ﺑﺘﻦ ﻫﺎي وﯾﮋه

ﺑﺘﻦ ﻫﺎي وﯾﮋه
ﺑﻪ ﺑﺘﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ وﯾﮋه ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺑﺘﻦ ﻫﺎي وﯾﮋه اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻣﺸﺨﺼﺎت و روش ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ، رﯾﺨﺘﻦ و ﻋﻤﻞآوردن ﺑﺘﻦ ﻫﺎي وﯾﮋه در ﻫﺮ ﭘﺮوژه، ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽﺧﺼﻮﺻﯽ ذﮐﺮ ﺷﻮد. ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺘﻦ ﻫﺎي وﯾﮋه، ﮐﻪ داراي ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

تبلیغات هوشمند خدمات ساختمانی با درج آگهی در mycityad.ir امکانپذیر هست.

ﺑﺘﻦ ﮐﻢ ﻣﺎﯾﻪ (ﻻﻏﺮ)
ﺑﺘﻦ ﻻﻏﺮ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ ﻫﺎي رده C10 و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد،ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ و ﭘﺲ از رﮔﻼژ ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮﺧﺎﮐﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻗﺸﺮ ﺑﺘﻦ ﻻﻏﺮ رﯾﺨﺘﻪ، ﭘﺨﺶ و رﮔﻼژﺷﻮد. ﺿﺨﺎﻣﺖ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ وﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻮق درج ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺣﺪاﻗﻞ 7ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮد. از ﺑﺘﻦ ﻻﻏﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﮐﺘﺒﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺧﺎﮐﺒﺮدارﯾﻬﺎي اﺿﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
بتن سبک ساختمانی
در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ ﺳﺒﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﺳﺒﮏ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﺷﯿﻠﻬﺎ، رﺳﻬﺎ، اﺳﻠﯿﺖ[2] و روﺑﺎره آﻫﻨﮕﺪازي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. وزن واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، 1450 ﺗﺎ 1850 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده و ﻣﻘﺎوﻣﺖ 28 روزه آزﻣﻮﻧﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺑﺎﯾﺪ از 175ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد(د ـ ت 203) ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺘﻦ ﺳﺒﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ، داراي ﮐﺎراﯾﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺘﻦ ﺳﺒﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﻼﻣﭗ 50 ﺗﺎ 75 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ، ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﻼﻣﭗ 75 ﺗﺎ 125 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﭼﻪ آب و ﻫﻮاي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﭼﻪ آب و ﻫﻮاي ﺳﺮد، ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺘﻦ ﺳﺒﮏ ﺑﺎ ﺣﺒﺎب ﻫﻮا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺘﻦ ﺳﺒﮏ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪي
در ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و دﯾﻮارﻫﺎي ﺿﺪ آﺗﺶ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. وزنﻣﺨﺼﻮص ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺘﻦ ﺑﯿﻦ 250 ﺗﺎ 1450 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻟﯿﺖ،ورﻣﯿﮑﻮﻟﯿﺖ، ﭘﻮﮐﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺷﻮﻧﺪه ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮﯾﻦ، روﺑﺎره آﻫﻨﮕﺪازي، رس،دﯾﺎﺗﻮﻣﯿﺘﻬﺎ و ﻧﻈﯿﺮ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ ﺳﺒﮏ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﮐﻔﺴﺎز، ﺑﺘﻦ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ وﺳﺒﮏ ﺳﺎﺧﺖ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺘﻦ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ASTM-C332ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ، ﺳﯿﻤﺎن و آب، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع داﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن وزن ﻣﺨﺼﻮص، اﯾﻦ ﺑﺘﻦ داراي ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرد و ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﻼﻣﭗ را ﺗﺎ 250ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داد.
ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ
به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺟﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي داراي ﺗﺸﺎﺑﻪ و ﺗﮑﺮار ﻋﻀﻮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ داﻟﻬﺎ، ﺗﯿﺮﭼﻪ ﻫﺎ، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ، ﺑﻠﻮﮐﻬﺎ و آﺟﺮﻫﺎ از ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺟﺰﺋﯿﺎت داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﻣﯿﺰان آب، ﺳﯿﻤﺎن، ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ، ﻧﺤﻮه ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي،روش ﺣﻤﻞ و ﻋﻤﻞ آوردن و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺤﻮه ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي و ﻣﺼﺮف، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ، ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﺳﺪ. در ﻧﺤﻮه ﺣﻤﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﺸﻬﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻠﻬﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز و زودﻫﻨﮕﺎم،ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮاﺑﯽ ﻧﺸﻮد. ﺑﺪون ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺒﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت، ﺣﻤﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺑﺘﻦ ﺧﺸﮏ و ﺑﺪون اﺳﻼﻣﭗ[1] ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻀﻮﻫﺎيﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺳﺎﺧﺖ، اﺟﺮا و ﺣﻤﻞ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺪرﺟﺎتﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺣﺒﺎب ﻫﻮا
در ﻗﺴﻤﺖ 3-5 ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ”ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺘﻦ“ ﻣﺨﺘﺼﺮاً ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺣﺒﺎب ﻫﻮا ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع،ﻣﺨﺘﺼﺮي از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺘﻦ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮرات دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺣﺒﺎب ﻫﻮا اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﺧﺖ و اﺟﺮا و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺘﻦ، ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺣﺒﺎب ﻫﻮا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﭙﯽ در ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ، از ﻣﻮاد ﺣﺒﺎﺑﺴﺎز[1] ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﻧﻈﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﯾﺠﺎد ﻫﻮا در ﺑﺘﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي آﺛﺎري ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
ـ ﮐﺎراﯾﯽ ـ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي ﻫﻮا، اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺘﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ و ﻗﻄﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ داﻧﻪ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آب ﮐﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ و داراي ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ـ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺨﺒﻨﺪان ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺣﺒﺎب ﻫﻮا در ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻗﺴﻤﺖ 2-9-7-5 اﯾﻦﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﺠﺎد ﺣﺒﺎب ﻫﻮا، ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺘﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺘﻨﯽ در ﻗﺒﺎل ﯾﺦ زدﻧﻬﺎ و ذوب ﺷﺪﻧﻬﺎي ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﺑﺘﻦ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ـ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد ﯾﺦ زدا ـ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﺦ زدا ﮐﻪ ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﯾﺦ و ﺑﺮف ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ وﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺗﺨﺮﯾﺐ آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. وﺳﻌﺖ اﯾﻦ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع ﻧﻤﮑﻬﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﯾﺠﺎد ﺣﺒﺎب ﻫﻮا در ﺑﺘﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪن و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﯾﺦ زدا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻗﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد، از ﻣﺼﺮف ﻣﻮادي ﻧﻈﯿﺮ ﻧﯿﺘﺮات آﻣﻮﻧﯿﻮم ﯾﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿﻮم ﮐﻪ داراي واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاً ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
ـ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻬﺎ ـ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺒﺎب ﻫﻮا، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺘﻦ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻬﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.