گنبد سرخ مراغه

گنبد سرخ مراغه

گنبد سرخ از قدیمی ترین آثار دوره سلجوقی است. تاریخ احداث بنا براساس کتیبه کوفی سر در بنا 542 هجری قمری است. کتیبه دیگر این بنا دربردارنده نام بانی گنبد سرخ ( عزیزالعزیزبن محمود بن سعد )، حاکم آذربایجان می باشد. همچنین نام سازنده بنا بنام المحسن المعمار در کتیبه دیگری از بنا مشخص شده و بقیه کتیبه های کوفی آن آیات قرآنی است.

شیوه خاص معماری آجری و تزئینات هر یک از طاق نماها، این اثر را کاملا برجسته کرده و برابر نظر اریک شرودر در کتاب صنایع ایران، تزئینات ستون های آجری نمای ورودی آن از شاهکارهای معماری آجری جهان است.

تلفیق کاشی و آجر در عصر سلجوقی برای اولین بار از این اثر آغاز شده و استفاده از کاشی بصورت محدود در نمای ورودی در بالای سردرآن به شیوه هنرمندانه جلوه خاصی به این بنا بخشیده است.

Red Dome of Maragheh

Red Dome is the oldest of the Seljuk period . Kufic inscription on the monument construction on the 542 AH. Another inscription contains the name Bonnie The Red Dome ( Zyzalzyzbn Mahmoud ibn Sa’d ) , is a sovereign Azerbaijan . It also called upon the manufacturer’s name Almhsn Almmar specified in another inscription of the building and the rest of the Kufic inscriptions of Quranic verses .

Particular style of architecture and decorative brick arches of each scene , it seems to work quite prominent and Eric Schroeder in the book industry, Iran , decorative brick columns, brick facades of the architectural masterpieces of the world.

Fusion in Seljuk era tile and brick work first started using tile in a limited way, artistic facades above the entrance to the building has a certain effect .

Dome, Maragheh, Red Dome, Red Dome of Maragheh, Seljuk era, Azerbaijan, construction, building, decorating, odd views, the oldest monuments of the Seljuk period, Maragheh, architecture, brick, Dome, Red Dome, Red Dome of Maragheh, Maragheh Dome