣﺴﺎﺋﻞ و داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﮕﺮش ﻋﯿﻨﯽ و واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮان رواﺑﻂ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﯾﺪ.

44. ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﺶ

ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺷﻤﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ. ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺑﺨﺸﯿﺪن دﯾﮕﺮان اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻤﺮدن دﯾﮕﺮان و اﺣﺴﺎس ﮐﯿﻨﻪ و ﻧﻔﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

45. ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺬﯾﺮش واﻗﻌﯿﺖ

ﻣﺮدم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ . آﻧﻬﺎ را ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ. ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ دﯾﮕﺮان را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ . ﺷﻤﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﻧﮕﺮش ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ. ﮐﻠﯿﺪ داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ ﺧﻮب ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ؛ ﭘﺬﯾﺮش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

46. ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻢ ﮐﻮﺷﯽ

ﺑﺸﺮ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻼ ش ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺪﺳﺖ آورد . ﻫﻤﻪ ي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﺸﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در واﻗﻊ راه ﻫﺎي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮون داد ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درون داد اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻪ ي اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ اﺳﺎﺳﺎ ﺗﻨﺒﻠﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ راه ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

47. ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ

ﺑﺸﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﻗﺒﺎل ﺻﺮف وﻗﺖ ، ﭘﻮل ، ﺗﻼش ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ . در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ، ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ، ﻣﺎ ﻣﺮدم اﺻﻮﻻ در اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎري ﺣﺮﯾﺺ ﻫﺴﺘﯿﻢ . اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺪ . اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ.

48.ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻠﺤﺖ

ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ و ﺑﺎ آﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﺪ. ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﮐﺎري ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﮐﻪ از روﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دردﺳﺮ و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺘﺮي اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

49.ﻗﺎﻧﻮن دوﮔﺎﻧﮕﯽ

ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﺎري ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو دﻟﯿﻞ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ:

 -دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ

 -دﻟﯿﻞ واﻗﻌﯽ

دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ دﻟﯿﻠﯽ اﺣﺘﺮام ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﻇﺎﻫﺮا ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ . اﻣﺎ دﻟﯿﻞ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ و آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺷﻤﺎﺳﺖ

50.ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب

ﻫﺮ ﮐﺎري ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در آن ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺖ . ﺣﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺎري ﻧﮑﺮدن ﻫﻢ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ. ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ.

51.ﻗﺎﻧﻮن ارزش واﻗﻌﯽ

ارزش ﻫﺮ ﭼﯿﺰ در ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﻨﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮاي ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ارزش از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اي وﺟﻮد ﻧﺪارد . ﻣﯿﺰان ارزش ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﭙﺮدازد. ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﻬﺎ را ﺑﺮاي ﭼﯿﺰي ﺑﭙﺮدازد ارزش ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻧﺮا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

52. ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺠﯿﻞ

ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ آرزوﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ دﯾﺮﺗﺮ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺑﯽ ﻗﺮار ﻫﺴﺘﯿﺪ.

53.ﻗﺎﻧﻮن ارزش ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ي ﺑﻬﺎي اﺻﻠﯽ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﺮاي آﺧﺮﯾﻦ اﻗﻼم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ي آن ، ﭼﻘﺪر ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

54. ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮﻋﮑﺲ. ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد . در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ، ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻣﻘﺮرات در ﺣﮑﻢ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪي ، ﺳﻮد و ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

55.ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻬﻦ(Kohen)

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ و ﻣﺬاﮐﺮه اﺳﺖ. ﭼﻪ در ﺧﺮﯾﺪ و ﭼﻪ در ﻓﺮوش ، ﻫﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ از ﺳﻮي ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ، آﻧﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮد. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

56. ﻗﺎﻧﻮن داوﺳﻦ(Davson)

اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﻮﯾﺪ ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ي ﺑﻬﺘﺮي اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ . ﻫﺮﮔﺰ اوﻟﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي را ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﺪ . ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻬﺘﺮي را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

57.ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﻠﺖ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺿﺮوري ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ . ﻫﺮﮔﺎه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ، ﺑﺮاي رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل آن ﻣﻬﻠﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻠﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ، ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ : ” اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر وﻗﺖ دارم ﺟﻮاب ﻣﻦ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ. “

58. ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮداﺧﺖ

ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ، ﺣﺘﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ.

59.ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺎدﮔﯽ

 %80ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ از ﻗﺒﻞ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺣﺘﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺟﻤﻊ آوري ﮐﻨﯿﺪ ، ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و از ﺻﺤﺖ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

60.ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ

ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎي ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ او ﻗﺼﺪ دارد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ درك درﺳﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ، ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

61. ﻗﺎﻧﻮن اﺷﺘﯿﺎق

از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ، آﻧﮑﻪ از ﺧﻮد اﺷﺘﯿﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ دارد. ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ از ﺧﯿﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﮕﺬرﯾﺪ.

62. ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ

ﻣﺮدم ذاﺗﺎ ﻋﺎدل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﭘﺎداش ﺷﻤﺎ را ﺑﺪﻫﻨﺪ. در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ دادن اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻋﻮض اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.

63. ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪم ﺧﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ . اﮔﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺪﺳﺖ آوردﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﺷﺮاﯾﻂ را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﯿﺪ.

64. ﻗﺎﻧﻮن وﻓﻮر ﻧﻌﻤﺖ

ﻣﺎ در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﻌﻤﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ، ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ي ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺛﺮوت ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺟﻮد دارد. ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺮوت ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺎن ﮐﺎري را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ.

65. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎوﺿﻪ

ﭘﻮل وﺳﯿﻠﻪ ي ﻣﻌﺎوﺿﻪ ي ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ. ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺎزﺗﺎب ارزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮاي ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

66.ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﺒﺎرت از داراﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . ﺑﺎارزش ﺗﺮﯾﻦ داراﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪاﺳﺖ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ، ذﻫﻨﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

67. ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺲ اﻧﺪاز

ﻫﻤﯿﺸﻪ اول از ﻫﻤﻪ ﺣﻖ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺪﻫﯿﺪ . آزادي ﻣﺎﻟﯽ از آن ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ده درﺻﺪ از درآﻣﺪ ﺧﻮدرا ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﻮل ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﻨﯿﺪ ، اﺳﺘﻌﺪاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﻧﺪارﯾﺪ.

68.ﻗﺎﻧﻮن ﻧﮕﻬﺪاري

اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪر درآﻣﺪ دارﯾﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ي ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از آن را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ. اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ وﻗﺘﯽ درآﻣﺪ ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ ﭘﺸﺖ ﮔﺮﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ دارﻧﺪ.

69. ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن

ﻣﺨﺎرج ﻣﻌﻤﻮﻻ آﻧﻘﺪر اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺑﺮﺳﺪ.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎرﺟﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮ از درآﻣﺪﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﻨﯿﺪ.

70. ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري

ﻗﺒﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ.ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻫﺴﺘﯿﺪ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺻﺮف اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ، درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮاي ﭘﻮل درآوردن وﻗﺖ ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ درﮔﯿﺮ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

71.ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺮه ي ﻣﺮﮐﺐ

ﺟﻤﻊ آوري ﭘﻮل و اﻓﺰاﯾﺶ دادن آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺮه ي ﻣﺮﮐﺐ، ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮد آن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺷﻤﺎ را ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. رﻣﺰ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺲ اﻧﺪاز اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮل را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ.

72.ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮآﯾﻨﺪ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺻﺪﻫﺎ، ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺰارﻫﺎ، ﺗﻼش ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﯽ دﯾﺪه ﯾﺎ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﻫﯿﭻ راه ﺳﺮﯾﻊ ﯾﺎ آﺳﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

73. ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب

ﺟﻤﻊ آوري ﭘﻮل ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﻤﺎ ﺟﺬب ﺷﻮد. در ﺣﯿﻦ ﺟﻤﻊ آوري ﭘﻮل ، ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻮرد آن ﺷﻤﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﯿﺰي ﺷﺒﯿﻪ آﻫﻦ رﺑﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻮل را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

74. ﻗﺎﻧﻮن اﺷﺘﯿﺎق

ﺑﺮاي ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺘﯿﺎق ﺷﺪﯾﺪي ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ . اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ اﻧﺪك ﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ اي ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﺷﺪت ﻋﻼﻗﻪ ي ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺧﻮد ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ . آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟

75.ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪف

ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻫﺪف ﻧﻘﻄﻪ ي آﻏﺎز ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ. آن را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻨﯿﺪ . ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻮﻓﻖ اﻓﮑﺎرﺷﺎن را روي ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽ آورﻧﺪ.

76.ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﮐﺮدن

ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار از ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان از راه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮان ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮﯾﺪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

77.ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻘﯽ را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻃﺮح رﯾﺰي ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ي اﺟﺮا درآورﯾﺪ . ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮاي دﯾﮕﺮان ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﺗﻮﻟﯿﺪات ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ده درﺻﺪ ﺑﻬﺘﺮ از رﻗﯿﺒﺎﻧﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ راه را ﺑﺮاي ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮار ﮐﻨﺪ.

78.ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﮕﯽ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي راه اﻧﺪازي ﯾﮏ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار اﻧﺪك ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ، و ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ.

79.ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﺷﮑﺴﺖ

آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردن ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﯿﺎر واﻗﻌﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن اﺳﺖ. ﺷﮑﺴﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرگ اﺳﺖ . اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

80. ﻗﺎﻧﻮن رﯾﺴﮏ

در ﻫﺮ ﮐﺎري ، ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮي و اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺴﺖ راﺑﻄﻪ ي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺟﻮد دارد. ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻄﺮات ﮐﺎر را ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.

81.ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﺑﺠﺎ

ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ دو دم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. در ﺗﺠﺎرت ، ﻫﺮ ﮐﺎري دو ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد و ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.

82.ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺎت ﻗﺪم

اﮔﺮ در راه ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه ي ﮐﺎﻓﯽ ﺛﺒﺎت ﻗﺪم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ. ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﻠﮑﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ از ﻫﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪي و ﺷﮑﺴﺘﯽ درس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

83.ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪف ﺗﺠﺎرت

ﻫﺪف اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺠﺎرت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﮐﻠﯿﻪ ي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎ روﺷﯽ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ.

84. ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن

ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ي ﺗﺠﺎري ﻣﺮﮐﺐ از ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪف ﺧﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. وﺟﻮد ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ.

85.ﻗﺎﻧﻮن رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي

در ﺗﺠﺎرت ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺣﻔﻆ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺖ. ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ذﻫﻨﯽ ﺗﺎﺟﺮان ﻣﻮﻓﻖ اراﺋﻪ ي ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺖ.

86. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺘﺮي

ﻣﺸﺘﺮي ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻤﮑﻦ. ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺧﻮب ﺗﺠﺎري اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺸﺘﺮي ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

87. ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ارزش ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ در اﻓﺰودن ارزش ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎزار اﺳﺖ.

88. ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻬﻨﮕﯽ

ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻬﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺮوز ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﻮﯾﺎ و رﻗﺎﺑﺖ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻣﻌﺠﺰه ي ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

89.ﻗﺎﻧﻮن اﺑﺘﮑﺎر

ﺑﺮاي ﺷﺮوع راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ، داﺷﺘﻦ ﯾﮏ اﯾﺪه ي ﺧﻮب ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺗﺠﺎرت ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﻬﺎي ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ، ارزان ﺗﺮ ، ﺑﻬﺘﺮ و آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﮐﺎر اﺳﺖ.

90. ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺮوري ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

ﻫﺮ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺪارد . اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ي ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ، ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻨﯿﺪ.

91.ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار

ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﻫﺮ ﮐﺎﻻ ﺑﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي آن ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزار آزاد و رﻗﺎﺑﺘﯽ ، ﮐﻪ در آن ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ، ﺑﭙﺮدازد. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺑﺎزار اﺳﺖ.

92.ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺮدن

ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺗﺠﺎرت ، ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﺪ. ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﺴﺖ در ﺗﺠﺎرب ﻏﯿﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدن اﺳﺖ.

93.ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺎﯾﺰ

در ﯾﮏ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻮع ﺧﻮد وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺮاي رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار ، ﺑﺮﺗﺮي ﮐﺎﻻي ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﯿﺰي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.

94.ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪار

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺗﺠﺎرت در ﮔﺮو ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ، ﺧﺮﯾﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪات ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 -ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ؟

 -ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ؟

 -ﻋﻠﺖ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ ؟

95.ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎزار

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزار در ﮔﺮو ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ روي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺧﺎص ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﺗﻼش ﻫﺎﯾﺘﺎن روي اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﺎص و اﺻﻠﯽ ، رﻣﺰ ﺳﻮددﻫﯽ اﺳﺖ.

96.ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺗﺮي

ﺑﺎزار ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﺗﺮ ، ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺮﺗﺮ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻬﺎي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد. اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ، ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻮزه اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آن ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

97.ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﻤﺎﻻت

ﻫﺮ رﺧﺪادي ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع دارد . ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع رﺧﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ، ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ. ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ، اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

98. ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻮح اﻫﺪاف

ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﺎ وﺿﻮح ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ و ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. روﺷﻦ ﺑﻮدن اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺒﺎل را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.

99. ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب

ﺷﻤﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ، اﻓﺮاد ، اﯾﺪه ﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﺷﻤﺎ از ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ اﺷﺘﯿﺎق ﺷﻤﺎ ﺳﺮ ﺷﺎر ﺷﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰي دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﺷـــﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

100.ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﻗﻌﺎت

اﮔﺮ ﻣﺪام ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮب ﺑﺮاﯾﺘﺎن رخ دﻫﺪ ، ﻣﯿﺰان ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ. ﻫﺮ روزﺗﺎن را ا اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ : ” ﻣﯽ داﻧﻢ اﻣﺮوز ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ” .

101. ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮﺻﺖ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ در ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻤﺎ ، ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد درﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﭘﺎي ﺷﻤﺎﺳﺖ ، در ﮐﺎر ، ﺣﺮﻓﻪ ، ﺗﺤﺼﯿﻞ ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﺎ ﻋﻼﯾﻖ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻤﺎ.

102.ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

ﺷﺎﻧﺲ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد. در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ اي ، ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮورش دﻫﯿﺪ ﺷﺎﻧﺲ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

103. ﻗﺎﻧﻮن داﻧﺶ

در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ اي ، ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان دارد. داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﮔﺴﺘﺮده ، ﻓﺮد را آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ و از ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن اوﺿﺎع ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﺶ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

104.ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﺎ

ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ رﯾﺸﻪ ي ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻣﺤﮏ زدن ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﺎي ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺿﺘﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﺪ ، راه را ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ آورد.

105. ﻗﺎﻧﻮن وﻗﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

وﻗﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ . اﮔﺮ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم را در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ، زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.  “در درﯾﺎي ﭘﺮ ﺗﻼﻃﻢ زﻧﺪﮔﯽ ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮﺟﯽ را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ آن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .” (وﯾﻠﯿﺎم ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ)

106. ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺮژي

ﻫﺮ ﭼﻘﺪر اﻧﺮژي و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ، اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺎ و اﻓﮑﺎر ﺧﻼق ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و آراﻣﺶ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.

107.ﻗﺎﻧﻮن رواﺑﻂ

ﻫﺮ ﭼﻪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﺪ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد. اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

108.ﻗﺎﻧﻮن درك دﯾﮕﺮان

وﻗﺘﯽ از دﯾﺪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ، اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺑﻪ اﯾﺪه و راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﯽ ﻧﺒﺮده ﺑﻮدﯾﺪ. ﻣﺮﺗﺐ از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ﺑﺮآورده ﮐﻨﯿﺪ.

109. ﻗﺎﻧﻮن رﺷﺪ

اﮔﺮ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻓﮑﺮي ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﭘﺲ دارﯾﺪ در ﺟﺎ ﻣﯽ زﻧﯿﺪ . اﮔﺮ روز ﺑﻪ روز ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﭘﺲ دارﯾﺪ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ. ﯾﺎدﮔﯿﺮي داﺋﻤﯽ و رﺷﺪ ﻣﺪاوم ﻓﮑﺮي را ﺟﺰﺋﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي روزاﻧﻪ ي زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

110.ﻗﺎﻧﻮن ﺗﮑﺮار

ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﮑﺮار ﺑﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻬﺎرت اﺳﺖ . ﭼﯿﺰي را ﮐﻪ ﻣﺪام و ﻣﺮﺗﺐ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻋﺎدت ﺟﺪﯾﺪ ذﻫﻨﯽ و ﻋﻤﻠﯽ در ﻣﯽ آﯾﺪ. رﺷﺪ ﻓﮑﺮي و اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﺸﻨﻮدي ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﺎدت ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ و ﻋﺎدت ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.

111.ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺸﺘﮑﺎر

ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب و درﺧﺸﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻫﺰاران ﺗﻼش و اﯾﺜﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از آن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ.  “ﻣﺮدان ﺑﺰرگ از ارﺗﻔﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﺢ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ . اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺸﺎن ﺧﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺮوي اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .” ( ﻫﻨﺮي وادزورث ﻻﻧﮕﻔﻠﻮ(

112.ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ

ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ي ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ. آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

13.ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ

در دروﻧﺘﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ درﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﺑﺮﺳﯿﺪ. از ﭼﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ؟ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

114. ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﺎل

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎري ﮐﻪ از ﻧﺠﺎم آن ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ، ﺑﯽ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ.  “ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل در زﻧﺪﮔﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ و ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ .” ( وﯾﻨﺲ ﻟﻤﺒﺎردي – ﻣﺮﺑﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل)

115.ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . در درون ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺬر ﺳﻮد ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ، ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. در راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺸﮑﻼت را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﻠﻪ ﻫﺎي ﺻﻌﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

116.ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺎﻣﺖ

وﺟﻮد ﺷﻬﺎﻣﺘﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ . ﺗﺮس ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف اﺳﺖ. روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺮس ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺟﺰﺋﯽ از ﻋﺎدت ﻫﺎﯾﺘﺎن ﮐﻨﯿﺪ و در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

117.ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺎ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﮏ دارﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ، ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ، ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و وﻗﺖ ﺗﻠﻒ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

118.ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ، ﺑﺪون اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎداش ، ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ، ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ ، آن ﻫﻢ از ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﯾﺪ. ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ.

119.ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺬﯾﺮش

اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﯿﺪ ، ﺣﺪاﻗﻞ 95% از ﻓﮑﺮ و اﺣﺴﺎس ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ذﻫﻦ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي دروﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻮر ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ، ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻣﻮﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ، ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﯾﺪ.

120.ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ

ﻧﺤﻮه ي ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺘﺎن ، ﺗﻔﮑﺮات و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﻤﺎ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. اﮔﺮ ﻋﺎدت ﮐﻨﯿﺪ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﮕﺮش ﻓﮑﺮي ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰي ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺪ راﻫﺘﺎن ﺷﻮد.