تبلت

ﺗﺒﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﯿﺒﻮرد ﺑﻮده و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ ﻣﺠﻬﺰﻧﺪ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ و وزن اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﺪه آﻟﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را دارﻧﺪ و اﺻﻼ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﮐﺎر روي آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬاﺑﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﺎ ﻣﻞ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي ﻟﻮﺣﯽ (slate) ، ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ (Convertibles) و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ (Hybrid) ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﺗﺒﻠﺖ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ . در اﻧﺪازه ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻗﺎﻋﺪه و ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻣﺪﻟﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺎ 9٫7 اﯾﻨﭻ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ در ﺷﮑﻞ، اﻧﺪازه و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ زﯾﺎدي دارﻧﺪ . ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ دارﻧﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﺸﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ را دارد. ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎي  ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ؛ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

ارایه درگاه پرداخت بانکی ePayBank.ir برای خرید و فروش تبلت

در صورتیکه میخواهید تبلت خود را به فروش برسانید میتوانید در mycityad.ir مشخصات تبلت خود را آگهی نمایید تا در کمترین زمان ممکن به فروش برسد.

اﻧﻮاع ﺗﺒﻠﺖ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي

 Slate ﻟﻮح

 Slateﯾﺎ ﻟﻮﺣﯽ ﻧﻮﻋﯽ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﯿﺒﻮرد ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮐﯿﺒﻮرد USB ﯾﺎ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد. اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﻤﻮﻻ داراي

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ از ﻧﻮع LCD ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ 8.4 ﺗﺎ 14.1 اﯾﻨﭻ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎر در ﺷﻐﻞ ﻫﺎي اﯾﺴﺘﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ، آﻣﻮزش و .. ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 Convertibles ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ

 اﯾﻦ ﻧﻮع از Tablet PCﯾﮏ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ داراي ﮐﯿﺒﻮرد و ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دارد و اﻏﻠﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ از ﻧﻮع Slate ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻏﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ 180 درﺟﻪ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﺑﭽﺮﺧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻋﮑﺲ روي ﺑﺪﻧﻪ و ﮐﯿﺒﻮرد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺨﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻫﻢ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. زﯾﺮا اﯾﻦ اﻧﻮاع در ﻣﺤﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﺧﻮد ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آاﭘﻞ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻧﻮاﻋﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎ ﺑﺎاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻧﻮع از Tablet ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﻢ ﯾﺎ دﺳﺖ ﺑﺮاي ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻋﺎدت ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﯿﺒﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

Hybrid ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ

 ﻣﺪل ﻫﺎي ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﯾﺎ دو رﮔﻪ اﻧﻮاﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت Slate ﻫﺎ و Convertibleﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ. اﯾﻦ اﻧﻮاع داراي ﯾﮏ ﮐﯿﺒﻮرد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪا

ﺷﺪن از دﺳﺘﮕﺎه را دارد. ﻧﻮع دو رﮔﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﻮاع Slate ﮐﻪ داراي ﮐﯿﺒﻮرد ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﮐﯿﺒﻮرد ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن اﻧﻮاع Slate

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺮﺧﺶ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺒﯿﻪ Convertible ﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از Tablet ﻫﺎ روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ. ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻟﭗ ﺗﺎپ، ﯾﮏTablet PCﺧﺮﯾﺪاري ﮐﺮد.

در ﻣﺠـﻤـﻮع ﺗﺒـﻠـﺖ ﻫــﺎ :

1- ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺳﯿﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮد .

2- ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺻﻔﺤﻪ اي ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺎزك ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﺎن ﻟﻮح ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ

3- ﻣﯽ ﺗﻮان روي ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺖ ﻣﺜﻞ آﻓﯿﺲ و……

اﻣﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ ﻣﺜﻞ:

1- ﻣﺸﺎﻫﺪه ي اﻧﻮاع ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ و ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ در اﻧﻮاع ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎ

2- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﮐﺘﺎب ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در اﻧﻮاع ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎ

3- وﯾﺮاﯾﺶ و اﯾﺠﺎد ﻣﺘﻦ

4- ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداري

5- اﺗﺼﺎل راﺣﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ 3G-Edge -WiFi

6- ﺑﺎزي ﻫﺎي ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه

7- ﻧﺼﺐ اﻧﻮاع ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ .(ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺗﺒﻠﺖ ﺷﻤﺎ)

ﺗﺒﻠﺖ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه

ورودي اﺻﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ از ﻧﻮع ﻟﻤﺴﯽ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ ﻧﻮك اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آن اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺗﺎﯾﭗ و ﮐﻠﯿﮏ روي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت از ﻧﻮع ﺧﺎزﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﺮارﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ دارﻧﺪ. ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻟﻤﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﯾﮏ

ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﻧﮕﺸﺖ را ﺑﺮاي اﺟﺮاي دﺳﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روي ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﻣﺜﻼ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ را در اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ دو اﻧﮕﺸﺖ را روي ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دور ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﻧﮕﺸﺖ و ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن آن در ﻣﺤﯿﻂ ﯾﮏ داﯾﺮه ﻓﺮﺿﯽ ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎي ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ

ﻣﺰﯾﺖ ﺗﺒﻠﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮت ﺑﻮك و ﻟﭗ ﺗﺎپ وزن و ﺳﺎﯾﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭼﻮن ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ روي ﻣﺒﻞ، در ﺣﺎل دراز ﮐﺸﯿﺪن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ي ﻟﻤﺴﯽ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﮔﯽ ﻗﺮار دارد اﻣﮑﺎن ﺗﺎﯾﭗ ﺑﺎ آن را ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ از ﮐﯿﺒﺮد ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺖ ﺑﻮك ، ﻟﭗ ﺗﺎپ و pc ﻫﺎ داراي ﻗﺪرت ﭘﺮدازش ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﮐﺎرﺑﺮي ﮐﻤﺘﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ آن ﮐﻤﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي درون آن اﺳﺖ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد اﺟﺮا ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ IOS ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ روي ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻧﺎم آي ﭘﺪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ داراي ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎراﯾﯽ و اﻧﻌﻄﺎف آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي Ios , Android , Windows ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ipad در ﺳﺎل 2010 ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ، ﮐﻪ ﺳﯿﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﮋه اﭘﻞ (ios)ﺑﺮ آن ﻧﺼﺐ ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل داﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از 90 درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.

 اﻣﺎ در ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزه ﮔﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎل 2011 را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﯽ ﮐﺎر ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ورژن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻧﺪروﯾﺪ ( آﻧﺪروﯾﺪ ) ﺑﺎ ﻧﺎم” ﻫﺎﻧﯽ ﮐﺎم” ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎﻧﻮن آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ(IDC) در آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﺧﻮد، ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ي ﺳﻮم2010 را ﺑﺎ داﺷﺘﻦ 93 درﺻﺪ از آن iOS داﻧﺴﺖ، اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در

اﯾﻦ دوره android ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺑﺎزار ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮ 2010 ﺑﺎ ورود ﮔﻠﮕﺴﯽ ﺗﺐ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺮاي ﻋﺮﺿﻪ آﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ 17 درﺻﺪ ﺑﺎزار را ﺑﺪﺳﺖ آورد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ xoom Motorola ﺑﺎ آﻧﮑﻪ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن آﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ي ﻧﺨﺴﺖ 2011 ﺗﻨﻬﺎ 2/3 درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ي ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺑﺮاي Motorola ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﭘﻞ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از 60 در ﺻﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺻﺪر ﻗﺮار دارد وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 30 درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎ ، ﺳﺎدﮔﯽ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ airplay و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ﻣﻨﺎﺳﺐ را از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ ﻧﺎم ﺑﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﮔﺎه ﺳﺎزي آﺳﺎن، ﻣﻮﻟﺘﯽ ﺗﺴﮑﯿﻨﮓ ، ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺣﺘﯽ اﺑﺰار ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دورﺑﯿﻦ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪ آﺳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ روي ﻣﺮورﮔﺮ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزي را از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي اﻧﺪروﯾﺪ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ اﻓﺰود وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ دردﺳﺮﻫﺎي ﺧﻮد را دارد

ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا، زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ روي ﺗﺒﻠﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺳﺎده ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را دارﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ دﺳﮑﺘﺎپ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ، اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻨﯽ را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ، اي ﻣﯿﻞ ﻫﺎ را ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ.ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي اداري و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ روي ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺧﯿﺮا ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ اﺗﻮﮐﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي اﺟﺮا در ﺗﺒﻠﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﺑﺎزي در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ

در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮان از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ اﺳﺖ در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ اﺳﺖ.ﺑﺎزي ﻫﺎي ﺑﺴﺎري وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را روي ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﮐﻮﭼﮏ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﯿﺠﺎن ﯾﮏ ﺑﺎزي ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺖ را دارﻧﺪ.

ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزي در ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﮑﺎن دادن آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزي را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺑﺎزي ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ در ﻣﯿﺎن دﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺗﺒﻠﺖ

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻏﻠﺐ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ در دو ﺳﺎﯾﺰ ﻫﻔﺖ ﯾﺎ 10 اﯾﻨﭽﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪل ﻫﺎي ﻫﻔﺖ اﯾﻨﭽﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪل ﮔﺎﻟﮑﺴﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﺎ وﯾﻮﭘﺪ

ﺷﺮﮐﺖ وﯾﻮﺳﻮﻧﯿﮏ و ﻣﺪل ﻫﺎي 10 اﯾﻨﭽﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ipad ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﯾﮑﯽ را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎر ﺑﺎ آن راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺧﻮاﻧﺪن ﺻﻔﺤﺎت وب ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاردي ﻣﺜﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮي ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.اﮔﺮ ﻫﻢ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﮐﯿﻒ و ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺪل ﻫﺎي ﻫﻔﺖ اﯾﻨﭽﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎب ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺷﺎﻗﻮل ﺑﻨﺎﯾﯽ، از ﺗﺮاز ﺑﻮدن ﺳﻄﻮح ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ.

ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺗﺒﻠﺖ در ﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﻮل، ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزي ﻣﺎﺷﯿﻦ راﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻢ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎز اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ، ﻓﺮﻣﺎن را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﻋﮑﺲ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﯾﺎ ﻗﺒﻠﯽ را ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎب ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ GPS در ﺗﺒﻠﺖ

اﻏﻠﺐ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ داراي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎب ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ (GPS) ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

اﮐﻨﻮن ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﺮاي اﻧﺪروﯾﺪ در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد و ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ، دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻮاره ﻣﺤﻞ ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﭘﺲ از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺼﺪ، از ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ در اﯾﺮان ﻫﻢ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ، ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در اﺟﺮا و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎ در ﺗﺒﻠﺖ

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ورودي ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ از درﮔﺎه ﯾﻮ اس ﺑﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ از روش ﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ي آن ﻫﺎ از درﮔﺎه usb ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﯾﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ داراي ﯾﮏ ورودي ﺑﺮاي ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 32 ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﺠﻢ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را ﻣﺪل ﻫﺎي 64 ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪل ﻫﺎي 16 ﯾﺎ 32 ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﺖ ار ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ 256 ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ دارد.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺗﺒﻠﺖ

ﺗﺠﻬﯿﺰات ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﺑﻠﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﭘﻮرت ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ .

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻓﺮوش ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 82 درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﯾﮑﻪ ﺗﺎز اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺪي ﺗﺮﯾﻦ رﻗﯿﺐ آي ﭘﺪ ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺗﺐ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ 4 درﺻﺪ را ازان ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻠﮑﺴﯽ (آﻧﺪروﯾﺪ) ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را از اﭘﻞ ﺑﮕﯿﺮد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﻢ اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ودر آﯾﻨﺪه اي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي آﻧﺪروﯾﺪي ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ در اﯾﺮان

در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺗﺒﻠﺖ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺗﺎزه وارد در ﺑﺎزار IT و ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.

وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮج ﻓﺮاﮔﯿﺮي ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و در آﯾﻨﺪه اي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ را از ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ در اﯾﺮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺗﺒﻠﺖ ipad ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻘﺎم اول را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎم اول را دارد و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮه اي ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ، در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﻢ داراي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ 29 درﺻﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺴﻮس ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮐﯿﺒﺮد ﺟﺎﻧﺒﯽ اش، ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ را آﺳﺎن ﻧﻤﻮده ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ 18 درﺻﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ

اﯾﺪه ﺗﺒﻠﺖ ﭼﻨﺪان ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎل 1968 ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد. ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻟﻦ ﮐﯽ (Alan Kay) ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺻﻔﺤﺎت  ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﺴﻄﺢ، واﺳﻂ ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮ، ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزي اﺟﺰاي راﯾﺎﻧﻪ اي و ﺑﺮﺧﯽ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوري WiFi ﻣﯽ ﺗﻮان دﺳﺘﮕﺎه راﯾﺎﻧﻪ اي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪاي ﺳﺎﺧﺖ.

 آﻟﻦ ﮐﯽ اﯾﺪه ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎل 1972 او ﻣﻘﺎﻟﻪاي درﺑﺎره اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و آن را ﮐﺘﺎب ﭘﻮﯾﺎ (Dynabook)ﻧﺎﻣﯿﺪ.

 ﯾﮑﯽ از ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي اوﻟﯿﻪ GRiDPad اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﺎل 1989 ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ GRiDPad .ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ ﺧﺎزﻧﯽ ﺗﮏ رﻧﮓ و ﻗﻠﻤﯽ ﺳﯿﻤﯽ ﺑﻮد. وزن آن ﺣﺪود 2/2 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯽﺷﺪ. در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي اﻣﺮوزي GRiDPad زﻣﺨﺖ، ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮياش ﮐﻮﺗﺎه (ﺣﺪود 3 ﺳﺎﻋﺖ) ﺑﻮد. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل GRiDPad ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﻠﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ رو ﺑﻪ رو ﻧﺸﺪﻧﺪ. اﭘﻞ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﻧﯿﻮﺗﻦ وارد اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﺷﺪ.

دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻋﻤﺪه اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﻮﺗﻦ در ﺧﺼﻮص ﻧﺮماﻓﺰار ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪ آن ﺑﻮد.  واﻗﻌﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر آﯾﭙﺪ را ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺸﺘﺎق ﻧﺸﺎن دﻫﺪ، راﯾﺎﻧﻪﻫﺎي ﻟﻮﺣﻪ اي ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺒﻮد. اﻣﺮوزه، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﭘﻞ، ﮔﻮﮔﻞ، ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و HP در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺮفﮐﻨ ﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪي دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﻧﺴﻞﻫﺎي  ﺑﻌﺪي ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ؟

ﻣﻐﺰ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ، ﭘﺮوﺳﺴﻮر ﯾﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﺖ . ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻫﻢ در ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺗﺒﻠﺖ از 8 ﺗﺎ 10 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮي ﮐﻤﮑﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﺟﺎزه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺑﺎﺗﺮي دﯾﮕﺮ را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﺒﻠﺖ آي ﭘﺪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﺑﺒﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻗﯿﺪ ﮔﺎراﻧﺘﯽ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ، ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺗﻮان ﮐﻤﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺻﻄﻼح underclocked ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻮان واﻗﻌﯽ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻮان و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮي را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﺟﺰاي داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

ﺟﺪاي از ﺑﺎﺗﺮي و ﭘﺮدازﻧﺪه ( CPU ) ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ي ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

 -ﺷﺘﺎب ﺳﻨﺞ

 – ژﯾﺮوﺳﮑﻮپ

 – ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎي ﮔﺮاﻓﯿﮏ

 -ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻠﺶ

 WIFI – ﯾﺎ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎي ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و آﻧﺘﻦ

 -ﭘﻮرت USB و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ

 -ﭘﻮرتHDMI

 -ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ

 – ﺗﺮاﺷﻪ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ

 – ﺣﺴﮕﺮ دورﺑﯿﻦ ، ﻟﻨﺰ و ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ

ﺷﺘﺎب ﺳﻨﺞ و ژﯾﺮوﺳﮑﻮپ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻬﺖ و ﺣﺮﮐﺖ در ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺮاي ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﭘﺮدازﻧﺪه اﺻﻠﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﺳﺖ . در واﻗﻊ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه و ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ . واي ﻓﺎي و ﭼﯿﭗ ﺳﻠﻮﻻر ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ .

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ . اﻣﺎ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ، ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻓﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻀﺎي ﮐﻢ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﮐﺜﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي در ﺗﺒﻠﺘﻬﺎ ﺳﺒﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت  “اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ( Application ) “ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻤﺴﯽ:

در ﮐﻞ دو ﻧﻮع روش اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎچ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد . ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎي ﺧﺎزﻧﯽ . ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﺖ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﯾﮑﯽ از دو روش ﻓﻮق را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ دو ﺑﺎﻫﻢ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ، ﻟﻤﺲ ﺻﻔﺤﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺸﺎر را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪاد ﻧﻮري ﯾﺎ stylus ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ . اﻣﺎ واﻗﻌﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ از ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﯾﮏ ﻻﯾﻪ رﺳﺎﻧﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ روﺷﻦ اﺳﺖ از اﯾﻦ دوﻻﯾﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻓﺸﺎر روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﯽ آورﯾﺪ در واﻗﻊ اﯾﻦ دو ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﯾﻦ دوﺻﻔﺤﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ . ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و آن را ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻟﻤﺲ ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺣﺎل ﭘﺮدازﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت را ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. وارد آﻣﺪن ﻓﺸﺎر زﯾﺎد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻀﺎي ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و رﺳﺎﻧﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮاﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻮع ﺧﺎزﻧﯽ، وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮي دارﻧﺪ.ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎزﻧﯽ اﻣﺎ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﻧﺪارد. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻻﯾﻪ اي از ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﺮاي ذﺧﯿﺮه ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺻﻔﺤﻪ رﺳﺎﻧﺎي اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﻘﺪاري از اﯾﻦ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺻﻔﺤﻪ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده اﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻘﺎوﻣ ﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪاي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﺎت ﺧﺎزﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ از وﺳﺎﯾﻞ رﺳﺎﻧﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺧﺎزﻧﯽ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر زﯾﺎد ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎزﻧﯽ وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ دارد.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎ در ﺗﺒﻠﺖ

ﭘﺮدازﻧﺪه ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ

ﭘﺮدازﻧﺪه :Apple A6X ﻗﻮيﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺒﻠﺖ، Apple A6X ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻼً ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ روي iPad ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار دارد.

ﭘﺮدازﻧﺪه A6X ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻼﺗﺮ از رﻗﯿﺐ آﻧﺪروﯾﺪي ﺧﻮد ﺑﺒﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭼﯿﭗ 4 ﻫﺴﺘﻪ اي GPU ﺑﺎ ﻣﺪل PowerVR SGX554MP4 ، ﺑﺎزي ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ و ﺧﯿﻠﯽ روان اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﺗﺒﻠﺖ دﯾﮕﺮي ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺘﻔﺎوت دﯾﮕﺮي را ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه A6X ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ A6X، ﯾ ﮏ اﺑﺮ ﻗﺪرت در ﻣﯿﺎن ﻫﻢ ﻧﻮﻋﺎن ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.

ﭘﺮدازﻧﺪه :Nvidia Tegra 3 اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه، ﺟﺰو ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و 4 ﻫﺴﺘﻪ اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه، ﯾﮏ ﻧﺮﻣﯽ و رواﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎزي ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎزيﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮاي آن ﺑﺼﻮرت ﺧﺎص  ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮ روي ﻫﯿﭻ ﭘﺮدازﻧﺪه دﯾﮕﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ! اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ  ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از ﺑﺎزيﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮاي اﯾ ﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﮐﺮدهاﻧﺪ و از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪﺗﺮي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه در 1٫7 ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﮐﻼك ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه Asus Transformer Pad Infinity TF700اﯾﻦ اﺟﺎزه را  ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ رزﻟﯿﻮﺷﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ در ﺣﺪ 1200×1920 در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ. اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﺜﻼً در  ﺑﺎزيﻫﺎي ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻣﺜﻞ N.O.V.A 3 ، در ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺎ ﻫﺎ ﺿﻌﻒ ﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﭘﺮدازﻧﺪه :Samsung Exynos اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ Tegra 3 در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ. آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه Samsung Exynos ﯾﻌﻨﯽ Exynos 5250 ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ اي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﺎزي ﭘﺮدازﻧﺪه ي Tegra 3 را زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ و ﯾﮏ ﻧﺮﻣﯽ و ﮐﺎرﮐﺮد روان را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎﺑﺮان Nexus 10 ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﭘﺮدازﻧﺪه :Texas Instruments OMAP 4470 اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻓﻌﻼً ﺑﺮ روي ﺗﺒﻠﺖ Archos 101XS ﻗﺮار دارد و در آﯾﻨﺪه ﺑﺮ روي ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي Kindle  Fire HD 8.9و Nook HD ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ دارد و Tegra 3 را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣ ﯽﮔﺬارد.

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي راﯾﺞ ﺗﺒﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺗﺒﻠﺖ وﺳﯿﻠﻪ اي راﺣﺖ ﺑﺮاي ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

 اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ wifi و ﻣﻮدم ﻫﺎي GPRS

 ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ اﻧﻮاع ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ Ie و FireFox و Google chrom و UCWeb

 ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از V-PN

 ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻐﺎده از ﮐﯿﺒﺮد ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻣﺮورﮔﺮ ﻫﺎ

 اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از Video Chat ﺑﺎ ﯾﺎﻫﻮ ﻣﺴﻨﺠﺮ و skype و…

وﺳﯿﻠﻪ اي ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

 اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي PDF و WORD و EXCLE و …..

 اﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ اﻧﻮاع Viewer ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ

 ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ اﻧﻮاع ﮐﺘﺎب ﻫﺎي آﻣﻮزش زﺑﺎن و… ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮي را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

وﺳﯿﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎل

 اﻣﮑﺎن دﯾﺪن اﻧﻮاع ﻓﺮﻣﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ

 اﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ اﻧﻮاع Player ﻫﺎ

آﻟﺒﻮم ﻋﮑﺲ دﯾﺠﯿﺘﺎل

 ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻟﺒﻮم ﻋﮑﺲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺼﻮرت ﮐﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي

 اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

 اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻨﻮاع ﻓﺮﻣﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ

 اﻣﮑﺎن ﻋﮑﺲ ﺑﺮداري و ذﺧﯿﺮه در ﺣﺎﻓﻈﻪ دﺳﺘﮕﺎه

 اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه ﺑﯿﺶ از 8000 ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ در ﺣﺎﻓﻈﻪ دﺳﺘﮕﺎه

 اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ روي ﻣﻤﻮري ﻣﯿﻨﯽ SD

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم داد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ

ﻣﺰاﯾﺎي داﺷﺘﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﻮدن

آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻮع ﻃ ﺮاﺣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﮐﻪ از ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮي از وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده

 ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ و ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻗﺪرت ﺟﺴﺘﺠﻮ و search ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﯾﺪ.

 ﺑﻬﺮه وري

 وﺟﻮد ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﮏ ﮐﺮدن اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻓﻀﺎي زﯾﺎدي را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ  آي ﭘﺪ ﺧﻮد را روي ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮار ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﮐﻨﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دوم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎري ﻣﻬﻢ ﺧﻮد، ﯾﺎدداﺷﺖﺑﺮداري ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ داﻧﻠﻮد ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن ﻫﺎ، از ﺗﺐﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﯾﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺎزي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار، ﻣﯿﺰ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﭘﺮ از ﮐﺎﻏﺬ ﮐﻨﯿﺪ.

 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﻠﺖ در ﻣﺪارس ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ اﺳﺘﺎد ﮐﻼس ﻧﺴﺨﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﺘﺎب ﻫﺎي درﺳﯽ را ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و آنﻫﺎ ﻫﻢ  ﮐﺘﺎب ﻫﺎ را ﺑﺮ روي ﺗﺐﻟﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺒﺮﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و دﻓﺘﺮ و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ از ﺧﺮﯾﺪن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي درﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ

 ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺗﺐ ﻟﺖ ﻫﺎ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻓﯿﻠﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد.

 ﻣﺜﻼ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻓﯿﻠﻢﻫﺎي رزﻣﯽ، ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ 3.5 اﯾﻨﭽﯽ (ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 9 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮي) ﺗﺐ ﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﺤﻨﻪ را در ﮐﺎدر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ  وﺟﻮد وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺖ ﻓﻠﯿﮑﺲ و ﻫﻮﻟﻮ ﭘﻼس، ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ روي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻧﺪارﯾﺪ و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روي وﺳﯿﻠﻪﺗﺎن آرﺷﯿﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

  ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻟﻤﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫ ﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﺎت ﺧﻼﻗﺎﻧﻪاي را ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزي ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺎزﮔﺎري

ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻮاع ﺗ ﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ زﯾﺎدي را از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺑﺮي دﺳﺘﮕﺎهﺗﺎن را اﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر روز را ﺑﺮ روي آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ در  ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺎن ﺑﮕﺮدﯾﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.  در ﺿﻤﻦ، ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪﺗﺎن را در ﺗﺒﻠﺖ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن رﻣﺰ ﺛﺒﺖ ﯾﺎ رﻣﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﺖ

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎري از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺪل ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻓﺮاد زﯾﺎدي از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت زﯾﺎدي در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﺖ و اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺪن ﺧﻮد را در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي دراز ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. ﺑﺮاي آي ﭘﺪ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﺎ دﻟﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ، ﮐﯿﺲ و ﮐﺎور در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ، اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ  ﻫﺮ روز، دو ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ر اه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺳﺎن ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺑﺪون آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﺑﻪ ﮔﺮدن و ﻣﻔﺎﺻﻞ  دﺳﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺧﺐ، ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي 10 اﯾﻨﭽﯽ را ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎ  ﻣﺸﮑﻞزا ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ را در 2 وﺿﻌﯿﺖ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎ ده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺧﻮاﺑﯿﺪه. در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ 3 ﺣﺎﻟﺖ رخ ﻣﯽدﻫﺪ:

 – ﺗﺒﻠﺖ را روي ﭘﺎي ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ.

 – ﺗﺒﻠﺖ را روي ﻣﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ و ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ.

 – ﺗﺒﻠﺖ را ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﯾﺎ دو دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم، دﺳﺖﻫﺎ را ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آورﯾﻢ و ﺗﺒﻠﺖ را در ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.

در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﺖ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ؛

1 -در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ، ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺒﻠﺖ را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ، ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، از ﻟﺤﺎظ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ، وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮي ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ، از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ آي ﭘﺪ را ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ، اﯾﺪهآل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰي ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺶ ﮐﻤﯽ از ﺣﺪ روﺗﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﻮري ﮐﻪ وﻗﺘﯽ  دﺳﺘﺘﺎن را روﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ و ﺗﺒﻠﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ، ﺗﺒﻠﺖ ارﺗﻘﺎﻋﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺳﺮﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻋﯿﺐاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد و ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺷﻮد.  اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ در ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت دﭼﺎر repetitive strain injury ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن آﺳﯿﺐ ﻣﻔﺎﺻﻞ و اﻧﺪامﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﯽﺗﺤﺮك ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ.

– ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﺑﺮاي ﺗﺎﯾﭗ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ، اﮔﺮ زﯾﺎد ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ، اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ زﯾﺎد ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﺒﻮرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

3 – اﯾﻦ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎﻟﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎري ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ. اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ورزﺷﮑﺎر  ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻠﺴﺎت ورزش ﻃﻮﻻﻧﯽ اش، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻠﺴﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﮑﻮن را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ آدم اﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻫﺴﺘﯿﺪ، در ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺰﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎر در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

4 -اﺻﻼ ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ دارد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ، ﮐﻤﯽ در اﺗﺎق ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ . ﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﮐﺎﻟﺮي ﺳﻮزاﻧﺪهاﯾﺪ ﻣﻔﺎﺻﻠﺘﺎن را از ﺟﻤﻮد درآورده اﯾﺪ و ﻫﻢ ﻓﮑﺮﺗﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼ ت ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه، ﻓﺸﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ وزن ﺗﺒﻠﺖ روي ﮐﻒ دﺳﺖ و ﻣﭻﻫﺎي ﻣﺎ وارد ﻣﯽ آورد. در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﺤﺴﻮس ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه، ﭼﻮن وزن ﺑﯿﺸﺘﺮ روي ﻟﺒﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر روي ﻗﺎﻋﺪه اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ وارد ﻣﯽآﯾﺪ.

 اﯾﻦ ﻓﺸﺎر در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺻﻼ ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﻣﻮردش ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ، اﻣﺎ در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺷﻮد.اﮔﺮ ﺧﻮدﺗﺎن اﻫﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﯽ، اﻧﮕﺸﺖﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﻒ دﺳﺘﺘ ﺎن ﻣﻮرﻣﻮر ﻣﯽﺷﻮد، ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺗﺒﻠﺖ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ وارد آﻣﺪن ﻓﺸﺎر را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

 ﮐﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ اي ﮐﻪ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺮد اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

5 – ﺑﻪ ﺻﻮرت آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﺒﻠﺖ را در دﺳﺖﻫﺎﯾﺘﺎن ﺟﺎﯾﺠﺎ ﮐﻨﯿﺪ، ﻃﻮري ﮐﻪ وزﻧﺶ ﻣﺪام ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ دﺳﺘﺘﺎن وارد ﻧﯿﺎﯾﺪ.

6 – دﺳﺖﻫﺎﯾﺘﺎن را ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﯽ ورزش ﺑﺪﻫﯿﺪ.

7 – اﮔﺮ ﺟﺰو ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﮐﺎر دﺳﺘﯽ، دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻮرﻣﻮر ﻣﯽﺷﻮد، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﻨﺪرم CTS ﯾﺎ ﺗﻮﻧﻞ ﮐﺎرﭘﺎل دارﯾﺪ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﭻ دﺳﺖ وﺟﻮد دا رد و ﻋﺼﺐ دﺳﺖ از آن ﻣﯽﮔﺬرد، ﺗﻨﮓ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﺰو اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮي ﮐﻨﯿﺪ و اﺻﻮﻻ در ﺣﺎﻻ ﺧﻮاﺑﯿﺪه، از ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط زﯾﺎد ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﻧﺤﻮه ي ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﺖ

 ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﺖ و ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهاي اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ و اﺑﺰاري ﺧﺎص ﻧﯿﺎزي ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﻨﻈﻢ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ ﮔﻮﺷﯽ، ﺗﺒﻠﺖ، دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ داراي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎچ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن ﺿﺮوري اﺳﺖ.  اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط، داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آن آﺳﯿﺐ

ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:

ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﺒﺮ، ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺮم و ﺑﺪون ﭘﺮز

 آب ﻣﻘﻄﺮ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﻫﺎي ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨﺪه ﺻﻔﺤﺎت ﻧﻤﺎﯾﺶ

ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر:

1 دﺳﺘﻤﺎل ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﺒﺮ را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮﺧﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد داراي دﺳﺘﻤﺎل وﯾﮋه ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ دﺳﺘﻤﺎل ﻋﯿﻨﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﮑﻪﻫﺎي روي ﺻﻔﺤﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﭘﺎك ﮐﻨﯿﺪ.

3 ﯾﮏ ﺑﺎر ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت دوراﻧﯽ ﭘﺎك ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﮐﺜﺮ ﻟﮑﻪﻫﺎي ﺳﺎده و ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻤﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

4ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ، ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﻨﺒﻪاي ﻣﺮﻃﻮب ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻧﺨﯽ ﺧﻮدﺗﺎن ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از رﻃﻮﺑﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزدم ﻧﻔﺲ ﺧﻮد، ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﭘﺎك ﮐﻨﯿﺪ.

 * ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎي ﺧﺎص داراي راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﺮﻃﻮب ﺷﺪن ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده دارﻧﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ داراي دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

 * ﺑﺮاي ﻣﺮﻃﻮب ﮐﺮدن ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

دوﺑﺎره ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﺒﺮ ﻋﻤﻞ ﭘﺎك ﮐﺮدن ﻧﻬﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. در ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﺸﯿﺪن ﭘﺎرﭼﻪ را روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ زﯾﺎد ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﯿﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺛﺮي از

رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻮا اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﯿﺪ.

 *ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در زﻣﺎن ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ، ﻓﺸﺎر زﯾﺎدي را ﺑﻪ آن وارد ﻧﮑﻨﯿﺪ.

 ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﺒﺮ

ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺘﻤﺎل ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﺒﺮ، آن را در ﻣﺤﻠﻮل آب ﮔﺮم و ﺻﺎﺑﻮن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﯿﺲ ﺑﺨﻮرد. آب ﮔﺮم ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻟﯿﺎف ﭘﺎرﭼﻪ از ﻫﻢ ﺑﺎز ﺷﺪه و  ﮐﺜﯿﻔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎﺳﺖ آزاد ﺷﻮد. دﺳﺘﻤﺎل را ﺑﻪ آراﻣﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آب اﺳﺖ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ (ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ ﺷﺪت اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ، ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺪ

 ﺑﻌﺪ از ﺧﯿﺴﺎﻧﺪن، ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻼﻧﯿﺪ ﺗﺎ آبﻫﺎي اﺿﺎﻓﻪ آن ﺧﺎرج ﺷﻮد و آن در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد. ﻫﺮﮔﺰ ﺻﻔﺤﺎت ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﮏ  ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و داراي رﻃﻮﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

 ﻧﮑﺎت:

 -در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﺒﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎي ﻧﺨﯽ و ﯾﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 – در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي وﺳﯿﻠﻪي ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺻﺪﻣﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﺑﻪ و ﺧﺮاش در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

 -ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮب ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﺮده و آن را ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.

 ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﮏﻫﺎي ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﻏﻠﺐ آنﻫﺎ داراي ﯾﮏ دﺳﺘﻤﺎل ﺿﺪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 ﻫﺸﺪارﻫﺎ:

 -ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮاي ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن از آب دﻫﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر زﺣﻤﺖ ﺑﻌﺪي ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

 -از اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دارد در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎك ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ.

 -ﻫﺮﮔﺰ از ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺣﺎوي آﻣﻮﻧﯿﺎك ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ. آﻣﻮﻧﯿﺎك ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

 -از ﭘﺎﺷﯿﺪن آب و ﯾﺎ اﺳﭙﺮي ﮐﺮدن ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ آن ﺷﻮد. در ﻋﻮض ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﯾﻊ را روي دﺳﺘﻤﺎل ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﺒﺮ اﺳﭙﺮي ﮐﺮده و رﻃﻮﺑﺖ اﺿﺎﻓﯽ آن را ﺑﺎ ﭼﻼﻧﺪن دﺳﺘﻤﺎل ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﭘﺎك ﮐﺮدن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 -ﺑﺮاي ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻫﺮﮔﺰ از دﺳﺘﻤﺎل ﺣﻮﻟﻪاي ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ. آن ﻫﺎي ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭼﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﻄﻮح ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺧﺮاش اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ با Tablet تبلت اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ

* ﻫﯿﭻ ﮔﺎه از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮﻧﯿﺎك ﯾﺎ ﻣﻮاد ﭘﺎكﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎوي اﻟﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻌﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺪاري آب روي ﭘﺎرﭼﻪاي ﮐﻪ  ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﺎ آن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﺗﺎن را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي ﺧﺎص ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ iKlenz ﺑﺮاي ﭘﺎك ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده  ﮐﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮي ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﻫﻤﭽﻮن اﭘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

* ﻫﯿﭻ ﮔﺎه از ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎي زﺑﺮ و دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاش ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﻮﺷﯽﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺮاشﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ و زﯾﺎد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺎﯾﺪ، وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﻋﻮض از ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎي ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﯿﺒﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺎك ﮐﺮدن ﺳﻄﻮح ﺣﺴﺎس ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

*از آب زﯾﺎد ﺑﺮاي ﭘﺎك ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ، اﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آب داﺷﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا آب را ﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آب را روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﺗﺎن ﻧﺮﯾﺰﯾﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ آن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎك ﮐﺮدن آن ﺑﺎ آب اﺳﺖ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎن ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺎورﯾﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺧﺮاب ﺷﺪن ﮔﻮﺷﯽﺗﺎنﻣﯽﺷﻮد.

* ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎن از ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ اﺳﺖ، ﭘﺎك ﮐﺮدن آن ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

وﺳﯿﻠﻪ ي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺒﻠﺖ

 ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ Takara Tomy وﺳﯿﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﺖ ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ رﺑﺎت ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ رﺑﺎت ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم Mee S اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺑﺎت ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻓﺖ ﭼﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ رﺑﺎت از دو ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮدان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﺮ روي وﺳﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر را ﭘﺎك ﮐﻨﺪ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ آن ﻗﺪر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي وﺳﯿﻠﻪ ﺑﭽﺮﺧﺪ و ﮐﻞ ﺳﻄﺢ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .

رﺑﺎت ﮐﻮﭼﮏ Mee S ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 2٫74 اﯾﻨﭽﯽ (7 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮي) ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را در ﻋﺮض ﭼﻬﺎر دﻗﯿﻘﻪ و ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ را در ﻣﺪت ﻫﺸﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﺪ ، ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ آن را ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﭘﺎك ﮐﻨﯿﺪMee S. ﺑﺎ رﻧﮕﻬﺎي ﺳﻔﯿﺪ ، ﺻﻮرﺗﯽ ، ﻧﺎرﻧﺠﯽ و آﺑﯽ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود 16٫8 دﻻر ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﯾﻦ رﺑﺎت ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﻃﺮي ﻗﻠﻤﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

راﻫﻨﻤﺎي اﺗﺼﺎل ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺑﯽﺳﯿﻢ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

 ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﺪارﻧﺪ و دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽﺳﯿﻢ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده و روي

 آن ﻫﺎ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﺪ. ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﻠﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ و

 راﺑﻂ ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮي ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم راه اﻧﺪازي اﺗﺼﺎﻻت ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺷﻮد

و اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻮش ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. اﻣﺎ زﯾﺎد ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻠﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.

 ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي اﻧﺪروﯾﺪي

اﮔﺮ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ اﻧﺪروﯾﺪي دارﯾﺪ ، ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وايﻓﺎي (Wi-Fi) دﺳﺘﮕﺎه آﯾﮑﻮن Settings ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺻﻠﯽ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ از ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﮏﻫﺎ  Settingsرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ Wireless & Network و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﻧﺘﺨﺎب Wi-Fi اﺳﺖ. اﮔﺮ دارﯾﺪ از اﻧﺪروﯾﺪ 4 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺨﺶ وايﻓﺎي را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ON ﯾﺎ ﻓﻌﺎل در ﺑﯿﺎورﯾﺪ. وﻗﺘﯽ وارد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت واي ﻓﺎي ﺷﺪﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻓﻌﺎل اﻃﺮاف را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻧﺎم ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﻔﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آن ﻫﺎ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎص ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روي ﻧﺎم آن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز رﻣﺰ ﻋﺒﻮر را وارد ﮐﻨﯿﺪ. اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﮔﺮ  اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در آن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻟﺬت ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﺑﯽﺳﯿﻢ واﻗﻌﯽ را ﺑﭽﺸﯿﺪ .  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت واي ﻓﺎي ﺗﺒﻠﺖ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر روﺷﻦ ﺷﺪن ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد(ﺷﮑﻞ1 ).  ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وايﻓﺎي روي ﮔﺰﯾﻨﻪ Add Networkﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن SSID آن را وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻠﯿﺪ Saveرا ﺑﺰﻧﯿﺪ.  اﮔﺮ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﺗﺮي ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ، از ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وايﻓﺎي ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ Forget را در ﺑﺎﮐﺲ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦﻃﻮري در ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﺪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﯾﺪ .

ﺗﺒﻠﺖﻫﺎيiPad

 ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي اﭘﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺎده ﺗﺮي ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﭘﯿﺶرو دارﻧﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮏ Settings را اﻧﺘﺨﺎب و روي ﮔﺰﯾﻨﻪ Wi-Fi ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﮔﺮ وايﻓﺎي ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ، روي آﯾﮑﻮن On/Off ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ روي وﺿﻌﯿﺖ ON ﻗﺮار ﮔﯿﺮد iPad . ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺸﺘﻦ ﺑﺮاي ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي  ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ(ﺷﮑﻞ2 ). روي ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و اﮔﺮ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد، آن را وارد ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ iPadﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، آﯾﮑﻮن ﺷﺒﮑﻪ روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺑﯽرﻧﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﮕﺮ روي iPad ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺪرت  ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﻣﻨﻮي Wi-Fi ﻗﺮار دارد. ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﻗﺪرتﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﯾﺪ .

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﺑﻠﮏﺑﺮي

 روي ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻠﮏ ﺑﺮي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ Wi-Fi در ﻧﻮار وﺿﻌﯿﺖ StatusBarرﻓﺖ . ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺖ: ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر را وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻠﯿﺪ Connect را ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ. در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ آنﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺑﺎﻃﺮي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ،ﺗﺒﻠﺖ و ﻧﻮت ﺑﻮك ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻃﺮي ﯾﮏ ﺟﺰء ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد و ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻧﻤﯿﮕﺮدد اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد… ﭼﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻃﺮي ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ 5 ﺗﺎ 20 درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد اﺑﺰار دﯾﺠﺘﺎل ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺎﻃﺮﯾﻬﺎي اﺑﺰارﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ و ﻧﻮت ﺑﻮك در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﯾﻮن ﻟﯿﺘﯿﻮﻣﯽ Li-ion و ﯾﺎ ﻟﯿﺘﯿﻮم ﭘﻠﯿﻤﺮي Li-Po اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻟﯿﺘﯿﻮم ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ ﻧﻮع ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻃﺮﯾﻬﺎي ﯾﻮن ﻟﯿﺘﯿﻮﻣﯽ ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺰﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ.

اﻣﺎ روش ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎﻃﺮي ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻃﺮي ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎر ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﻃﺮي ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد؟

اﮔﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ، ﺗﺒﻠﺖ و ﯾﺎ ﻧﻮت ﺑﻮك را ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺧﺎﻣﻮش و ﺑﯿﮑﺎر ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻂ ﺑﺎﻃﺮي ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﺎ 100 درﺻﺪ ﺷﺎرژ و ﺳﭙﺲ از

دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ. ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﻃﺮي ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه را ﺑﺪون ﺷﺎرژ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﮕﻪ ﻧﺪارﯾﺪ .

ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﺮوج ﺑﺎﻃﺮي ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا از ﻧﻮع ﻟﯿﺘﯿﻮم ﭘﻠﯿﻤﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﺎ 100 درﺻﺪ ﺷﺎرژ و ﺳﭙﺲﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎﻃﺮي را ﻣﺪام ﺷﺎرژ ﻧﮑﻨﯿﺪ!

اﮔﺮ ﺑﺎﻃﺮي دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﻧﻮع Li-ion اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺎﻃﺮي را ﺷﺎرژ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻃﺮي ﮐﺎر ﮐﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺎدت دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻃﺮي ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ رﺳﯿﺪ آن را ﺷﺎرژ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎدت ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺮاﺑﯽ زودرس ﺑﺎﻃﺮي اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣﺪام ﭘﺮ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪام در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺲ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﺎﻃﺮي ﺗﺎ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ 10 درﺻﺪي ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود. ﺑﺎﻃﺮﯾﻬﺎي ﻟﯿﺘﯿﻮم ﭘﻠﯿﻤﺮي از ﺷﺎرژ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮ و ﺧﺎﻟﯽ آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ واﮐﻨﺸﻬﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ در آﻧﻬﺎ رخ ﻧﺪﻫﺪ.

ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﻃﺮي ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻃﺮي و در ﺻﻮرت ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ از ﻃﺮف ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﻃﺮﯾﻬﺎي Li-Po ﺣﺪود 500 ﺗﺎ 1000 ﺳﯿﮑﻞ ﺷﺎرژ-دﺷﺎرژ و ﺑﺎﻃﺮﯾﻬﺎي Li-ion ﺣﺪود 300 ﺗﺎ 500 ﺳﯿﮑﻞ ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ. ﭘﺲ از آن ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮان ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.

اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﺑﺎﻃﺮي داﺧﻠﯽ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ” اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﻃﺮي Li-Po را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ. ﻣﺜﻼ” آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ ﺣﺪود 1000ﺳﯿﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ 2000 ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺎ 70 درﺻﺪ ﺗﻮان اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﮐﺮد دارﻧﺪ و ﮐﻞ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ. ﭘﺲ ﻧﮕﺮان ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﻃﺮي ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.

ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﺎﻃﺮي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟

اﮔﺮ ﺑﺎﻃﺮي ﺷﻤﺎ از ﻧﻮع ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮ اﺳﺖ. زﯾﺮا ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ را ﯾﮏ ﯾﮏ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮان ﭼﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺳﻠﻮل ﻣﻌﯿﻮب را ﺗﻌﻮض ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮐﺮدن در ﻓﺮﯾﺰر و … دل ﺑﺴﺘﻪ اﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺎﻃﺮي ﻧﻮ ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﻨﯿﺪ!

ﺷﺎرژ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ؟

ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺷﺎرژر از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺎرژ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻗﺮن ﻫﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.

ﺗﺮﮐﯿﺪن ﺑﺎﻃﺮي واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ؟

در ﻣﻮرد ﺑﺎﻃﺮﯾﻬﺎ ﻟﯿﺘﯿﻮم ﯾﻮﻧﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر (ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ در ده ﻣﯿﻠﯿﻮن) رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺎﻃﺮﯾﻬﺎي ﻟﯿﺘﯿﻮم ﭘﻠﯿﻤﺮي اﺳﺎﺳﺎ” اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﻧﮑﻪ ﻋﻤﺪا” اﯾﻦ ﺑﺎﻃﺮﯾﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد over charge ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ ﺷﻤﺎ از ﺷﺎرژر اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻋﻤﻼ “ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺮاي اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ در ﺣﺎل ﺷﺎرژ را ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺣﯿﻦ ﺧﻮاب ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺬارﯾﺪ.

ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻪ در ﻣﻮرد ﺷﺎرژ ﺗﺒﻠﺖ از ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺒﻠﺖ وﻟﺖ

ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺷﺎرژ روي ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺎرژ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ!  ﻣﺠﻠﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺒﻠﺖ وﻟﺖ ﮔﺰارش داد، ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺒﻠﺖ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﺷﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﺗﺮي 100 درﺻﺪ ﭘﺮ ﺷﺪه، ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺎرژ دارﻧﺪ، ﮐﺎ رﺑﺮان ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﺗﺮي دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎرژ ﺷﺪه، آن را از ﺑﺮق ﻧﮑﺸﻨﺪ.

 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮي، ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﮑﻞ ﺷﺎرژ را دﺳﺘﮑﻢ ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﺎﺗﺮي ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎرژ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ 20 درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ.  ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﯾﺎدآور را در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﺒﻠﺖﺗﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

خرید ﺗﺒﻠﺖ ﯾﺎ ﻟﭗ ﺗﺎپ ، ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ؟!

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺮ روز ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان دﻧﯿﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ورودﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ و ﮔﺎه آﺳﺎن ﺗﺮي را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﻧﺖ ﺑﻮكﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وزن و ﺣﺠﻢ ﮐﻤﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ وﯾﻨﺪوز 7 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺳﻨﮕﯿﻦ وزن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺎرژ اﻧﺪك، ﻋﺪم ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎي ﻗﻮي، داغ ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ و ﻫﻨﮓ  ﮐﺮدن ﻫﺎي ﮔﺎه و ﺑﯽ ﮔﺎه ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻢ ﺣﺠﻢ و ﺳﺒﮏ وزن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ، اﻣﺎ اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ورود  ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪون ﻋﯿﺐ و ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ دردﺳﺮي اﺳﺖ. ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﭘﺪﯾﺪه اي در دﻧﯿﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﮋي ﯾﻌﻨﯽ ﻇﻬﻮر ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ، ﮐﺎرﺑﺮان از ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﯾﺎد ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ان را ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل زﯾﺎد ﮐﺎرﺑﺮان از ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ اﺳﺎن ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﺟﻠﺐ ﺷﺪ ، دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ از ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﯾﺎد ﻧﻤﯿﮑﺮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان از ﺑﺰرگ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدن ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻖ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﻧﺎزك ﺗﺮ و ﺳﺒﮏ ﺗﺮ و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻃﺮي ﮐﻤﺘﺮ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ اﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ، ﮐﻠﻔﺖ ﺗﺮ و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻃﺮي ﭘﯿﺸﺘﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﯾﮑﯽ از اﯾﺮادات اﺻﻠﯽ وارد ﺑﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﻣﯿﺰان دوام ﺑﺎﻃﺮي ان ﻫﺎ اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺗﺎن را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎرژر ان را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ اﻣﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻃﺮي ﮐﻤﺘﺮ ، ﺑﺎﻃﺮي ﺷﺎن دوام ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد.

به ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﯾﺎ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮدي ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺘﺘﺎن را ﺻﺮف وﺑﮕﺮدي و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﺑﺮدي ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺲ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ، ﻃﺮاح وب و … ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﻧﯿﺎز ﻫﺎي ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاورده ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﻮس و ﮐﯿﺒﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﺗﺒﻠﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻧﺮوﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎزي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮروي ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎ اﺳﺖ. ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ وﺳﯿﻠﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن زﯾﺎد ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﺪ

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺎدت دارﯾﺪ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎي ﻓﯿﺪ ﺧﻮان ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺎدي ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن iOS و اﻧﺪروﯾﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺪ ﺧﻮان ﻫﺎ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﺧﺒﺎر را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪﻫﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮروي ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﯾﮑﯽ از اﯾﺮاداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﮐﯿﺒﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﮐﯿﺒﻮرد دار ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ وﻟﯽ ﮐﯿﺒﻮرد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﺖ ﺿﺮوري ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ. اﮔﺮ دﻟﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮﺗﺮي ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻣﻮس و ﮐﯿﺒﻮرد اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮس و ﮐﯿﺒﻮرد اﺳﺖ.

در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻮس و ﮐﯿﺒﻮرد ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﻮس و ﮐﯿﺒﻮرد داﺷﺘﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻧﻬﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﻮد و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮس و ﮐﯿﺒﻮرد ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را وﺳﻮﺳﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي اﻓﯿﺲ را ﺑﺮاي اﻧﺪروﯾﺪ و iOS ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻮال ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟ ﺧﻮب اﮔﺮ از ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﺧﺒﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي 7 اﯾﻨﭽﯽ زﯾﺎد ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﺸﻢ را ازار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ از ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزي ﮐﺮدن ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و … ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﺗﺒﻠﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

در ﮐﻞ ﻣﯿﺘﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎي ان را ﺑﮕﯿﺮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎي ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﻣﺰﯾﺖ و ﺑﺮﺗﺮي ﺗﺒﻠﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ:

*ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﻤﻞ و ﺳﺒﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن را در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎ ﮐﻼس ﻫﺎ و… ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

*ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ.

*ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻟﻤﺲ آﯾﮑﻦ ﻫﺎ و ﮐﺎر ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ و ﮐﺸﯿﺪن و رﻫﺎ ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ و… ارﺗﺒﺎط راﺣﺖ ﺗﺮي ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه داﺷﺖ.

* ﻧﯿﺎزي ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮاي ﭼﮏ ﮐﺮدن اﯾﻤﯿﻞ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎزي راﯾﺎﻧﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﺎوﯾﺮ و…. ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ راﯾﺎﻧﻪ ﻧﺸﺖ و ﯾﺎ اﺗﺎق و ﻣﺤﻞ ﻓﻌﻠﯽ را ﺗﺮك ﮐﺮد.

*اﻧﺠﺎم دادن ﺑﺎزي ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺗﺮ از راﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎزي ﻫﺎي ﺷﺘﺎب ﺳﻨﺞ ﯾﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﺟﻬﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

* ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺼﺐ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﺑﺎزي ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و…ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﯾﺎداﺷﺖ ﺑﺮداري و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﯿﻠﻢ و….ﺑﺮاي اﺳﺘﺎﯾﺪ و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ و…

ﻣﺰﯾﺖ لپ تاپ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ:

*اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ي ﻗﻮي ﺗﺮ دارﻧﺪ.

* ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮ

*ﺑﺴﯿﺎري از ادارات و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺷﺒﮑﻪ راﯾﺎﻧﻪ اي دارﻧﺪ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و…. ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد

*ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺎﯾﭗ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﯿﺒﺮد ﺑﺰرگ و ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ

*ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ ﺑﺮاي وﯾﻨﺪوز ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺎدت ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺰاﯾﺎي ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎي ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮي ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ آن را دارﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ. در زﯾﺮ ﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺒﻠﺖ،ﻟﭗ ﺗﺎپ و ﻧﺖ ﺑﻮك را ﻣﻼﺣظﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﺗﺒﻠﺖ ﯾﺎ ﻟﭗ ﺗﺎپ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه :

ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺒﮏ، وزن آن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﻦ 1 ﺗﺎ 7 ﮐﯿﻠﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪاﻧﺪازه و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺖ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. اﯾﻦ راﯾﺎﻧﻪ  ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ از راﯾﺎﻧﻪﻫﺎي روﻣﯿﺰي اﺳ ﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮي ﮐﺎرﮐﻨﺪ و ﯾﺎ از ﯾﮏ آداﭘﺘﻮر AC/DC ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﻮد. ﺑﺴﯿﺎري از آنﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮل 3 وﻟﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻋﺖ و دﯾﮕﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . ﻟﭗ ﺗﺎپﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ داراي ﻫﻤﺎن اﺟﺰاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ روﻣﯿﺰي وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎي ﻣﻤﮑﻦ از وزن و اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﻟﭗ ﺗﺎپﻫﺎ داراي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ LCD ﯾﺎ LED ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﻃﺮح ﺣﺎﻓﻈﻪ  درآنﻫﺎ ﺑﺮاي RAM در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﻟﭗ ﺗﺎپﻫﺎ داراي ﯾﮏ ﮐﯿﺒﻮرد ﺳﺮﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﺎوس ﻧﯿﺰ روي ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﯿﺒﻮرد و ﻣﻮس ﺧﺎرﺟﯽ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮد.

 ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻟﭗ ﺗﺎپ ، ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﯿﺒﻮرد ﮐﺎﻣﻞ ، ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ و ﺑﺎ وﺿﻮح ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

ﮐﯿﺒﻮرد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ اي ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ  ﻣﯽدﻫﺪ.

 ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﯾﺪ ﺑﺎزﺗﺮي ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ، ﮐﺘﺎب ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ، ﺑﺎزي ﮐﻨﻨﺪ، وﯾﺪﺋﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻔﺤﺎت وب را ﻣﺮور ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ داراي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﺗﺎن آن ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آن ﻫﺎ ﺑﻪ دور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻣﺎت و آﺳﯿﺐﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﻤﺲ ﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 ﻓﻀﺎي ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي) ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ( در ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﯾﮏ ﺣﺎﻓﻈﻪ 500 ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ از ﻣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺪﯾﺎ ﺗﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﮐﺎرﯾﺘﺎن را در آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل آن ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ) اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزي ﮐﺮدن و ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

 ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﻮرت ﻫﺎ و درﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را روي ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ اوﻗﺎت ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺎﺗﺮي ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮑ ﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎري ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎرژدﻫﯽ و ﺑﺎزده ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺗﺮي ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 1 ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎرژدﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮدﻟﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻟﭗ ﺗﺎپ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را از ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺟﺪا ﮐﺮده و از ﺑﺎزار ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ از آداﭘﺘﻮر

ﻣﺨﺼﻮص ﻟﭗ ﺗﺎپ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ وزﻧﯽ ﺣﺪود 100 ﺗﺎ 400 ﮔﺮم دارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﻣﺪام در ﺣﺎل رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﯿﻒ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺗﺎن ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 اﮐﺜﺮ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ از ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻫﻢ در ﺟﻠﻮي دورﺑﯿﻦ و روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ و … ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ در ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ اﮐﺜﺮا ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد: ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل وﯾﻨﺪوز7) و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ Mac OS X ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﮐﻪ اﯾﻦ  دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از آن ﻫﺎ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻗﯿﻤﺖ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت داﺧﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮل و… ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.  ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎن را ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﺒﺮﯾﺪ و آن را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ وزﻧﯽ ﺣﺪود 1 ﺗﺎ 3 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم دارﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻤﻞ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه آن ﻫﺎ در ﻃﻮل روز درون ﯾﮏ ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﯾﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﮐﻤﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در دراز ﻣﺪت ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﺮدرد ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد.

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ

 ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﯾﺎ ﻟﻮحراﯾﺎﻧﻪ (Tablet) ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ راﯾﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ  ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل داري ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﯿﻦ 7 ﺗﺎ 10 اﯾﻨﭻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﻤﺲ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻫﺎ ﻗﻠﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤ ﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﺑﺎزي ﮐﻨﯿﺪ، ﮐﺘﺎب ورق ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺻﻔﺤﺎت وب را ﻣﺮور ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﺖ ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺐ وارد ﮔﺮدد و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﻢ ﺑﺪون ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺻﺪ در ﺻﺪي ﻧﯿﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﻒ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آن ﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

اﮐﺜﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ از ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮ ﺑﺮاي ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ و … ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻫﻢ  ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي در ﭘﺸﺖ ﺗﺒﻠﺖ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد و ﺑﺎ آن ﺑﺘﻮان ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎي ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﮔﺮﻓﺖ، اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ داراي اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ 2 دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺠﺰا ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﺑﯽ دورﺑﯿﻦ و ﯾﺎ ﺗﮏ دورﺑﯿﻦ دارﻧﺪ.

ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ از 8 ﮔﯿﮓ ﺗﺎ 64 و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻧﺪازه آن ﻫﺎ ﺑﯿﻦ 16 و 32 ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺪﯾﺎ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ آﯾﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﯿﺎزﺗﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺷﻤﺎ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﭘﻮرت و درﮔﺎه ﻫﺎ در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ اﮐﺜﺮ آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ي ﭘﻮرت ﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﭘﻮرت ﻫﺎي روي ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ 4 ﻋﺪد ﻫﻢ ﻧﺮﺳﺪ! ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﻮرتﻫﺎي ﺟﺎﻧ ﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ داري ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﻣﺎوس و ﮐﯿﺒﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

 ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗ ﻤﻨﺪي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻧﺠﺎم داد و اﮐﺜﺮ آن ﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ارﺗﻘﺎء داد. اﻣﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮده ﺷﺪه در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي روزﻣﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزي ﮐﻨﯿﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ios اﺳﺘﻔﺎ ده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ آﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و  ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد روي ﻫﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰي ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن اﻓﺰوده و ﯾﺎ ﮐﻢ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎﺗﺮي ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ درون آن ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﮐﺮدن از دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ . ﺷﺎرژدﻫﯽ آن ﻫﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ  ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎي آﻓﯿﺲ ، اﺟﺮاي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎزي ، ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺶ از 1 ﺗﺎ 5 ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺎرژ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺷﺎرژﮐﻨﻨﺪه (آداﭘﺘﻮر) دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺒﮏ اﺳﺖ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺟﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﺟﺎي ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ آﺳﺎن اﺳﺖ و ﺑﯽ ﺿﺮر ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ وزﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ آن را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ آن را ﮐﻨﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اﮐﺜﺮا از ﯾﮏ ﻟﭗ ﺗﺎپ (ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻻ) ارزان ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﺸﺎن از ﯾﮏ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﻢ ﮔﺮان ﺗﺮ اﺳﺖ. ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ و ﺗﺒﻠﺖ

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﻻ دﻗﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام داري ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ در ﻫﺮ دو ﻣﺤﺼﻮل  ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺒﻠﺖ و ﻟﭗ ﺗﺎپ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ دوي آن ﻫﺎ در ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن در ﻧﻬﺎﯾﺖ آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد . اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﻨﻮز در اﺑﺘﺪا راه اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﺮاي آن آﯾﻨﺪه ي روﺷﻨﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.

راﻫﻨﻤﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﺗﺒﻠﺖ

دﻧﯿﺎي ﺗﺒﻠﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل واﻧﺪي ﭘﯿﺶ ﺳﻮت و ﮐﻮر ﺑﻮد، اﻣﺮوز ﺷﻮر و ﺣﺎﻟﯽ دارد .اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در آﻏﺎز دوره ﻧﻮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب و ﺟﻨﺠﺎل ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود. ﺧﺮﯾﺪاران و ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي دارﻧﺪ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل و ﻫﺮﻧﺴﻞ ا ز ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺎي ﺧﻮد ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ﻗﺮار دارﻧﺪ و در ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺳﻌﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ از ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ ﺑﺮ دﯾﮕﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻧﺮماﻓﺰاري اﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻨﺞ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻋﻤﺪه دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام روﯾﮑﺮدي ﻣﺘﻔﺎوت در ﭘﯿﺶ رو دارﻧﺪ: اﭘﻞ ﮐﻪ آﻏﺎزﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮج ﻧﻮ ﺑﻮد و روﯾﮑﺮد ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده، ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺪﻋﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮج ﺑﮕﺬارد، ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن روﯾﮑﺮد ﻗﺪﯾﻢ را داﺷﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺳﺎل 2012 ﺑﺮگ ﺟﺪﯾﺪي رو ﮐﻨﺪ، اچﭘﯽ ﮐﻪ « ﮐﺎرتﻫﺎي» ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ، ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﻟﻢ را در دﺳﺖ دارد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻠﮏﺑﺮي ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارد از

اﻋﺘﺒﺎر و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﺰد ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار اﭘﻞ ﺣﮑﻤﺮان اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل 2010 ﻣﻮج ﻧﻮي ﺗﺒﻠﺘﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد، ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮔﺎرﺗﻨﺮ در اﯾﻦ ﺳﺎل در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﺎرده ﻣﯿﻠﯿﻮن و 766 ﻫﺰار ﺗﺒﻠﺖ ﻓﺮوﺧﺖ و 83,9 درﺻﺪ از ﺑﺎزار را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺨﻪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻗﺪم ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ 14,2 درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺷﺪ (در ﻣﺠﻤﻮع 2 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 502 ﻫﺰار ﺗﺒﻠﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻧﺪروﺋﯿﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ). 1,3 درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮد. ﺷﺮوع ﺳﺎل 2011 ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ آﻧﺪروﺋﯿﺪ 3 از ﺳﻮي ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺼﺎدف ﺷﺪ. از ﻃﺮﻓﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮ ﺧﻼف اﭘﻞ ﻓﻘﻂ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺖ و ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار را ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﭙﺮدهاﺳﺖ. ﻫﻤﯿﻦ دو ﻣﻮرد ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل 2011 در ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖ ﺷﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﭘﻞ در ﺳﺎل 2011 ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 68 درﺻﺪ از ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺣﺪود 20 درﺻﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎزار دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ. ﮔﺎرﺗﻨﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿ ﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار اﭘﻞ در ﺳﺎل 2015 ﺑﻪ 47 درﺻﺪ و ﺳﻬﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ 38 درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ . در ﻧﻬﺎﯾﺖ، اﯾﻦ ﭘﻨﺞ روﯾﮑﺮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﻋﻘﯿﺪه ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﺬب ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺷﻮق ﺑﻪ  اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﻨﺪ و ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺷﻮر و ﻏﻮﻏﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻤﯽ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ.

 آﯾﺎ آﻧﺪروﺋﯿﺪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺳﺒﺰرﻧﮓ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭼﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﭘﺮﺷﺘﺎﺑﯽ را در دﻧﯿﺎي اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺑﺮاي آن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ  ﻧﻤﯽﮐﺮد . آﻧﺪروﺋﯿﺪ، ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ آن از ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺑﻪ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ، رﺷﺪي ﺧﺎرج از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ . ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮاي ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي در ذﻫﻦ دارد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻬﺎت در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻋﻘﻞ ﻫﺎ ﺣﯿﺮان ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ. ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﺎ  ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ورود ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺒﻠﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﺖﺑﺴﭙﺎرد ﺗﺎ ﺑﺎ  ﺗﻮﺳﻌﻪ راﺑﻂﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺒﺮان آن ﺑﭙﺮدازد.

 آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ اﻣﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﯾﮏ راﻫﮑﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ. آﻧﺪروﺋﯿﺪ 3 ﯾﺎ ﻫﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣل ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ آنﻫﺎ آﻧﺪروﺋﯿﺪx 2.اﺳﺖ، اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺨﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺒﻠﺖ، ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺪروﺋﯿﺪ 3 را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ.

ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ

 اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ، ﺗﺒﻠﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ، آﻧﺪروﺋﯿﺪ3 ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺒﻠﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت دﯾﺪﮔﺎه را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﯿﺐ اﺻﻠﯽ آن، ﯾﻌﻨﯽ iOS  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد، زﯾﺮا iOS را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﻧﺰدﯾﮏ داﻧﺴﺖ ( اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﻪ ﺿﻌﻒ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ  رﻗﯿﺐﻫﺎ .(اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت دﯾﺪﮔﺎه اﻟﺒﺘﻪ از ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد: ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦﮐﻪ آﻧﺪروﺋﯿﺪ 3 از ﭼﯿﺰي ﺑﺎ ﻧﺎم «دﺳﮑﺘﺎپ» ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺳﻨﺘﯽ آن در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻬﺮه  ﻣﯽﺑﺮد . ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎوي ﺗﻌﺪادي وﯾﺠﺖ و آﯾﮑﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ (در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ) ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزي ﯾﺎ ﮐﻢ و زﯾﺎد ﮐﺮد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در iOS از ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ردﯾﻒ ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻃﺮف ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد.

 ﻣﻮرد دوم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺪروﺋﯿﺪ روي ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﺖ. ﺑﻪﻃﻮري ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ، از ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﻔﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ، ﮐﻢ و زﯾﺎد ﮐﺮدن ﺻﺪا و … ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻗﺎﺑﻞاﻧﺠﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ( در ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺣﺘﯽ دﮐﻤﻪ Home ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺨﺖاﻓﺰاري وﺟﻮد ﻧﺪارد). اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آيﭘﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ  ﮐﺎرﻫﺎ از دﮐﻤﻪ ﻫﺎي ﺳﺨﺖاﻓﺰاري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗ ﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻮد. ﻣﺜﻼً ﻗﻔﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ در iOS ﺑﺎ دوﺑﺎر ﻓﺸﺎر دادن ﮐﻠﯿﺪ Home ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ ﮐﻨﺎري اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ، در ﻫﺎﻧﯽﮐﺎﻣﺐ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،  ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ آﻧﺪروﺋﯿﺪ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ، ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻔﺎوت دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺖ. در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻌﺪادي وﯾﺠﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد و زﯾﺮ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ  دو ردﯾﻒ آﯾﮑﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻟﻤﺲ ﻣﻮارد دﻟﺨﻮاه را ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻮار وﺿﻌﯿﺖ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻋﺖ، وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮي، وايﻓﺎي، ﺑﻠﻮﺗﻮث و… از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و دﮐﻤﻪ Home و Back ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ و ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎز ﻗﺒﻠﯽ (در ﻣﺮورﮔﺮ، ﻣﺤﯿﻂ اﺻﻠﯽ  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ) در آن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻮاري ﻧﯿﺰ در ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﺴﺖوﺟﻮي ﺳﺮﯾﻊ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ  ﻣﯿﺎﻧﺒﺮﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎ ﻣﻪ اي را ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در ﻫﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﺐ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ، ﯾﮏ آﯾﮑﻮن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد.  ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺒﻠﺖ اﯾﻦ آﯾﮑﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، زﯾﺮا ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻗﺒﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﮐﺎرﺑﺮ را راﺿﯽ ﻧﮕﻪ دارد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد، اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن روي  ﺗﺒﻠﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪاي ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺎﻧﯽﮐﺎﻣﺐ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آي ﭘﺪ، ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﻫﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﭘﻞ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ آﻧﺪروﺋﯿﺪ را ﻣﯽﺗﻮان در آﻧﺪروﺋﯿﺪ ﻣﺎرﮐﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل 2011 ﺣﺎوي 294 ﻫﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﻮده و از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد، ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ (ﭼﯿﺰي ﺣﺪود ﺻﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ) ﻣﺨﺼﻮص ﻫﺎﻧﯽﮐﺎﻣﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻧﻠﻮد از آﻧﺪروﺋﯿﺪ  ﻣﺎرﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺪه آن ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺑﻮدهاﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﺪروﺋﯿﺪ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮاي ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه دوﻫﺴﺘﻪ اي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه، ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺤﯿﻂ اﺻﻠﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎزيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺮم و ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ. در ﮔﺎﻟﺮي ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﯿﺎن ﻋﮑﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و  ﻋﮑﺲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ و وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮد. در ﭘﺨﺶ وﯾﺪﯾﻮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ روان ﺑﻮدن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ، وﯾﺮاﯾﺶ وﯾﺪﯾﻮ ﮐﻤﯽ ﮐﻨﺪ اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮔﯿﺮﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﯽ وﺟﻮد دارد و و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ third Partyدﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﺷﺪه و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﻪﺟﺰ اﯾﻦ ﻣﻮارد رﯾﺰ، ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  راﺿﯽﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .

 ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻧﺪروﺋﯿﺪ

 ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺗﺮي ﻫﺎي آﻧﺪروﺋﯿﺪ در روش ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪاﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاي آﻧﺪروﺋﯿﺪ 3 ﻣﺸﮑﻠﯽ  ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪي ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود. ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺗﺒﻠﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺎﻧﯽﮐﺎﻣﺐ ﺧﻮد ﺳﻪ راه ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ :

روش ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Android Market اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ورود ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﺪروﺋﯿﺪ و اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ، اﻟﺒﺘﻪ آﻧﺪروﺋﯿﺪ ﻣﺎرﮐﺖ ﺣﺎوي دو دﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن و ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﯾﺎ در ﮐﺎدر ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮاي ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ.

روش دوم اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮرﺗﺎل آﻧﻼﯾﻦ https://market.android.com اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮ رد ﻧﻈﺮ را در آن ﺟﺴﺖوﺟﻮ و آن را ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد. اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮي آﻧﺪروﺋﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم از ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮاي ارﺳﺎل و ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.روش ﺳﻮم ﻧﯿﺰ اﺗﺼﺎل ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ .apk روي ﺗﺒﻠﺖ و اﺟﺮاي آن اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر را اﯾﻤﯿﻞ و در ﺗﺒﻠﺖ آن را داﻧﻠﻮد و اﺟﺮا ﮐﺮد. اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در راﺣﺘﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎد ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزي ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎي آﻧﺪروﺋﯿﺪ3 ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﻤﺲ در ﻧﻮار ﭘﺎﯾﯿﻦ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ

در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﯾﺠﺖﻫﺎي دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را در ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺤﻪ Home ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﮑﻮن ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دﻟﺨﻮاه را در ﻫﺮ ﺟﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  از اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪيﮐﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ، ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزي زﯾﺎد و ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺟﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزي ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ. ﻋﻮض ﮐﺮدن ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺘﮑﺎري ﻧﯿﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ ( اﯾﺴﻮس در ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي ﺧﻮد از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮك  ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪاي اﺳﺘﻔﺎد ه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯽ از آب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻪ ﯾﺨﯽ در ﺳﻄﺢ آن ﻗﺮار دارد و ﺳﻄﺢ آب، ﺟﻬﺖ و ﻣﯿﺰان ﺷﺎرژ دﺳﺘﮕﺎه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ). اﻟﺒﺘﻪ، اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮي ﺧﺎرج از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، در ﺗﺒﻠﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب اﺻﻠﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺳﺎزي ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ آنﻫﺎ دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻧﺸﻮد.

 اﯾﻤﯿﻞ و وبﮔﺮدي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﯿﻞ آﻧﺪروﺋﯿﺪ 3 از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ. ﻧﺨﺴﺖ آنﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ اﺷﺘﺮاك POP ﻗﺎﺑﻞاﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎده و ﮐﺎرا اﺳﺖ. در ﺳﻤﺖ  ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﭘﻮﺷﻪﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ در ﺳﺘﻮن وﺳﻂ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎمﻫﺎ و در ﺳﺘﻮن ﺳﻤ ﺖ راﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺘﻮن  ﺑﻪﺷﮑﻞ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎ ﻧﯿﺰ راﺣﺖ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ وﺟﻮي اﯾﻤﯿﻞ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﻐﺎمرﺳﺎﻧﯽ ﻓﻮري ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي آﻧﺪروﺋﯿﺪ 3 (ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن Google Talk ( اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻟﯽ دارد، اﻣﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت آن ﺑﺴﯿﺎر اﺑﺘﺪاﯾﯽ و  ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﻐﺎمرﺳﺎﻧﯽ ﻓﻮري ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد (ﺷﮑﻞ 4). وﺑﮕﺮدي در آﻧﺪروﺋﯿﺪ 3 ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﮐﺎﻣﻞ و ﻟﺬتﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ روان و ﺳﺮﯾﻊ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻓﻠﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻓﻠﺶ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻃﻮﻻﻧﯽ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي رﻗﯿﺐ  ﮔﻮﮔﻞ، ﯾﻌﻨﯽ اﭘﻞ ﺑﻮدهاﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻓﻠﺶ روي اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺑﻪ ﮐﻨﺪي ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ، اﻣﺎ در ﺗﺒﻠ ﺖﻫﺎي اﻣﺮوزي  ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، زﯾﺮا ﻗﺪرت ﭘﺮدازش آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎي دوﻫﺴﺘﻪاي ) و در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﻬﺎرﻫﺴﺘﻪاي) ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ؛ در ﺗﺒﻠﺖ ﻣﻮرد  آزﻣﺎﯾﺶ، اﻏﻠﺐ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻠﺶ، اﻋﻢ از ﺑﺎزيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، Last.fm و ﯾﻮﺗﻮب ﺑﻪﻧﺮﻣﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐ ﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزيﻫﺎ  ﮐﺪﻫﺎ ﮐﻨﺪ ﻟﻮد ﺷﺪﻧﺪ، اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﻨﺪي، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ، اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻫﯽ آزاردﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا ﺑﺎزي ﻫﺎي ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ﻓﻠﺶ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ اﺟﺮ اي ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﻠﺶ روي ﺗﺒﻠﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي روي ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺗﺮي اﯾﻦ  دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ( اﻟﺒﺘﻪ، اﯾﻦ ﮐﻨﺪي ﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﺪروﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﺳﻨﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮدازﺷﯽ زﯾﺎدي ﻧﯿﺎز دارد.

وﯾﺪﯾﻮ، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻧﻘﺸﻪ

آﻧﺪروﺋﯿﺪ 3از ﻧﻈﺮ ﭘ ﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه اي ﻧﺪارد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎري از ﻓﺮﻣﺖﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮي را دارد. ﻓﺎﯾﻞﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ  ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ p 1080ﻧﯿﺰ ﭘﺨﺶ رواﻧﯽ دارﻧﺪ. اﻣﺎ ﺿﻌﻒ اﺻﻠﯽ ﮔﻮﮔﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﯿﺐ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ، اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و وﯾﺪﯾﻮ اﺳﺖ. اﭘﻞ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ روي ﻣﺤﺘﻮاي ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮي ﺑﺮاي ﻓﺮوش دارد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﯿﺎ ﻗﺮارداد دارد .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺨﺶ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ (Streaming) ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم Googel Music را راهاﻧﺪازي ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ آﻫﻨﮓﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎﻋﺚ  ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﻌﻼً ﻧﺘﻮان روي آن ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺎز ﮐﺮد. ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮ درﺑﺎره ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Amazon Mp3 اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ وﯾﺪﯾﻮ ﻧﯿﺰ آﻧﺪروﺋﯿﺪ 3 ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻠﺶ و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﻮﺗﻮب ﺿﻌﻒ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺎﻧ ﯽ ﮐﺎﻣﺐ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻘﺸﻪ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﯾﺎﺑﯽ و راه ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از Google Mapsاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﺪروﺋﯿﺪ 3 از ﮐﻼﯾﻨﺖ Google Maps 5.0 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎي ﻣﺎﻫﻮارهاي، ﻧﻤﺎي ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﺎي ﺳﺎده ﻧﻘﺸﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﺶدﻫﺪ (ﺷﮑﻞ 5). ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، اﮔﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ زوم ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ از ﺣﺎﻟﺖ Street View ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ و ﻧﻤﺎي ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ. اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎي ﺳﻪﺑﻌﺪي ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ  ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪهاﺳﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺎ رﻧﺪرﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد در ﻋﻤﻞ ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد. ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎراﯾﯽ راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪه اي دارد و ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪﺻﻮرت  ﺑﺼﺮي ﯾﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﻮﺗﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي از دیدگاه درگاه پرداخت ePayBank.ir

 ﻫﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﺐ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎي ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و در ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ اﺻﻼً ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﻤﺎرتﻓﻮﻧﯽ ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺷﺪه ﺑﻪﻧﻈﺮ  ﻧﻤﯽرﺳﺪ و از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزي، وﯾﺠﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺑﮕﺮدي ﮐﺎﻣﻞ ، ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻘﺸﻪ و  راه ﯾﺎﺑﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎز و آزاد ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮐﺎرا و ﺳﺮﯾﻊ در ﺣﻮزه ﺗﺒﻠﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺿﻌﻒﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎراﯾﯽ و  ﺿﻌﻒ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻓﯿﻠﻢ در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم وﺟﻮد دارد و در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد. ﻫﺎﻧﯽﮐﺎﻣﺐ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮﺑﯽ  ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﯽ آﯾﺪ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﻬﻢ زﯾﺎدي از ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ راه اﺻﻼح و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.

ﯾﺎ iOS ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟

ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ iOS ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎزه اي را در ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد و ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎزهاي در ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ. اﯾﻦ  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ روي آيﻓﻮن، آي ﭘﺎد ﺗﺎچ و آيﭘﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﭘﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎده ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ روي ﺗﺒﻠﺖ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و آﻧﭽﻪ ﺗﺒﻠﺖ را از اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آن اﺳﺖ.

 ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ “ﻣﻦ”

 iOS از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺴﻞ ﺧﻮد ( ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻧﺴﻞ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ iPhone OS ﺑﻮد) ﺑﺮ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽاي ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻮد ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻮد. ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻮﺷﻪ، ﻣﺎﻟﺘﯽ ﺗﺴﮑﯿﻨﮓ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻧﺼﺐﺷﺪه و ﻣﻮارد رﯾﺰ دﯾﮕﺮ. اﭘﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ  ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي iOS ﺗﮑﯿﻪ دارد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، اﭘﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺑﻪ ﺟﺎي آنﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﺴﺘﺮ ده اي ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد (اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﮑﺘﺎپ و ﮔﺠﺖ و… ﮐﻪ در آﻧﺪروﺋﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ) ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﮑﻢ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ و ﺷﻬﻮدي و ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎي ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺴﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ( ﺣﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﻧﯿﺰ در آن ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺴﺖ) و در ﻋﻮض اﻧﻮاع اﻣﮑﺎﻧﺎت رﯾﺰ و درﺷﺖ و ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع در  زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﺑﻪ اﻧﺒﻮه ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﭙﺎرد. ﺑﻪﻃﻮري ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل 2011 در ﮐﻞ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در App Store ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﺻﻠﯽ و رﺳﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي iOS ﻣ ﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪادﺻﺪ ﻫﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺨﺼﻮص آيﭘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺟﺪا از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ در ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ iOS اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ، ﻧﺴﺨﻪ4,3 ﻧﯿﺰ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي در ﺧﻮد دارد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آي ﭘﺪ را راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ  آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ. در اﯾﻦ ﻧﺴ ﺨﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دﮐﻤﻪ اي ﮐﻪ در ﻟﺒﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار دارد ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﻔﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮﺟﻬﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺻﺪا را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ. راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮي اﻣﺎ ﻫﻤﺎن راﺑﻂ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ آن وﻓﺎدار ﺑﻮدهاﺳﺖ.  وب ﮔﺮدي در آي ﭘﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺬتﺑﺨﺶ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ. در ﻧﺴﺨﻪ 4,3 از ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺪﯾﺪي در ﺳﺎﻓﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ Nitro ﻧﺎم دارد و ﻃﺒﻖ ادﻋﺎي  اﭘﻞ ﺳﺮﻋﺖ وﺑﮕﺮدي را ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد، اﻟﺒﺘﻪ، از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ و ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ در ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﻣﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آي ﭘﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎرﮔﺬاري ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﮔﺸﺖ زﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪاي روان و  ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻧﻘﺼﺎن اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻫﻤﺎن ﺑﺤﺚ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻓﻠﺶ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي اﻣﺮوزي ﻗﺪرت ﺳﺨﺖاﻓﺰاري  راﺿﯽﮐﻨﻨﺪه اي دارﻧﺪ، اﻣﺎ اﭘﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ iOS از ﻓﻠﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ، اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻠﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﺪروﺋﯿﺪ و Black Berry Tablet OS را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ) و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﻠﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ (اﻟﺒﺘﻪ،  در ﻣﻌﺪود ﺑﺎزي ﻫﺎي ﻓﻠﺶ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺪاري ﮐﻨﺪي در ﻟﻮد ﺷﺪن ﮐﺪﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ، اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﺷﺪﻧﺪ). اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﻗﺺ ﺷﺪن ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺑﮕﺮدي در ﺗﺒﻠﺖ اﭘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﺣﻮزه ﻣﺤﺘﻮاي ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮي، iOSاﻧﺤﺼﺎر ﺧﺎﺻﯽ روي ﻣﺤﺘﻮا دارد. ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﺮ ﺳﺮﯾﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﻟﯿﻮودي ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻮﺳﯿﻘﯽاي از ﻫﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اي ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺮاي داﻧﻠﻮد ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎي 1080p ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت روان و راﺣﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺎدي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻣﺤﺘﻮاي وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  ﻣﺤﺒﻮب و اﭘﻦﺳﻮرس mkv را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ، ﭼﻮن اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ در iTunes ﭘﺨﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮد و وﻗﺘﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻓﺎﯾﻞ را اﯾﻤﯿﻞ ﮐﺮده و ﭘﺲ از داﻧﻠﻮد آن روي iPad 2 ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﯾﻢ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﯽﺗﻮان از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ VLC ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد) .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ iOS ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ و روي آﻧﺪروﺋﯿﺪ 3 ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﭘﺨﺶ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ) اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه Home Sharing ﻧﺎم دارد و ﺑﺮاي ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ (Stream) ﻣﺤﺘﻮا از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﯾﺎ Apple TV و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎرﮐﺮد روا ن و ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻮدﯾﻢ.

دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺬاب iOS ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺷﮑﻞ دﻟﭽﺴﺒﯽ ﺳﺎده و ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ. ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﮐﺘﺎبﻫﺎي داﻧﻠﻮدﺷﺪه ﺧﻮد ﮔﺸﺘﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ، ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺣﺲ ﮐﺘﺎب ﺳﻨﺘﯽ را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻣﮑﺎن  ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاري ﺻﻔﺤﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و ﻫﺮ ﻟ ﺤﻈﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع، iOS ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ  ﻟﺬت ﺑﺨﺸﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮايiOS ، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاي آيﭘﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ رﻗﺒﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدي ﺑﺎ اﭘﻞ دارﻧﺪ. ﺗﻨﻮع ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ راﺿﯽ ﻧﮕﻪ دارد. اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد. اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ، روش ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده، ﺑﺎﺷﺪ و روش رﺳﻤﯽ دﯾﮕﺮي وﺟﻮد ﻧﺪارد. روش ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از iTunes اﺳﺖ iOS. در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺸﻪ و راه ﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮب و راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪهاي در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار  ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ GPS و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ، در زﻣﯿﻨﻪ راهﯾﺎﺑﯽ ﺧﺒﺮي از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ( ﮐﻪ در ﮔﻮﮔﻞﻣﭙﺲ آﻧﺪروﺋﯿﺪ وﺟﻮد دارد) و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد (ﮐﻪ در  ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ ﻓﻘﻂ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد). در ﻣﺠﻤﻮع از ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺸﻪ و راهﯾﺎﺑﯽ iOS ﮐﺎرﮐﺮد راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪهاي دارد.

 iOS 5

اﭘﻞ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻨﺠﻢ iOS را ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺴﯿﺎري از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺸﺘﺎق آن ﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ، رﻓﺘﻪاﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎي اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ Notification اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﺘﺤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﯾﮏ Notification Center وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اي ﺗﻤﺎم ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎ را در ﯾﮏ ﻧﻮار ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺷﮑﻞ  ﻏﯿﺮﺗﺪاﺧﻠﯽ اﺗﻔﺎق ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮ اﻃﻼع ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد. ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻔﻞ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻤﺪه دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ وﺑﮕﺮدي و اﯾﻤﯿﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺳﺎﻓﺎري اﻣﮑﺎن Private Browsing را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و دارﻧﺪﮔﺎن آي ﭘﺪ و آيﭘﺪ2 ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎﻧﻪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪي ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه درگ ﮐﺮدن آدرس اﯾﻤﯿﻞ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻮﺷﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ داد. در  زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻣﮑﺎن ﭘﺎك ﮐﺮدن ﺗﺮك ﻫﺎي دﻟﺨﻮاه در ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻣﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎزه اي ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي اﭘﻞ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ و ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ از آن ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ. اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻤﺲ چند اﻧﮕﺸﺘﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﺗﺴﮑﯿﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺤﺼﺮ دارﻧﺪﮔﺎن آي ﭘﺪ 2 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 iOSﻣﮑﻤﻞiCloud

ﯾﮑﯽ ا ز ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎي اﺳﺘﻔﺎده از iOS در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﺗﺒﻠﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ، اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎي آﻧﻼﯾﻦ و اﺑﺮي ﺟﺪﯾﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان iCloud از ﺳﻮي اﭘﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي ﻟﻮﺣﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ  ﮐﻠﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﭘﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ. ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان آي ﭘﺪ ( و اﻟﺒﺘﻪ آيﻓﻮن، ﻣﮏ و ﭘﯽ ﺳﯽ) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺰاﯾﺎي ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪي از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷ ﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻃﻼﯾﻪدار آن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از iCloud ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ me.com@ و ﯾﮏ ﻓﻀﺎي آﻧﻼﯾﻦ ﭘﻨﭻ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ، ﻋﮑﺲ، وﯾﺪﯾﻮ، اﺳﻨﺎد و ﺑﺮﻧﺎﻣﮏﻫﺎي (App) ﺧﻮد را در آن ﻗﺮار داده و از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎيMac ، iOS  OS Xو وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮي در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﺣﯿﺮ ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﺒﻠﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر  روﺷﻦﺗﺮ، ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ Push آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽﺳﯿﻢ، روي آيﭘﺪ و دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ( آي ﻓﻮن، ﻣﮏ، ﭘﯽﺳﯽ وﯾﻨﺪوزي  ﯾﺎ آي ﭘﺎدﺗﺎچ) ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

  ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺎران اﺑﺮﻫﺎي اﭘﻠﯽ ﺷﺪه ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ iTunesاﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ iTunes in The Cloud ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺪﻣﺎت iCloud ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه آيﺗﻮﻧﺰ آﻫﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪي ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪ، آﻫﻨﮓﻫﺎ روي ﻓﻀﺎي اﺑﺮي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﻤﺎ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و روي ﻫﺮﯾﮏ از  دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﯾﺎ روﻣﯿﺰي ﺷﻤﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ آي ﭘﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ iCloud . ﻫﺮ آﻫﻨﮓ ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪه را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ وايﻓﺎي ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ (G 3و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ) ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮي، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻫﻨﮕﯽ را ﺑﺎ ﻣﮏ ﯾﺎ ﭘﯽﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺨﺮﯾﺪ و ﻧﺴﺨﻪ داﻧﻠﻮد ﺷﺪه آن را در ﺑﯿﺮون

ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر روي آي ﭘﺪ ﺧﻮد ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺮ آﻫﻨﮓ ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه از ﻓﺮوﺷﮕﺎه آيﺗﻮﻧﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎ م دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ آﻫﻨﮓﻫﺎ در ﺗﻐﯿﯿﺮي ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎي iCloud اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه روي ﻓﻀﺎي  ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ روي اﯾﻦ ﻓﻀﺎي آﻧﻼﯾﻦ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ روي آيﭘﺪ و دﯾﮕﺮ  دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ iOS ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب، ﺷﻤﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ و روي ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ، ﻧﺼﺐ  ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ Photo Streamﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮي از ﺧﺪﻣﺎت iCloud ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آيﭘﺪ ( ﯾﺎ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه دورﺑﯿﻦدار ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ (iOS ﻋﮑﺴﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ، ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر (ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي ﯾﺎ ﮐﭙﯽﮐﺮدن) از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ وايﻓﺎي ﯾﺎ اﺗﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻤﺎ روي  iCloud ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و روي ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي دﯾﮕﺮﺗﺎن در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ آي ﭘﺪ، ﻫﺰار ﻋﮑﺲ آﺧﺮﺗﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ iOS ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ iCloud . ﻋﮑﺲ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﯽ روز ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل آنﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از  ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎي iCloud ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﮐﺎري و اداري ﻫﻢ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ، Documents in the Cloudﻧﺎم دارد. اﮔﺮ در زﻣﺮه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روي ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، iCloud ﺗﻤﺎم اﺳﻨﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ روز ﮐﺮده و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ را روي ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎﯾﺘﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف، ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ روي آي ﭘﺪ و وﯾﺮاﯾﺶ آن روي ﻣﮏ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﭙﯽﺑﺮداري، ﺳﯿﻨﮏ، اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ ﻫﺮ  ﻧﻮع دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ دردﺳﺮي اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. زﯾﺮا در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎ روي iCloud وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در ﺣﺎل  ﺣﺎﺿﺮ، اﭘﻞ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺮماﻓﺰاري iWork ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎيKeynote ، Pagesو Numbers در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار داده اﺳﺖ، اﻣﺎ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ را  در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن اﺳﻨﺎد ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه در دﺳﺘﺮس و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮي از اﻃﻼﻋﺎت روي ﻓﻀﺎي آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻤﺎ در ﺳﺮوﯾﺲiCloud ، در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه از ﻓﺮوﺷﮕﺎه iBooks روي ﻫﻤﻪ  دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮدﮐﺎر و ﺑﯽ درﻧﮓ ﺗﻘﻮﯾﻢ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻤﺎسﻫﺎ و اﯾﻤﯿﻞ، اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه ﺟﺪﯾﺪ و… از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺳﺮوﯾﺲ iCloud ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎي ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي آﻧﻼﯾﻦ راﯾﮕﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﮔﺮ در  زﻣﺮه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪاد و ﺣﺠﻢ آﻫﻨﮓ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آيﭘﺪ ﺧﻮد 5 ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ را ﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽداﻧﯿﺪ، ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ! اﭘﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺨﺎوت ﺑﻪ ﺧﺮج  داده و آﻫﻨﮓ ﻫﺎ، ﮐﺘﺎب ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻋﮑﺲﻫﺎي ﺳﺮوﯾﺲ Photo Stream را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ، از اﯾﻦ ﻓﻀﺎي ﭘﻨﺞ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ آﺳ ﻮده، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎي ﺑﺮاي ذﺧﯿﺮه اﺳﻨﺎد، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮي و… اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻓﻀﺎي ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

 ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي از دیدگاه سایت تبلیغاتی mycityad.ir

 iOSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎيﺑﻨﺪي ﺑﻪ اﺻﻮل و ﺳﯿﺎق ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﭘﻞ ﺳﻌﯽ دارد ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻔﺎف و ﻣﺸﺨﺺ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎده اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮ در ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد. ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم آن را از رﻗﺒﺎ ﺟﺪا  ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺑﺎره ﻣﺤﺘﻮاي وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﺻﻮﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و ﺗﺒﻠﺘﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي روزﻣﺮه، ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺮدي، ﺑﺎزي،  ﺧﺮﯾﺪ و ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ، ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ اﺟﺎره و ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻓﯿﻠﻢ، ﯾﺎدداﺷﺖﺑﺮداري و ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﻫﺴﺘﯿﺪ، iOS و آيﭘﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺣﺘﯽ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و ﺗﺒﻠﺖ را در ﮐﺎرﻫﺎي اداري و ﺗﺠﺎري و ﺑﺴﯿﺎري ﮐﺎرﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽﺳﺎزد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﮔﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي اداري و ﺗﺠﺎري ﻻزم دارﯾﺪ، iOS ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ، از ﻃﺮﻓﯽ، اﮔﺮ ﺟﺰء دﺳﺘﻪ ﺧﻮرهﻫﺎ ( ﯾﺎ ﺑﻪﻗﻮل ﻣﻌﺮوف (sGeek ﻫﺴﺘﯿﺪ و  دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد را دﺳﺘﮑﺎري ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪروش ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در iOS ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺪودهﻫﺎي  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎدي وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و  ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ روش از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه اﭘﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﻣﺰاﯾﺎي ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻓﯿﻠﻢ آي ﺗﻮﻧﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاي از  ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﺎرﺑﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ، در ﮐﻨﺎر وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ i Message و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮي ﻣﮑﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  iCloudدل ﮐﻨﺪن از دﻧﯿﺎي iOS را ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

آﯾﺎ BlackBerry Tablet OS ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟

ﺷﺮﮐﺖ RIM از ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺎران ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻣﺮﯾﮑﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻋﺘﺒﺎر و وﺟﻬﻪ وﯾﮋهاي دارد. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎق ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد ﭘﺎيﺑﻨﺪ ﺑﻮده و ﻫﻤﺎن راه ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ از رﻗﺎﺑﺖ  ﺷﺪﯾﺪ و ﭘﺮﺗﻨﺶ ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن و ﺗﺒﻠﺖ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮرده و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ راه ﺟﺪﯾﺪي در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎي اﯾﻦ راه ﺟﺪﯾﺪ BlackBerry Tablet OSاﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ، اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﺳﮑﻠﺖ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزه وارد ﺑﻮدن RIM ﺑﻪ دﻧﯿﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي وﯾﮋه ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ RIM اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎزه ﺧﻮد را آﻏﺎزي ﺑﺮ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ده ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽداﻧﺪ، ﺿﻤﻦ  اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ از اواﺧﺮ 2011 در اﺳﻤﺎرت ﻓﻮنﻫﺎي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ( اﻟﺒﺘﻪ، ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات). اﻣﺎ آﯾﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزار ﭘﺮﺷﺘﺎﺑﯽ RIM ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا در آوردن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟

ﺧﺸﺖ اول

 اﺟﺰاي اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎزه ﭼﻪ ﻣﻮاردي ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ BlackBerry Tablet OS ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ QNX Neutrino ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ QNX Softwar Systemsﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ RIM در ﺳﺎل 2010 آن را ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮد درآورد QNX .ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺒﻪ ﯾﻮﻧﯿﮑﺴﯽ ﺑﯽدرﻧﮓ و ﻗﺎﺑﻞ  اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در ﺗﻮزﯾﻊ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺤﺎ ﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﺴﺘﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد. ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ازAPI ﻫﺎي POSIX ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮاي آن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ QNX اﺑﺘﺪا در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮدروﻫﺎي ﻣﺪرن ﮐﺎرﺑﺮد  داﺷﺘﻪاﺳﺖ. ﻻﯾﻪ روﯾﯽ ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠ ﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ، ﯾﮏ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮي ﺧﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه آن از ﮐﺎرﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاﺣﯽ TAT ﻧﺎﺷﯽ  ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺋﺪي ﮐﻪ RIM آن را ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل 2010ﻣﯿﻼدي ﺧﺮﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮورﮔﺮ WebKit ﻧﯿﺰ وﻇﯿﻔﻪ وب ﮔﺮدي را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺮﯾﺪﻫﺎي RIM اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ .Torch Mobile اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺮورﮔﺮ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اداري اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻓﯿﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ، اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﺮﯾﺪ Dataviz ﺗﻮﺳﻂ RIM اﺳﺖ RIM . ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮق را در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ. ﭼﻨﺪ وﻇﯿﻔﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟ ﺘﯽﺗﺴﮑﯿﻨﮓ (اﻣﮑﺎن اﺟﺮاي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ) ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻠﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻠﮏ ﺑﺮي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﺎ  ﯾﮏ ﻟﻤﺲ ﺳﺎده ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮا را ﺑﻪ ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ راﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي در ﺣﺎل اﺟﺮاي دﯾﮕﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﯾﺎ از ردﯾﻒ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪي را اﺟﺮا ﮐﺮد. اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻤﺎم اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪﻃﻮري ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮي p 1080را ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺨﺶ وﯾﺪﯾﻮ را ﺑﻪ ﺑﺎﻻ راﻧﺪﯾﻢ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  وﯾﺪﯾﻮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ ﺑﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ . اﻣﺎ ﻣﺎﻟﺘﯽﺗﺴﮑﯿﻨﮓ اﯾﺮادي ﻫﻢ دارد. اﺟﺮاي ﺑﯽﻧﻘﺺ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ  در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﺳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺠﺎزي ﺑﻪ  ﺷﮑﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪ اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻠﮏ ﺑﺮي اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮔﺎه ﺑﺎ اﯾﺮادﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫ ﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي در ﺣﺎل اﺟﺮا زﯾﺎد ﺷﻮد، ﺑﺎ ﭘﯿﻐﺎم  ﺧﻄﺎي ﮐﻤﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ روﺑﻪرو ﺷﻮﯾﺪ RIM .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده از Adobe Air و ﻓﻠﺶ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻃﺒﯿﻌﯽ  اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﻮي و ﮐﺎﻣﻞ از ﻓﻠﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺮورﮔﺮ WebKit ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺮم و رواﻧﯽ در وﺑﮕﺮدي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ، ﺣﺮﮐﺖ در ﺻﻔﺤﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺮض روي

 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ، ﻣﺠﻤﻮﻋ ﻪ آﻓﯿﺲ، ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي وﯾﺪﯾﻮ، ﻋﮑﺲ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ، BlackBerry App World، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ RIM و Bing Maps ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد. اﻣﺎ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﺒﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﯿﻞ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎل IM ﯾﺎ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﻮري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي رﻗﯿﺐ ﻣﻮارد  ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻠﮏ ﺑﺮي وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪزودي ﻧﺴﺨﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻼﯾﻨﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺗﻨﺒﻞ

 اﻣﺮوزه، ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎي اﺻﻠﯽاي ﮐﻪ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي آن ﭘﻠﺘﻔﺮم و در ﺣﻘﯿﻘﺖ، اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺳﺖ. ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺒﻠﺖ RIM از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻗﺮار دارد و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ  آن ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ دوﻟﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺒﻠﺖ Blackberry OS ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺮﮐﺖ RIM اﻋﻼم ﮐﺮده،  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺒﻠﺖ آن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ) Adobe AIR در اﺻﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادوﺑﯽ ﻓﻠﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و  ﻗﺎﺑﻞاﺟﺮا آ ﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ( ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ) WebWorks ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از (HTML5 در اﯾﻦ  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞاﺟﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . اﯾﻦ دو روش راه ﻫﺎي آﺳﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ RIM ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪاي  را در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ Adobe Air ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه، اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮي ﭘﺮزرق و ﺑﺮﻗﯽ  دارﻧﺪ، اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ دﻗﯿﻖ و ﺳﺮﯾﻊ ﻟﻤﺲ ﺿﻌﻒ دارﻧﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرا ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻫﻢ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ. ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ، ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪ RIM ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزي ﻣﯽرﺳﯿﻢ. ﯾﮏ SDK ﺑﻮﻣﯽ (Native) ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ C و ++C در ﮐﻨﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزي در اﺧﺘﯿﺎر  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻠﮏﺑﺮي، ﺟﺎوا و آﻧﺪروﺋﯿﺪ را در ﺗﺒﻠﺖ RIM اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ. در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎ ﻣﻪﻫﺎي ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎواي ﺷﺮﮐﺖ اﺷﮑﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اداري و ﺗﺠﺎري ﮐﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮي ﮐﻬﻨﻪ و ﻏﯿﺮﺟﺬاب، اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮرد دوم ﻫﻤﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ دوﻟﺒﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ RIM وﺟﻮد دارد، در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻔﯿﺪي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ را از ﺟﻬﺖ  ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزياي ﺑﺎ ﻧﺎم) Dalvik ﺑﻠﻪ ﻫﻤﺎن داﻟﻮﯾﮏ آﻧﺪروﺋﯿﺪ!) اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﯾﻌﻨﯽ در اﺻﻞ ﺑﺮاي ﭘﻠﺘﻔﺮم دﯾﮕﺮي ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ و ﺗﺒﻠﺖ از ﻋﻬﺪه اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت رﯾﺰي ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ RIM اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻧﺪروﺋﯿﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ، ﭼﻨﺪان ﻧﮕﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن را در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  ﺗﻨﺒﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

نتیجه گیری از دیدگاه سایت آگهی تبلیغاتی mycityad.ir

 Blackberry Tablet OS 1.0 را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ «ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺨﺴﺖ» ﺣﻘﯿﻘﯽ داﻧﺴﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮب؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ در  آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﻮد، زﯾﺮ ﺑﻨﺎي ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺠﺎري اي ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﻤﺎرت ﻓﻮنﻫﺎي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ  آن ﻫﺎ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ، ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺑﮕﺮدي در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﻞ و ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اداري ﻫﻤﺮاه ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزي ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮﭘﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي  ﺿﺮورياي ﮐﻪ در آن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ (و RIM ﻗ ﻮل داده ﮐﻪ در ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎي ﺑﻌﺪي اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ) ﺿﻌﻒ ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد. در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ از  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪ اي، اداري و ﺗﺠﺎري ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺤﮑﻢ، ﺑﺎﺛﺒﺎت و ﻗﻮي داﻧﺴﺖ. اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎم و ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﯿﺎﯾﺪ.

آﯾﺎ webOS ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟

ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﻟﻢ

 ﺷﺮﮐﺖ اچﭘﯽ webOS 3.0 را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد، ﺗﺎچ ﭘﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دادهاﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺨﻪ webOS ﻣﻮﺟﻮد  در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎي ﭘﺎﻟﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه و در ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ اچﭘﯽ ﺑﺮاي رﻗﺎﺑﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﭘﺮﺷﺘﺎب ﭼﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ اي ﻓﺮاﻫﻢ  ﮐﺮده اﺳﺖ؟ در ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﻫﻤﻪ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎي ﺗﺎچ ﭘﺪ ﻧﻪ در ﺳﺨﺖاﻓﺰار، ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ دﯾﺪﮔﺎه، webOSﺑﻪ iOS ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪﻧﻈﺮ  ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ آﻧﺪروﺋﯿﺪ . اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟

  ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽاي ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم webOS ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎز آن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ اچ ﭘﯽ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺑﺎﻟﺪ و  ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﺗﺴﮑﯿﻨﮓ ﺣﻘﯿﻘﯽ را در ﺳﯿﺴ ﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ و ﺗﺒﻠﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد. در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ webOS ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي «ﮐﺎرت» روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﺪ  ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﮐﺎرت ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻧﺒﺴﺘﻪاﺳﺖ (ﺷﮑﻞ .(1ﺗﺼﻮﯾﺮي از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط روي ﻫﺮ ﮐﺎرت ﺛﺒﺖ  ﺷﺪه، ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرت ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد، ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﻫﺮ ﮐﺎرت ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﻟﻤﺲ و راﻧﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ،  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎده، ﺳﺮﯾﻊ و ﻧﺮم و روان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪﻧﺸﺪه را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺲ از آن ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺧﻄﺎردﻫﯽ (Notification) ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻏﯿﺮﺗﺪاﺧﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎ در ﻧﻮاري در ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روي ﻫﺮ آﯾﮑﻮن ﯾﮏ ﭘﺎپ آپ ﮐﻮﭼﮏ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪاي از ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﯿﻐﺎم را (ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺘﻦ اﯾﻤﯿﻞ رﺳﯿﺪه، ﻣﺘﻦ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﻮري، ﭘﯿﺎﻣﮏ و…) ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺮك ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺗﻮان از آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده آﮔﺎه ﺷﺪ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردي ﮐﻪ اچﭘﯽ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋ ه اي ﺑﻪ آن دارد، ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺎ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺷﺮﮐﺖ (Palm Pre 3) اﺳﺖ. ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ در اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن را در ﺗﺎچﭘﺪ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ، اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم Touch-to-Share اﺳﺖ. اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را روي ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﻋﺮض ﭼﻨﺪﺛﺎﻧﯿﻪ  و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﺟﻠﻮه ﺑﺼﺮي ﻣﻮجﻣﺎﻧﻨﺪ در ﺗﺒﻠﺖ، ﻣﺤﺘﻮاي وب ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﺷﯽ روي ﺗﺒﻠﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮔﻮﺷﯽ ر وي ﺗﺒﻠﺖ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻤﯿﻞ webOS ﯾﮏ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﺎن ﺣﺲ روان و راﺣﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻤﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺟﺎري اﺳﺖ. ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺘﻮن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﺳﺖ: ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﺷﺘﺮاكﻫﺎ ي ﮐﺎرﺑﺮي، ﺳﺘﻮن ﻣﯿﺎﻧﯽ ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎي رﺳﯿﺪه  و ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﯿﻐﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد. ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﻤﺲ ﻣﯽﺗﻮان دوﺳﺖ ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ را ﺣﺬف و ﮐﻞ ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا اﺧﺘﺼﺎص داد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻋﺮض ﺳﺘﻮنﻫﺎ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد. ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮐﺮدي روان و ﺳﺮﯾﻊ دارد. اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ  webkit ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪهاﺳﺖ و از ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﻠﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اچﭘﯽ ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺑﮕﺮدي ﮐﺎﻣﻠﯽ را ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان  ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.

وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد دﯾﮕﺮ webOS ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮاﻧﺪازه را ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﻤﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻬﺎر اﻧﺪازه ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد. اﻧﺪازه ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي دﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎي اﺿﺎﻓﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي را در ﺧﻮد ﺟﺎي ﻣﯽدﻫﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺗﺎﯾﭗ ﻋﺎدي ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ.ﮔﺎﻟﺮي ﺗﺼﺎوﯾﺮ webOS ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ارزش اﻓﺰوده دارد و آن ﺟﺎي دادن ﻋﮑﺲﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺷﺘﺮاك  ﻓﯿﺲﺑﻮك ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ (اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﻗﺮار اﺳﺖ، اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد). ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﮑﺲﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮ د در دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎي ﺧﻮد در اﺷﺘﺮاكﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد. ﯾﮏ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ارزش اﻓﺰوده اي دارد، ﻧﻮار ﺟﺴﺖ وﺟﻮي ﺳﺮﯾﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ در آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي  ﻣﺮﺳﻮم، ﻣﯽ ﺗﻮان در ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎي ﻣﺘﻨﯽ، ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎ، اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ و اﺧﻄﺎرﻫﺎي ﻧﻮار وﺿﻌﯿ ﺖ ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﭘﺮداﺧﺖ.

 ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺿﻌﻒ webOS 3 ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺎ آﯾﻨﺪهاي ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﻧﺮماﻓﺰار ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد. در ﻋﻮض، اچ ﭘﯽ ﻋﻤﺪه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ، راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮي آن و اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد روي  آن ﮐﺮده اﺳﺖ .  در ﻣﺠﻤﻮع، ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ webOS 3.0 را ﺗﺠﺮﺑﻪ اي ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد . اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آن ﺑﻪﺷﺪت ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ  ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ از ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺒﻠﺖ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرآﻣﺪ در اﻣﻮر روزاﻧﻪ، ﯾﮏ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮي ﺳﺎده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺮﯾﻊ و ﮐﺎرا، ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺑﮕﺮدي ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﺎزي و ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻓﯿﻠﻢ و ﭘﺨﺶ ﻣﻮزﯾﮏ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻫﺎي روزاﻧﻪ اﺳﺖ، webOS 3.0 ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ  ﺑﻪ اﻧﺒﻮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎزيﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯿﺎزي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

آﯾﺎ وﯾﻨﺪوز 7 ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪﺣﻀﻮر ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي روﻣﯿﺰي وارد ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ  ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار، داراي ﻫﻤﺎن وﯾﻨﺪوز 7 آﺷﻨﺎ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺨﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺒﻠﺖ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪا از

 ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮ دارد، ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮ از ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﺖ در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ.

ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ

 ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز 7 ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ، ﻗﺪرت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮان اﺟﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، داﯾﺮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده روي اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺗﻨﮓﺗﺮ  ﻣﯽﺷﻮد. از ﻃﺮﻓﯽ، ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ وﯾﻨﺪوز اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻟﻤﺴﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻟﭗ ﺗﺎپﻫﺎ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ روي ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﻮديﺧﻮد ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎد ي را ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎي  دﯾﮕﺮﺗﺎﯾﭗ دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻟﻤﺲ ﻧﻘﻄﻪ دﻟﺨﻮاه ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﺎر اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز 7 ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺨﺶ ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪاي ﻫﻤﺎن ﻣﺪﯾﺎﭘﻠﯿﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺗﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪاي آﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻋﺎدت دارﯾﺪ.ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺑﮕﺮدي ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ  ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﻘﻂ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﻟﻤﺲ و ﻣﺎﻟﺘﯽﺗﺎچ ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﮔﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ و از ﻟﺤﺎظ روان ﺑﻮدن، از رﻗﺒﺎ ﻋﻘﺐ ﺑﯿﻔﺘﺪ، ﺟﺪا از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، اﮔﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺪﯾﻤﯽ وﯾﻨﺪوز ﻫﺴﺘ ﯿﺪ، از ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻬﺖ ﻫﺎ اﺣﺴﺎس آﺷﻨﺎﯾﯽ و راﺣﺘﯽ ﺑﺎ وب ﮔﺮدي در ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز 7 ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ، ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد. ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي رﯾﺰ و درﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي  وﯾﻨﺪوز روي اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ا ﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﺼﻮص درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي  ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻫﺎ در ﻋﻤﻞ روي اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ . از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزي ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ي از ﺑﺎزي ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮده و ﺑﺎزي ﻫﺎي ﺳﻪﺑﻌﺪي ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﯽ دي اف و ﮐﺘﺎبﻫﺎي  اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻧﺸﺪن ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺮاي اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿ ﻨﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آزاردﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﺜﻼً در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه اي را ﺑﺮاي ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي

ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ د ر ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪي وﯾﻨﺪوز ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، اﻟﺒﺘﻪ، اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﻮزه ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺎ دو رﻗﯿﺐ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ دارد .

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در وﯾﻨﺪوز 8 ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد، ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ را در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد. اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز 8 دو راﺑﻂﮐﺎرﺑﺮي در ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﯾﮑﯽ ﻫﻤﺎن راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫ ﺎي ﺷﺨﺼﯽ و ﻟﭗ ﺗﺎپﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ  ﺑﻮده اﯾﻢ و دﯾﮕﺮي راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮياي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن 7 دﯾﺪﯾﻢ و ﺳﻮﯾﯿﭻ ﮐﺮدن ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮي دوم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺒﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ دو راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺘﻔﺎوت در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ، ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه در آﯾﻨﺪه اي ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺨﺖاﻓﺰار اﯾﻦ  دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮﺗﯽ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ در آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺑﺎزيﻫﺎي  ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮاي اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ.

ﻣﻼك ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي آﻧﺪروﯾﺪي

اﮔﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ، رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ آﻧﺪروﯾﺪ و وﯾﻨﺪوز در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز داراي ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ارزان ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻي دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي آﻧﺪروﯾﺪي داراي ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ زﯾﺮ 500 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.

ﻣﻼك اول ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي آﻧﺪروﯾﺪي داراي اﻧﺪازه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ 5 ﺗﺎ 11 اﯾﻨﭻ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ دو ﺳﺎﯾﺰ 7 و 10 اﯾﻨﭻ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ. ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﻫﻔﺖ اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ ، داراي ﻗﺪرت ﺣﻤﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺮاي ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزي و ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ را ﻫﻢ دارﻧﺪ و اﮔﺮ اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﮔﺮوه ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي 10 اﯾﻨﭽﯽ اﻧﺪازه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮي دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺤﺪوده ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢ، ﺑﺎزي و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻫﺎي ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ روي آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﻣﻼك دوم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ دارﻧﺪ و ﺗﻮان ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺳﺎده اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاردي ﻣﺜﻞ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ، ﺗﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮدازﺷﯽ، ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻓﻀﺎي ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ارﺗﺒﺎط دارد اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﻓﺎرغ از ﻧﺎم ﻫﺎ و ﻣﺪل ﻫﺎ، ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد. ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮي ﺣﯿﻦ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻي ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻧﯿﺰ در ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻏﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻧﺪروﯾﺪي، ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﺎ دو ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﯾﺎ ﻣﺪل ﻫﺎي ﻗﻮي ﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روي ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ رم در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ. در آﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮدازش ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎده ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر رم ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎراﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﺗﺒﻠﺖ راﯾﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي 512 ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ، ﯾﮏ و دو ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻏﻠﺐ ﻣﺪل ﻫﺎي ارزان ﻗﯿﻤﺖ داراي 512 ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ و ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮاي ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮور وب ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ دارد.

ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎي ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ روي اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دﺳﺘﮕﺎه زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ. ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎي دو ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزي ﻫﺎ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز اﻓﺮاد و ﮐﺎرﺑﺮدي ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ دارد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻼك ﺳﻮم ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ

ﺗﻤﺎم ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ از ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﮔﺮ ﺗﺒﻠﺘﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺜﻼ ﻫﺸﺖ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ از ﮐﺎرت ﻫﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮو SD ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ، در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي زﯾﺎدي ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻼك ﭼﻬﺎرم ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﭼﻘﺪر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ؟

ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ وﺿﻮح آن اﺳﺖ. در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را دارد .اﻧﺪازه ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ارزان ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد 480 در800 ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ وﺿﻮح ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺘﻮاي ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢ، ﻋﮑﺲ و ﺑﺎزي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارد.

وﺿﻮح ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد 600 در1024 ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ وﺿﻮح ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.

رده ﺳﻮم از وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد 800 در1280 ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮي دارﻧﺪ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ و ﻧﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺤﺪودي دارﯾﺪ ﭼﺎره اي ﺟﺰ اﻧﺘﺨﺎب وﺿﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ ﺗﺒﻠﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داراي وﺿﻮح 600 در1024 ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻮع ﭘﻨﻞ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ از ﻧﻮع LCD ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻮر LED ﺑﺮاي ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮي ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻨﻞ ﻫﺎ از ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ IPS ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﺟﻮد IPSﻧﺴﻞ دوم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدي در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﺎوﯾﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻼك ﭘﻨﺠﻢ ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮب ﭼﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ دارد؟

ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﻋﺪه اي ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻟﺒﻪ ﻫﺎ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎي ﺑﺎرﯾﮏ، ﻇﺮاﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد و ﻋﺪه اي دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺒﻠﺖ در ﯾﮏ دﺳﺖ ﺗﻌﺎدل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﻘﺪر دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺒﮏ ﺗﺮ و ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺮاﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻤﺮاه ﺣﺮﻓﻪ اي دارد. در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﺤﻮه و ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮي دﮐﻤﻪ ﻫﺎ و ﭘﻮرت ﻫﺎ، وزن دﺳﺘﮕﺎه، ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪﻧﻪ و ﻇﺮاﻓﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.

اﻏﻠﺐ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎ داراي رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل Nexus ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻗﻬﻮه اي ﺗﯿﺮه، ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﻧﺴﻔﻮرﻣﺮﻫﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺑﮋ و ﭼﻨﺪ ﻣﺪل ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻏﻠﺐ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﺗﻨﻮع رﻧﮓ زﯾﺎدي ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻣﻼك ﺷﺸﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ؛ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺪون ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻃﺮﯾﻖ واﯾﺮﻟﺲ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار از واﯾﺮﻟﺲ ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺳﺮﻋﺖ و ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ دارد. ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ از ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ داراي ﭘﻮﺷﺶ واﯾﺮﻟﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو ﺷﯿﻮه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺮاه اول و اﯾﺮاﻧﺴﻞ از ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﺴﻞ دوم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﭘﺮاﺗﻮر ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روي ﺑﺴﺘﺮ G 3ﺧﺪﻣﺎت دﻫﺪ. ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺒﮑﻪ واﯾﺮﻟﺲ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪل ﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﻮﺗﻮث در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮي دارد و در آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ. ﯾﮑﯽ از راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺣﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﺑﺪون ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت وﺟﻮد دارد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮدم ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﻣﯿﮑﺮو USB ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮدم ﻫﺎ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارﻧﺪ و ﺳﺎزﮔﺎري آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎراﯾﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ زﯾﺮا اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه وﺟﻮد دارد. ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ از GPS ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺪل ﻫﺎي ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي GPS ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ داراي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻮاره و ﺣﻔﻆ آن ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﮔﺮان ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ GPSﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد. اﮔﺮ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮي و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﻼك ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺪام ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟

در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎم ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺣﺮﻓﻪ اي از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. در ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ، اﯾﺴﻮس و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ داراي اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ از ﮔﺮوه ﮔﻠﮑﺴﯽ، ﻧﮑﺴﻮز ﯾﺎ ﺗﺮﻧﺴﻔﻮرﻣﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.

دﺳﺘﻪ دوم از ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ داراي ﻧﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮي ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه دوﻫﺴﺘﻪ اي ﺗﻮان اﺟﺮاي اﻏﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻي 800 ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﯿﻠﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺮ دارد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد اﻣﮑﺎﻧﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ. دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻧﻬﺎ، ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدي ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺳﻪ ﻗﺎﻧﻮن در اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ

ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎري، ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ. ﺳﻮاﻻت ﻣﻬﻤﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰي از  ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﺪ ﺑﺎز ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮال اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ (ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ آن را در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؟)

 از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﻮاﻻت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:

آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدم را از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﮐﻨﻢ و ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎل در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ ﺧﺮﯾﺪه ام؟

آﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻔﯿﮓ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي ﻧﯿﺎز دارم؟

 آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮام ﮐﻪ ﺑﻄﻮر داﺛﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﻢ؟

آﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎي اﺿﺎﻓﻪاي دارم؟ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ارﺗﻘﺎ دادن ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

ﭘﻮرت HDMI ﭼﻄﻮر؟ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارم؟

 و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻮاﻻت ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﻮال ﮐﺮدن از ﺧﻮد، ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ…

 ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ!

ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺒﻠﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﭘﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﻘﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!

 ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ آن ﻫﻢ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ! ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ارزان ﻧﯿﺰ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻮدن آن ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﮕﺎﻫﺘﺎن ﺑﺮ روي ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و دﯾﺪﺗﺎن را وﺳﻌﯽﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. ﺗﺒﻠﺖ Kindle Fire HD آﻣﺎزون، ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ دارد. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، iPadﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺧﻮد، ﺣﺘﯽ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎي SD و ﯾﺎ ﭘﻮرت) HDMI ﺑﺪون ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎﺑﻞ واﺳﻂ!) ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود 500$ و ﺑﺎﻻ دارد!

ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ!

ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺒﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ آن را دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ. راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ؛ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﺗﺮ از آن ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ!

ﺳﺎﯾﺰ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي 7 اﯾﻨﭽﯽ (ﮐﻮﭼﮏ)

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰي از 7 ﺗﺎ 8 اﯾﻨﭽﯽ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﮔﺮوه ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ داراي  ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰرگﺗﺮ دارﻧﺪ. اﻣﺎ از دﯾﺪ دﯾﮕﺮ، آن ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ، ﺳﺒﮏﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و  راﺣﺖ ﺗﺮ در دﺳﺖ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار دادن آن ﻫﺎ در ﯾﮏ ﮐﯿﻒ، دردﺳﺮي ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺳﺎﯾﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﺷﺖ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﮔﺮوه 7 اﯾﻨﭽﯽ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﺗﺮ در ﯾﮏ دﺳﺖ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، اﻣﮑﺎن ﺧﻮاﻧﺪن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﺗﺮ و راﺣﺖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺮ روي ﺗﺨﺘﺎن دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺑﺮاي آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺖﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﯽ دارﻧﺪ، ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﻣﺤﺪودي دارﻧﺪ و ﯾﺎ  اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ وﺳﯿﻠﻪاي ﺑﺰرگ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﮔﺮوه 7 اﯾﻨﭽﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي 8٫9 ﺗﺎ 10٫1 اﯾﻨﭻ (ﻣﺘﻮﺳﻂ)

 اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ، ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺎﯾﺰﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ د ر ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرگﺗﺮ، Resolution ﻧﺴﺒﺘﺎً  ﺑﺎﻻﯾﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺰرگﺗﺮ، ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻟﺬت ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ دارﻧﺪ. ﺑﺎزي ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد!

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ي ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ي ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ، و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ آنﻫﺎ، ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ  ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻓﯿﻠﻢ و ﯾﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫ ﺎ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎبﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي 7 اﯾﻨﭽﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻓﯿﻠﻢ و ﺑﺎزي ﮐﺮدن، ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﯾﺰ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺬﺷﺖ!

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 10٫1 اﯾﻨﭻ (ﺑﺰرگ)

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ورود Windows 8ﺑ ﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﺗﺒﻠﺖ، ﺷﺎﻫﺪ ورود ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ  ﺳﺎﯾﺰﻫﺎي ﺑﺰرگﺗﺮ از 10٫1 اﯾﻨﭽﯽ ﺧﻮﻫﯿﻢ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰرگ آن ﻫﺎ و ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري، ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي آنﻫﺎ، ﻧﺎم (ﻫﺎﯾﺒﺮﯾﺪي (را  اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ، ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ) و ﻫﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ (ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ از Windows 8 ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ .(ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺬاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ در ﭼﻪ رﻧﺠﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ 13 اﯾﻨﭽﯽ Toshiba  Exciteرا ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ، آن ﻫﺎ ﭼﻨﺪان ارزان ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ.

ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎزﻧﺪه، ﺷﻤﺎ اﯾﻦ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه در ﺣﺎل ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ و واﻗﻌﺎً ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر وﺻﻠﻪ ﻫﺎ و آﭘﺪﯾﺖﻫﺎ، در ﺻﺪد رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دردﺳﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ از وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ وﺻﻠﻪﻫﺎ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ Android اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ، ﺷﺮﮐﺘﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﭘﺲ از اراﺋﻪ ي آﭘﺪﯾﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  Android از ﻃﺮف ﮔﻮﮔﻞ، ﺧﻮد ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﮐﻨﺪ Asus .و Motorolaﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﻨﯿﻪ دارﻧﺪ؛ اﻣﺎ Samsung ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺧﻮب!…

ﻧﮑﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺒﻠﺖ

 ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺑﺎزار ﻟﻮازم دﯾﺠﯿﺘﺎل اﻣﺮوز را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد؟

 اﻣﺮوزه ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي زﯾﺎدي در ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﻃﺮف ﺷﺮ ﮐﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ .

ـ اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻨﺎزل ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ ﻟﭗ ﺗﺎپ وﺟﻮد دارد. ﺳﻮال اوﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ: آﯾﺎ ﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﻧﯿﺎز  دارﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

_ ﯾﮏ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﻫﯿﭻ ارزاﻧﯽ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردي ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ در آن ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ.

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺒﻠﺘﻬﺎي ارزان ﻗﯿﻤﺖ داراي ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺘﻬﺎ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎي ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺪﻧﻪ آﻧﻬﺎ داغ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺿﻌﻒ در ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺘﻬﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻮر ﺷﻤﺎ اﺟﺮا ﺷﻮد. ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.

ـ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪي در ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺖ. در ﺑﺎزار اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺒﻠﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ 5 اﯾﻨﭻ ﺗﺎ 10.1 اﯾﻨﭻ وﺟﻮد دارد. ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺘﻬﺎي 10 اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺰرگ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺒﻠﺘﯽ در اﻧﺪازه 7 ﺗﺎ 9 اﯾﻨﭻ اﺳﺖ.

ـ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪي در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري آن اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻮع و ﻗﺪرت ﭘﺮدازﻧﺪه، دورﺑﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﺗﺒﻠﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن، ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد ورودي ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺖ.

ـ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.  ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن وﯾﻨﺪوز، اﻧﺪروﯾﺪ و ﯾﺎ iOS ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد داراي ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﺎزي در دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮاي آن ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

راﻫﻨﻤﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺒﻠﺖ

ـ ﺑﺰرﮔﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ

 اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ راﯾﺎﻧﻪ ﻟﻮﺣﻪاي دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز و ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺼﯽ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ 9/ 7 اﯾﻨﭻ ﻣﺸﺨﺼﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻟﻮﺣﻪاي ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ، آﯾﭙﺪ (iPad) اﺳﺖ. ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻔﺖ اﯾﻨﭽﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺧﯿﻠﯽ ﻃﺮﻓﺪار دارد و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي Streak7 ﺷﺮﮐﺖ دل و PlayBook ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻠﮏ ﺑﺮي از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي آن اﺳﺖ. ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ در اﻧﺪازهﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﭼﻮن 10/ 1 ، 8/9 و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ـ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ در اﻧﺪازهﻫﺎﯾﯽ ﺣﺪود ﭘﻨﺞ اﯾﻨﭻ زﯾﺎد اﺳﺖ. در ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭼﻬﺎر اﯾﻨﭽﯽ اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪاردي اﺳﺖ، اﻣﺎ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ Galaxy S2 ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎي AMOLED دارﻧﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ ﻫﺎي واﻗﻌﺎ زﻧﺪه ﺷﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺶ و اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻣﺤﺘﻮاي رﺳﺎﻧﻪاي (media) ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﻤﻮد دارد.

2ـ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺒﻠﺖ

 ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷ ﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮات ﺑﺘﻮان ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ دﻧﯿﺎي ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ را iOS ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ Apple ﮐﻪ ﻫﻢ روي ipad و ﻫﻢ ﺑﺮ روي iphone ﻧﺼﺐ اﺳﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ را ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ روي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ apple ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ  و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﻧﺪارﻧﺪ. اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ، ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار از ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﻗﯿﺒﯽ ﺟﺪي ﺑﺮاي iOS ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ Google اﺳﺖ و روي ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ  ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.  در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎزار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ Black Berry و HP ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ  ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ Microsoft Windows 7 رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از وﯾﻨﺪوز ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ آن ﯾﻌﻨﯽ Windows 8 در ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدي در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﻀﻮر آن در ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻮد.

ـ ﻣﯿﺰان ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻀﺎي ذﺧﯿﺮه داده ﺗﺒﻠﺖ

 ﻣﻘﺪار ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻀﺎي ذﺧﯿﺮه داده اي ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ ﻟﻮﺣﻪاي ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ، ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮي ﺗﺒﻠﺖ ﺷﻤﺎ دارد. در ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮏ ﻓﻀﺎي ذﺧﯿﺮه داده 16 ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮاي ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ ﻟﻮﺣﻪ اي ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻣﻮزﯾﮏ ﻫﺎ و ﻋﮑﺲﻫﺎ را در آن ﺟﺎي دﻫﯿﺪ؛ اﻣﺎ در ﻣﻮرد وﯾﺪﺋﻮي HD و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﭘﺮ ﺣﺠﻢ ﻗﻀﯿﻪ ﻓﺮق ﮐﺮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺰرگﺗﺮي دارﯾﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي ﻋﮑﺲ و وﯾﺪﺋﻮ ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﻓﺎﻗﺪ درﮔﺎه ﮐﺎرت ﺧﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎري ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي دﯾﮕﺮ در ﺑﺎزار داراي  ﺷﮑﺎف ﻫﺎي ﮐﺎرتﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮو SD ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮو SDHC ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎي ذﺧﯿﺮه داده ﻣﻮﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

4ـ ﻧﯿﺎز واﻗﻌﯽ ﺑﻪ 3G

 ﻫﻤﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﻮﺣﻪاي از Wi-Fi ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾ ﻦ ﻗﺎدرﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ واي ـ ﻓﺎي ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﺳﺎزﯾﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از  ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ دو ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﭘﺬﯾﺮي ﺑﯽﺳﯿﻢ و3G را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ واي ـ ﻓﺎي ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﯿﻤﮑﺎرﺗﯽ را ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه درون آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺮوﯾﺲ 3G ﮔﺮانﺗﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ.

5- ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﮐﺎرﺑﺮدي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق

ﻓﺮوﺷﮕﺎه Apple App Store ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 300 ﻫﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدي، ﻓﻌﻼ در ﺑﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎي App از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ  دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي آﯾﭙﺪ و آﯾﻔﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد 65 ﻫﺰار از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ دو وﺳﯿﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ. در ﻣﻮرد اﻧﺪروﯾﺪ، ﺑﯿﺶ از 250 ﻫﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎي Apps ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دو ﻓﺮوﺷﮕﺎه ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﻠﺘﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﮐﺎراﯾﯽﻫﺎي آن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدي در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ.

– وزن و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﺒﻠﺖ

آﯾﭙﺪ 2 ﺑﺎ وزن و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 601 ﮔﺮﻣﯽ و 8/ 8 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮي ﺧﻮد ﮐﻪ ﻻﻏﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﺳﺮ و ﺻﺪاي زﯾﺎدي ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن

 ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ دو ﻧﻈﺮ اﺳﻢ و رﺳﻤﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ. راﯾﺎﻧﻪ ﻟﻮﺣﻪاي ﭘﻠﯽ ﺑﻮك ﺑﻠﮏ ﺑﺮي 9/7 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ 400 ﮔﺮم وزن

دارد و ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺗﺐ (/10Galaxy Tab) 1 اﯾﻨﭽﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ 10/9 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ و وزن 599 ﮔﺮم ﻧﯿﺰ اﺳﻤﺶ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎﺳﺖ. ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ

زوم ﻣﻮﺗﻮروﻻ (MotorolaXoom) ﺳﻨﮕﯿﻦ وزن 730 ﮔﺮﻣﯽ اﺳﺖ. ﻻﻏﺮي و ﺳﺒﮏ وزﻧﯽ در ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺎﺳﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻣﻮر د ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰي اﻏﻠﺐ ﺑﺮ وزن وﺳﺎﯾﻞ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ، اﻣﺎ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ

وﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ راﯾﺎﻧﻪ ﻟﻮﺣﻪ ايﺗﺎن را داﺧﻞ ﮐﯿﻒ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ، وزﻧﺸﺎن را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺳﺒﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

7ـ دورﺑﯿﻦ

 اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ

 ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ دورﺑﯿﻨﯽ روي ﺧﻮد در ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷ ﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن Skype را ﺑﺮاي ﭼﺖ

ﺗﺼﻮﯾﺮي ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ. ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺠﻬﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

8 ـ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن

 در ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﻓﻮق ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ، اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺑﻞ HDMI ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ  را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺑﻞﻫﺎي HDMI ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎ وﺻﻞ ﮐﺮد و ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮد. اﮔﺮ اﯾﻦ  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺒﻠﺖ، ﺣﺘﻤﺎ ﭘﻮرت HDMI ﯾﺎ Mini HDMI روي آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ HDMI ﺑﺮاي ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﯾﺎ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ.

9- ﭼﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهاي؟

 ﻫﻤﻪ ي ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار از ﭼﯿﭗ ﺳﺖﻫﺎي ARM ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ . ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎي ARM ﻫﻤﺎن ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭼﯿﭗ ﺳﺖﻫﺎي ARM اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ Apple ﮐﻪ از  Apple A5 chipروي iPad2 اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ nVidiaﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ tagra2 ﮐﻪ روي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي اﻧﺪروﯾﺪي ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد.  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي اﻣﺮوزي از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎي دو ﻫﺴﺘﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

10- آﯾﺎ ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ؟

 اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ، ﺷﯿﮏ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺠﺎم ﺑﺴﯿﺎري ﮐﺎرﻫﺎي روزﻣﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺮدي، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و … ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ  ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎرﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ از ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ . اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻟﭗ ﺗﺎپﻫﺎ و  ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار را از ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد. ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي ﻇﺮﯾﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ  ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮوﯾﺪ.

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺗﺒﻠﺖ و ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

 ﮔﻢ ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﺖ و ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﺪي ﻫﺴﺖ ، اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮد ، اﮔﺮ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻓﺮاد ﻧﺎاﻫﻞ و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﺮﺳﺪ . ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ، ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﭼﻨﯿﻦ رﺧﺪادي ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﺴﭙﺮﺳﮑﯽ را ﺑﺮ روي وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﮔﻢ ﮐﺮدن وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ .

ﻣﺎژول ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ (Anti -Theft) ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ از راه دور دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ، اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﻨﯿﺪ ، ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮد را ﻣﺴﺪود ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ” ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ” ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آﯾﺪ . ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺎﺑﻨﺪه ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﻢ ﺷﺪه را ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ردﯾﺎب ( GPS Find)آن را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ . ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از GPS دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ (Wi-Fi)ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ (GSM) ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را روي Google Maps ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﻓﺎش ﻧﺸﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد از روي وﺳﯿﻠﻪ ﮔﻢ ﺷﺪه ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ روي آن را ﭘﺎك ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎك ﮐﺮدن داده ( Data Wiper) اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮ را از روي وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺎك ﮐﺮده و وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ .

اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻮك ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻤﺎ دزدي ﺷﺪه ، ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاري اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺷﺨﺺ ﺳﺎرق ﺟﻤﻊ آوري ﮐﻨﯿﺪ . ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ Mugshotدر اﮐﺜﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي ﮐﻪ داراي دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ، دورﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ از ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ . وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺮاي دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ، ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪي را در ﮔﻮﺷﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت (SIM Watch ) ﮔﻮﺷﯽ را ﻣﺴﺪود (Block) ﮐﺮده و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﻣﯽ دﻫﺪ .

ﻣﺎژول ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ (Anti -Theft) دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از راه دور وﺳﯿﻠﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد : راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮑﺮد وﯾﮋه . SMS ﻫﺮ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ؛ ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم ﺑﺮاي ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ، راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي اﺳﺖ . ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﻣﺘﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ درك ﺗﺮ و راﺣﺖ ﺗﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن و ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﭙﺮدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Kaspersky Mobile Security ﮐﺪ رﻣﺰي را ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ اﺟﺮا ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ، ﺑﻪ ﯾﺎد ﺳﭙﺮده و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ . ﻻزم ﺑﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي Kaspersky Mobile Security و Kaspersky Tablet Security ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ ، اﻣﮑﺎﻧﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ . ﻫﺮ دو ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ، وﯾﺮوس ﻫﺎ و ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﺑﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

5ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻧﺪروﯾﺪي

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﻫﺎ، ﺟﺎﺳﻮس اﻓﺰارﻫﺎ، ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻤﻼت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﯽ ﺳﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺪ اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ؟ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ روي ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ؟ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮاﺗﯽ روي پست ﭘﯽ ﺳﯽ ﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ، ﺧﻄﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ.

Juniper Networks ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺗﻌﺪاد ﺑﺪ اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺮب اﻧﺪروﯾﺪ در ﻧﯿﻤﻪ دوم 2011 ﺣﺪود 472 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﺪروﯾﺪ اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﮐﺮده اﻧﺪ، و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ آﺗﺶ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮﯾﺪ. اﻣﺎ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ «اﮔﺮ دﺷﻤﻨﺎن و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ 100 ﻧﺒﺮد را ﺑﺪون ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.»

 در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ 5 ﻣﺜﺎل از دﺷﻤﻨﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

1. ﺗﺮوﺟﺎن ﻫﺎي اس ام اﺳﯽ:

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش Juniper ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﺼﻒ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺮب اﻧﺪروﯾﺪ از ﻧﻮع ﺗﺮوﺟﺎن ﻫﺎي اس ام اﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ (ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون اﻃﻼع ﮐﺎرﺑﺮ) ﺑﻪ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﻠﮏ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻨﮑﻪ: ﻣﺒﻠﻎ زﯾﺎدي روي ﻗﺒﺾ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ و در اﺻﻞ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ رود.

 ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﻔﻮذ ﺗﺮوﺟﺎن ﻫﺎي اس ام اﺳﯽ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اول در ﺑﻨﺪ آﻧﻬﺎ اﺳﯿﺮ ﻧﺸﻮﯾﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺪروﯾﺪ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺿﻤﻦ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﺎ آﺷﻨﺎ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻧﺼﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

 :Carrier IQ .2

در اواﺧﺮ 2011، ﻣﺤﻘﻘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از روتﮐﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎ آن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ Carrier IQ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ، روي ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪي در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ روت ﮐﯿﺖ آﻧﻘﺪر ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﻮد، وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ و رﻣﺰﻫﺎي ﻋﺒﻮر ﮐﺎرﺑﺮان را ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد. ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪون اﻃﻼع ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ و اﻣﮑﺎن ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن آن روت ﮐﯿﺖ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.

 راه ﺣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ، ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Carrier IQ Detector اﺳﺖ. اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ راﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺮب را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.

 3. اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﻓﺮض:

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰه (!) اوﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ، ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮاﻗﺺ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﭘﺎك ﮐﺮدن ﺣﺎﻓﻈﻪ دﺳﺘﮕﺎه، ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ، ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﺑﺪﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ، ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺎك ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راه ﺣﻞ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در اﻧﺪروﯾﺪ 4 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ را ﻣﺨﻔﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در داﺧﻞ ﻣﻨﻮي

Settings، وارد ﺑﺨﺶ Device و ﺳﭙﺲ Apps ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺮ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ All ﺗﭗ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ

ﺿﺮوري را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻧﺸﻮﯾﺪ.

 4. ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺪﻟﯽ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر و ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎك:

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺎم ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ، ﺑﺎزي، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و اﯾﺒﻮك ﺧﻮد را از اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺖ ﺑﻪ Google Play ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داد، ﭼﻨﺪي ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻬﮑﺎران دﻧﯿﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل آدرس ﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ دادن ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ اش ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺮب ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪادي از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻮد.

 راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻄﺮ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زرﻧﮓ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ Google Play را ﺧﻮدﺗﺎن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ﯾﮏ ﺑﺪ اﻓﺰار را ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و ﻣﺴﯿﺮﺗﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎرﻗﺎن ﺑﯿﻔﺘﺪ! در ﻋﻮض ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎي رﺳﻤﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺷﻮد. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎ ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه زﯾﺎدي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 5. ﺗﺴﺨﯿﺮ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ دروغ: دﯾﮕﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﮏ ﺷﺪه

اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﭘﯿﺎم، ﻣﺜﻼ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد “ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد ﻧﻔﻮذ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روي اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ، وارد ﺣﺴﺎب ﺷﺪه و رﻣﺰ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.” ﻫﺮﮔﺰ روي ﭼﻨﯿﻦ ﻟﯿﻨﮑﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪي ﺷﻤﺎ را دو دﺳﺘﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﮐﻨﺪ.

 در اﺻﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ، ﺧﻮدﺗﺎن دزد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ راه ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد. در ﻋﻮض ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد، ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎﻧﮏ (ﯾﺎ ﻫﺮ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﻫﺪف اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ) را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ (ﺧﻮدﺗﺎن آن را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎي ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺠﺎ آﺑﺎد ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ) و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﭘﺴﻮﻧﺪ آن https اﺳﺖ. ﺳﭙﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ وارد ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺷﺪه و اﻣﻨﯿﺖ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪي، درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻔﻮذي ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺪروﯾﺪ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ؟

ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي اﻧﺪروﯾﺪي رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻧﻔﻮذ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، روز ﺑﻪ روز ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﯾﺪ؟ ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﺳﺎﯾﻞ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪاﺗﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي وﯾﻨﺪوزي، ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﺎرت ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺎن را ﺳﺮﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﮔﺰارش ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎي راﯾﺞ اﯾﻦ روزﻫﺎ، اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮاي دزدﯾﺪن ﭘﻮل ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺿﺒﻂ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮ و ارﺳﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﺧﺮاﺑﮑﺎر اﺳﺖ . ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﺪ؟ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا راه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ وﺟﻮد دارد.

 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻧﺪروﯾﺪي راه ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﺷﯿﻮه ورود ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪي ﮐﺎرﺑﺮ را ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﻧﻠﻮد ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﻏﯿﺮاﻣﻦ از ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﯾﺎ دزدﯾﺪه ﺷﺪن ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ راه ﻧﻔﻮذ ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ «ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ» اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ، ﻓﺮﯾﺐ دادن ﺷﻤﺎ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻫﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻌﺮوف و اﺻﻠﯽ، ﭼﻨﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم داﻧﻠﻮد ﻧﺮماﻓﺰار دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، ﮔﻮل ﺑﺨﻮرﻧﺪ و  ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺨﺮب را ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ داﻧﻠﻮد و روي ﮔﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ . اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﻣﺨﺮب ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ دوري ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ  ﻣﺰﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺤﺪود اﭘﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽiOS ، ﻣﺸﮑﻼت ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ اي ﺑﻮدن را ﻧﺪارﻧﺪ.

  ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎي اﻧﺪروﯾﺪي ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ از ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزهﻧﺎﻣﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﻣﻨﯿﺖ ﭼﻨﺪان ﮐﺎرﺑﺮدي ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ زﯾﺎدي ﻫﻢ ﻫﺴﺖ. زﯾﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ – ﺣﺘﯽ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﺧﻮب و ﺳﺎﻟﻢ – ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺟﺎزهﻧﺎﻣﻪ از ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ زﻣﺎن آن را دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﻣﺸﮑﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮاي اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﮐﻪ داﻧﻠﻮد ﮐﺮده اﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﭙﯽ ﺷﺪه ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ.

ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎده ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روش دﻓﺎع در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮي، اﺻﻼح رﻓﺘﺎر ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل، ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﻣﺤﺪودي را در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ. ﯾﺎ ﻣﺜﻼ رﻣﺰﻫﺎي ﻋﺒﻮر و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرت ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري ﺧﻮد را در ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﺑﺪون رﻣﺰ ﻧﮕﻪ ﻧﺪارﯾﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ رﻣﺰﻋﺒﻮر را ﺑﺮاي ﺗﺎن ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﯿﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺟﺎي آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از راهﺣﻞ اﻣﻦ ﺗﺮي ﻫﻤﭽﻮن LastPass اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .

ﻧﺪروﯾﺪ راه ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎ دارد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي Screen Lock در ﺑﺨﺶ اﻣﻨﯿﺖ در  ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ. در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮاي ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﻦ ﮐﺪ، رﻣﺰﻋﺒﻮر ﯾﺎ ﯾﮏ اﻟﮕﻮ (Pattern) ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﻮﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدي ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺸﻮد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﻮ اسﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. ﺑﺮاي دﻓﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻔﻮذي، از ﮔﺰﯾﻨﻪ رﻣﺰﮔﺬاري داﺧﻠﯽ ﺑﺮاي رﻣﺰدار ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮔﻮﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﻨﻬﺎن و رﻣﺰدار ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﯽ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﯽ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد، ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺎرژ ﺑﻮدن ﺑﺎﺗﺮي ﮔﻮﺷﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﺑﺮق ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ .

 ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاس ﺗﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﺮماﻓﺰاري را از ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ داﻧﻠﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﯿﻢ، ﻣﺮاﻗﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺮب ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﭙﯽ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ، ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎﻧﺘﮏ – ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺮم

اﻓﺰارﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ – ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺗﻌﺪاد ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺪاﻓﺰار ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آﻣﺎر، از ﻣﯿﺎن 120472 اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ، ﻓﻘﻂ دو اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺨﺮب ﯾﺎ ﺑﺪاﻓﺰار وﺟﻮد داﺷﺖ. ﻣﻮردي ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ» در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻞ APK را داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .  ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آپدﯾﺖ ﺳﻔﺖ اﻓﺰار ﺑﻪ روز ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺪ ﺑﺪاﻓﺰار

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ، اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻤﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺮب ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﺗﺎن ﺣﺴﺎﺑﯽ از اﻣﻨﯿﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺿﺪ ﺑﺪاﻓﺰار روي وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﺷﺪن ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺮب ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

در ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ av-test.org ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﻫﺎ و ﺿﺪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﯿﺶ از 90 درﺻﺪ در دﻓﺎع از اﺑﺰارﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ .

 • avast! Mobile Security

 • Lookout Security & Antivirus

 • Dr Web Anti-virus

 • F-Secure Mobile Security

 • IKARUS mobile.security

 • Kaspersky Mobile Security

 • Zoner AntiVirus

 • McAfee Antivirus & Security

 • MYAndroid Protection Antivirus

 • NQ Mobile Security & Antivirus

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﮔﻢ ﺷﺪه

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻢ ﺷﺪ، ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﮑﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻢ ﺷﺪه را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را از راه دور ﻗﻔﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آن را ﭘﺎك ﮐﻨﺪ. ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن Lookout ﯾﺎ Track&Protect ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺳﺮوﯾﺲ Where’s my Droid را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ

ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﺮوال ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ، DroidWallﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ  ﻓﺎﯾﺮوال ﻫﺎ، زﯾﺎدي ﻣﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﺨﺎش ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ، روﺗﺮ وايﻓﺎي ﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻓﺎﯾﺮوال اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺎزي (VPN) ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮد را رﻣﺰﻧﮕﺎري ﮐﻨﯿﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از وايﻓﺎي ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮ از  آن، از ﻫﺎت اﺳﭙﺎت ﻫﺎي رﻣﺰﮔﺬاري ﻧﺸﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ، ﻋﻤﻼ اﺳﺘﻔﺎده از ويﭘﯽ ان ﮐﺎري ﺑﯽ ارزش اﺳﺖ.

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻣﻮرد ﺟﯿﻞﺑﺮﯾﮏ

 ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ از iOS دﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﺮاي ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺗﻤﺎم ﮐﺎر، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ  اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﮔﺎم ﺳﺎده ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ iPod ، iPhoneو iPad ﺧﻮد را JailBreakﮐﻨﺪ. در ﺳﺎل 2007 ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ آﯾﻔﻮن را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد، اﻓﺮاد زﯾﺎدي ﺷﯿﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷﺪﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه، ﮐﻪ  iOS ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﭘﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري داﺷﺖ.  ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ زﻧﮓ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﮔﻮﺷﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎده ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻌﯽ در  ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﮑﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر JailBreak ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ از iOS دﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﺮاي ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺗﻤﺎم ﮐﺎر، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي  ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﮔﺎم ﺳﺎده ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ iPod ،iPhoneو iPad ﺧﻮد را JailBreak ﮐﻨﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح و ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ. اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎدي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد ﺟﯿﻠﺒﺮﯾﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺟﺰو اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ، اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.  ﺑﺮاي ﺟﯿﻞﺑﺮﯾﮏ ﮐﺮدن دو اﺻﻄﻼح وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ: ﺟﯿﻞﺑﺮﯾﮏ Tether و.unTether  ﺟﯿﻞﺑﺮﯾﮏ Tether ﻣﻌﻤﻮﻻ زودﺗﺮ از ﻣﺪل دﯾﮕﺮ از ﻃﺮف ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻌﻨﺎي آن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﮑﺮﻫﺎ در ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ، ﻧﮑﺘﻪاي ﮐﻪ در  ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺪل از ﺟﯿﻞﺑﺮﯾﮏ وﺟﻮد دارد، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد، زﯾﺮا ﭘﺲ از ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ دوﺑﺎره آن را ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ  ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ را ﻣﺠﺪدا ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎورﯾﺪ. اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪ unTether ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﻧﺪارد و ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ اﺳﺖ. ﺟﯿﻞ ﺑﺮﯾﮏ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪهاي دارد؟  در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﺟﯿﻞ ﺑﺮﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ، اﻣﺎ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﯾﻢ. ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﺟﯿﻠﺒﺮﯾﮏ ﮐﺮدن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺗﻢﻫﺎ و ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﻤﺎري در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﯾﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ Delivery ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎ، اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺑﻠﻮﺗﻮث و… ،ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﯾﻠﯽ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﺶ ﻗﺮار ﻧﺪاده، را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

 اﻣﺎ ﺟﯿﻞﺑﺮﯾﮏ ﮐﺮدن ﯾﮏ اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺴﯿﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، و آن ﻫﻢ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎي ﮐﺮك ﺷﺪه ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﺑﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.

 اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ از ﮐﺠﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟

 ﭘﺲ از ﺟﯿﻞﺑﺮﯾﮏ ﮐﺮدن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم Cydia ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺳﯿﺪﯾﺎ ﮐﻪ ﻧﺎم آن اﺷﺎره ﺑﻪ اﺳﻢ Cydia pomonella ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺮم ﺳﯿﺐ دارد، ﺑﻪ  زﺑﺎن ﺳﺎده ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺑﺮاي ﺟﯿﻞ ﺑﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺟﯿﻞ ﺑﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اﻣﺎ در ﺳﯿﺪﯾﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؟

 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﯿﺪﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ: اﭘﻠﯿﮑﯿﺸ ﻦﻫﺎ، Tweak ﻫﺎ، ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ وRingtone ﻫﺎ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﭘﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮاي اپ اﺳﺘﻮر ﺧﻮد دارد و ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ﻫﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﻪ آن راه ﯾﺎﺑﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اپ اﺳﺘﻮر راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ را در ﺳﯿﺪﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

Tweak ﻫﺎ اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎر را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ Notification Center در ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﯿﺪﯾﺎ داﺧﻞRepository ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ، رﯾﭙﺎزﯾﺘﻮريﻫﺎ در واﻗﻊ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪاﻣﺸﻮن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺳﯿﺪﯾﺎ در اﺧﺘﯿﺎر  ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ، ﭼﻨﺪ Repo ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺮض داﺧﻞ ﺳﯿﺪﯾﺎ ﻗﺮار دارد، اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ Repo ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را

ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺪﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺳﻮرس ﻫﺎ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮرسﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺎوي  اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎي ﮐﺮك ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

 ﺟﯿﻞﺑﺮﯾﮏ ﺑﻠﻪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

ﻫﺮﮐﺲ از ﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ، ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان از ﺟﯿﻞ ﺑﺮﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آزادي ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﮐﺎر ﺑﺎ آي اواس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و  ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎي ﮐﺮك ﺧﻮدداري ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎي  ﺧﻮدﺷﺎن را ﺧﺮﯾﺪاري ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.  ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﯿﻞ ﺑﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎي ﮐﺮك ﺷﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ…

آﯾﻨﺪه ﺗﺒﻠﺖ

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﺸﺎوره اي isuppli در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﺧﻮد رﺷﺪ ﺗﺒﻠﺖ در ﺳﺎل 2015 را 1200 درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد. رﻫﻮدا اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﻣﺪﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﻮج ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮج اول ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ي اي ﭘﺪ و ﺳﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي آن در ﺳﺎل 2010-11 ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻮج دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ آﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﻣﻮج ﺳﻮم در ﺳﺎل 2013 ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر windows ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ورود ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎراز راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد. اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﻓﺮوش ﺗﺒﻠﺖ در ﺳﺎل 2010 را 17.4 ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺴﺖ وﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ 242 ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﺳﺎل 2015 ﺑﺮﺳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وي ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل 2013 ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي وﯾﻨﺪوز و ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ و دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر اﭘﻞ در ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ اﭘﻞ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎزار را ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮي ﺷﮕﻔﺖ زده ﮐﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در اﻣﺮﯾﮑﺎ (forrester)ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ ، ﻟﭗ ﺗﺎپ ، ﻧﺖ ﺑﻮك و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ را در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 2008 ﺗﺎ 2015 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. از ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ pcﻫﺎ از 45 در ﺻﺪ ﺑﻪ 18 درﺻﺪ در ﺳﺎل 2015 اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺳﻬﻢ ﺗﺒﻠﺖ در ﺳﺎل 2010 ﺗﻨﻬﺎ 6 درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺳﺎل 2015 اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ 23 درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﺳﻬﻢ ﻟﭗ ﺗﺎپ و ﻧﺖ ﺑﻮك ﻫﺎ در ﺑﺎزار اﺳﺖ .

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﺗﺒﻠﺖ ﭘﺪﯾﺪه اي ﻧﻮ ﻇﻬﻮر در ﻋﺮﺻﻪ IT ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه ﺗﺒﻠﺖ و ﻧﻘﺶ آن در ﺑﺎزار IT دو ﻧﻈﺮﯾﻪ از ﺳﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻄﺮح اﺳﺖ . ﻧﻈﺮ اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ورودﺷﺎن از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار pc ﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي آﺳﺎن ﺗﺮ ي ﻫﻤﭽﻮن وزن ﮐﻢ، اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ و ﺣﻤﻞ آﺳﺎن و… روز ﺑﻪ روز آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﺰوي ﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﮔﺮدﻧﺪ. اﻣﺎ ﻋﺪه اي دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﺣﻀﻮر ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﭘﯿﺸﯿﻦ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎري داﺷﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪ را ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺪام دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻣﻮرد ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.