زندگی روزمره

ﺟﻤﻼت ﺗﺎﮐﯿﺪي ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ:

 -ﺑﺎ ﺟﻬﺎن درﺣﺎﻟﺖ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮم.

 -ﺧﻮدم رو دوﺳﺖ دارم و ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮم.

-ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدم. دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارم و دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮم و آزادم.

-ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه ام.

-ﻣﻦ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﻫﺴﺘﻢ و آﻧﻬﺎ رو ﻣﯿﭙﺬﯾﺮم.

-دور ﻣﻦ را اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺸﻖ و ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.

-ﻣﻦ دﯾﮕﺮان را دوﺳﺖ دارم و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺪﻫﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن دوﺳﺘﯿﻬﺎي ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

-ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد دروﻧﯿﻢ اﻋﺘﻤﺎد دارم و ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ راه درﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

-ﻫﺮ روز ﻫﺮ ﮐﺎري را ﮐﻪ از دﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﯿﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻢ ﺗﺎﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺸﻖ ﺑﺮاي ﺧﻮدم و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﻢ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻢ.

-ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﻠﻢ.

-ﺑﺼﯿﺮت دروﻧﯽ ﻣﻦ ﻫﻤﻮاره روﺷﻦ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .

ﺟﻤﻼت ﺗﺎﮐﯿﺪي ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﯽ:

-ﻣﻦ ﻗﺎدرم ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮدم را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻢ.

-ﻣﻦ ﺳﺮﺷﺎر از اﻧﺮژِي ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯿﻢ.

-در ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي وﺟﻮدﯾﻢ ﺳﻼﻣﺘﻢ.

-ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺎدرم وزن دﻟﺨﻮاﻫﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ

 -ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي روزﻣﺮه ام ﺳﺮﺷﺎر از اﻧرژﯾﻢ.

-ذﻫﻦ ﻣﻦ در ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ اﺳﺖ.

-ﻣﻦ ﺑﺪﻧﻢ را دوﺳﺖ دارم و ﺑﻪ آن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺪﻫﻢ و ﺑﺪﻧﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

ﺟﻤﻼت ﺗﺎﮐﯿﺪي ﺑﺮاي ﻓﺮاواﻧﯽ :

-دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺎري ﮐﻪ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯿﺸﻮم.

-ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ دﺳﺖ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺛﺮوت ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯿﺎورد.

-ﮐﺎر ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﺸﻮد.

-ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎﯾﻢ اﺣﺘﺮم ﻣﯿﮕﺬارم و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻢ.

-دراﻣﺪ ﻣﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد.

-ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﻢ ﭘﻮل ﮐﺎﻓﯽ در دﺳﺘﺮس دارم.

-ﭘﺎداش ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد.

ﺟﻤﻼت ﺗﺎﮐﯿﺪي ﺑﺮاي ﺻﻠﺢ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در زﻧﺪﮔﯽ:

-ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮدم در ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﻫﺴﺘﻢ.

-ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻢ.

 -ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﻢ.

 -ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺻﻠﺢ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﻢ ﻫﺴﺘﻢ.

-ﻫﺮﭼﻪ ﺻﺎدق ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻋﺸﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮي را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ.

-ﺧﺸﻤﻢ را ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن اﻃﺮاﻓﻢ در ﺻﻠﺢ و ﺗﻌﺎدل ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

-ﺑﺎ ﮐﻮدك دروﻧﻢ وﺣﺪت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دارم.

ﺟﻤﻼت ﺗﺎﮐﯿﺪي ﻣﻌﻨﻮي:

-آزاداﻧﻪ ﺧﻮدم ﻫﺴﺘﻢ.

 -ﻣﻦ ﻓﺮدي ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه و ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺘﻢ.

-ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮي ﺧﻮدم را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯿﮕﯿﺮم.

-ﻣﯿﮕﺬارم ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﺣﺪت ﺑﺮﺳﻢ.

-ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻦ ﺑﺪي ﮐﺮده اﻧﺪ ﻗﻮي ﻣﯿﺸﻮم.

-ﻣﻦ ﺳﺰاوار دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻢ.

-ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزﻣﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻋﺸﻖ ورزي ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮم.

-ﻋﺸﻖ ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺳﺖ.

-ﮐﻮدك دروﻧﯿﻢ را دوﺳﺖ دارم، ﺗﻐﺪﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﻣﯿﮕﺬارم ﮐﻪ ﺷﻔﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

-ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮل زﻧﺪﮔﯿﻢ ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻗﺪرت ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن و ﻟﺬت ﺑﺮدن ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.

ﺟﻤﻼت ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﺟﺬب و ﺗﺎﮐﯿﺪي

1. اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارم و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

2. ﻗﺪرت ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺑﺨﺶ ﺧﺪا ﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎي اﻣﺮوز ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن و ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﺛﻤﺮات ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮﺳﻢ.

3. ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺸﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و اوﺿﺎع زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺳﯿﻠﻪ اي ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻫﺎي اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

4. اﮐﻨﻮن ﭼﯿﺰ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﯿﺪه و اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻬﻨﻪ و رواﺑﻂ ﻓﺮﺳﻮده را رﻫﺎ ﻣﯿﮑﺘﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﻈﻢ اﻟﻬﯽ ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﻢ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻢ.

5. ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺪوزم و ﻫﺪاﯾﺖ او را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﻢ و ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮم. ﻣﻦ از ﻧﻈﻢ اﻟﻬﯽ ﺳﺮﺷﺎرم ﻣﻦ اﮐﻨﻮن در ﻧﻈﻢ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻗﺮار دارم.

6. ﻫﺮ دم و ﺑﺎزدم زﻧﺪﮔﯽ ام ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﻈﻢ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﻦ آرام و ﻣﺘﻮازﻋﻢ ﻟﺒﺮﯾﺰ از آراﻣﺶ و ﺗﻌﺎدل ﻫﺴﺖ

7. ﺧﺪاي درون ﻣﻦ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻦ اﺳﺖ ﺧﺪاي دروﻧﻢ ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آزادم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن را ﮐﻪ

دﯾﮕﺮ ﺟﺰﺋﯽ از ﻃﺮح اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺧﺪاي دروﻧﻢ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺟﺎي راﺳﺘﯿﻦ و ﻣﺮدﻣﺎن راﺳﺘﯿﻦ و ﺗﻮاﻧﮕﺮي راﺳﺘﯿﻦ ﻣﺮا ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.

8. ﺧﺪاي درون ﻣﻦ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺮا از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺰﺋﯽ از ﻃﺮح اﻟﻬﯽ زﻧﺪﮔﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽ رﻫﺎﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﭼﯿﺰ و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺰﺋﯽ از ﻃﺮح اﻟﻬﯽ زﻧﺪﮔﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮا ﻣﯽ رﻫﺎﻧﺪ ﺧﺪاي دروﻧﻢ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻃﺮح اﻟﻬﯽ زﻧﺪﮔﯽ ام را آﺷﮑﺎر و ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

9. ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺮا آزار داده ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﻦ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ.

10. ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ در ﺣﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه ،ﻣﻦ آزادم و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ آزادﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و دﯾﮕﺮان ﭘﺎك ﺷﺪه و ﺗﺎ اﺑﺪ ﭘﺎك ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ. ﭼﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﮑﻮ و دﻟﭙﺬﯾﺮ دارم ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪم.

11. ﺧﺪاي دروﻧﺖ اﮐﻨﻮن ﺗﻮ را از واﺑﺴﺘﮕﯽ ودﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﻣﮑﺎن واﺷﯿﺎء و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﯽ رﻫﺎﻧﺪ ﺧﺪاي دروﻧﺖ اﮐﻨﻮن ﻗﺪرت رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﺖ

12. ﻣﻦ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﯿﺎن رواﺑﻂ درﺳﺖ ،اﻓﺮاد درﺳﺖ ،اوﺿﺎع و ﺷﺮاﺑﻂ درﺳﺖ ﻗﺮار دارم.

13. اﯾﻦ وﺿﻊ راه ﺣﻞ دارد راه ﺣﻞ اﻟﻬﯽ واﻻﺗﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ اﺳﺖ ﺳﭙﺎس ﻣﯽ ﮔﺰارم ﮐﻪ راه ﺣﻞ اﻟﻬﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

14. اﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪا ﻣﯽ ﺳﭙﺎرم ﺧﻮدم ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آن ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ.

15. ﻣﻦ اﮐﻨﻮن در ﺧﺎﻧﻪ اي زﯾﺒﺎ و ﺑﺎز ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﯿﺎﻃﯽ ﭘﺮ از ﮔﻞ ﻫﺎي زﯾﺒﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ از ﺟﻮﻫﺮ ﻏﻨﯽ ﺧﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

16. ﺧﺪاﯾﺎ اﯾﻦ آرزو ﯾﺎ ﭼﯿﺰي ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﻮد ﺑﮕﺬارﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﯿﮑﺮاﻧﺖ ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﺑﺪ واﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ را ﺑﻪ اراده ﻣﺘﻌﺎل آﮔﺎﻫﯽ اﻟﻬﯽ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرم.

17. ﺧﺪاوﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺻﻼح ﻣﯿﺪاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮدم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ.

18. ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﻏﻨﯽ ﺑﯽ ﮐﺮان ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻣﻦ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ زﯾﺒﺎ و ﻧﺎزﻧﯿﻦ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻢ.

19. ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﻏﻨﯽ ﺑﯽ ﮐﺮان ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻣﻦ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﯽ ﮐﺮان ﻫﺴﺘﻢ.

20. ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﻏﻨﯽ ﺑﯽ ﮐﺮان ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻣﻦ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺰرگ و دﻟﭙﺰﯾﺮ و راﺣﺖ دارم.

21. ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﻏﻨﯽ ﺑﯽ ﮐﺮان ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻣﻦ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن داراي ﺳﻼﻣﺘﯽ روح و ﺟﺴﻤﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻢ.

22. ﻃﺮح اﻟﻬﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﻼﻣﺖ و ﺛﺮوت و دوﻟﺖ و ﻋﺸﻖ و ﺳﻌﺎدت ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد.

23. ﻣﻦ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از درآﻣﺪي ﻣﺪام و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻓﺮاوان ﺑﺮ ﺧﻮردارم .

24. از اﻓﺰاﯾﺶ در آﻣﺪم ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮزي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬارم.

25. ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻬﯽ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪم و اﯾﻦ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻬﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻏﻨﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ.

26. ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ و ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻦ ﺑﺎز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﭘﺲ آرام و آﺳﻮده ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻢ.

27. زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ و روﺣﯽ روز ﺑﻪ روز ﺑﻬﺘﺮ و در آﻣﺪ و ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

28. ﺣﮑﻤﺖ ﮐﺎﻣﻞ از آن ﻣﻦ اﺳﺖ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻫﺴﺘﻢ و ﻗﻮت از آن ﻣﻦ اﺳﺖ دوﻟﺖ و ﺟﻼل و ﺗﻮاﻧﮕﺮي ﺟﺎوداﻧﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ .

29. ﺧﺮد ﻻﯾﺘﻨﻬﺎي در اﯾﻦ وﺿﻊ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎر اﺳﺖ ﺑﯽ درﻧﮓ ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﺛﻤﺮات را ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ.

30. ﻋﺸﻖ اﻟﻬﯽ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎر اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﺛﻤﺮات را ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ ﻋﺸﻖ اﻟﻬﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن زﻧﺪﮔﯿﻢ را ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﺳﺎزد.

31. در ذﻫﻦ اﻟﻬﯽ از دﺳﺖ دادن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﯿﺌﯽ ﮔﻤﺸﺪه ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.

32. ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و رﺿﺎﯾﺖﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.

33. ﻣﻮﻫﺒﺘﻢ را از دﺳﺖ ﻧﺪاده ام، ﻣﻮﻫﺒﺘﻢ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﻮد و از راه ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

34. اﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ در ﻫﺎ و دروازه ﻫﺎ ﮔﺸﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ راﻫﻬﺎ ﺑﺎز و آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.

35. اي ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧﯽ ، اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮ را از ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﯽ ﮐﺮاﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ، ﻧﯿﮑﯽ ﻧﺎﻣﺤﺪودت ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ

ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

36. ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﻦ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﻏﻨﯽ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻫﺴﺘﻢ و ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

37. ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﻦ را ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﻢ روز ﺑﻪ روز ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ و ﻣﺮا ﻫﺮ روز ﻻﯾﻖ ﺗﺮ از دﯾﺮوز ﺑﮕﺮدان.

38. ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﻦ ﺑﺮاي ﺧﻮدم و ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﺮﮐﺖ ﺟﺎوﯾﺪ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﻢ واز ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ روز ﺑﻪ روز درآﻣﺪ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

39. ﻣﻦ از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮي آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪن ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻫﺎي اﻟﻬﯽ را دارم.

40. ﻣﻦ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ واﺑﺴﺘﮕﯽ ، ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم را دوﺳﺖ دارم و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ، ﻣﺮا دوﺳﺖ دارﻧﺪ.

ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ،

ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ آن را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آوري، ﭘﺲ ﺷﺎد ﺑﺎش و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﮑﺶ !