ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎزار ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﯿﻦ اﻫﺪاف، ﻣﻨﻌﺒﻊ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و ﻫﺪف آن اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎر و ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺳﻮد رﺿﺎﯾﺘﺒﺨﺶ اﺳﺖ. ﺗﺎ دﻫﻪ 1970، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در اﯾﻦ دﻫﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم، ﺑﯿﮑﺎری و رﻗﺎﺑﺖ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ﻟﺬا ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﻪ رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ دارد.

با درج آگهی در سایت آگهی تبلیغات نیازمندی آگهی شهر من بنشانی mycityad.ir در صفحه اول موتورهای جستجو همچون Google,Bing دیده خواهید شد.

برخی از رتبه های سایت آگهی شهر من در موتورجستجوی Google در کلید واژه های زیر:

درج تبلیغات دوربین :: سایت mycityad.ir رتبه یک صفحه یک Google می باشد.

درج تبلیغ دوربین :: سایت mycityad.ir رتبه یک صفحه یک Google می باشد

درج آگهی دوربین :: سایت mycityad.ir رتبه یک صفحه یک Google می باشد.

درج نیازمندی دوربین :: سایت mycityad.ir رتبه سه صفحه یک Google می باشد.

نیازمندیهای پلیمر :: سایت mycityad.ir رتبه 1 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندی مرغداری :: سایت mycityad.ir رتبه 1 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای معادن :: سایت mycityad.ir رتبه 1 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای راه و ساختمان :: سایت mycityad.ir رتبه 1 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای انرژی خورشیدی :: سایت mycityad.ir رتبه 1 صفحه 1 Google می باشد.

 درج نیازمندی دوربین مداربسته :: سایت mycityad.ir رتبه 1 صفحه 1 Google می باشد

نیازمندیهای لوازم دیجیتال :: سایت mycityad.ir رتبه 1 صفحه 1 Google می باشد

نیازمندیهای جی پی اس :: سایت mycityad.ir رتبه 1 صفحه 1 Google می باشد

نیازمندیهای فکس :: سایت mycityad.ir رتبه 1 صفحه 1 Google می باشد

نیازمندیهای پتروشیمی :: سایت mycityad.ir رتبه 2 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای تجهیزات ایمنی :: سایت mycityad.ir رتبه 2 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای دامداری :: سایت mycityad.ir رتبه 3 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای اتوماسیون صنعتی :: سایت mycityad.ir رتبه 3 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای پرورش ماهی :: سایت mycityad.ir رتبه 3 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای تجهیزات :: سایت mycityad.ir رتبه 5 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای آسانسور :: سایت mycityad.ir رتبه 5 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای خدمات مراسم :: سایت mycityad.ir رتبه 5 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای صنایع دریایی :: سایت mycityad.ir رتبه 4 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای بسته بندی :: سایت mycityad.ir رتبه 8 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای کنسول بازی :: سایت mycityad.ir رتبه 2 صفحه 1 Google می باشد

نیازمندیهای پرینتر :: سایت mycityad.ir رتبه 4 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای استخدام مشاغل :: سایت mycityad.ir رتبه 2 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای تبلت :: سایت mycityad.ir رتبه 4 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای لوازم جانبی دوربین :: سایت mycityad.ir رتبه 1 صفحه 1 Google می باشد

نیازمندیهای مدیر و مشاور :: سایت mycityad.ir رتبه 2 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای کانکس :: سایت mycityad.ir رتبه 3 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای تاسیسات :: سایت mycityad.ir رتبه 8 صفحه 1 Google می باشد

نیازمندیهای خدمات مسافرتی :: سایت mycityad.ir رتبه 8 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای هتل :: سایت mycityad.ir رتبه 8 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای ویزا :: سایت mycityad.ir رتبه 7 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای اجاره ماشین :: سایت mycityad.ir رتبه 6 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای خدمات اداری :: سایت mycityad.ir رتبه 5 صفحه 1 Google می باشد

نیازمندیهای اخذ نمایندگی :: سایت mycityad.ir رتبه 6 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای خدمات ساختمانی :: سایت mycityad.ir رتبه 8 صفحه 1 Google می باشد

نیازمندیهای آموزشگاه :: سایت mycityad.ir رتبه 7 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای آهن آلات :: سایت mycityad.ir رتبه 9 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای موادشیمیایی :: سایت mycityad.ir رتبه 6 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای دامپروری :: سایت mycityad.ir رتبه 1 صفحه 2 Google می باشد.

رﮐﻦ اول: ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه

 رﮐﻦ دوم: ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﻮد ﺑﺎﻟﻘﻮه آﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ

 رﮐﻦ ﺳﻮم: ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ دارد. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ دارای ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 ﺳﻄﺢ اول: ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﻧﻠﻤﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﻞ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ، در ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺰان ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ و ورود ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.

 ﺳﻄﺢ دوم: ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻧﺎم دارد و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺮدان و ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.

 ﺳﻄﺢ ﺳﻮم: ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺮدان ﻧﺎم دارد و در آن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺮدان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

 ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎرم: ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﻼن ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ اﺟﺮا در آوردن ﮐﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی را در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی، ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی واﺣﺪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺮدان و اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯿﺂورد. در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯽ اﺳﺖ و ﮔﺎه دﻗﯿﻘﺎ از ﻃﺮف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﮏ ﺗﮏ واﺣﺪ ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ:

1) ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی ﺷﺮﮐﺖ

2) ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺮدان ﺷﺮﮐﺖ

3) ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ

4) ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آن وارد ﺷﻮد.

ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی ﺷﺮﮐﺖ

ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن از ﭘﻨﺞ ﺟﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

1) ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ

2) ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎ دارﻧﺪﮔﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ

3) ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزار

4) ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس

5) ﺻﻼﺣﯿﺖ آﺷﮑﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺨﺸﯽ ﺧﺎص

ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ:

 داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺻﻨﻌﺖ: ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ. ﻣﺜﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮی ام ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺳﺎز اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺎزار: ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ. ﻣﺜﻼ ﺷﺮﮐﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﺎزی ﭘﻮرﺷﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺎص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻮدی: ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ. ﻣﺜﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮرد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد، ﻧﻈﯿﺮ ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﺷﯿﺸﻪ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 داﻣﻨﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ: ﻣﺜﻼ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﺗﺮ ﭘﯿﻼر، از ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺮدان

داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺿﺎی ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل. رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺪود و ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﺑﻞ، ﻣﯽ ﺗﻮان رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری را در ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد:

· ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی

· ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

· ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای اداره آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری، ﻣﻌﻤﻮﻻ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﻫﺮ واﺣﺪ ﺧﻮد ﮔﺮدان ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

1) در ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ دارای وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ و

ﻣﯽ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را از ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺪا ﮐﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد.

2) دارای رﻗﯿﺐ ﯾﺎ رﻗﺒﺎی ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ

3) ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻌﯿﻨﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺳﻮد آوری واﺣﺪ اﺳﺖ.

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ

ﻫﺪف از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺮدان، ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻠﯽ ﻫﻤﻮاره وﺿﻌﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎ را ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ، ﺣﻐﻆ، ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮدن ﯾﺎ اﺧﺘﺘﺎم ﻋﻤﺮ آن ﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ. دو اﺑﺰار ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

· روش ﮔﺮوه ﻣﺸﺎوران ﺑﻮﺳﺘﻮن

· روش ﺟﻨﺮال اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ

روش ﮔﺮوه ﻣﺸﺎوران ﺑﻮﺳﺘﻮن

ﮔﺮوه ﻣﺸﺎور ﺑﻮﺳﺘﻮن روﺷﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ رﺷﺪ و ﺳﻬﻢ ﺑﺎزارﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:

· ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎی ﺳﻮال: واﺣﺪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺮدان اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻏﻠﺐ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار آن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺮد.

· ﺳﺘﺎره ﻫﺎ: اﮔﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮال ﯾﮏ واﺣﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﭙﺮی ﺷﻮد، اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎره ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ از اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. اﯾﻦ واﺣﺪ ﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﺎو ﻫﺎی ﺷﯿﺮده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه، ﺳﻮد آور ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

· ﮔﺎو ﻫﺎی ﺷﯿﺮده: اﯾﻦ واﺣﺪ ﻫﺎ ﭘﻮل زﯾﺎدی را وارد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﺮﺗﺮی واﺣﺪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻫﺎی رﻗﺒﺎ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ واﺣﺪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺳﻮد آورﻧﺪ. ﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ واﺣﺪ ﻫﺎ ﺻﺮف واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ واﺣﺪ ﻫﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﯿﺴﺖ؛زﯾﺮا رﺷﺪ ﺑﺎزار آن ﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺰوﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺳﮓ ﻫﺎ: اﯾﻦ واﺣﺪ ﻫﺎ دارای ﺳﻮد ﮐﻢ ﯾﺎ ﺿﺮر ده ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺻﺮف اﯾﻦ واﺣﺪ ﻫﺎ ﮐﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ واﺣﺪ ﻫﺎ را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. وﻇﯿﻔﻪ ی ﺑﻌﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻬﯿﻪ اﻫﺪاف، اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺮ واﺣﺪ ﺧﻮد ﮔﺮدان اﺳﺖ. ﭼﻬﺎر ﻫﺪف ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد:

 ﺳﺎﺧﺖ: در اﯾﻦ ﻫﺪف ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار واﺣﺪ زﯾﺎد ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای واﺣﺪ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎی ﺳﻮال ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

 ﺣﻔﻆ: در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﻆ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار واﺣﺪ ﺧﻮد ﮔﺮدان اﺳﺖ و ﺑﺮای واﺣﺪ ﻫﺎی ﻗﻮی و ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ ﮔﺎو ﻫﺎی ﺷﯿﺮده ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻮل ﺳﺎزی ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.

· ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮدن: اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺮای واﺣﺪ ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻔﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﮔﺎو ﻫﺎی ﺷﯿﺮده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﻌﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت آن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای واﺣﺪ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎی ﺳﻮال و ﺳﮕﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ.

· اﺧﺘﺘﺎم: در اﯾﻦ ﺟﺎ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺮدان ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﻫﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای واﺣﺪ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎی ﺳﻮال و ﺳﮓ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

روش ﺟﻨﺮال اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ

اﺳﺘﻔﺎده از رﺷﺪ و ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎزار ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ واﻗﻌﯽ واﺣﺪ ﺧﻮد ﮔﺮدان ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از روش ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان از روش ﺟﻨﺮال اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎﺗﮋﯾﮏ واﺣﺪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ 8 ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ:

1) ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی واﺣﺪ

2) ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ی ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ: ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ

ﮐﻼن ﻣﺤﯿﻄﯽ(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ) وﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺮد ﻣﺤﯿﻄﯽ(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، رﻗﺒﺎ، ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن) ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮد.

ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دو ﺷﺎﺧﺺ”ﺟﺬاﺑﯿﺖ” و” اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ “ﻣﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪ.

ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دو ﺷﺎﺧﺺ”ﺟﺪی ﺑﻮدن ﺗﻬﺪﯾﺪ”و “اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع”ﻣﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪ.

3) ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ ﯾﺎﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ: اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﻣﺸﺎوران اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

  • ﻣﺎﻟﯽ: ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺳﻮدآوری و ﺗﻌﺎدل ﻣﺎﻟﯽ
  • ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ: ﺷﻬﺮت ﺷﺮﮐﺖ، ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار، ﺷﻬﺮت، ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ، اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺤﺼﻮل و ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﻓﺮوش، ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮآوری، وﺳﻌﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
  • ﺗﻮﻟﯿﺪ: اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدن اﻧﺪازه ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻣﮑﺎﻧﺎﻧﺎت و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، ﻇﺮﻓﯿﺖ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻮری، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
  • ﺳﺎزﻣﺎن: رﻫﺒﺮی، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻻﯾﻖ، ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﻌﯿﻒ

4) ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف: از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻮد آوری، رﺷﺪ ﻓﺮوش، ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار، ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮت و ﻧﻮآور ﺑﻮدن. اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ، واﻗﻌﮕﺮا و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

5) ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی: ﭘﻮرﺗﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﺮاﺗﮋی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

اﻟﻒ) اﺳﺘﺮاﺗﮋی رﻫﺒﺮی در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ

ب) اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻤﺎﯾﺰ

ج) اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻤﺮﮐﺰ(ﮐﺎﻧﻮن)

6) ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

7) اﺟﺮا: اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از ﻫﻔﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺳﺖ. اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﺖ اﻓﺰار، ﺳﺒﮏ ﻫﺎ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ارزش ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک در ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﺮم اﻓﺰار دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺒﮏ ﻫﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﻔﮑﺮ و رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.ارزش ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎور ﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن.

8) ﺑﺎز ﺧﻮر و ﮐﻨﺘﺮل

  • نیازمندیهای همشهری همدان
  • googleنیازمندیهای همشهری