ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﯿﺎزﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل واراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ. درﻧﮕﺮش ﺳﻨﺘﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﭘﺮﺗﻮوﯾﮋﮔﯿﻬﺎوﺻﻔﺎن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آن ازﻗﺒﯿﻞ اﺳﺘﺤﮑﺎم وﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻮدن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ: درﺟﻪ ای ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎاﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮی وﻣﺸﺨﺼﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻄﺒﯿﻖ دارد. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازان ﺳﻄﺢ ازﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺒﺮﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﺑﺪون اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ارزش ﻣﺤﺼﻮﻻت ازاﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارزش ازﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮﻣﺤﺼﻮل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻋﺮﺿﻪ وﻣﻮﺟﺐ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺤﺼﻮل ازﻣﺤﺼﻮﻻت رﻗﺒﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد. وارزش اﻓﺰوده درﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻮارد اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش آن ﻣﺤﺼﻮل راﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻣﯽ ﺑﺮد.

با درج آگهی در mycityad.ir در لیست نتایج موتورهای جستجویGoogle,Bing,Yahoo قرار خواهید گرفت. همانطور که میدانید در صورتیکه ورودی از موتورهای جستجوگر داشته باشید این خود باعث افزایش بازدید سایت شما و بالطبع افزایش فروش کالا و خدمات شما خواهد شد. روزانه سایت آگهی و تبلیغات نیازمندی رایگان و ستاره دار آگهی شهر من بهینه می شود.

چندی از رتبه های آگهی شهر من mycityad.ir در موتور جستجوی Ask.com ارایه می شود

در صورتیکه کلید واژه های زیر را در Ask.com جستجو نمایید mycityad.ir را در بخش Helpful Resources و یا در بخش More answer خواهید دید.

درج آگهی دوربین :: رتبه 1 صفحه 1 لیست نتایج Ask.com

درج آگهی ویزا :: رتبه 1 صفحه 1 لیست نتایج Ask.com

درج نیازمندیهای دوربین مداربسته :: رتبه 1 صفحه 1 لیست نتایج Ask.com

البته معمولا در ایران کمتر کسی از Ask.com برای جستجو استفاده میکند فلذا رتبه در کلیدواژه های فوق برای سایر موتورهای جستجو نیز ارایه می گردد

درج آگهی دوربین

{ رتبه 1 صفحه 1 Google – رتبه 2 صفحه 1 Yahoo – رتبه 8 صفحه 1 Bing.com }

درج آگهی ویزا

{ رتبه 2 صفحه 1 Yahoo – رتبه 2 صفحه 1 Bing – رتبه 9 صفحه 1 Google }

درج نیازمندیهای دوربین مدار بسته

{ رتبه 1 صفحه 1 Yahoo –  رتبه 2 صفحه 1 Google –  رتبه 3 صفحه 1 bing }

اﻫﻤﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل واراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن:

ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮواراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن درﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺴﺘﻤﺮﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎدﻣﺰﯾﺘﻬﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ازﻗﺒﯿﻞ:

1) اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ رﻗﺎﺑﺘﯽ

2) وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن: ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎدوﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻔﻆ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی را در ﻣﺎورای ﻫﺮﺧﺮﯾﺪ درﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را داراﯾﯿﻬﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و از ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای راﺿﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ودرﻧﺘﯿﺠﻪ وﻓﺎدارﺷﺪن ﯾﺎ وﻓﺎدارﻣﺎﻧﺪن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺮﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد وﻓﺎداری درازﻣﺪت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ رااﯾﺠﺎدﻣﯽ ﮐﻨﺪ. درﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺮوش ﻓﻮری وﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﺣﻔﻆ درازﻣﺪت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

3) ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ

4) ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ: اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﻓﺮوش ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. اول اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﭼﺪﯾﺪﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪﺗﺎﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻔﻆ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ. دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن راﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ، دوﺳﺘﺎن وﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﮔﻬﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. دﻟﯿﻞ ﺳﻮم ﺑﺮﻋﮑﺲ دﻟﯿﻞ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺎراﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ

5) ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن درآﻣﯿﺨﺘﻪ  ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ:

1) ﺗﺎﺛﯿﺮات ﮐﯿﻔﯿﺖ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﻣﺤﺼﻮل: ﻃﺮح ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻼوه ﺑﺮاﺛﺮی ﮐﻪ درﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن داردﮐﻮﺷﺸﻬﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ راﻧﯿﺰﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﻗﺮارﻣﯽ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﻃﺮزﺗﻔﮑﺮ و رﻓﺘﺎرﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﺛﺮﺑﮕﺬارد. ﺑﺨﺼﻮص درﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﻤﺎﯾﺶ وﻧﺸﺎن دادن اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ازﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮورﺿﺎﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪاران وﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪﻣﻮردﻗﺒﻮل ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮارﮔﯿﺮد. ﻃﺮح ﻣﺤﺼﻮل درﺗﺒﻠﯿﻎ ازﻃﺮﯾﻖ آگهی ها و روﺷﻬﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ وﺗﺮﻓﯿﻊ درﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮدارد.

2) ﺗﺎﺛﯿﺮات ﮐﯿﻔﯿﺖ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﻗﯿﻤﺖ: اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری وﺳﻮدﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ دارد. ﺑﺴﯿﺎری ازﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮدﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎراﯾﮕﺎن ﯾﺎﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ. ازﺧﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻮدﺷﺮﮐﺘﻬﺎراﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪپذﯾﺮش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺟﻮﻋﯽ اﺳﺖ.

3) ﺗﺎﺛﯿﺮات ﮐﯿﻔﯿﺖ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺗﺮﻓﯿﻊ ﻣﺤﺼﻮل: ﺗﺎﮐﯿﺪﯾﺮﮐﯿﻔﯿﺖ وﺧﺪﻣﺎت دوﻣﺒﺤﺚ ﺧﺎص راﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ روﺷﻬﺎی ﺗﺮﻓﯿﻊ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺒﺤﺚ اول ﻣﻮﺿﻊ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ. اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺛﺮی درارﺗﻘﺎی ارزش ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارزش اﻓﺰوده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ازﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮرادرﺑﺎزارﺑﻪ دﺳﺖ آورد. ﻣﺒﺤﺚ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎدرﺗﺮﻓﯿﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮﺷﻬﺮت ﺷﺮﮐﺖ دراراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻢ وﻣﯿﺰان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪآﻧﮕﺎه (ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻢ، ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﯾﺰﮐﻢ وﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ) . اﮔﺮﺷﻬﺮت ﺷﺮﮐﺖ دراراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﯾﺎدوﻣﯿﺰان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ آﻧگاه (ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺎد، ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﯾﺰﮐﻢ) اﺳﺖ. اﮔﺮﺷﻬﺮت ﺷﺮﮐﺖ دراراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻢ وﻣﯿﺰان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮل زﯾﺎدﺑﺎﺷﺪآﻧﮕﺎه(ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻢ، ﺗﻤﺎﯾﺰزﯾﺎد) اﺳﺖ. اﮔﺮﺷﻬﺮت ﺷﮑﺖ درارﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﯾﺎدوﻣﯿﺰان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﺑﻮدن زﯾﺎدﺑﺎﺷﺪآﻧﮕﺎه(ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺎد، ﺗﻤﺎﯾﺰزﯾﺎدوﻗﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ) اﺳﺖ.

4) ﺗﺎﺛﯿﺮات ﮐﯿﻔﯿﺖ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺗﻮزﯾﻊ: درﺑﺮﺧﯽ ازﻣﻮاردﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﺑﺎﯾﺪﺑﺮﺧﯽ ازﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻮزﯾﻊ رادرﻧﻈﺮﮔﯿﺮﻧﺪﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﺧﺮﯾﺪوﻣﺎﻟﮑﯿﺖ راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن وﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ وﻓﺎدارﺧﻮاﻫﻨﺪﺑﻮدﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ واﻧﺘﻈﺎراﺗﺸﺎن راﺑﻬﺘﺮﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن:

دارای ﻧﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ:

1) اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن رادرک ﮐﻨﯿﺪ: اﻫﺪاف ﺧﺪﻣﺖ درﻫﺮﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، رﻗﺎﺑﺖ، واﻫﺪاف ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

اﻟﻒ) ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ: ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارزﺷﯽ راﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻊ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ب) ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل

 ج) ﻣﺰاﯾﺎوﺗﺮﮐﯿﺒﺎت

 د) ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ: روش ﻣﺘﺪاول ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ وﺟﻮدآوردن

اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﯿﺎ ﻋﻮض ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﯿﻮب ﭘﺴﺎزﺧﺮﯾﺪآن اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮاﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ راه ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای آﮔﻬﯽ وﭘﯿﺸﺒﺮدﻓﺮوش اﺳﺖ. ذ) ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت ر) ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ:

ﯾﮏ راه ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮازرﻗﺒﺎاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﺧﺮﯾﺪﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺳﺮﯾﻊ، راﺣﺖ، ﺑﺪون اﺷﮑﺎل وﺗﺎﺣﺪﻣﻤﮑﻦ ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ درآﯾﺪ.

2) ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﻗﺮارﻧﻤﺎﯾﯿﺪ: ﻫﻨﮕﺎم اﯾﺠﺎد اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻋﻤﻮﻣﯽ راﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد:

اﻟﻒ) ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻪ ای ﯾﺎاﺻﻠﯽ: ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ آن اﻓﺮادﯾﺎﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻮدآوراﺳﺖ وﺑﺎﯾﺪﻫﺮﮐﺎرﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎاﻧﺠﺎم داد.

ب) ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن درﺣﺎل رﺷﺪﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮی اﺻﻠﯽ ﺷﺪن رادارﻧﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪﺗﺎﺣﺪﻣﻤﮑﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮدﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮﻧﺪ.

ج) ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدم: ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪﺣﺪاﻗﻞ ﺧﺬﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﻮد.

3) اﻫﺪاف ﺧﺪﻣﺖ راﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ: اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﺎﯾﺪدارای وﯾﮋﮔﯽ زﯾﺮﺑﺎﺷﺪ: اﻟﻒ) ﻧﯿﺎت ﺷﺮﮐﺖ راﺑﻪ ﻃﻮردﻗﯿﻖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ. ب) ﺷﺮﮐﺖ راازرﻗﺒﺎﯾﺶ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﮐﻨﺪ. د) ﺑﺎزﺑﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮدوﺑﺮای آﻧﻬﺎ ارزﺷﻤﻨﺪﺑﺎﺷﺪ. د) ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ

4) درﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﻬﺪﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت رااﯾﺠﺎدﮐﻨﺪ

5) اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻄﻠﻮب درﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﺠﺎدﮐﻨﺪ: اﮔﺮادراﮐﺎت ﻣﺸﺘﺮی ازﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ازاﻧﺘﻈﺎراﺗﺶ ﮐﻤﺘﺮﺑﺎﺷﺪﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ است ﮔﺮﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎاﻧﺘﻈﺎراﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪاﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪوﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ راﺿﯽ نیست ﻮﻟﯽ اﮔﺮﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺶ ازاﻧﺘﻈﺎرات او ﺑﺎﺷﺪ راﺿﯽ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد ﺑﻪ دوﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﺋﻪ داد.

 راه اول ﺳﺨﺖ ﮐﺎرﮐﺮدن، ﺑﯿﺸﺘﺮﭘﻮل ﺧﺮج ﮐﺮدن واﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎراﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

راه دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎراﺗﻤﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮدد.

6) ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺠﺎدﻧﻤﺎﯾﯿﺪ: ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﻨﯿﺎدی ﺑﻪ ﻃﻮرﺳﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪﻫﺮﻣﻮﻗﻌﯿﺖ راﭼﮕﻮﻧﻪ اداره ﮐﻨﻨﺪوﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ، ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ ازﻣﻬﻨﺪﺳﺎن وﺗﮑﻨﺴﯿﻨﻬﺎ وﻣﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ اﺳﺖ

7) ﮐﺎرﮐﻨﺎن راﭘﺮورش دﻫﻨﺪ: ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪﺑﻪ ﭼﻬﺎراﺻﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد: ﮔﺰﯾﻨﺶ، آﻣﻮزش، ﺣﻤﺎﯾﺖ، ﭘﺮداﺧﺖ

8) رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن رااﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ: ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎﺷﮑﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ راﺗﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪﻋﻼوﻫﺒﺮﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮدﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن رﻗﺒﺎ ﭼﻘﺪرراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

9) درﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮآﯾﯿﺪ: ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن درﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪوﻟﯽ ﺗﻌﺪادﮐﻤﯽ ازﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺎراﺿﯽ زﺣﻤﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدن راﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ دﻫﻨﺪ

  • نمایندگی بکو
  • بکو
  • نمایندگی بکو در اصفهان
  • نمایندگی بکو در تبریز