ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از روش ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان در اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ.

اﻣﺎ در دﻫﻪ 1990، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاي ﻣﮑﻤﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ. اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ:

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻻزم را ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺧﺮﯾﺪاران، ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﺪل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

با درج آگهی در سایت آگهی و تبلیغات نیازمندی رایگان آگهی شهر من بنشانی mycityad.ir میتوانید خدمات خود را معرفی نمایید و همچنین آگهی شما به هنگام جستجو در موتورهای جستجو Google,Bing,Yahoo,Ask در صفحه نخست لیست نتایج دیده خواهد شد.

برخی از رتبه های سایت تبلیغات رایگان آگهی شهر من mycityad.ir بشرح زیر اعلان می شوند:

نیازمندیهای سانترال پاناسونیک :: mycityad.ir دارای رتبه 1 صفحه 1 Google می باشد

نیازمندیهای آموزش اینترنت :: mycityad.ir دارای رتبه 1 صفحه 1 Google می باشد

نیازمندیهای آموزش کامپیوتر :: mycityad.ir دارای رتبه 5 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای دیجیتال :: mycityad.ir دارای رتبه 2 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای آموزش زبان :: mycityad.ir دارای رتبه 10 صفحه 1 Google می باشد.

در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:

اﻟﻒ) ﺑﺎﯾﺪ روش ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﻃﺮح رﯾﺰي ﺷﻮد.

ب) ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد.

ج) ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮد.

د) ﻧﮑﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮي آﻧﻬﺎ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ذي ﻧﻔﻊ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ودر داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را دوﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ، ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ و راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﺘﻌﺪدي دارد:

1) از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻣﮑﺎن ادﻏﺎم اﻧﻮاع اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد دارد

2) در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدي را ﮐﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد

3) ﭼﻮن از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺟﻮاب ﻫﺎ در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻨﻔﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﮑﻠﺘﺮ و ﮔﺮاﻧﺘﺮ اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪار ﻓﺮوش، درﺻﺪ ﺳﻮددﻫﯽ ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺮوش و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ و اﻫﺪاف ﺧﻮد از ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت، از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت، از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﺪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را دﯾﺪه اﻧﺪ،

ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادي ﮐﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﺼﺮف ﮐﺮده اﻧﺪ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ. ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي رﻗﺒﺎ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ:

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول: ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺎﻟﻪ

ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ درﺑﺎره ي ﻣﺴﺎﻟﻪ ي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﮐﺮده، ﯾﮏ ﺳﻮال ﻣﺸﺨﺺ را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم: ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ

ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮔﺎه در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ ا ﯾﮏ ﻓﺮﺿﯿﻪ اراﺋﻪ دﻫﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم: ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد: ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ

1) ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺤﻘﻖ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﺑﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﻟﺖ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﮐﯿﻔﯽ دارد. وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ، ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت از روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ وﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻫﺮ دو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ دو روش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯽ.

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ: ووﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻬﺘﺮي از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارد، در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ روش از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞ دادن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ي ﺧﻮد ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد، ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ازﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﺧﻞ وﺧﺎرج ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪودرﻣﻮردﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﭙﺰدازد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪﺑﺎﺧﺮﯾﺪاران ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺰوﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ تبادل ﻧﻈﺮﮐﻨﺪوﺑﺎﮐﻤﮏ آﻧﺎن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎي دﻗﯿﻘﺘﺮ اراﺋﻪ دﻫﺪ.

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ: در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻏﺎﻟﺒﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻘﯿﻖ اﮐﺘﺸﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، اﮐﺜﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد.

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﯽ: ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺧﺎﺻﯽ را در ﺑﺎزار اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ در ﺟﻬﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻐﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

2) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت. دو ﻧﻮع داده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

داده ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و داده ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ

داده ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ: داده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و ﻫﺪف از ﺟﻤﻊ آوري آن ﻫﺎ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻟﻪ اي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﺮﯾﻊ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ اي اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت، اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد و داده ﻫﺎ ﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ اوري ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ داده ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎري ﻧﺪارد، ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﻨﺪان ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﺎص اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

داده ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان از” ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ”و “ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرج از ﺷﺮﮐﺖ” ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد.

داده ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ: ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﺧﺎص ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ داراي ﻣﺰاﯾﺎي زﯾﺮ اﺳﺖ:

· دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ

· ﻣﻌﻤﻮﻻ روز آﻣﺪ اﺳﺖ

· ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ

· ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ داراي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ رﻗﺒﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارد.

3) ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻞ اﺳﺖ.

روش ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد:

· ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ

· ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻏﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ: ﻧﻤﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺎﻧﺲ ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﺎﻣﻞ: · ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده: در اﯾﻦ روش، ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد، ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﯾﺎ اﺷﯿﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ داراي اﺣﺘﻤﺎل ﯾﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺴﺎوي ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

· ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه: روﺷﯽ ﻟﺴﺖ ﮐﻪ در آن، ﻣﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را –ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﺧﺼﻮﺻﯿﻠﺖ آن- ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻫﺮ ﮔﺮوه، روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد.

· ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي: اﮔﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﻋﻀﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﺻﻄﻼح از روش ﺧﻮﺷﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ.

· ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي: ﻧﻮﻋﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺧﻄﻪ آﻣﺎري، ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن را دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻏﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ: ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﻀﺎوت و ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

· ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻗﻀﺎوﺗﯽ: اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻗﻀﺎوت و ﻧﻈﺮ ﻓﺮد ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖ.

· ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺳﺎده(آﺳﺎن) : اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺣﺘﯽ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

· ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺳﻬﻤﯿﻪ اي: ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﯾﺎ اﻗﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺧﺎص آن ﻫﺎﺳﺖ.

4) ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ

ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮ داده ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ را ﺟﻤﻊ آوري ﮐﺮد:

· ﻣﺸﺎﻫﺪه: ﯾﻌﻨﯽ ﺛﺒﺖ رﻓﺘﺎر ﯾﺎ واﻗﻌﻪ ﺑﺪان ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ روش ﻣﺸﺎﻫﺪه را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ، ﻧﻪ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

· ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ: اﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﯿﻮه وﻗﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺑﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ، ﯾﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮري اﻧﺠﺎم داد.

· ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ: ﻋﻠﻞ اﺳﺘﻔﺎده:

– ﻧﺴﺒﺘﺎ ارزان اﺳﺖ

– ﺑﺮاي زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪاز ﺻﺤﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ اﺳﺖ

– ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﻋﯿﻨﯽ ﺗﺮﻧﺪ

ﯾﮑﯽ از ﻋﯿﻮب اﯾﻦ روش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ: زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ آﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارد، ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﮐﺜﯿﺮي از ﻣﺮدم ﻣﻄﺮح ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روش ﺿﻌﻒ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ دارد:

– ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮي از آن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

– ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺗﻠﻔﻦ ﻧﺪارﻧﺪ.

– ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺣﻀﻮري: زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دﻫﺪ، از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ روش ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ

اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮐﺎرﭼﻨﺪان ﺳﺎده اي ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

ﺷﻮﻧﺪه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﻣﺨﺪوش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ دو ﻣﺰﯾﺖ دارد:

1) ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺣﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد

2) ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي درﺳﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ، ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داده ﺷﺪه، ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺣﻀﻮري را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ، در ﻣﻨﺎزل ﯾﺎ در دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎر اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم داد. ﻧﻮع دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ. ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻮع روش ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ، اﻗﺪام ﺑﻌﺪي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ذي رﺑﻂ اﺳﺖ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎرا ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه زﯾﺮﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ:

ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﺑﺎز: اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش ﻣﯽ زﺳﺪ اﺑﺮاز دارد. اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي دو ﺟﻮاﺑﯽ: در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ از اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ دو ﺟﻮاب، ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ

ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺟﻮاﺑﯽ: در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻓﺮد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد راﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ

· روش آزﻣﺎﯾﺸﯽ(ﻋﻠﯽ)

در اﯾﻦ روش ﮐﻪ آن را “ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﯽ”ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ، ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد اﮔﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻐﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ، ﺑﺮ روي ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﭼﻪ اﺛﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم داد.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ: ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﺗﻌﺒﯿﺮ، ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻋﺮﺿﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ

ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﺗﻬﯿﻪ ﺟﺪول آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻗﺮار داده، ﺧﻼﺻﻪ اي از آن ﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺪه از اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰار(اﮔﺮ داده ﻫﺎ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ) ، آن ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ از اﺳﺘﻨﺘﺎج آﻣﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ﯾﻌﻨﯽ روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎري دور ﺑﻮدن داده ﻫﺎ را از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد. اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻮﻋﯽ ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺷﻬﻮدي ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﻼﺻﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻗﺎﺑﻞ درك و واﺿﺢ ﺑﺎﺷﺪ، اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﯾﺎ ﺷﻔﺎﻫﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد. ﮔﺰارش ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ وي ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻻزم را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ.