ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎزار ﻫﺪف

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزار و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎزار ﻫﺪف

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﺳﻠﺴﯽ اﺳﺖ: ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺑﺎزار ﻫﺪف وﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزارﻫﺪف؛از اﯾﻦ رو ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪي ﺑﺎزار روﻧﺪي اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﺠﺰا نمودن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪاران .

با درج آگهی در سایت تبلیغات نیازمندی اینترنتی mycityad.ir ، آگهی شما در صفحات نخست موتورهای جستجو Google,Yahoo,Bing دیده خواهد شد.

بروزترین و متفاوت ترین سیستم آگهی و نیازمندی اختصاصی ایران mycityad.ir می باشد.

با درج آگهی در آگهی شهر من میتوانید ترافیک سایت خود را افزایش دهید و خدمات خود را به مشتریان جامعه مجازی اینترنتی ایرانی معرفی نمایید و فروش خود را افزایش دهید.

چندی از رتبه های mycityad.ir در موتورهای سه گانه جستجو Google,Bing,Yahoo  بشرح زیر خدمت حضورتان اعلان میگردند:

کافیست کلیدواژه های زیر را در Google.Yahoo,Bing جستجو نمایید و صحت رتبه های mycityad.ir را مشاهده نمایید و سپس با درج آگهی رایگان یا ستاره دار تبلیغات خودتان را به شبکه تبلیغات آگهی شهر من mycityad.ir بسپارید تا شاهد افزایش فروشتان باشید.

درج تبلیغ دوربین

رتبه 1 صفحه 1 موتورهای جستجوی Google.com , Yahoo.com , Bing.com

درج نیازمندیهای دوربین

رتبه 1 صفحه 1 موتور جستجوی Yahoo.com

رتبه 2 صفحه 1 موتور جستجوی Google.com

رتبه 6 صفحه 1 موتور جستجوی Bing.com

درج تبلیغات دوربین

رتبه 1 صفحه 1 موتورجستجوی Google.com

رتبه 2 صفحه 1 موتور جستجوی Bing.com

رتبه 3 صفحه 1 موتورجستجوی Yahoo.com

درج آگهی دوربین

رتبه 1 صفحه 1 موتورجستجوی Google.com

رتبه 2 صفحه 1 موتورجستجوی Yahoo.com

رتبه 8 صفحه 1 موتورجستجوی Bing.com

همانطور که ملاحظه می نمایید در صورتیکه بفرض مثال در شاخه دوربین فعالیت می نمایید با درج آگهی در mycityad.ir شانس پدیدار شدن آگهی خود را در لیست اول نتایج جستجو بالا میبرید زیرا در کلیدواژه هایی که در لیست فوق ارایه شدند مشاهده نمودید که mycityad.ir بعنوان سایت برتر آگهی در موتورهای سه گانه جستجو ظاهر می شود و این نشان میدهد که mycityad.ir دارای SEO خیلی عالی می باشد و این بهینه سازی روی آگهی های درج شده در mycityad.ir نیز اعمال می شوند تا در لیست نتایج جستجو رتبه های بهتری پیدا کنند.

1. اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ را ﺑﻪ آن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.

2. ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزاراﻟﺒﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﻮردﻧﻈﺮ. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه (ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه) دﺳﺖ ﮐﻢ داراي ﻣﺰاﯾﺎي زﺑﺮ اﺳﺖ:

1. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ را در ﻗﺒﺎل ﻋﺮﺿﻪ رﻗﺒﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ و ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﺴﻨﺠﺪ.

2. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻫﺮﺧﺮده ﺑﺎزار ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﺪ.

3. ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﺧﺮده ﺑﺎزارﻫﺎ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزار ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮔﺰﯾﻨﺶ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺎزار ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎزوي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزار، ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزار

ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺧﺮده ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺑﺎزار ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮد.

ﭘﻨﭻ ﻣﻌﯿﺎر اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزار ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

1. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد و ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري

2. ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪاران در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ

3. ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪاران در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎزار

4. اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ

5. ﺳﺎدﮔﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

روش ﻫﺎ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزار

· ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ: در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي، ﺑﺎزار ﺑﻪ واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ، اﺳﺘﺎن ﻫﺎ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎ، ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﯾﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

· ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ: در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي، ﺑﺎزار ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ، ﺟﻨﺴﯿﺖ، اﻧﺪازه ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻋﻤﺮ ﺧﺎﻧﻮاده، درآﻣﺪ، ﺷﻐﻞ، ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﻧﮋادوﻣﻠﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزار از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ، ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ دارد و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ را ﺳﺎده ﺗﺮﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﺮد.

· ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ: در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ(ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ، ﻋﻼﻗﻪ ﻫﺎ و ﻋﻘﯿﺪه ﻫﺎﺳﺖ.) و ﺷﺨﺼﯿﺖ(ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.) ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

· ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ رﻓﺘﺎري: در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي، ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽ، ﯾﺎ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

– ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ: ﺧﺮﯾﺪاران را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮوه ﺒﻨﺪي ﮐﺮد.

-ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ: ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﺴﺘﺠﻮي آن اﺳﺖ.

-وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه: ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﺎزار ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل را ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻣﺼﺮف ﻧﮑﺮده اﻧﺪ، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ، اﻓﺮادي ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺋﻤﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.

– ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده: ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎزار را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﯾﺎد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.

-وﺿﻌﯿﺖ وﻓﺎداري: ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع وﻓﺎداري ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:

1) ﺑﺴﯿﺎر وﻓﺎدار

2) وﻓﺎدار ﻧﺴﺒﯽ و ﻣﻮﻗﺖ

3) وﻓﺎدارﺑﯽ ﺛﺒﺎت

4) ﺑﯽ وﻓﺎ

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺑﺮاي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزار ﻫﺪف دو ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد:

1. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ

2. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻫﺪاف

ﭘﻨﭻ ﻣﻌﯿﺎر اﺻﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻫﺪاف:

· اﻧﺪازه: ﺗﺨﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎزار در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي اﺳﺖ.

· رﺷﺪاﺣﺘﻤﺎﻟﯽ: اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺪازه ﺑﺎزار در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎل رﺷﺪ آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

· ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﻗﺎﺑﺖ: ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪي وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

· ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺎزار: ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺎزار ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

· ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽاﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزار ﻫﺪف

1) اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﯾﮑﺴﺎن: در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﻧﯿﺎز ﺧﺮﯾﺪاران و ﯾﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎي ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارد وﺑﺎزار را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﺰﺑﻮر، اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ از اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ، رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪي ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﺰﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.

2) اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ: ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد در ﭼﻨﺪ ﺧﺮده ﺑﺎزار ﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﺮده ﺑﺎزار ﻫﺎي ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش اﺳﺖ.

3) اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰي: در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﻬﻢ ﮐﻮﭼﮑﯽ ازﺑﺎزاري ﺑﺰرگ، ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﺎزاري ﮐﻮﭼﮏ را ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

1) ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺳﺴﻪ

2) ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺑﻮدن و ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت: در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ(ﻧﻤﮏ و ﻓﻮﻻد) اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰي ﯾﺎ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ داراي وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻮده (دورﺑﯿﻦ و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ) ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰي ﯾﺎ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ.

3) ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮل: اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪي را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ؛وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻓﻮل ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎي ارﺿﺎ ﻧﺸﺪه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ و اﻓﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮل، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

4) ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎزار: در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ اﻏﻠﺐ از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﯾﻼﺑﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰي ﻣﻌﻘﻮﻟﺘﺮ اﺳﺖ.

5) اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ رﻗﺒﺎ: زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋي رﻗﺒﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ، ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي رﻗﺒﺎ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.