ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎزار ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﯿﻦ اﻫﺪاف، ﻣﻨﻌﺒﻊ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و ﻫﺪف آن اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎر و ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺳﻮد رﺿﺎﯾﺘﺒﺨﺶ اﺳﺖ. ﺗﺎ دﻫﻪ 1970، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در اﯾﻦ دﻫﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم، ﺑﯿﮑﺎري و رﻗﺎﺑﺖ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ﻟﺬا ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﻪ رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ دارد.

با درج آگهی در سایت آگهی تبلیغات نیازمندی آگهی شهر من بنشانی mycityad.ir در صفحه اول موتورهای جستجو همچون Google,Bing دیده خواهید شد.

برخی از رتبه های سایت آگهی شهر من در موتورجستجوی Google در کلید واژه های زیر:

درج تبلیغات دوربین :: سایت mycityad.ir رتبه یک صفحه یک Google می باشد.

درج تبلیغ دوربین :: سایت mycityad.ir رتبه یک صفحه یک Google می باشد

درج آگهی دوربین :: سایت mycityad.ir رتبه یک صفحه یک Google می باشد.

درج نیازمندی دوربین :: سایت mycityad.ir رتبه سه صفحه یک Google می باشد.

نیازمندیهای پلیمر :: سایت mycityad.ir رتبه 1 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندی مرغداری :: سایت mycityad.ir رتبه 1 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای معادن :: سایت mycityad.ir رتبه 1 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای راه و ساختمان :: سایت mycityad.ir رتبه 1 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای انرژی خورشیدی :: سایت mycityad.ir رتبه 1 صفحه 1 Google می باشد.

 درج نیازمندی دوربین مداربسته :: سایت mycityad.ir رتبه 1 صفحه 1 Google می باشد

نیازمندیهای لوازم دیجیتال :: سایت mycityad.ir رتبه 1 صفحه 1 Google می باشد

نیازمندیهای جی پی اس :: سایت mycityad.ir رتبه 1 صفحه 1 Google می باشد

نیازمندیهای فکس :: سایت mycityad.ir رتبه 1 صفحه 1 Google می باشد

نیازمندیهای پتروشیمی :: سایت mycityad.ir رتبه 2 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای تجهیزات ایمنی :: سایت mycityad.ir رتبه 2 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای دامداری :: سایت mycityad.ir رتبه 3 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای اتوماسیون صنعتی :: سایت mycityad.ir رتبه 3 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای پرورش ماهی :: سایت mycityad.ir رتبه 3 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای تجهیزات :: سایت mycityad.ir رتبه 5 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای آسانسور :: سایت mycityad.ir رتبه 5 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای خدمات مراسم :: سایت mycityad.ir رتبه 5 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای صنایع دریایی :: سایت mycityad.ir رتبه 4 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای بسته بندی :: سایت mycityad.ir رتبه 8 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای کنسول بازی :: سایت mycityad.ir رتبه 2 صفحه 1 Google می باشد

نیازمندیهای پرینتر :: سایت mycityad.ir رتبه 4 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای استخدام مشاغل :: سایت mycityad.ir رتبه 2 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای تبلت :: سایت mycityad.ir رتبه 4 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای لوازم جانبی دوربین :: سایت mycityad.ir رتبه 1 صفحه 1 Google می باشد

نیازمندیهای مدیر و مشاور :: سایت mycityad.ir رتبه 2 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای کانکس :: سایت mycityad.ir رتبه 3 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای تاسیسات :: سایت mycityad.ir رتبه 8 صفحه 1 Google می باشد

نیازمندیهای خدمات مسافرتی :: سایت mycityad.ir رتبه 8 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای هتل :: سایت mycityad.ir رتبه 8 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای ویزا :: سایت mycityad.ir رتبه 7 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای اجاره ماشین :: سایت mycityad.ir رتبه 6 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای خدمات اداری :: سایت mycityad.ir رتبه 5 صفحه 1 Google می باشد

نیازمندیهای اخذ نمایندگی :: سایت mycityad.ir رتبه 6 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای خدمات ساختمانی :: سایت mycityad.ir رتبه 8 صفحه 1 Google می باشد

نیازمندیهای آموزشگاه :: سایت mycityad.ir رتبه 7 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای آهن آلات :: سایت mycityad.ir رتبه 9 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای موادشیمیایی :: سایت mycityad.ir رتبه 6 صفحه 1 Google می باشد.

نیازمندیهای دامپروری :: سایت mycityad.ir رتبه 1 صفحه 2 Google می باشد.

رﮐﻦ اول: ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﻣﻮرد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه

 رﮐﻦ دوم: ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﻮد ﺑﺎﻟﻘﻮه آﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ

 رﮐﻦ ﺳﻮم: ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ دارد. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ داراي ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 ﺳﻄﺢ اول: ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﻧﻠﻤﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﻞ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ، در ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺰان ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ و ورود ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد.

 ﺳﻄﺢ دوم: ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻧﺎم دارد و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﮔﺮدان و ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.

 ﺳﻄﺢ ﺳﻮم: ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﮔﺮدان ﻧﺎم دارد و در آن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﮔﺮدان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

 ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎرم: ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﻼن ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ اﺟﺮا در آوردن ﮐﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي را در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدي، ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي واﺣﺪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﮔﺮدان و اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯿﺂورد. در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯽ اﺳﺖ و ﮔﺎه دﻗﯿﻘﺎ از ﻃﺮف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ ﺑﺮاي ﺗﮏ ﺗﮏ واﺣﺪ ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ:

1) ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدي ﺷﺮﮐﺖ

2) ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﮔﺮدان ﺷﺮﮐﺖ

3) ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎ

4) ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آن وارد ﺷﻮد.

ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدي ﺷﺮﮐﺖ

ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدي ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن از ﭘﻨﺞ ﺟﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

1) ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ

2) ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎ دارﻧﺪﮔﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ

3) ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزار

4) ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس

5) ﺻﻼﺣﯿﺖ آﺷﮑﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺨﺸﯽ ﺧﺎص

ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدي ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ:

 داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺻﻨﻌﺖ: ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ. ﻣﺜﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮي ام ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺳﺎز اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺎزار: ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ. ﻣﺜﻼ ﺷﺮﮐﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﺎزي ﭘﻮرﺷﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺎص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻮدي: ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ. ﻣﺜﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮرد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد، ﻧﻈﯿﺮ ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﺷﯿﺸﻪ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 داﻣﻨﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ: ﻣﺜﻼ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﺗﺮ ﭘﯿﻼر، از ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﮔﺮدان

داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺿﺎي ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل. رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺪود و ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﺑﻞ، ﻣﯽ ﺗﻮان رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﮐﺎري را در ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد:

· ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮي

· ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

· ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي اداره آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﮐﺎري، ﻣﻌﻤﻮﻻ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﻫﺮ واﺣﺪ ﺧﻮد ﮔﺮدان ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

1) در ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﮐﺎري ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ داراي وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ و

ﻣﯽ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را از ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺪا ﮐﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد.

2) داراي رﻗﯿﺐ ﯾﺎ رﻗﺒﺎي ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ

3) ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻌﯿﻨﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺳﻮد آوري واﺣﺪ اﺳﺖ.

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎ

ﻫﺪف از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﮔﺮدان، ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﺮاي آن ﻫﺎ ﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻠﯽ ﻫﻤﻮاره وﺿﻌﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎ را ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ، ﺣﻐﻆ، ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮدن ﯾﺎ اﺧﺘﺘﺎم ﻋﻤﺮ آن ﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ. دو اﺑﺰار ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

· روش ﮔﺮوه ﻣﺸﺎوران ﺑﻮﺳﺘﻮن

· روش ﺟﻨﺮال اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ

روش ﮔﺮوه ﻣﺸﺎوران ﺑﻮﺳﺘﻮن

ﮔﺮوه ﻣﺸﺎور ﺑﻮﺳﺘﻮن روﺷﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ رﺷﺪ و ﺳﻬﻢ ﺑﺎزارﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:

· ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي ﺳﻮال: واﺣﺪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﮔﺮدان اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻏﻠﺐ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار آن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري زﯾﺎدي اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺮد.

· ﺳﺘﺎره ﻫﺎ: اﮔﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮال ﯾﮏ واﺣﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﭙﺮي ﺷﻮد، اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎره ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ از اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري زﯾﺎدي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. اﯾﻦ واﺣﺪ ﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﺎو ﻫﺎي ﺷﯿﺮده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه، ﺳﻮد آور ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

· ﮔﺎو ﻫﺎي ﺷﯿﺮده: اﯾﻦ واﺣﺪ ﻫﺎ ﭘﻮل زﯾﺎدي را وارد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﺮﺗﺮي واﺣﺪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻫﺎي رﻗﺒﺎ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ واﺣﺪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺳﻮد آورﻧﺪ. ﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ واﺣﺪ ﻫﺎ ﺻﺮف واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ واﺣﺪ ﻫﺎ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻧﯿﺴﺖ؛زﯾﺮا رﺷﺪ ﺑﺎزار آن ﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺰوﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺳﮓ ﻫﺎ: اﯾﻦ واﺣﺪ ﻫﺎ داراي ﺳﻮد ﮐﻢ ﯾﺎ ﺿﺮر ده ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ زﻣﺎن زﯾﺎدي را ﺻﺮف اﯾﻦ واﺣﺪ ﻫﺎ ﮐﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ واﺣﺪ ﻫﺎ را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه اي ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. وﻇﯿﻔﻪ ي ﺑﻌﺪي ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻬﯿﻪ اﻫﺪاف، اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺮ واﺣﺪ ﺧﻮد ﮔﺮدان اﺳﺖ. ﭼﻬﺎر ﻫﺪف ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد:

 ﺳﺎﺧﺖ: در اﯾﻦ ﻫﺪف ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار واﺣﺪ زﯾﺎد ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي واﺣﺪ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي ﺳﻮال ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

 ﺣﻔﻆ: در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﻆ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار واﺣﺪ ﺧﻮد ﮔﺮدان اﺳﺖ و ﺑﺮاي واﺣﺪ ﻫﺎي ﻗﻮي و ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ ﮔﺎو ﻫﺎي ﺷﯿﺮده ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻮل ﺳﺎزي ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.

· ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮدن: اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺮاي واﺣﺪ ﻫﺎي ﺿﻌﯿﻔﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﮔﺎو ﻫﺎي ﺷﯿﺮده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﻌﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت آن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮاي واﺣﺪ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي ﺳﻮال و ﺳﮕﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ.

· اﺧﺘﺘﺎم: در اﯾﻦ ﺟﺎ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﮔﺮدان ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﻫﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮاي واﺣﺪ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي ﺳﻮال و ﺳﮓ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

روش ﺟﻨﺮال اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ

اﺳﺘﻔﺎده از رﺷﺪ و ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎزار ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ واﻗﻌﯽ واﺣﺪ ﺧﻮد ﮔﺮدان ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮي در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از روش ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان از روش ﺟﻨﺮال اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺎﺗﮋﯾﮏ واﺣﺪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ 8 ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ:

1) ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدي واﺣﺪ

2) ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ: ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ

ﮐﻼن ﻣﺤﯿﻄﯽ(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ) وﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺮد ﻣﺤﯿﻄﯽ(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، رﻗﺒﺎ، ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن) ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮد.

ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دو ﺷﺎﺧﺺ”ﺟﺬاﺑﯿﺖ” و” اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ “ﻣﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪ.

ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دو ﺷﺎﺧﺺ”ﺟﺪي ﺑﻮدن ﺗﻬﺪﯾﺪ”و “اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع”ﻣﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪ.

3) ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ ﯾﺎﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ: اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﻣﺸﺎوران اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

  • ﻣﺎﻟﯽ: ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺳﻮدآوري و ﺗﻌﺎدل ﻣﺎﻟﯽ
  • ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ: ﺷﻬﺮت ﺷﺮﮐﺖ، ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار، ﺷﻬﺮت، ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ، اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺤﺼﻮل و ﻧﯿﺮو ﻫﺎي ﻓﺮوش، ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮآوري، وﺳﻌﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
  • ﺗﻮﻟﯿﺪ: اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن اﻧﺪازه ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻣﮑﺎﻧﺎﻧﺎت و ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر، ﻇﺮﻓﯿﺖ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻮري، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
  • ﺳﺎزﻣﺎن: رﻫﺒﺮي، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻻﯾﻖ، ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﻌﯿﻒ

4) ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف: از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻮد آوري، رﺷﺪ ﻓﺮوش، ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار، ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮت و ﻧﻮآور ﺑﻮدن. اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ، واﻗﻌﮕﺮا و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

5) ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي: ﭘﻮرﺗﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﺮاﺗﮋي را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

اﻟﻒ) اﺳﺘﺮاﺗﮋي رﻫﺒﺮي در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ

ب) اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻤﺎﯾﺰ

ج) اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻤﺮﮐﺰ(ﮐﺎﻧﻮن)

6) ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

7) اﺟﺮا: اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از ﻫﻔﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺳﺖ. اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﺖ اﻓﺰار، ﺳﺒﮏ ﻫﺎ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ارزش ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك در ﮔﺮوه دﯾﮕﺮي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﺮم اﻓﺰار دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺒﮏ ﻫﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﻔﮑﺮ و رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.ارزش ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎور ﻫﺎي ﮐﺎرﮐﻨﺎن.

8) ﺑﺎز ﺧﻮر و ﮐﻨﺘﺮل