تبلت

ﺗﺒﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﯿﺒﻮرد ﺑﻮده و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ ﻣﺠﻬﺰﻧﺪ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ و وزن اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﺪه آﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را دارﻧﺪ و اﺻﻼ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﮐﺎر روی آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬاﺑﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﺎ ﻣﻞ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﻟﻮﺣﯽ (slate) ، ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ (Convertibles) و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ (Hybrid) ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﺗﺒﻠﺖ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ . در اﻧﺪازه ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻗﺎﻋﺪه و ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﺪﻟﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺎ 9٫7 اﯾﻨﭻ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ در ﺷﮑﻞ، اﻧﺪازه و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ زﯾﺎدی دارﻧﺪ . ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ دارﻧﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﺸﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را دارد. ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی  ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ؛ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

ارایه درگاه پرداخت بانکی ePayBank.ir برای خرید و فروش تبلت

در صورتیکه میخواهید تبلت خود را به فروش برسانید میتوانید در mycityad.ir مشخصات تبلت خود را آگهی نمایید تا در کمترین زمان ممکن به فروش برسد.

اﻧﻮاع ﺗﺒﻠﺖ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی

 Slate ﻟﻮح

 Slateﯾﺎ ﻟﻮﺣﯽ ﻧﻮﻋﯽ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﯿﺒﻮرد ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮐﯿﺒﻮرد USB ﯾﺎ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد. اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﻤﻮﻻ دارای

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ از ﻧﻮع LCD ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ 8.4 ﺗﺎ 14.1 اﯾﻨﭻ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎر در ﺷﻐﻞ ﻫﺎی اﯾﺴﺘﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ، آﻣﻮزش و .. ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 Convertibles ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ

 اﯾﻦ ﻧﻮع از Tablet PCﯾﮏ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ دارای ﮐﯿﺒﻮرد و ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دارد و اﻏﻠﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ از ﻧﻮع Slate ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻏﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ 180 درﺟﻪ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﺑﭽﺮﺧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻋﮑﺲ روی ﺑﺪﻧﻪ و ﮐﯿﺒﻮرد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺨﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. زﯾﺮا اﯾﻦ اﻧﻮاع در ﻣﺤﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﺧﻮد ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آاﭘﻞ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻧﻮاﻋﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎ ﺑﺎاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻧﻮع از Tablet ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﻢ ﯾﺎ دﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻋﺎدت ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﯿﺒﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

Hybrid ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ

 ﻣﺪل ﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﯾﺎ دو رﮔﻪ اﻧﻮاﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت Slate ﻫﺎ و Convertibleﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ. اﯾﻦ اﻧﻮاع دارای ﯾﮏ ﮐﯿﺒﻮرد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪا

ﺷﺪن از دﺳﺘﮕﺎه را دارد. ﻧﻮع دو رﮔﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﻮاع Slate ﮐﻪ دارای ﮐﯿﺒﻮرد ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﮐﯿﺒﻮرد ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن اﻧﻮاع Slate

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺮﺧﺶ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺒﯿﻪ Convertible ﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از Tablet ﻫﺎ روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ. ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻟﭗ ﺗﺎپ، ﯾﮏTablet PCﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد.

در ﻣﺠـﻤـﻮع ﺗﺒـﻠـﺖ ﻫــﺎ :

1- ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺳﯿﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮد .

2- ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺻﻔﺤﻪ ای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺎزک ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﺎن ﻟﻮح ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ

3- ﻣﯽ ﺗﻮان روی ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺖ ﻣﺜﻞ آﻓﯿﺲ و……

اﻣﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﻣﺜﻞ:

1- ﻣﺸﺎﻫﺪه ی اﻧﻮاع ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ و ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ در اﻧﻮاع ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎ

2- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﮐﺘﺎب ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در اﻧﻮاع ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎ

3- وﯾﺮاﯾﺶ و اﯾﺠﺎد ﻣﺘﻦ

4- ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری

5- اﺗﺼﺎل راﺣﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ 3G-Edge -WiFi

6- ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه

7- ﻧﺼﺐ اﻧﻮاع ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ .(ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺗﺒﻠﺖ ﺷﻤﺎ)

ﺗﺒﻠﺖ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه

ورودی اﺻﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ از ﻧﻮع ﻟﻤﺴﯽ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آن اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺗﺎﯾﭗ و ﮐﻠﯿﮏ روی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت از ﻧﻮع ﺧﺎزﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﺮارﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ دارﻧﺪ. ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻟﻤﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﯾﮏ

ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﻧﮕﺸﺖ را ﺑﺮای اﺟﺮای دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﻣﺜﻼ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ را در اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ دو اﻧﮕﺸﺖ را روی ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دور ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﻧﮕﺸﺖ و ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن آن در ﻣﺤﯿﻂ ﯾﮏ داﯾﺮه ﻓﺮﺿﯽ ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ

ﻣﺰﯾﺖ ﺗﺒﻠﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮت ﺑﻮک و ﻟﭗ ﺗﺎپ وزن و ﺳﺎﯾﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭼﻮن ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ روی ﻣﺒﻞ، در ﺣﺎل دراز ﮐﺸﯿﺪن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ی ﻟﻤﺴﯽ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﮔﯽ ﻗﺮار دارد اﻣﮑﺎن ﺗﺎﯾﭗ ﺑﺎ آن را ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ از ﮐﯿﺒﺮد ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺖ ﺑﻮک ، ﻟﭗ ﺗﺎپ و pc ﻫﺎ دارای ﻗﺪرت ﭘﺮدازش ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻤﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آن ﮐﻤﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی درون آن اﺳﺖ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد اﺟﺮا ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ IOS ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ روی ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻧﺎم آی ﭘﺪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ دارای ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎراﯾﯽ و اﻧﻌﻄﺎف آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی Ios , Android , Windows ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ipad در ﺳﺎل 2010 ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ، ﮐﻪ ﺳﯿﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﮋه اﭘﻞ (ios)ﺑﺮ آن ﻧﺼﺐ ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل داﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از 90 درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.

 اﻣﺎ در ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزه ﮔﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎل 2011 را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﯽ ﮐﺎر ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ورژن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻧﺪروﯾﺪ ( آﻧﺪروﯾﺪ ) ﺑﺎ ﻧﺎم” ﻫﺎﻧﯽ ﮐﺎم” ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎﻧﻮن آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ(IDC) در آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﺧﻮد، ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ی ﺳﻮم2010 را ﺑﺎ داﺷﺘﻦ 93 درﺻﺪ از آن iOS داﻧﺴﺖ، اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در

اﯾﻦ دوره android ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺑﺎزار ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮ 2010 ﺑﺎ ورود ﮔﻠﮕﺴﯽ ﺗﺐ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺮای ﻋﺮﺿﻪ آﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ 17 درﺻﺪ ﺑﺎزار را ﺑﺪﺳﺖ آورد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ xoom Motorola ﺑﺎ آﻧﮑﻪ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن آﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ی ﻧﺨﺴﺖ 2011 ﺗﻨﻬﺎ 2/3 درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ی ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺑﺮای Motorola ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﭘﻞ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از 60 در ﺻﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺻﺪر ﻗﺮار دارد وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 30 درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎ ، ﺳﺎدﮔﯽ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ airplay و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﻨﺎﺳﺐ را از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ ﻧﺎم ﺑﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﮔﺎه ﺳﺎزی آﺳﺎن، ﻣﻮﻟﺘﯽ ﺗﺴﮑﯿﻨﮓ ، ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺣﺘﯽ اﺑﺰار ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دورﺑﯿﻦ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪ آﺳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ روی ﻣﺮورﮔﺮ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی را از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ اﻓﺰود وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ دردﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد را دارد

ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا، زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ روی ﺗﺒﻠﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺳﺎده ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را دارﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ دﺳﮑﺘﺎپ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ، اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻨﯽ را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ، ای ﻣﯿﻞ ﻫﺎ را ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ.ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی اداری و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ روی ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺧﯿﺮا ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ اﺗﻮﮐﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺟﺮا در ﺗﺒﻠﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﺑﺎزی در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ

در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮان از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ اﺳﺖ در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ اﺳﺖ.ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﺴﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را روی ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﮐﻮﭼﮏ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﯿﺠﺎن ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺖ را دارﻧﺪ.

ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزی در ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﮑﺎن دادن آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزی را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺑﺎزی ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ در ﻣﯿﺎن دﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺗﺒﻠﺖ

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻏﻠﺐ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ در دو ﺳﺎﯾﺰ ﻫﻔﺖ ﯾﺎ 10 اﯾﻨﭽﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻫﻔﺖ اﯾﻨﭽﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪل ﮔﺎﻟﮑﺴﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﺎ وﯾﻮﭘﺪ

ﺷﺮﮐﺖ وﯾﻮﺳﻮﻧﯿﮏ و ﻣﺪل ﻫﺎی 10 اﯾﻨﭽﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ipad ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﯾﮑﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎر ﺑﺎ آن راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺧﻮاﻧﺪن ﺻﻔﺤﺎت وب ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.اﮔﺮ ﻫﻢ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﮐﯿﻒ و ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻫﻔﺖ اﯾﻨﭽﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎب ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺷﺎﻗﻮل ﺑﻨﺎﯾﯽ، از ﺗﺮاز ﺑﻮدن ﺳﻄﻮح ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ.

ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﺗﺒﻠﺖ در ﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﻮل، ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻣﺎﺷﯿﻦ راﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻢ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎز اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ، ﻓﺮﻣﺎن را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﯾﺎ ﻗﺒﻠﯽ را ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎب ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ GPS در ﺗﺒﻠﺖ

اﻏﻠﺐ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ دارای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎب ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ (GPS) ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

اﮐﻨﻮن ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد و ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ، دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻮاره ﻣﺤﻞ ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﭘﺲ از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺼﺪ، از ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ در اﯾﺮان ﻫﻢ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ، ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در اﺟﺮا و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎ در ﺗﺒﻠﺖ

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ورودی ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ از درﮔﺎه ﯾﻮ اس ﺑﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ از روش ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ی آن ﻫﺎ از درﮔﺎه usb ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﯾﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ دارای ﯾﮏ ورودی ﺑﺮای ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 32 ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﺠﻢ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را ﻣﺪل ﻫﺎی 64 ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪل ﻫﺎی 16 ﯾﺎ 32 ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﺖ ار ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ 256 ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ دارد.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺗﺒﻠﺖ

ﺗﺠﻬﯿﺰات ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﺑﻠﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﭘﻮرت ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ .

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻓﺮوش ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 82 درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﯾﮑﻪ ﺗﺎز اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺪی ﺗﺮﯾﻦ رﻗﯿﺐ آی ﭘﺪ ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺗﺐ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ 4 درﺻﺪ را ازان ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻠﮑﺴﯽ (آﻧﺪروﯾﺪ) ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را از اﭘﻞ ﺑﮕﯿﺮد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﻢ اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ودر آﯾﻨﺪه ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی آﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ در اﯾﺮان

در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺗﺒﻠﺖ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺗﺎزه وارد در ﺑﺎزار IT و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.

وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮج ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و در آﯾﻨﺪه ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ را از ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ در اﯾﺮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺗﺒﻠﺖ ipad ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻘﺎم اول را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎم اول را دارد و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮه ای ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ، در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﻢ دارای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ 29 درﺻﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺴﻮس ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮐﯿﺒﺮد ﺟﺎﻧﺒﯽ اش، ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ را آﺳﺎن ﻧﻤﻮده ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ 18 درﺻﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ

اﯾﺪه ﺗﺒﻠﺖ ﭼﻨﺪان ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎل 1968 ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد. ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻟﻦ ﮐﯽ (Alan Kay) ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺻﻔﺤﺎت  ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﺴﻄﺢ، واﺳﻂ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮ، ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزی اﺟﺰای راﯾﺎﻧﻪ ای و ﺑﺮﺧﯽ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوری WiFi ﻣﯽ ﺗﻮان دﺳﺘﮕﺎه راﯾﺎﻧﻪ ای ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﺳﺎﺧﺖ.

 آﻟﻦ ﮐﯽ اﯾﺪه ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎل 1972 او ﻣﻘﺎﻟﻪای درﺑﺎره اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و آن را ﮐﺘﺎب ﭘﻮﯾﺎ (Dynabook)ﻧﺎﻣﯿﺪ.

 ﯾﮑﯽ از ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ GRiDPad اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﺎل 1989 ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ GRiDPad .ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ ﺧﺎزﻧﯽ ﺗﮏ رﻧﮓ و ﻗﻠﻤﯽ ﺳﯿﻤﯽ ﺑﻮد. وزن آن ﺣﺪود 2/2 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯽﺷﺪ. در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی اﻣﺮوزی GRiDPad زﻣﺨﺖ، ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮیاش ﮐﻮﺗﺎه (ﺣﺪود 3 ﺳﺎﻋﺖ) ﺑﻮد. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل GRiDPad ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﻠﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ رو ﺑﻪ رو ﻧﺸﺪﻧﺪ. اﭘﻞ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﻧﯿﻮﺗﻦ وارد اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﺷﺪ.

دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻋﻤﺪه اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﻮﺗﻦ در ﺧﺼﻮص ﻧﺮماﻓﺰار ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪ آن ﺑﻮد.  واﻗﻌﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر آﯾﭙﺪ را ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺸﺘﺎق ﻧﺸﺎن دﻫﺪ، راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻟﻮﺣﻪ ای ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺒﻮد. اﻣﺮوزه، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﭘﻞ، ﮔﻮﮔﻞ، ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و HP در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺮفﮐﻨ ﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﻧﺴﻞﻫﺎی  ﺑﻌﺪی ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ؟

ﻣﻐﺰ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ، ﭘﺮوﺳﺴﻮر ﯾﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﺖ . ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻫﻢ در ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺗﺒﻠﺖ از 8 ﺗﺎ 10 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮی ﮐﻤﮑﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﺟﺎزه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺑﺎﺗﺮی دﯾﮕﺮ را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﺒﻠﺖ آی ﭘﺪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺑﺒﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻗﯿﺪ ﮔﺎراﻧﺘﯽ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ، ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺗﻮان ﮐﻤﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺻﻄﻼح underclocked ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻮان واﻗﻌﯽ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻮان و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﺟﺰای داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

ﺟﺪای از ﺑﺎﺗﺮی و ﭘﺮدازﻧﺪه ( CPU ) ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ی ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

 -ﺷﺘﺎب ﺳﻨﺞ

 - ژﯾﺮوﺳﮑﻮپ

 - ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ

 -ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻠﺶ

 WIFI – ﯾﺎ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و آﻧﺘﻦ

 -ﭘﻮرت USB و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ

 -ﭘﻮرتHDMI

 -ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ

 - ﺗﺮاﺷﻪ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ

 - ﺣﺴﮕﺮ دورﺑﯿﻦ ، ﻟﻨﺰ و ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ

ﺷﺘﺎب ﺳﻨﺞ و ژﯾﺮوﺳﮑﻮپ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻬﺖ و ﺣﺮﮐﺖ در ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﭘﺮدازﻧﺪه اﺻﻠﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﺳﺖ . در واﻗﻊ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه و ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ . وای ﻓﺎی و ﭼﯿﭗ ﺳﻠﻮﻻر ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ .

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ . اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ، ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻓﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻀﺎی ﮐﻢ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﮐﺜﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺗﺒﻠﺘﻬﺎ ﺳﺒﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت  “اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ( Application ) “ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻤﺴﯽ:

در ﮐﻞ دو ﻧﻮع روش اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎچ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد . ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺧﺎزﻧﯽ . ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﺖ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﯾﮑﯽ از دو روش ﻓﻮق را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ دو ﺑﺎﻫﻢ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ، ﻟﻤﺲ ﺻﻔﺤﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺸﺎر را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪاد ﻧﻮری ﯾﺎ stylus ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ . اﻣﺎ واﻗﻌﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ از ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﯾﮏ ﻻﯾﻪ رﺳﺎﻧﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ روﺷﻦ اﺳﺖ از اﯾﻦ دوﻻﯾﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻓﺸﺎر روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﯽ آورﯾﺪ در واﻗﻊ اﯾﻦ دو ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﯾﻦ دوﺻﻔﺤﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ . ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و آن را ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻟﻤﺲ ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺣﺎل ﭘﺮدازﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت را ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. وارد آﻣﺪن ﻓﺸﺎر زﯾﺎد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و رﺳﺎﻧﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮاﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻮع ﺧﺎزﻧﯽ، وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ.ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎزﻧﯽ اﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﻧﺪارد. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻻﯾﻪ ای از ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺻﻔﺤﻪ رﺳﺎﻧﺎی اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﻘﺪاری از اﯾﻦ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺻﻔﺤﻪ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده اﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻘﺎوﻣ ﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﺎت ﺧﺎزﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ از وﺳﺎﯾﻞ رﺳﺎﻧﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﺎزﻧﯽ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر زﯾﺎد ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎزﻧﯽ وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ دارد.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎ در ﺗﺒﻠﺖ

ﭘﺮدازﻧﺪه ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ

ﭘﺮدازﻧﺪه :Apple A6X ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﺒﻠﺖ، Apple A6X ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻼً ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ روی iPad ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار دارد.

ﭘﺮدازﻧﺪه A6X ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻼﺗﺮ از رﻗﯿﺐ آﻧﺪروﯾﺪی ﺧﻮد ﺑﺒﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭼﯿﭗ 4 ﻫﺴﺘﻪ ای GPU ﺑﺎ ﻣﺪل PowerVR SGX554MP4 ، ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ و ﺧﯿﻠﯽ روان اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﺗﺒﻠﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺘﻔﺎوت دﯾﮕﺮی را ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه A6X ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ A6X، ﯾ ﮏ اﺑﺮ ﻗﺪرت در ﻣﯿﺎن ﻫﻢ ﻧﻮﻋﺎن ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.

ﭘﺮدازﻧﺪه :Nvidia Tegra 3 اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه، ﺟﺰو ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و 4 ﻫﺴﺘﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه، ﯾﮏ ﻧﺮﻣﯽ و رواﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎزیﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮای آن ﺑﺼﻮرت ﺧﺎص  ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮ روی ﻫﯿﭻ ﭘﺮدازﻧﺪه دﯾﮕﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ! اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ  ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از ﺑﺎزیﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾ ﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﮐﺮدهاﻧﺪ و از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه در 1٫7 ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﮐﻼک ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه Asus Transformer Pad Infinity TF700اﯾﻦ اﺟﺎزه را  ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ رزﻟﯿﻮﺷﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ در ﺣﺪ 1200×1920 در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ. اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﺜﻼً در  ﺑﺎزیﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻣﺜﻞ N.O.V.A 3 ، در ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺎ ﻫﺎ ﺿﻌﻒ ﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﭘﺮدازﻧﺪه :Samsung Exynos اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ Tegra 3 در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ. آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه Samsung Exynos ﯾﻌﻨﯽ Exynos 5250 ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﺎزی ﭘﺮدازﻧﺪه ی Tegra 3 را زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ و ﯾﮏ ﻧﺮﻣﯽ و ﮐﺎرﮐﺮد روان را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎﺑﺮان Nexus 10 ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﭘﺮدازﻧﺪه :Texas Instruments OMAP 4470 اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻓﻌﻼً ﺑﺮ روی ﺗﺒﻠﺖ Archos 101XS ﻗﺮار دارد و در آﯾﻨﺪه ﺑﺮ روی ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی Kindle  Fire HD 8.9و Nook HD ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ دارد و Tegra 3 را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣ ﯽﮔﺬارد.

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی راﯾﺞ ﺗﺒﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺗﺒﻠﺖ وﺳﯿﻠﻪ ای راﺣﺖ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

 اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ wifi و ﻣﻮدم ﻫﺎی GPRS

 ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ اﻧﻮاع ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ Ie و FireFox و Google chrom و UCWeb

 ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از V-PN

 ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻐﺎده از ﮐﯿﺒﺮد ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻣﺮورﮔﺮ ﻫﺎ

 اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از Video Chat ﺑﺎ ﯾﺎﻫﻮ ﻣﺴﻨﺠﺮ و skype و…

وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

 اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی PDF و WORD و EXCLE و …..

 اﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ اﻧﻮاع Viewer ﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ

 ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ اﻧﻮاع ﮐﺘﺎب ﻫﺎی آﻣﻮزش زﺑﺎن و… ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎل

 اﻣﮑﺎن دﯾﺪن اﻧﻮاع ﻓﺮﻣﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ

 اﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ اﻧﻮاع Player ﻫﺎ

آﻟﺒﻮم ﻋﮑﺲ دﯾﺠﯿﺘﺎل

 ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻟﺒﻮم ﻋﮑﺲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺼﻮرت ﮐﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪی

 اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

 اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻨﻮاع ﻓﺮﻣﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ

 اﻣﮑﺎن ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری و ذﺧﯿﺮه در ﺣﺎﻓﻈﻪ دﺳﺘﮕﺎه

 اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه ﺑﯿﺶ از 8000 ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ در ﺣﺎﻓﻈﻪ دﺳﺘﮕﺎه

 اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ روی ﻣﻤﻮری ﻣﯿﻨﯽ SD

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم داد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ

ﻣﺰاﯾﺎی داﺷﺘﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﻮدن

آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻮع ﻃ ﺮاﺣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﮐﻪ از ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮی از وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده

 ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ و ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻗﺪرت ﺟﺴﺘﺠﻮ و search ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﯾﺪ.

 ﺑﻬﺮه وری

 وﺟﻮد ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﮏ ﮐﺮدن اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻓﻀﺎی زﯾﺎدی را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ  آی ﭘﺪ ﺧﻮد را روی ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮار ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﮐﻨﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دوم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎری ﻣﻬﻢ ﺧﻮد، ﯾﺎدداﺷﺖﺑﺮداری ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ داﻧﻠﻮد ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن ﻫﺎ، از ﺗﺐﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﯾﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار، ﻣﯿﺰ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﭘﺮ از ﮐﺎﻏﺬ ﮐﻨﯿﺪ.

 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﻠﺖ در ﻣﺪارس ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ اﺳﺘﺎد ﮐﻼس ﻧﺴﺨﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ را ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و آنﻫﺎ ﻫﻢ  ﮐﺘﺎب ﻫﺎ را ﺑﺮ روی ﺗﺐﻟﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺒﺮﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و دﻓﺘﺮ و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ از ﺧﺮﯾﺪن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی درﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ

 ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺗﺐ ﻟﺖ ﻫﺎ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد.

 ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی رزﻣﯽ، ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ 3.5 اﯾﻨﭽﯽ (ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 9 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی) ﺗﺐ ﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﺤﻨﻪ را در ﮐﺎدر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ  وﺟﻮد وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺖ ﻓﻠﯿﮑﺲ و ﻫﻮﻟﻮ ﭘﻼس، ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ روی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻧﺪارﯾﺪ و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی وﺳﯿﻠﻪﺗﺎن آرﺷﯿﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

  ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻟﻤﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫ ﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﺎت ﺧﻼﻗﺎﻧﻪای را ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺎزﮔﺎری

ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻮاع ﺗ ﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ زﯾﺎدی را از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺑﺮی دﺳﺘﮕﺎهﺗﺎن را اﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر روز را ﺑﺮ روی آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ در  ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺎن ﺑﮕﺮدﯾﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.  در ﺿﻤﻦ، ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪﺗﺎن را در ﺗﺒﻠﺖ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن رﻣﺰ ﺛﺒﺖ ﯾﺎ رﻣﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﺖ

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺪل ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻓﺮاد زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت زﯾﺎدی در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﺖ و اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺪن ﺧﻮد را در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی دراز ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. ﺑﺮای آی ﭘﺪ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺎ دﻟﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ، ﮐﯿﺲ و ﮐﺎور در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ، اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ  ﻫﺮ روز، دو ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ر اه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺳﺎن ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺑﺪون آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﺑﻪ ﮔﺮدن و ﻣﻔﺎﺻﻞ  دﺳﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺧﺐ، ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی 10 اﯾﻨﭽﯽ را ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎ  ﻣﺸﮑﻞزا ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ را در 2 وﺿﻌﯿﺖ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎ ده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺧﻮاﺑﯿﺪه. در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ 3 ﺣﺎﻟﺖ رخ ﻣﯽدﻫﺪ:

 - ﺗﺒﻠﺖ را روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ.

 - ﺗﺒﻠﺖ را روی ﻣﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ و ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ.

 - ﺗﺒﻠﺖ را ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﯾﺎ دو دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم، دﺳﺖﻫﺎ را ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آورﯾﻢ و ﺗﺒﻠﺖ را در ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.

در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﺖ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ؛

1 -در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ، ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺒﻠﺖ را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ، ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، از ﻟﺤﺎظ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ، وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ، از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ آی ﭘﺪ را ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ، اﯾﺪهآل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺶ ﮐﻤﯽ از ﺣﺪ روﺗﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﻮری ﮐﻪ وﻗﺘﯽ  دﺳﺘﺘﺎن را روﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ و ﺗﺒﻠﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ، ﺗﺒﻠﺖ ارﺗﻘﺎﻋﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺳﺮﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻋﯿﺐاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد و ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺷﻮد.  اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ در ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت دﭼﺎر repetitive strain injury ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن آﺳﯿﺐ ﻣﻔﺎﺻﻞ و اﻧﺪامﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﯽﺗﺤﺮک ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ.

- ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺑﺮای ﺗﺎﯾﭗ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ، اﮔﺮ زﯾﺎد ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ، اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ زﯾﺎد ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﺒﻮرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

3 – اﯾﻦ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎﻟﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ. اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ورزﺷﮑﺎر  ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻠﺴﺎت ورزش ﻃﻮﻻﻧﯽ اش، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻠﺴﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﮑﻮن را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ آدم اﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﻫﺴﺘﯿﺪ، در ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺰﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎر در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

4 -اﺻﻼ ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ دارد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ، ﮐﻤﯽ در اﺗﺎق ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ . ﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﮐﺎﻟﺮی ﺳﻮزاﻧﺪهاﯾﺪ ﻣﻔﺎﺻﻠﺘﺎن را از ﺟﻤﻮد درآورده اﯾﺪ و ﻫﻢ ﻓﮑﺮﺗﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼ ت ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه، ﻓﺸﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ وزن ﺗﺒﻠﺖ روی ﮐﻒ دﺳﺖ و ﻣﭻﻫﺎی ﻣﺎ وارد ﻣﯽ آورد. در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﺤﺴﻮس ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه، ﭼﻮن وزن ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﻟﺒﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر روی ﻗﺎﻋﺪه اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ وارد ﻣﯽآﯾﺪ.

 اﯾﻦ ﻓﺸﺎر در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺻﻼ ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﻣﻮردش ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ، اﻣﺎ در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺷﻮد.اﮔﺮ ﺧﻮدﺗﺎن اﻫﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﯽ، اﻧﮕﺸﺖﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﻒ دﺳﺘﺘ ﺎن ﻣﻮرﻣﻮر ﻣﯽﺷﻮد، ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺗﺒﻠﺖ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ وارد آﻣﺪن ﻓﺸﺎر را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

 ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ای ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺮد اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

5 – ﺑﻪ ﺻﻮرت آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﺒﻠﺖ را در دﺳﺖﻫﺎﯾﺘﺎن ﺟﺎﯾﺠﺎ ﮐﻨﯿﺪ، ﻃﻮری ﮐﻪ وزﻧﺶ ﻣﺪام ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ دﺳﺘﺘﺎن وارد ﻧﯿﺎﯾﺪ.

6 – دﺳﺖﻫﺎﯾﺘﺎن را ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﯽ ورزش ﺑﺪﻫﯿﺪ.

7 – اﮔﺮ ﺟﺰو ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﮐﺎر دﺳﺘﯽ، دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻮرﻣﻮر ﻣﯽﺷﻮد، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﻨﺪرم CTS ﯾﺎ ﺗﻮﻧﻞ ﮐﺎرﭘﺎل دارﯾﺪ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﭻ دﺳﺖ وﺟﻮد دا رد و ﻋﺼﺐ دﺳﺖ از آن ﻣﯽﮔﺬرد، ﺗﻨﮓ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﺰو اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﯿﺪ و اﺻﻮﻻ در ﺣﺎﻻ ﺧﻮاﺑﯿﺪه، از ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط زﯾﺎد ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﻧﺤﻮه ی ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﺖ

 ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﺖ و ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهای اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ و اﺑﺰاری ﺧﺎص ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﻨﻈﻢ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ ﮔﻮﺷﯽ، ﺗﺒﻠﺖ، دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ دارای ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎچ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن ﺿﺮوری اﺳﺖ.  اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط، داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آن آﺳﯿﺐ

ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:

ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﺒﺮ، ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺮم و ﺑﺪون ﭘﺮز

 آب ﻣﻘﻄﺮ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﻫﺎی ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨﺪه ﺻﻔﺤﺎت ﻧﻤﺎﯾﺶ

ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر:

1 دﺳﺘﻤﺎل ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﺒﺮ را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮﺧﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد دارای دﺳﺘﻤﺎل وﯾﮋه ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ دﺳﺘﻤﺎل ﻋﯿﻨﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﮑﻪﻫﺎی روی ﺻﻔﺤﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ.

3 ﯾﮏ ﺑﺎر ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت دوراﻧﯽ ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﮐﺜﺮ ﻟﮑﻪﻫﺎی ﺳﺎده و ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻤﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

4ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ، ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﻨﺒﻪای ﻣﺮﻃﻮب ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻧﺨﯽ ﺧﻮدﺗﺎن ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از رﻃﻮﺑﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزدم ﻧﻔﺲ ﺧﻮد، ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ.

 * ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﺧﺎص دارای راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﺮﻃﻮب ﺷﺪن ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده دارﻧﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دارای دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

 * ﺑﺮای ﻣﺮﻃﻮب ﮐﺮدن ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

دوﺑﺎره ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﺒﺮ ﻋﻤﻞ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻧﻬﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. در ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﺸﯿﺪن ﭘﺎرﭼﻪ را روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ زﯾﺎد ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﯿﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺛﺮی از

رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻮا اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﯿﺪ.

 *ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در زﻣﺎن ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ، ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی را ﺑﻪ آن وارد ﻧﮑﻨﯿﺪ.

 ﺷﺴﺘﺸﻮی ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﺒﺮ

ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺘﻤﺎل ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﺒﺮ، آن را در ﻣﺤﻠﻮل آب ﮔﺮم و ﺻﺎﺑﻮن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﯿﺲ ﺑﺨﻮرد. آب ﮔﺮم ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻟﯿﺎف ﭘﺎرﭼﻪ از ﻫﻢ ﺑﺎز ﺷﺪه و  ﮐﺜﯿﻔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎﺳﺖ آزاد ﺷﻮد. دﺳﺘﻤﺎل را ﺑﻪ آراﻣﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آب اﺳﺖ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ (ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ ﺷﺪت اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ، ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺪ

 ﺑﻌﺪ از ﺧﯿﺴﺎﻧﺪن، ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻼﻧﯿﺪ ﺗﺎ آبﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ آن ﺧﺎرج ﺷﻮد و آن در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد. ﻫﺮﮔﺰ ﺻﻔﺤﺎت ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﮏ  ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و دارای رﻃﻮﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

 ﻧﮑﺎت:

 -در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﺒﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻧﺨﯽ و ﯾﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 - در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای وﺳﯿﻠﻪی ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺻﺪﻣﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﺑﻪ و ﺧﺮاش در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

 -ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮب ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮده و آن را ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.

 ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﮏﻫﺎی ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﻏﻠﺐ آنﻫﺎ دارای ﯾﮏ دﺳﺘﻤﺎل ﺿﺪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 ﻫﺸﺪارﻫﺎ:

 -ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن از آب دﻫﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر زﺣﻤﺖ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

 -از اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دارد در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

 -ﻫﺮﮔﺰ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺣﺎوی آﻣﻮﻧﯿﺎک ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ. آﻣﻮﻧﯿﺎک ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

 -از ﭘﺎﺷﯿﺪن آب و ﯾﺎ اﺳﭙﺮی ﮐﺮدن ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ آن ﺷﻮد. در ﻋﻮض ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﯾﻊ را روی دﺳﺘﻤﺎل ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﺒﺮ اﺳﭙﺮی ﮐﺮده و رﻃﻮﺑﺖ اﺿﺎﻓﯽ آن را ﺑﺎ ﭼﻼﻧﺪن دﺳﺘﻤﺎل ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 -ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻫﺮﮔﺰ از دﺳﺘﻤﺎل ﺣﻮﻟﻪای ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ. آن ﻫﺎی ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭼﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﻄﻮح ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺧﺮاش اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ با Tablet تبلت اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ

* ﻫﯿﭻ ﮔﺎه از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮﻧﯿﺎک ﯾﺎ ﻣﻮاد ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎوی اﻟﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻌﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺪاری آب روی ﭘﺎرﭼﻪای ﮐﻪ  ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﺎ آن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﺗﺎن را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ iKlenz ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده  ﮐﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﻫﻤﭽﻮن اﭘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

* ﻫﯿﭻ ﮔﺎه از ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی زﺑﺮ و دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاش ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﻮﺷﯽﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺮاشﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ و زﯾﺎد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺎﯾﺪ، وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﻋﻮض از ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﯿﺒﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺳﻄﻮح ﺣﺴﺎس ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

*از آب زﯾﺎد ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ، اﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آب داﺷﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا آب را ﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آب را روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﺗﺎن ﻧﺮﯾﺰﯾﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ آن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎک ﮐﺮدن آن ﺑﺎ آب اﺳﺖ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎن ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺎورﯾﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺧﺮاب ﺷﺪن ﮔﻮﺷﯽﺗﺎنﻣﯽﺷﻮد.

* ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎن از ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ اﺳﺖ، ﭘﺎک ﮐﺮدن آن ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

وﺳﯿﻠﻪ ی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺒﻠﺖ

 ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ Takara Tomy وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺒﻠﺖ ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ رﺑﺎت ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ رﺑﺎت ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم Mee S اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺑﺎت ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻓﺖ ﭼﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ رﺑﺎت از دو ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮدان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﺮ روی وﺳﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ آن ﻗﺪر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی وﺳﯿﻠﻪ ﺑﭽﺮﺧﺪ و ﮐﻞ ﺳﻄﺢ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .

رﺑﺎت ﮐﻮﭼﮏ Mee S ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 2٫74 اﯾﻨﭽﯽ (7 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی) ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را در ﻋﺮض ﭼﻬﺎر دﻗﯿﻘﻪ و ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ را در ﻣﺪت ﻫﺸﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﺪ ، ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ آن را ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪMee S. ﺑﺎ رﻧﮕﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ ، ﺻﻮرﺗﯽ ، ﻧﺎرﻧﺠﯽ و آﺑﯽ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود 16٫8 دﻻر ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﯾﻦ رﺑﺎت ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﻃﺮی ﻗﻠﻤﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

راﻫﻨﻤﺎی اﺗﺼﺎل ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

 ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﺪارﻧﺪ و دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽﺳﯿﻢ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده و روی

 آن ﻫﺎ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﺪ. ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﻠﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ و

 راﺑﻂ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم راه اﻧﺪازی اﺗﺼﺎﻻت ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺷﻮد

و اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻮش ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. اﻣﺎ زﯾﺎد ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.

 ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی

اﮔﺮ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ اﻧﺪروﯾﺪی دارﯾﺪ ، ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وایﻓﺎی (Wi-Fi) دﺳﺘﮕﺎه آﯾﮑﻮن Settings ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺻﻠﯽ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ از ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﮏﻫﺎ  Settingsرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ Wireless & Network و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﻧﺘﺨﺎب Wi-Fi اﺳﺖ. اﮔﺮ دارﯾﺪ از اﻧﺪروﯾﺪ 4 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺨﺶ وایﻓﺎی را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ON ﯾﺎ ﻓﻌﺎل در ﺑﯿﺎورﯾﺪ. وﻗﺘﯽ وارد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وای ﻓﺎی ﺷﺪﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻓﻌﺎل اﻃﺮاف را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻧﺎم ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﻔﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آن ﻫﺎ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎص ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی ﻧﺎم آن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز رﻣﺰ ﻋﺒﻮر را وارد ﮐﻨﯿﺪ. اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﮔﺮ  اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در آن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻟﺬت ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﺑﯽﺳﯿﻢ واﻗﻌﯽ را ﺑﭽﺸﯿﺪ .  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وای ﻓﺎی ﺗﺒﻠﺖ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر روﺷﻦ ﺷﺪن ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد(ﺷﮑﻞ1 ).  ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وایﻓﺎی روی ﮔﺰﯾﻨﻪ Add Networkﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن SSID آن را وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻠﯿﺪ Saveرا ﺑﺰﻧﯿﺪ.  اﮔﺮ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﺗﺮی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ، از ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وایﻓﺎی ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ Forget را در ﺑﺎﮐﺲ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦﻃﻮری در ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﺪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﯾﺪ .

ﺗﺒﻠﺖﻫﺎیiPad

 ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی اﭘﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺎده ﺗﺮی ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﭘﯿﺶرو دارﻧﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮏ Settings را اﻧﺘﺨﺎب و روی ﮔﺰﯾﻨﻪ Wi-Fi ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﮔﺮ وایﻓﺎی ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ، روی آﯾﮑﻮن On/Off ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ روی وﺿﻌﯿﺖ ON ﻗﺮار ﮔﯿﺮد iPad . ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺸﺘﻦ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ(ﺷﮑﻞ2 ). روی ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و اﮔﺮ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد، آن را وارد ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ iPadﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، آﯾﮑﻮن ﺷﺒﮑﻪ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺑﯽرﻧﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﮕﺮ روی iPad ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺪرت  ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﻣﻨﻮی Wi-Fi ﻗﺮار دارد. ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﻗﺪرتﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﯾﺪ .

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺑﻠﮏﺑﺮی

 روی ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻠﮏ ﺑﺮی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ Wi-Fi در ﻧﻮار وﺿﻌﯿﺖ StatusBarرﻓﺖ . ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ: ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر را وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻠﯿﺪ Connect را ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ. در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ آنﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺑﺎﻃﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ،ﺗﺒﻠﺖ و ﻧﻮت ﺑﻮک ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻃﺮی ﯾﮏ ﺟﺰء ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد و ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻧﻤﯿﮕﺮدد اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد… ﭼﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻃﺮی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ 5 ﺗﺎ 20 درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد اﺑﺰار دﯾﺠﺘﺎل ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺎﻃﺮﯾﻬﺎی اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ و ﻧﻮت ﺑﻮک در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﯾﻮن ﻟﯿﺘﯿﻮﻣﯽ Li-ion و ﯾﺎ ﻟﯿﺘﯿﻮم ﭘﻠﯿﻤﺮی Li-Po اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻟﯿﺘﯿﻮم ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ ﻧﻮع ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻃﺮﯾﻬﺎی ﯾﻮن ﻟﯿﺘﯿﻮﻣﯽ ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺰﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.

اﻣﺎ روش ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎﻃﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻃﺮی ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎر ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﻃﺮی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد؟

اﮔﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ، ﺗﺒﻠﺖ و ﯾﺎ ﻧﻮت ﺑﻮک را ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺧﺎﻣﻮش و ﺑﯿﮑﺎر ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻂ ﺑﺎﻃﺮی ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﺎ 100 درﺻﺪ ﺷﺎرژ و ﺳﭙﺲ از

دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ. ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﻃﺮی ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه را ﺑﺪون ﺷﺎرژ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﮕﻪ ﻧﺪارﯾﺪ .

ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﺮوج ﺑﺎﻃﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا از ﻧﻮع ﻟﯿﺘﯿﻮم ﭘﻠﯿﻤﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﺎ 100 درﺻﺪ ﺷﺎرژ و ﺳﭙﺲﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎﻃﺮی را ﻣﺪام ﺷﺎرژ ﻧﮑﻨﯿﺪ!

اﮔﺮ ﺑﺎﻃﺮی دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﻧﻮع Li-ion اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺎﻃﺮی را ﺷﺎرژ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻃﺮی ﮐﺎر ﮐﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺎدت دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻃﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ رﺳﯿﺪ آن را ﺷﺎرژ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎدت ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺮاﺑﯽ زودرس ﺑﺎﻃﺮی اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣﺪام ﭘﺮ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪام در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺲ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﺎﻃﺮی ﺗﺎ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ 10 درﺻﺪی ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود. ﺑﺎﻃﺮﯾﻬﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮم ﭘﻠﯿﻤﺮی از ﺷﺎرژ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮ و ﺧﺎﻟﯽ آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ واﮐﻨﺸﻬﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ در آﻧﻬﺎ رخ ﻧﺪﻫﺪ.

ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﻃﺮی ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻃﺮی و در ﺻﻮرت ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ از ﻃﺮف ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﻃﺮﯾﻬﺎی Li-Po ﺣﺪود 500 ﺗﺎ 1000 ﺳﯿﮑﻞ ﺷﺎرژ-دﺷﺎرژ و ﺑﺎﻃﺮﯾﻬﺎی Li-ion ﺣﺪود 300 ﺗﺎ 500 ﺳﯿﮑﻞ ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ. ﭘﺲ از آن ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮان ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.

اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﺑﺎﻃﺮی داﺧﻠﯽ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ” اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﻃﺮی Li-Po را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ. ﻣﺜﻼ” آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ ﺣﺪود 1000ﺳﯿﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ 2000 ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺎ 70 درﺻﺪ ﺗﻮان اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﮐﺮد دارﻧﺪ و ﮐﻞ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ. ﭘﺲ ﻧﮕﺮان ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﻃﺮی ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.

ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﺎﻃﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟

اﮔﺮ ﺑﺎﻃﺮی ﺷﻤﺎ از ﻧﻮع ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮ اﺳﺖ. زﯾﺮا ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ را ﯾﮏ ﯾﮏ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮان ﭼﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺳﻠﻮل ﻣﻌﯿﻮب را ﺗﻌﻮض ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮐﺮدن در ﻓﺮﯾﺰر و … دل ﺑﺴﺘﻪ اﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺎﻃﺮی ﻧﻮ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ!

ﺷﺎرژ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ؟

ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺷﺎرژر از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺎرژ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻗﺮن ﻫﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.

ﺗﺮﮐﯿﺪن ﺑﺎﻃﺮی واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ؟

در ﻣﻮرد ﺑﺎﻃﺮﯾﻬﺎ ﻟﯿﺘﯿﻮم ﯾﻮﻧﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر (ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ در ده ﻣﯿﻠﯿﻮن) رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺎﻃﺮﯾﻬﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮم ﭘﻠﯿﻤﺮی اﺳﺎﺳﺎ” اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﻧﮑﻪ ﻋﻤﺪا” اﯾﻦ ﺑﺎﻃﺮﯾﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد over charge ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ ﺷﻤﺎ از ﺷﺎرژر اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻋﻤﻼ “ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ در ﺣﺎل ﺷﺎرژ را ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺣﯿﻦ ﺧﻮاب ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺬارﯾﺪ.

ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻪ در ﻣﻮرد ﺷﺎرژ ﺗﺒﻠﺖ از ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺒﻠﺖ وﻟﺖ

ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ﺷﺎرژ روی ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺎرژ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ!  ﻣﺠﻠﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺒﻠﺖ وﻟﺖ ﮔﺰارش داد، ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺒﻠﺖ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﺷﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﺗﺮی 100 درﺻﺪ ﭘﺮ ﺷﺪه، ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺎرژ دارﻧﺪ، ﮐﺎ رﺑﺮان ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﺗﺮی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎرژ ﺷﺪه، آن را از ﺑﺮق ﻧﮑﺸﻨﺪ.

 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی، ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﮑﻞ ﺷﺎرژ را دﺳﺘﮑﻢ ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎرژ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ 20 درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ.  ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﯾﺎدآور را در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﺒﻠﺖﺗﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

خرید ﺗﺒﻠﺖ ﯾﺎ ﻟﭗ ﺗﺎپ ، ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ؟!

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺮ روز ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان دﻧﯿﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ورودﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ و ﮔﺎه آﺳﺎن ﺗﺮی را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﻧﺖ ﺑﻮکﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وزن و ﺣﺠﻢ ﮐﻤﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ وﯾﻨﺪوز 7 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺳﻨﮕﯿﻦ وزن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺎرژ اﻧﺪک، ﻋﺪم ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻗﻮی، داغ ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ و ﻫﻨﮓ  ﮐﺮدن ﻫﺎی ﮔﺎه و ﺑﯽ ﮔﺎه ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻢ ﺣﺠﻢ و ﺳﺒﮏ وزن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ، اﻣﺎ اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ورود  ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪون ﻋﯿﺐ و ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ دردﺳﺮی اﺳﺖ. ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای در دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﮋی ﯾﻌﻨﯽ ﻇﻬﻮر ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ، ﮐﺎرﺑﺮان از ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﯾﺎد ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ان را ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل زﯾﺎد ﮐﺎرﺑﺮان از ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ اﺳﺎن ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺟﻠﺐ ﺷﺪ ، دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ از ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﯾﺎد ﻧﻤﯿﮑﺮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان از ﺑﺰرگ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدن ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻖ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﻧﺎزک ﺗﺮ و ﺳﺒﮏ ﺗﺮ و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻃﺮی ﮐﻤﺘﺮ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ اﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ، ﮐﻠﻔﺖ ﺗﺮ و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻃﺮی ﭘﯿﺸﺘﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﯾﮑﯽ از اﯾﺮادات اﺻﻠﯽ وارد ﺑﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﻣﯿﺰان دوام ﺑﺎﻃﺮی ان ﻫﺎ اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺗﺎن را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎرژر ان را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ اﻣﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻃﺮی ﮐﻤﺘﺮ ، ﺑﺎﻃﺮی ﺷﺎن دوام ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.

به ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﯾﺎ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺘﺘﺎن را ﺻﺮف وﺑﮕﺮدی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺲ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ، ﻃﺮاح وب و … ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاورده ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﻮس و ﮐﯿﺒﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﺗﺒﻠﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻧﺮوﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮروی ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎ اﺳﺖ. ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ وﺳﯿﻠﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن زﯾﺎد ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﺪ

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺎدت دارﯾﺪ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻓﯿﺪ ﺧﻮان ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن iOS و اﻧﺪروﯾﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺪ ﺧﻮان ﻫﺎ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﺧﺒﺎر را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪﻫﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮروی ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﯾﮑﯽ از اﯾﺮاداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﮐﯿﺒﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﮐﯿﺒﻮرد دار ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ وﻟﯽ ﮐﯿﺒﻮرد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﺖ ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ. اﮔﺮ دﻟﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﺗﺮی ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻣﻮس و ﮐﯿﺒﻮرد اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮس و ﮐﯿﺒﻮرد اﺳﺖ.

در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻮس و ﮐﯿﺒﻮرد ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﻮس و ﮐﯿﺒﻮرد داﺷﺘﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻧﻬﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﻮد و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮس و ﮐﯿﺒﻮرد ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را وﺳﻮﺳﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی اﻓﯿﺲ را ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ و iOS ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻮال ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟ ﺧﻮب اﮔﺮ از ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﺧﺒﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی 7 اﯾﻨﭽﯽ زﯾﺎد ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﺸﻢ را ازار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ از ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزی ﮐﺮدن ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و … ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﺗﺒﻠﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

در ﮐﻞ ﻣﯿﺘﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎی ان را ﺑﮕﯿﺮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎی ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﻣﺰﯾﺖ و ﺑﺮﺗﺮی ﺗﺒﻠﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ:

*ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﻤﻞ و ﺳﺒﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن را در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎ ﮐﻼس ﻫﺎ و… ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

*ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ.

*ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻟﻤﺲ آﯾﮑﻦ ﻫﺎ و ﮐﺎر ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ و ﮐﺸﯿﺪن و رﻫﺎ ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ و… ارﺗﺒﺎط راﺣﺖ ﺗﺮی ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه داﺷﺖ.

* ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﭼﮏ ﮐﺮدن اﯾﻤﯿﻞ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎزی راﯾﺎﻧﻪ ای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﺎوﯾﺮ و…. ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ راﯾﺎﻧﻪ ﻧﺸﺖ و ﯾﺎ اﺗﺎق و ﻣﺤﻞ ﻓﻌﻠﯽ را ﺗﺮک ﮐﺮد.

*اﻧﺠﺎم دادن ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺗﺮ از راﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺷﺘﺎب ﺳﻨﺞ ﯾﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﺟﻬﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

* ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺼﺐ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﺑﺎزی ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و…ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﯾﺎداﺷﺖ ﺑﺮداری و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﯿﻠﻢ و….ﺑﺮای اﺳﺘﺎﯾﺪ و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ و…

ﻣﺰﯾﺖ لپ تاپ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ:

*اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ی ﻗﻮی ﺗﺮ دارﻧﺪ.

* ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮ

*ﺑﺴﯿﺎری از ادارات و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺷﺒﮑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و…. ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد

*ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺎﯾﭗ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﯿﺒﺮد ﺑﺰرگ و ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ

*ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺎدت ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ آن را دارﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ. در زﯾﺮ ﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺒﻠﺖ،ﻟﭗ ﺗﺎپ و ﻧﺖ ﺑﻮک را ﻣﻼﺣظﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﺗﺒﻠﺖ ﯾﺎ ﻟﭗ ﺗﺎپ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه :

ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺒﮏ، وزن آن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﻦ 1 ﺗﺎ 7 ﮐﯿﻠﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪاﻧﺪازه و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺖ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. اﯾﻦ راﯾﺎﻧﻪ  ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ از راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی روﻣﯿﺰی اﺳ ﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺪ و ﯾﺎ از ﯾﮏ آداﭘﺘﻮر AC/DC ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﻮد. ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮل 3 وﻟﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﺟﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻋﺖ و دﯾﮕﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . ﻟﭗ ﺗﺎپﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دارای ﻫﻤﺎن اﺟﺰاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ روﻣﯿﺰی وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ از وزن و اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﻟﭗ ﺗﺎپﻫﺎ دارای ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ LCD ﯾﺎ LED ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﻃﺮح ﺣﺎﻓﻈﻪ  درآنﻫﺎ ﺑﺮای RAM در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﻟﭗ ﺗﺎپﻫﺎ دارای ﯾﮏ ﮐﯿﺒﻮرد ﺳﺮﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﺎوس ﻧﯿﺰ روی ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﯿﺒﻮرد و ﻣﻮس ﺧﺎرﺟﯽ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮد.

 ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻟﭗ ﺗﺎپ ، ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﯿﺒﻮرد ﮐﺎﻣﻞ ، ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ و ﺑﺎ وﺿﻮح ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

ﮐﯿﺒﻮرد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ  ﻣﯽدﻫﺪ.

 ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﯾﺪ ﺑﺎزﺗﺮی ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ، ﮐﺘﺎب ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ، ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ، وﯾﺪﺋﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻔﺤﺎت وب را ﻣﺮور ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ دارای ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﺗﺎن آن ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آن ﻫﺎ ﺑﻪ دور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻣﺎت و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﻤﺲ ﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی) ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ( در ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﺮای ﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﯾﮏ ﺣﺎﻓﻈﻪ 500 ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ از ﻣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺪﯾﺎ ﺗﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮐﺎرﯾﺘﺎن را در آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل آن ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ) اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزی ﮐﺮدن و ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

 ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﻮرت ﻫﺎ و درﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را روی ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ اوﻗﺎت ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺎﺗﺮی ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮑ ﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎرژدﻫﯽ و ﺑﺎزده ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺗﺮی ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 1 ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎرژدﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮدﻟﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻟﭗ ﺗﺎپ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را از ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺟﺪا ﮐﺮده و از ﺑﺎزار ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ از آداﭘﺘﻮر

ﻣﺨﺼﻮص ﻟﭗ ﺗﺎپ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ وزﻧﯽ ﺣﺪود 100 ﺗﺎ 400 ﮔﺮم دارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﻣﺪام در ﺣﺎل رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﯿﻒ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺗﺎن ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 اﮐﺜﺮ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ از ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻫﻢ در ﺟﻠﻮی دورﺑﯿﻦ و روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ و … ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ در ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ اﮐﺜﺮا ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد: ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل وﯾﻨﺪوز7) و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ Mac OS X ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﮐﻪ اﯾﻦ  دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از آن ﻫﺎ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻗﯿﻤﺖ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت داﺧﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮل و… ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.  ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎن را ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﺒﺮﯾﺪ و آن را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ وزﻧﯽ ﺣﺪود 1 ﺗﺎ 3 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم دارﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻤﻞ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه آن ﻫﺎ در ﻃﻮل روز درون ﯾﮏ ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﯾﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﮐﻤﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در دراز ﻣﺪت ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﺮدرد ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد.

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ

 ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﯾﺎ ﻟﻮحراﯾﺎﻧﻪ (Tablet) ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ راﯾﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ  ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل داری ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﯿﻦ 7 ﺗﺎ 10 اﯾﻨﭻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﻤﺲ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻫﺎ ﻗﻠﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤ ﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ، ﮐﺘﺎب ورق ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺻﻔﺤﺎت وب را ﻣﺮور ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﺖ ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺐ وارد ﮔﺮدد و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﻢ ﺑﺪون ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺻﺪ در ﺻﺪی ﻧﯿﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﻒ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آن ﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

اﮐﺜﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ از ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮ ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ و … ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻫﻢ  ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی در ﭘﺸﺖ ﺗﺒﻠﺖ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد و ﺑﺎ آن ﺑﺘﻮان ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﮔﺮﻓﺖ، اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ دارای اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ 2 دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺠﺰا ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ دورﺑﯿﻦ و ﯾﺎ ﺗﮏ دورﺑﯿﻦ دارﻧﺪ.

ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ از 8 ﮔﯿﮓ ﺗﺎ 64 و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻧﺪازه آن ﻫﺎ ﺑﯿﻦ 16 و 32 ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺪﯾﺎ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ آﯾﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﯿﺎزﺗﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺷﻤﺎ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﭘﻮرت و درﮔﺎه ﻫﺎ در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ اﮐﺜﺮ آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ی ﭘﻮرت ﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﭘﻮرت ﻫﺎی روی ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ 4 ﻋﺪد ﻫﻢ ﻧﺮﺳﺪ! ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﻮرتﻫﺎی ﺟﺎﻧ ﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ داری ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﻣﺎوس و ﮐﯿﺒﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

 ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗ ﻤﻨﺪی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻧﺠﺎم داد و اﮐﺜﺮ آن ﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ارﺗﻘﺎء داد. اﻣﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮده ﺷﺪه در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ios اﺳﺘﻔﺎ ده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ آﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و  ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد روی ﻫﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن اﻓﺰوده و ﯾﺎ ﮐﻢ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎﺗﺮی ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ درون آن ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﮐﺮدن از دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ . ﺷﺎرژدﻫﯽ آن ﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ  ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی آﻓﯿﺲ ، اﺟﺮای ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎزی ، ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺶ از 1 ﺗﺎ 5 ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺎرژ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺷﺎرژﮐﻨﻨﺪه (آداﭘﺘﻮر) دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺒﮏ اﺳﺖ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺟﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ آﺳﺎن اﺳﺖ و ﺑﯽ ﺿﺮر ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ وزﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ آن را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ آن را ﮐﻨﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اﮐﺜﺮا از ﯾﮏ ﻟﭗ ﺗﺎپ (ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻻ) ارزان ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﺸﺎن از ﯾﮏ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﻢ ﮔﺮان ﺗﺮ اﺳﺖ. ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ و ﺗﺒﻠﺖ

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﻻ دﻗﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام داری ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ در ﻫﺮ دو ﻣﺤﺼﻮل  ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺒﻠﺖ و ﻟﭗ ﺗﺎپ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ دوی آن ﻫﺎ در ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن در ﻧﻬﺎﯾﺖ آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد . اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﻨﻮز در اﺑﺘﺪا راه اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﺮای آن آﯾﻨﺪه ی روﺷﻨﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.

راﻫﻨﻤﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺗﺒﻠﺖ

دﻧﯿﺎی ﺗﺒﻠﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل واﻧﺪی ﭘﯿﺶ ﺳﻮت و ﮐﻮر ﺑﻮد، اﻣﺮوز ﺷﻮر و ﺣﺎﻟﯽ دارد .اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در آﻏﺎز دوره ﻧﻮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب و ﺟﻨﺠﺎل ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود. ﺧﺮﯾﺪاران و ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی دارﻧﺪ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل و ﻫﺮﻧﺴﻞ ا ز ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻗﺮار دارﻧﺪ و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺳﻌﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ از ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻧﺮماﻓﺰاری اﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻨﺞ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻋﻤﺪه دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام روﯾﮑﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت در ﭘﯿﺶ رو دارﻧﺪ: اﭘﻞ ﮐﻪ آﻏﺎزﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮج ﻧﻮ ﺑﻮد و روﯾﮑﺮد ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده، ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺪﻋﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮج ﺑﮕﺬارد، ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن روﯾﮑﺮد ﻗﺪﯾﻢ را داﺷﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺳﺎل 2012 ﺑﺮگ ﺟﺪﯾﺪی رو ﮐﻨﺪ، اچﭘﯽ ﮐﻪ « ﮐﺎرتﻫﺎی» ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ، ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﻟﻢ را در دﺳﺖ دارد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻠﮏﺑﺮی ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارد از

اﻋﺘﺒﺎر و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﺰد ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار اﭘﻞ ﺣﮑﻤﺮان اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 2010 ﻣﻮج ﻧﻮی ﺗﺒﻠﺘﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد، ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮔﺎرﺗﻨﺮ در اﯾﻦ ﺳﺎل در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﺎرده ﻣﯿﻠﯿﻮن و 766 ﻫﺰار ﺗﺒﻠﺖ ﻓﺮوﺧﺖ و 83,9 درﺻﺪ از ﺑﺎزار را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺨﻪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻗﺪم ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ 14,2 درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺷﺪ (در ﻣﺠﻤﻮع 2 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 502 ﻫﺰار ﺗﺒﻠﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻧﺪروﺋﯿﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ). 1,3 درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮد. ﺷﺮوع ﺳﺎل 2011 ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ آﻧﺪروﺋﯿﺪ 3 از ﺳﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺼﺎدف ﺷﺪ. از ﻃﺮﻓﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮ ﺧﻼف اﭘﻞ ﻓﻘﻂ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺖ و ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار را ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﭙﺮدهاﺳﺖ. ﻫﻤﯿﻦ دو ﻣﻮرد ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل 2011 در ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖ ﺷﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﭘﻞ در ﺳﺎل 2011 ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 68 درﺻﺪ از ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺣﺪود 20 درﺻﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎزار دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ. ﮔﺎرﺗﻨﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿ ﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار اﭘﻞ در ﺳﺎل 2015 ﺑﻪ 47 درﺻﺪ و ﺳﻬﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ 38 درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ . در ﻧﻬﺎﯾﺖ، اﯾﻦ ﭘﻨﺞ روﯾﮑﺮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﻋﻘﯿﺪه ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﺬب ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺷﻮق ﺑﻪ  اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﻨﺪ و ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺷﻮر و ﻏﻮﻏﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻤﯽ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ.

 آﯾﺎ آﻧﺪروﺋﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺳﺒﺰرﻧﮓ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭼﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﭘﺮﺷﺘﺎﺑﯽ را در دﻧﯿﺎی اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺑﺮای آن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ  ﻧﻤﯽﮐﺮد . آﻧﺪروﺋﯿﺪ، ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ آن از ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺑﻪ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ، رﺷﺪی ﺧﺎرج از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ . ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در ذﻫﻦ دارد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻬﺎت در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻋﻘﻞ ﻫﺎ ﺣﯿﺮان ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ. ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﺎ  ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ورود ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺒﻠﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﺖﺑﺴﭙﺎرد ﺗﺎ ﺑﺎ  ﺗﻮﺳﻌﻪ راﺑﻂﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺒﺮان آن ﺑﭙﺮدازد.

 آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ اﻣﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ راﻫﮑﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ. آﻧﺪروﺋﯿﺪ 3 ﯾﺎ ﻫﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣل ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ آنﻫﺎ آﻧﺪروﺋﯿﺪx 2.اﺳﺖ، اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺨﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺒﻠﺖ، ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺪروﺋﯿﺪ 3 را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ.

ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ

 اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ، ﺗﺒﻠﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ، آﻧﺪروﺋﯿﺪ3 ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺒﻠﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت دﯾﺪﮔﺎه را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﯿﺐ اﺻﻠﯽ آن، ﯾﻌﻨﯽ iOS  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد، زﯾﺮا iOS را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﻧﺰدﯾﮏ داﻧﺴﺖ ( اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﻪ ﺿﻌﻒ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ  رﻗﯿﺐﻫﺎ .(اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت دﯾﺪﮔﺎه اﻟﺒﺘﻪ از ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد: ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦﮐﻪ آﻧﺪروﺋﯿﺪ 3 از ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﻧﺎم «دﺳﮑﺘﺎپ» ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺳﻨﺘﯽ آن در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻬﺮه  ﻣﯽﺑﺮد . ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎوی ﺗﻌﺪادی وﯾﺠﺖ و آﯾﮑﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ (در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ) ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﯾﺎ ﮐﻢ و زﯾﺎد ﮐﺮد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در iOS از ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ردﯾﻒ ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻃﺮف ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد.

 ﻣﻮرد دوم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺪروﺋﯿﺪ روی ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﺖ. ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ، از ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﻔﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ، ﮐﻢ و زﯾﺎد ﮐﺮدن ﺻﺪا و … ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻗﺎﺑﻞاﻧﺠﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ( در ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺣﺘﯽ دﮐﻤﻪ Home ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺨﺖاﻓﺰاری وﺟﻮد ﻧﺪارد). اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آیﭘﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ  ﮐﺎرﻫﺎ از دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗ ﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻮد. ﻣﺜﻼً ﻗﻔﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ در iOS ﺑﺎ دوﺑﺎر ﻓﺸﺎر دادن ﮐﻠﯿﺪ Home ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ ﮐﻨﺎری اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ، در ﻫﺎﻧﯽﮐﺎﻣﺐ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،  ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ آﻧﺪروﺋﯿﺪ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ، ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻔﺎوت دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺖ. در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻌﺪادی وﯾﺠﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد و زﯾﺮ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ  دو ردﯾﻒ آﯾﮑﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻟﻤﺲ ﻣﻮارد دﻟﺨﻮاه را ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻮار وﺿﻌﯿﺖ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻋﺖ، وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮی، وایﻓﺎی، ﺑﻠﻮﺗﻮث و… از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و دﮐﻤﻪ Home و Back ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ و ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎز ﻗﺒﻠﯽ (در ﻣﺮورﮔﺮ، ﻣﺤﯿﻂ اﺻﻠﯽ  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ) در آن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻮاری ﻧﯿﺰ در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺳﺮﯾﻊ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ  ﻣﯿﺎﻧﺒﺮﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎ ﻣﻪ ای را ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در ﻫﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﺐ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ، ﯾﮏ آﯾﮑﻮن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد.  ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺒﻠﺖ اﯾﻦ آﯾﮑﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، زﯾﺮا ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻗﺒﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﮐﺎرﺑﺮ را راﺿﯽ ﻧﮕﻪ دارد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد، اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن روی  ﺗﺒﻠﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺎﻧﯽﮐﺎﻣﺐ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آی ﭘﺪ، ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﻫﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﭘﻞ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ آﻧﺪروﺋﯿﺪ را ﻣﯽﺗﻮان در آﻧﺪروﺋﯿﺪ ﻣﺎرﮐﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل 2011 ﺣﺎوی 294 ﻫﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﻮده و از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد، ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ (ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ﺻﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ) ﻣﺨﺼﻮص ﻫﺎﻧﯽﮐﺎﻣﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻧﻠﻮد از آﻧﺪروﺋﯿﺪ  ﻣﺎرﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺪه آن ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺑﻮدهاﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﺪروﺋﯿﺪ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه دوﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه، ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺤﯿﻂ اﺻﻠﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺮم و ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ. در ﮔﺎﻟﺮی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﯿﺎن ﻋﮑﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و  ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ و وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮد. در ﭘﺨﺶ وﯾﺪﯾﻮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ روان ﺑﻮدن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ، وﯾﺮاﯾﺶ وﯾﺪﯾﻮ ﮐﻤﯽ ﮐﻨﺪ اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮔﯿﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ وﺟﻮد دارد و و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮای ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ third Partyدﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﺷﺪه و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﻪﺟﺰ اﯾﻦ ﻣﻮارد رﯾﺰ، ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  راﺿﯽﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .

 ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻧﺪروﺋﯿﺪ

 ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺗﺮی ﻫﺎی آﻧﺪروﺋﯿﺪ در روش ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪاﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای آﻧﺪروﺋﯿﺪ 3 ﻣﺸﮑﻠﯽ  ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود. ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺗﺒﻠﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺎﻧﯽﮐﺎﻣﺐ ﺧﻮد ﺳﻪ راه ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ :

روش ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Android Market اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ورود ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﺪروﺋﯿﺪ و اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ، اﻟﺒﺘﻪ آﻧﺪروﺋﯿﺪ ﻣﺎرﮐﺖ ﺣﺎوی دو دﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن و ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﯾﺎ در ﮐﺎدر ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ.

روش دوم اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮرﺗﺎل آﻧﻼﯾﻦ https://market.android.com اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮ رد ﻧﻈﺮ را در آن ﺟﺴﺖوﺟﻮ و آن را ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد. اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی آﻧﺪروﺋﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم از ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮای ارﺳﺎل و ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.روش ﺳﻮم ﻧﯿﺰ اﺗﺼﺎل ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ .apk روی ﺗﺒﻠﺖ و اﺟﺮای آن اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر را اﯾﻤﯿﻞ و در ﺗﺒﻠﺖ آن را داﻧﻠﻮد و اﺟﺮا ﮐﺮد. اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در راﺣﺘﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎد ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی آﻧﺪروﺋﯿﺪ3 ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﻤﺲ در ﻧﻮار ﭘﺎﯾﯿﻦ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ

در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﯾﺠﺖﻫﺎی دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را در ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺤﻪ Home ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﮑﻮن ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﻟﺨﻮاه را در ﻫﺮ ﺟﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  از اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪیﮐﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ، ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزی زﯾﺎد و ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺟﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ. ﻋﻮض ﮐﺮدن ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺘﮑﺎری ﻧﯿﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ ( اﯾﺴﻮس در ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﺧﻮد از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک  ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪای اﺳﺘﻔﺎد ه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯽ از آب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻪ ﯾﺨﯽ در ﺳﻄﺢ آن ﻗﺮار دارد و ﺳﻄﺢ آب، ﺟﻬﺖ و ﻣﯿﺰان ﺷﺎرژ دﺳﺘﮕﺎه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ). اﻟﺒﺘﻪ، اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﺎرج از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، در ﺗﺒﻠﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب اﺻﻠﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺳﺎزی ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ آنﻫﺎ دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻧﺸﻮد.

 اﯾﻤﯿﻞ و وبﮔﺮدی

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﯿﻞ آﻧﺪروﺋﯿﺪ 3 از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ. ﻧﺨﺴﺖ آنﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ اﺷﺘﺮاک POP ﻗﺎﺑﻞاﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎده و ﮐﺎرا اﺳﺖ. در ﺳﻤﺖ  ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﭘﻮﺷﻪﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ در ﺳﺘﻮن وﺳﻂ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎمﻫﺎ و در ﺳﺘﻮن ﺳﻤ ﺖ راﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﺤﺘﻮای ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺘﻮن  ﺑﻪﺷﮑﻞ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎ ﻧﯿﺰ راﺣﺖ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ وﺟﻮی اﯾﻤﯿﻞ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﻐﺎمرﺳﺎﻧﯽ ﻓﻮری ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای آﻧﺪروﺋﯿﺪ 3 (ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن Google Talk ( اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻟﯽ دارد، اﻣﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت آن ﺑﺴﯿﺎر اﺑﺘﺪاﯾﯽ و  ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﻐﺎمرﺳﺎﻧﯽ ﻓﻮری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد (ﺷﮑﻞ 4). وﺑﮕﺮدی در آﻧﺪروﺋﯿﺪ 3 ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﮐﺎﻣﻞ و ﻟﺬتﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ روان و ﺳﺮﯾﻊ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻓﻠﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻓﻠﺶ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻃﻮﻻﻧﯽ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی رﻗﯿﺐ  ﮔﻮﮔﻞ، ﯾﻌﻨﯽ اﭘﻞ ﺑﻮدهاﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻓﻠﺶ روی اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ، اﻣﺎ در ﺗﺒﻠ ﺖﻫﺎی اﻣﺮوزی  ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، زﯾﺮا ﻗﺪرت ﭘﺮدازش آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی دوﻫﺴﺘﻪای ) و در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﻬﺎرﻫﺴﺘﻪای) ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ؛ در ﺗﺒﻠﺖ ﻣﻮرد  آزﻣﺎﯾﺶ، اﻏﻠﺐ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻠﺶ، اﻋﻢ از ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، Last.fm و ﯾﻮﺗﻮب ﺑﻪﻧﺮﻣﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐ ﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزیﻫﺎ  ﮐﺪﻫﺎ ﮐﻨﺪ ﻟﻮد ﺷﺪﻧﺪ، اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﻨﺪی، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ، اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻫﯽ آزاردﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ﻓﻠﺶ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ اﺟﺮ ای ﻣﺤﺘﻮای ﻓﻠﺶ روی ﺗﺒﻠﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای روی ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺗﺮی اﯾﻦ  دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ( اﻟﺒﺘﻪ، اﯾﻦ ﮐﻨﺪی ﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﺪروﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﺳﻨﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮدازﺷﯽ زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز دارد.

وﯾﺪﯾﻮ، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻧﻘﺸﻪ

آﻧﺪروﺋﯿﺪ 3از ﻧﻈﺮ ﭘ ﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه ای ﻧﺪارد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی را دارد. ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ  ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ p 1080ﻧﯿﺰ ﭘﺨﺶ رواﻧﯽ دارﻧﺪ. اﻣﺎ ﺿﻌﻒ اﺻﻠﯽ ﮔﻮﮔﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﯿﺐ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ، اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و وﯾﺪﯾﻮ اﺳﺖ. اﭘﻞ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ روی ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺮای ﻓﺮوش دارد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﯿﺎ ﻗﺮارداد دارد .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺨﺶ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ (Streaming) ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم Googel Music را راهاﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ آﻫﻨﮓﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎﻋﺚ  ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﻌﻼً ﻧﺘﻮان روی آن ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺎز ﮐﺮد. ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮ درﺑﺎره ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Amazon Mp3 اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ وﯾﺪﯾﻮ ﻧﯿﺰ آﻧﺪروﺋﯿﺪ 3 ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻠﺶ و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﻮﺗﻮب ﺿﻌﻒ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺎﻧ ﯽ ﮐﺎﻣﺐ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻘﺸﻪ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﯾﺎﺑﯽ و راه ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از Google Mapsاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﺪروﺋﯿﺪ 3 از ﮐﻼﯾﻨﺖ Google Maps 5.0 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای، ﻧﻤﺎی ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﺎی ﺳﺎده ﻧﻘﺸﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﺶدﻫﺪ (ﺷﮑﻞ 5). ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، اﮔﺮ روی ﻧﻘﺸﻪ زوم ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ از ﺣﺎﻟﺖ Street View ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ و ﻧﻤﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ. اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ  ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪهاﺳﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺎ رﻧﺪرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد در ﻋﻤﻞ ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد. ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎراﯾﯽ راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪه ای دارد و ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪﺻﻮرت  ﺑﺼﺮی ﯾﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﻮﺗﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از دیدگاه درگاه پرداخت ePayBank.ir

 ﻫﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﺐ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و در ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ اﺻﻼً ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﻤﺎرتﻓﻮﻧﯽ ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺷﺪه ﺑﻪﻧﻈﺮ  ﻧﻤﯽرﺳﺪ و از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزی، وﯾﺠﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺑﮕﺮدی ﮐﺎﻣﻞ ، ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪ و  راه ﯾﺎﺑﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎز و آزاد ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮐﺎرا و ﺳﺮﯾﻊ در ﺣﻮزه ﺗﺒﻠﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺿﻌﻒﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎراﯾﯽ و  ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻓﯿﻠﻢ در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم وﺟﻮد دارد و در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد. ﻫﺎﻧﯽﮐﺎﻣﺐ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮﺑﯽ  ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﯽ آﯾﺪ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﻬﻢ زﯾﺎدی از ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ راه اﺻﻼح و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.

ﯾﺎ iOS ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟

ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ iOS ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎزه ای را در ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد و ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎزهای در ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ. اﯾﻦ  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ روی آیﻓﻮن، آی ﭘﺎد ﺗﺎچ و آیﭘﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﭘﻞ ﺑﺮای ﺳﺎده ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ روی ﺗﺒﻠﺖ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و آﻧﭽﻪ ﺗﺒﻠﺖ را از اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آن اﺳﺖ.

 ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ “ﻣﻦ”

 iOS از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺴﻞ ﺧﻮد ( ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻧﺴﻞ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ iPhone OS ﺑﻮد) ﺑﺮ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻮد ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻮد. ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻮﺷﻪ، ﻣﺎﻟﺘﯽ ﺗﺴﮑﯿﻨﮓ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻧﺼﺐﺷﺪه و ﻣﻮارد رﯾﺰ دﯾﮕﺮ. اﭘﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ  ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی iOS ﺗﮑﯿﻪ دارد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، اﭘﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﺴﺘﺮ ده ای ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد (اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﮑﺘﺎپ و ﮔﺠﺖ و… ﮐﻪ در آﻧﺪروﺋﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ) ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﮑﻢ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ و ﺷﻬﻮدی و ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺴﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ( ﺣﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﻧﯿﺰ در آن ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺴﺖ) و در ﻋﻮض اﻧﻮاع اﻣﮑﺎﻧﺎت رﯾﺰ و درﺷﺖ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع در  زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﺑﻪ اﻧﺒﻮه ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﭙﺎرد. ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل 2011 در ﮐﻞ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در App Store ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﺻﻠﯽ و رﺳﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی iOS ﻣ ﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪادﺻﺪ ﻫﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺨﺼﻮص آیﭘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺟﺪا از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ در ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ iOS اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ، ﻧﺴﺨﻪ4,3 ﻧﯿﺰ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﺧﻮد دارد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آی ﭘﺪ را راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ  آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ. در اﯾﻦ ﻧﺴ ﺨﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دﮐﻤﻪ ای ﮐﻪ در ﻟﺒﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار دارد ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﻔﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮﺟﻬﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺻﺪا را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ. راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﻣﺎ ﻫﻤﺎن راﺑﻂ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ آن وﻓﺎدار ﺑﻮدهاﺳﺖ.  وب ﮔﺮدی در آی ﭘﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺬتﺑﺨﺶ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ. در ﻧﺴﺨﻪ 4,3 از ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺪﯾﺪی در ﺳﺎﻓﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ Nitro ﻧﺎم دارد و ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی  اﭘﻞ ﺳﺮﻋﺖ وﺑﮕﺮدی را ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد، اﻟﺒﺘﻪ، از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ و ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ در ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﻣﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آی ﭘﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎرﮔﺬاری ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﮔﺸﺖ زﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای روان و  ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻧﻘﺼﺎن اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻫﻤﺎن ﺑﺤﺚ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻓﻠﺶ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻗﺪرت ﺳﺨﺖاﻓﺰاری  راﺿﯽﮐﻨﻨﺪه ای دارﻧﺪ، اﻣﺎ اﭘﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ iOS از ﻓﻠﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ، اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻠﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﺪروﺋﯿﺪ و Black Berry Tablet OS را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ) و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﻠﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ (اﻟﺒﺘﻪ،  در ﻣﻌﺪود ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻓﻠﺶ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺪاری ﮐﻨﺪی در ﻟﻮد ﺷﺪن ﮐﺪﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ، اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﺷﺪﻧﺪ). اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﻗﺺ ﺷﺪن ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺑﮕﺮدی در ﺗﺒﻠﺖ اﭘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﺣﻮزه ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی، iOSاﻧﺤﺼﺎر ﺧﺎﺻﯽ روی ﻣﺤﺘﻮا دارد. ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﺮ ﺳﺮﯾﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﻟﯿﻮودی ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻮﺳﯿﻘﯽای از ﻫﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی 1080p ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت روان و راﺣﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺎدی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  ﻣﺤﺒﻮب و اﭘﻦﺳﻮرس mkv را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ، ﭼﻮن اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ در iTunes ﭘﺨﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮد و وﻗﺘﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻓﺎﯾﻞ را اﯾﻤﯿﻞ ﮐﺮده و ﭘﺲ از داﻧﻠﻮد آن روی iPad 2 ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﯾﻢ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﯽﺗﻮان از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ VLC ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد) .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ iOS ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ و روی آﻧﺪروﺋﯿﺪ 3 ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ) اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه Home Sharing ﻧﺎم دارد و ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ (Stream) ﻣﺤﺘﻮا از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﯾﺎ Apple TV و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎرﮐﺮد روا ن و ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻮدﯾﻢ.

دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺬاب iOS ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺷﮑﻞ دﻟﭽﺴﺒﯽ ﺳﺎده و ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ. ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی داﻧﻠﻮدﺷﺪه ﺧﻮد ﮔﺸﺘﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ، ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺣﺲ ﮐﺘﺎب ﺳﻨﺘﯽ را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻣﮑﺎن  ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری ﺻﻔﺤﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و ﻫﺮ ﻟ ﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع، iOS ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ  ﻟﺬت ﺑﺨﺸﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮایiOS ، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای آیﭘﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ رﻗﺒﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﺑﺎ اﭘﻞ دارﻧﺪ. ﺗﻨﻮع ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راﺿﯽ ﻧﮕﻪ دارد. اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد. اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ، روش ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده، ﺑﺎﺷﺪ و روش رﺳﻤﯽ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد. روش ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از iTunes اﺳﺖ iOS. در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺸﻪ و راه ﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮب و راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪهای در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار  ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ GPS و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ، در زﻣﯿﻨﻪ راهﯾﺎﺑﯽ ﺧﺒﺮی از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ( ﮐﻪ در ﮔﻮﮔﻞﻣﭙﺲ آﻧﺪروﺋﯿﺪ وﺟﻮد دارد) و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد (ﮐﻪ در  ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ ﻓﻘﻂ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد). در ﻣﺠﻤﻮع از ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺸﻪ و راهﯾﺎﺑﯽ iOS ﮐﺎرﮐﺮد راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪهای دارد.

 iOS 5

اﭘﻞ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻨﺠﻢ iOS را ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺸﺘﺎق آن ﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ، رﻓﺘﻪاﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ Notification اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﺘﺤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﯾﮏ Notification Center وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ای ﺗﻤﺎم ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎ را در ﯾﮏ ﻧﻮار ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺷﮑﻞ  ﻏﯿﺮﺗﺪاﺧﻠﯽ اﺗﻔﺎق ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮ اﻃﻼع ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد. ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻔﻞ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻤﺪه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ وﺑﮕﺮدی و اﯾﻤﯿﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺳﺎﻓﺎری اﻣﮑﺎن Private Browsing را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و دارﻧﺪﮔﺎن آی ﭘﺪ و آیﭘﺪ2 ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎﻧﻪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه درگ ﮐﺮدن آدرس اﯾﻤﯿﻞ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻮﺷﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ داد. در  زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻣﮑﺎن ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺗﺮک ﻫﺎی دﻟﺨﻮاه در ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻣﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎزه ای ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی اﭘﻞ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ و ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ از آن ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ. اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻤﺲ چند اﻧﮕﺸﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﺗﺴﮑﯿﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺤﺼﺮ دارﻧﺪﮔﺎن آی ﭘﺪ 2 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 iOSﻣﮑﻤﻞiCloud

ﯾﮑﯽ ا ز ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از iOS در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ، اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و اﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان iCloud از ﺳﻮی اﭘﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻟﻮﺣﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ  ﮐﻠﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﭘﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ. ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان آی ﭘﺪ ( و اﻟﺒﺘﻪ آیﻓﻮن، ﻣﮏ و ﭘﯽ ﺳﯽ) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺰاﯾﺎی ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷ ﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻃﻼﯾﻪدار آن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از iCloud ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ me.com@ و ﯾﮏ ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﭘﻨﭻ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ، ﻋﮑﺲ، وﯾﺪﯾﻮ، اﺳﻨﺎد و ﺑﺮﻧﺎﻣﮏﻫﺎی (App) ﺧﻮد را در آن ﻗﺮار داده و از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎیMac ، iOS  OS Xو وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮی در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﺣﯿﺮ ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﺒﻠﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر  روﺷﻦﺗﺮ، ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ Push آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽﺳﯿﻢ، روی آیﭘﺪ و دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ( آی ﻓﻮن، ﻣﮏ، ﭘﯽﺳﯽ وﯾﻨﺪوزی  ﯾﺎ آی ﭘﺎدﺗﺎچ) ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

  ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺎران اﺑﺮﻫﺎی اﭘﻠﯽ ﺷﺪه ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ iTunesاﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ iTunes in The Cloud ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺪﻣﺎت iCloud ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه آیﺗﻮﻧﺰ آﻫﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪ، آﻫﻨﮓﻫﺎ روی ﻓﻀﺎی اﺑﺮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﻤﺎ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و روی ﻫﺮﯾﮏ از  دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﯾﺎ روﻣﯿﺰی ﺷﻤﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ آی ﭘﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ iCloud . ﻫﺮ آﻫﻨﮓ ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪه را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ (G 3و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ) ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮی، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻫﻨﮕﯽ را ﺑﺎ ﻣﮏ ﯾﺎ ﭘﯽﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺨﺮﯾﺪ و ﻧﺴﺨﻪ داﻧﻠﻮد ﺷﺪه آن را در ﺑﯿﺮون

ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر روی آی ﭘﺪ ﺧﻮد ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺮ آﻫﻨﮓ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه از ﻓﺮوﺷﮕﺎه آیﺗﻮﻧﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎ م دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ آﻫﻨﮓﻫﺎ در ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی iCloud اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه روی ﻓﻀﺎی  ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ روی اﯾﻦ ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ روی آیﭘﺪ و دﯾﮕﺮ  دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ iOS ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب، ﺷﻤﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ و روی ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ، ﻧﺼﺐ  ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ Photo Streamﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺧﺪﻣﺎت iCloud ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آیﭘﺪ ( ﯾﺎ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه دورﺑﯿﻦدار ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ (iOS ﻋﮑﺴﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ، ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر (ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﯾﺎ ﮐﭙﯽﮐﺮدن) از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﯾﺎ اﺗﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻤﺎ روی  iCloud ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و روی ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دﯾﮕﺮﺗﺎن در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ آی ﭘﺪ، ﻫﺰار ﻋﮑﺲ آﺧﺮﺗﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ iOS ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ iCloud . ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﯽ روز ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل آنﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از  ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی iCloud ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮐﺎری و اداری ﻫﻢ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ، Documents in the Cloudﻧﺎم دارد. اﮔﺮ در زﻣﺮه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، iCloud ﺗﻤﺎم اﺳﻨﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ روز ﮐﺮده و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ را روی ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎﯾﺘﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف، ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ روی آی ﭘﺪ و وﯾﺮاﯾﺶ آن روی ﻣﮏ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﭙﯽﺑﺮداری، ﺳﯿﻨﮏ، اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ ﻫﺮ  ﻧﻮع دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ دردﺳﺮی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. زﯾﺮا در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎ روی iCloud وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در ﺣﺎل  ﺣﺎﺿﺮ، اﭘﻞ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری iWork ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎیKeynote ، Pagesو Numbers در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار داده اﺳﺖ، اﻣﺎ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ را  در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن اﺳﻨﺎد ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه در دﺳﺘﺮس و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی از اﻃﻼﻋﺎت روی ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻤﺎ در ﺳﺮوﯾﺲiCloud ، در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه از ﻓﺮوﺷﮕﺎه iBooks روی ﻫﻤﻪ  دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮدﮐﺎر و ﺑﯽ درﻧﮓ ﺗﻘﻮﯾﻢ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻤﺎسﻫﺎ و اﯾﻤﯿﻞ، اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺟﺪﯾﺪ و… از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺳﺮوﯾﺲ iCloud ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی آﻧﻼﯾﻦ راﯾﮕﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﮔﺮ در  زﻣﺮه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪاد و ﺣﺠﻢ آﻫﻨﮓ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آیﭘﺪ ﺧﻮد 5 ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ را ﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽداﻧﯿﺪ، ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ! اﭘﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺨﺎوت ﺑﻪ ﺧﺮج  داده و آﻫﻨﮓ ﻫﺎ، ﮐﺘﺎب ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺳﺮوﯾﺲ Photo Stream را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ، از اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﭘﻨﺞ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ آﺳ ﻮده، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه اﺳﻨﺎد، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی و… اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

 ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از دیدگاه سایت تبلیغاتی mycityad.ir

 iOSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎیﺑﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻮل و ﺳﯿﺎق ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﭘﻞ ﺳﻌﯽ دارد ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻔﺎف و ﻣﺸﺨﺺ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎده اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮ در ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد. ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم آن را از رﻗﺒﺎ ﺟﺪا  ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺑﺎره ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﺻﻮﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و ﺗﺒﻠﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه، ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺮدی، ﺑﺎزی،  ﺧﺮﯾﺪ و ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ، ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ اﺟﺎره و ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ، ﯾﺎدداﺷﺖﺑﺮداری و ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﻫﺴﺘﯿﺪ، iOS و آیﭘﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺣﺘﯽ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و ﺗﺒﻠﺖ را در ﮐﺎرﻫﺎی اداری و ﺗﺠﺎری و ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽﺳﺎزد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﮔﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی اداری و ﺗﺠﺎری ﻻزم دارﯾﺪ، iOS ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ، از ﻃﺮﻓﯽ، اﮔﺮ ﺟﺰء دﺳﺘﻪ ﺧﻮرهﻫﺎ ( ﯾﺎ ﺑﻪﻗﻮل ﻣﻌﺮوف (sGeek ﻫﺴﺘﯿﺪ و  دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد را دﺳﺘﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪروش ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در iOS ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺪودهﻫﺎی  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮای ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و  ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ روش از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه اﭘﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻓﯿﻠﻢ آی ﺗﻮﻧﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از  ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﺎرﺑﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ، در ﮐﻨﺎر وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ i Message و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ﻣﮑﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  iCloudدل ﮐﻨﺪن از دﻧﯿﺎی iOS را ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

آﯾﺎ BlackBerry Tablet OS ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟

ﺷﺮﮐﺖ RIM از ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺎران ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻋﺘﺒﺎر و وﺟﻬﻪ وﯾﮋهای دارد. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎق ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﻮده و ﻫﻤﺎن راه ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ از رﻗﺎﺑﺖ  ﺷﺪﯾﺪ و ﭘﺮﺗﻨﺶ ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن و ﺗﺒﻠﺖ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮرده و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ راه ﺟﺪﯾﺪی در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی اﯾﻦ راه ﺟﺪﯾﺪ BlackBerry Tablet OSاﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ، اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﺳﮑﻠﺖ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزه وارد ﺑﻮدن RIM ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی وﯾﮋه ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ RIM اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎزه ﺧﻮد را آﻏﺎزی ﺑﺮ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ده ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽداﻧﺪ، ﺿﻤﻦ  اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ از اواﺧﺮ 2011 در اﺳﻤﺎرت ﻓﻮنﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ( اﻟﺒﺘﻪ، ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات). اﻣﺎ آﯾﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزار ﭘﺮﺷﺘﺎﺑﯽ RIM ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا در آوردن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟

ﺧﺸﺖ اول

 اﺟﺰای اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎزه ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ BlackBerry Tablet OS ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ QNX Neutrino ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ QNX Softwar Systemsﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ RIM در ﺳﺎل 2010 آن را ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮد درآورد QNX .ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺒﻪ ﯾﻮﻧﯿﮑﺴﯽ ﺑﯽدرﻧﮓ و ﻗﺎﺑﻞ  اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در ﺗﻮزﯾﻊ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺤﺎ ﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد. ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ازAPI ﻫﺎی POSIX ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای آن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ QNX اﺑﺘﺪا در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺪرن ﮐﺎرﺑﺮد  داﺷﺘﻪاﺳﺖ. ﻻﯾﻪ روﯾﯽ ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠ ﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ، ﯾﮏ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه آن از ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاﺣﯽ TAT ﻧﺎﺷﯽ  ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺋﺪی ﮐﻪ RIM آن را ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل 2010ﻣﯿﻼدی ﺧﺮﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮورﮔﺮ WebKit ﻧﯿﺰ وﻇﯿﻔﻪ وب ﮔﺮدی را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی RIM اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ .Torch Mobile اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺮورﮔﺮ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اداری اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻓﯿﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ، اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﺮﯾﺪ Dataviz ﺗﻮﺳﻂ RIM اﺳﺖ RIM . ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮق را در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ. ﭼﻨﺪ وﻇﯿﻔﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟ ﺘﯽﺗﺴﮑﯿﻨﮓ (اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ) ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻠﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻠﮏ ﺑﺮی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ  ﯾﮏ ﻟﻤﺲ ﺳﺎده ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮا را ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ راﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮای دﯾﮕﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﯾﺎ از ردﯾﻒ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪی را اﺟﺮا ﮐﺮد. اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻤﺎم اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮی p 1080را ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺨﺶ وﯾﺪﯾﻮ را ﺑﻪ ﺑﺎﻻ راﻧﺪﯾﻢ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  وﯾﺪﯾﻮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ ﺑﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ . اﻣﺎ ﻣﺎﻟﺘﯽﺗﺴﮑﯿﻨﮓ اﯾﺮادی ﻫﻢ دارد. اﺟﺮای ﺑﯽﻧﻘﺺ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ  در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﺳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ  ﺷﮑﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻠﮏ ﺑﺮی اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮔﺎه ﺑﺎ اﯾﺮادﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫ ﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮا زﯾﺎد ﺷﻮد، ﺑﺎ ﭘﯿﻐﺎم  ﺧﻄﺎی ﮐﻤﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ روﺑﻪرو ﺷﻮﯾﺪ RIM .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده از Adobe Air و ﻓﻠﺶ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻃﺒﯿﻌﯽ  اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﻮی و ﮐﺎﻣﻞ از ﻓﻠﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺮورﮔﺮ WebKit ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺮم و رواﻧﯽ در وﺑﮕﺮدی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ، ﺣﺮﮐﺖ در ﺻﻔﺤﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺮض روی

 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ، ﻣﺠﻤﻮﻋ ﻪ آﻓﯿﺲ، ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮ، ﻋﮑﺲ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ، BlackBerry App World، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ RIM و Bing Maps ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد. اﻣﺎ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﺒﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﯿﻞ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎل IM ﯾﺎ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﻮری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﻣﻮارد  ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻠﮏ ﺑﺮی وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪزودی ﻧﺴﺨﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻼﯾﻨﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺗﻨﺒﻞ

 اﻣﺮوزه، ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی اﺻﻠﯽای ﮐﻪ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای آن ﭘﻠﺘﻔﺮم و در ﺣﻘﯿﻘﺖ، اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺳﺖ. ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺒﻠﺖ RIM از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻗﺮار دارد و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ  آن ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ دوﻟﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺒﻠﺖ Blackberry OS ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺮﮐﺖ RIM اﻋﻼم ﮐﺮده،  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺒﻠﺖ آن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ) Adobe AIR در اﺻﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادوﺑﯽ ﻓﻠﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و  ﻗﺎﺑﻞاﺟﺮا آ ﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ( ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ) WebWorks ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از (HTML5 در اﯾﻦ  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞاﺟﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . اﯾﻦ دو روش راه ﻫﺎی آﺳﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ RIM ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای  را در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ Adobe Air ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه، اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﭘﺮزرق و ﺑﺮﻗﯽ  دارﻧﺪ، اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ دﻗﯿﻖ و ﺳﺮﯾﻊ ﻟﻤﺲ ﺿﻌﻒ دارﻧﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرا ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻫﻢ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ. ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ، ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪ RIM ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﻣﯽرﺳﯿﻢ. ﯾﮏ SDK ﺑﻮﻣﯽ (Native) ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ C و ++C در ﮐﻨﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی در اﺧﺘﯿﺎر  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﮏﺑﺮی، ﺟﺎوا و آﻧﺪروﺋﯿﺪ را در ﺗﺒﻠﺖ RIM اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ. در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎ ﻣﻪﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎوای ﺷﺮﮐﺖ اﺷﮑﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اداری و ﺗﺠﺎری ﮐﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻬﻨﻪ و ﻏﯿﺮﺟﺬاب، اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮرد دوم ﻫﻤﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ دوﻟﺒﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ RIM وﺟﻮد دارد، در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻔﯿﺪی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ را از ﺟﻬﺖ  ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزیای ﺑﺎ ﻧﺎم) Dalvik ﺑﻠﻪ ﻫﻤﺎن داﻟﻮﯾﮏ آﻧﺪروﺋﯿﺪ!) اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﯾﻌﻨﯽ در اﺻﻞ ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم دﯾﮕﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ و ﺗﺒﻠﺖ از ﻋﻬﺪه اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت رﯾﺰی ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ RIM اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻧﺪروﺋﯿﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ، ﭼﻨﺪان ﻧﮕﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن را در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  ﺗﻨﺒﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

نتیجه گیری از دیدگاه سایت آگهی تبلیغاتی mycityad.ir

 Blackberry Tablet OS 1.0 را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ «ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺨﺴﺖ» ﺣﻘﯿﻘﯽ داﻧﺴﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮب؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ در  آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﻮد، زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺠﺎری ای ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﻤﺎرت ﻓﻮنﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ  آن ﻫﺎ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ، ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺑﮕﺮدی در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﻞ و ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری ﻫﻤﺮاه ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزی ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮﭘﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  ﺿﺮوریای ﮐﻪ در آن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ (و RIM ﻗ ﻮل داده ﮐﻪ در ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ) ﺿﻌﻒ ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد. در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ از  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪ ای، اداری و ﺗﺠﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺤﮑﻢ، ﺑﺎﺛﺒﺎت و ﻗﻮی داﻧﺴﺖ. اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎم و ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﯿﺎﯾﺪ.

آﯾﺎ webOS ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟

ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﻟﻢ

 ﺷﺮﮐﺖ اچﭘﯽ webOS 3.0 را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد، ﺗﺎچ ﭘﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دادهاﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺨﻪ webOS ﻣﻮﺟﻮد  در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﭘﺎﻟﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه و در ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ اچﭘﯽ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﭘﺮﺷﺘﺎب ﭼﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ای ﻓﺮاﻫﻢ  ﮐﺮده اﺳﺖ؟ در ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﻫﻤﻪ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺎچ ﭘﺪ ﻧﻪ در ﺳﺨﺖاﻓﺰار، ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ دﯾﺪﮔﺎه، webOSﺑﻪ iOS ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪﻧﻈﺮ  ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ آﻧﺪروﺋﯿﺪ . اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟

  ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽای ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم webOS ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎز آن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ اچ ﭘﯽ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺑﺎﻟﺪ و  ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﺗﺴﮑﯿﻨﮓ ﺣﻘﯿﻘﯽ را در ﺳﯿﺴ ﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ و ﺗﺒﻠﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد. در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ webOS ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی «ﮐﺎرت» روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﺪ  ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﮐﺎرت ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻧﺒﺴﺘﻪاﺳﺖ (ﺷﮑﻞ .(1ﺗﺼﻮﯾﺮی از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط روی ﻫﺮ ﮐﺎرت ﺛﺒﺖ  ﺷﺪه، ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرت ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد، ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﻫﺮ ﮐﺎرت ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﻟﻤﺲ و راﻧﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ،  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎده، ﺳﺮﯾﻊ و ﻧﺮم و روان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪﻧﺸﺪه را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺲ از آن ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺧﻄﺎردﻫﯽ (Notification) ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻏﯿﺮﺗﺪاﺧﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎ در ﻧﻮاری در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻫﺮ آﯾﮑﻮن ﯾﮏ ﭘﺎپ آپ ﮐﻮﭼﮏ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪای از ﻣﺤﺘﻮای ﭘﯿﻐﺎم را (ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺘﻦ اﯾﻤﯿﻞ رﺳﯿﺪه، ﻣﺘﻦ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﻮری، ﭘﯿﺎﻣﮏ و…) ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺮک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺗﻮان از آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده آﮔﺎه ﺷﺪ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ اچﭘﯽ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋ ه ای ﺑﻪ آن دارد، ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺎ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺷﺮﮐﺖ (Palm Pre 3) اﺳﺖ. ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ در اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن را در ﺗﺎچﭘﺪ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ، اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم Touch-to-Share اﺳﺖ. اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را روی ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﻋﺮض ﭼﻨﺪﺛﺎﻧﯿﻪ  و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﺟﻠﻮه ﺑﺼﺮی ﻣﻮجﻣﺎﻧﻨﺪ در ﺗﺒﻠﺖ، ﻣﺤﺘﻮای وب ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﺷﯽ روی ﺗﺒﻠﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮔﻮﺷﯽ ر وی ﺗﺒﻠﺖ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻤﯿﻞ webOS ﯾﮏ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه دﯾﮕﺮ ﺑﺮای آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﺎن ﺣﺲ روان و راﺣﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻤﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺟﺎری اﺳﺖ. ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺘﻮن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﺳﺖ: ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﺷﺘﺮاکﻫﺎ ی ﮐﺎرﺑﺮی، ﺳﺘﻮن ﻣﯿﺎﻧﯽ ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎی رﺳﯿﺪه  و ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﭘﯿﻐﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد. ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﻤﺲ ﻣﯽﺗﻮان دوﺳﺖ ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ را ﺣﺬف و ﮐﻞ ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا اﺧﺘﺼﺎص داد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻋﺮض ﺳﺘﻮنﻫﺎ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد. ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮐﺮدی روان و ﺳﺮﯾﻊ دارد. اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ  webkit ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪهاﺳﺖ و از ﻣﺤﺘﻮای ﻓﻠﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اچﭘﯽ ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺑﮕﺮدی ﮐﺎﻣﻠﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان  ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.

وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد دﯾﮕﺮ webOS ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮاﻧﺪازه را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﻤﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻬﺎر اﻧﺪازه ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد. اﻧﺪازه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽدﻫﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﭗ ﻋﺎدی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ.ﮔﺎﻟﺮی ﺗﺼﺎوﯾﺮ webOS ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ارزش اﻓﺰوده دارد و آن ﺟﺎی دادن ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﺷﺘﺮاک  ﻓﯿﺲﺑﻮک ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ (اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻗﺮار اﺳﺖ، اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد). ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮ د در دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺧﻮد در اﺷﺘﺮاکﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد. ﯾﮏ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ارزش اﻓﺰوده ای دارد، ﻧﻮار ﺟﺴﺖ وﺟﻮی ﺳﺮﯾﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ در آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای  ﻣﺮﺳﻮم، ﻣﯽ ﺗﻮان در ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ، ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎ، اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ و اﺧﻄﺎرﻫﺎی ﻧﻮار وﺿﻌﯿ ﺖ ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﭘﺮداﺧﺖ.

 ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺿﻌﻒ webOS 3 ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺎ آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻧﺮماﻓﺰار ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد. در ﻋﻮض، اچ ﭘﯽ ﻋﻤﺪه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ، راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی آن و اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد روی  آن ﮐﺮده اﺳﺖ .  در ﻣﺠﻤﻮع، ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ webOS 3.0 را ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد . اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آن ﺑﻪﺷﺪت ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ  ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ از ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺒﻠﺖ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرآﻣﺪ در اﻣﻮر روزاﻧﻪ، ﯾﮏ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺮﯾﻊ و ﮐﺎرا، ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺑﮕﺮدی ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺎزی و ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ و ﭘﺨﺶ ﻣﻮزﯾﮏ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ اﺳﺖ، webOS 3.0 ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ  ﺑﻪ اﻧﺒﻮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎزیﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

آﯾﺎ وﯾﻨﺪوز 7 ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪﺣﻀﻮر ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی روﻣﯿﺰی وارد ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ  ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار، دارای ﻫﻤﺎن وﯾﻨﺪوز 7 آﺷﻨﺎ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺨﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺒﻠﺖ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪا از

 ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ دارد، ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮ از ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﺖ در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ.

ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ

 ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز 7 ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ، ﻗﺪرت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮان اﺟﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، داﯾﺮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده روی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺗﻨﮓﺗﺮ  ﻣﯽﺷﻮد. از ﻃﺮﻓﯽ، ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ وﯾﻨﺪوز اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻟﻤﺴﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻟﭗ ﺗﺎپﻫﺎ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ روی ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﻮدیﺧﻮد ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎد ی را ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی  دﯾﮕﺮﺗﺎﯾﭗ دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻟﻤﺲ ﻧﻘﻄﻪ دﻟﺨﻮاه ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﺎر اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز 7 ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺨﺶ ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای ﻫﻤﺎن ﻣﺪﯾﺎﭘﻠﯿﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای آﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻋﺎدت دارﯾﺪ.ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺑﮕﺮدی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ  ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﻘﻂ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﻟﻤﺲ و ﻣﺎﻟﺘﯽﺗﺎچ ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﮔﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ و از ﻟﺤﺎظ روان ﺑﻮدن، از رﻗﺒﺎ ﻋﻘﺐ ﺑﯿﻔﺘﺪ، ﺟﺪا از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، اﮔﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺪﯾﻤﯽ وﯾﻨﺪوز ﻫﺴﺘ ﯿﺪ، از ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻬﺖ ﻫﺎ اﺣﺴﺎس آﺷﻨﺎﯾﯽ و راﺣﺘﯽ ﺑﺎ وب ﮔﺮدی در ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز 7 ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ، ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد. ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﯾﺰ و درﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای  وﯾﻨﺪوز روی اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ا ﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﺼﻮص درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻫﺎ در ﻋﻤﻞ روی اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ . از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ی از ﺑﺎزی ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮده و ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﯽ دی اف و ﮐﺘﺎبﻫﺎی  اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻧﺸﺪن ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿ ﻨﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آزاردﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﺜﻼً در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه ای را ﺑﺮای ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی

ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ د ر ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪی وﯾﻨﺪوز ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، اﻟﺒﺘﻪ، اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﻮزه ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺎ دو رﻗﯿﺐ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ دارد .

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در وﯾﻨﺪوز 8 ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد، ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ را در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد. اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز 8 دو راﺑﻂﮐﺎرﺑﺮی در ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﯾﮑﯽ ﻫﻤﺎن راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫ ﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﻟﭗ ﺗﺎپﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ  ﺑﻮده اﯾﻢ و دﯾﮕﺮی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮیای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن 7 دﯾﺪﯾﻢ و ﺳﻮﯾﯿﭻ ﮐﺮدن ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی دوم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺒﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ دو راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺘﻔﺎوت در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ، ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺨﺖاﻓﺰار اﯾﻦ  دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ در آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺑﺎزیﻫﺎی  ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺳﺎزﮔﺎری ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ.

ﻣﻼک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی آﻧﺪروﯾﺪی

اﮔﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ، رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ آﻧﺪروﯾﺪ و وﯾﻨﺪوز در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز دارای ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ارزان ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻی دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی آﻧﺪروﯾﺪی دارای ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ زﯾﺮ 500 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.

ﻣﻼک اول ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی آﻧﺪروﯾﺪی دارای اﻧﺪازه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ 5 ﺗﺎ 11 اﯾﻨﭻ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ دو ﺳﺎﯾﺰ 7 و 10 اﯾﻨﭻ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ. ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﻫﻔﺖ اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ ، دارای ﻗﺪرت ﺣﻤﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزی و ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ را ﻫﻢ دارﻧﺪ و اﮔﺮ اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﮔﺮوه ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی 10 اﯾﻨﭽﯽ اﻧﺪازه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮی دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺤﺪوده ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢ، ﺑﺎزی و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ روی آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﻣﻼک دوم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ دارﻧﺪ و ﺗﻮان ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺳﺎده اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ، ﺗﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ، ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ارﺗﺒﺎط دارد اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﻓﺎرغ از ﻧﺎم ﻫﺎ و ﻣﺪل ﻫﺎ، ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد. ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻧﯿﺰ در ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای اﻏﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻧﺪروﯾﺪی، ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﺎ دو ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﯾﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻗﻮی ﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ رم در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ. در آﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮدازش ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎده ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر رم ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎراﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﺗﺒﻠﺖ راﯾﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی 512 ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ، ﯾﮏ و دو ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻏﻠﺐ ﻣﺪل ﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ دارای 512 ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ و ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮور وب ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ دارد.

ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ روی اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دﺳﺘﮕﺎه زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ. ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی دو ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزی ﻫﺎ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز اﻓﺮاد و ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ دارد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻼک ﺳﻮم ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ

ﺗﻤﺎم ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ از ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﮔﺮ ﺗﺒﻠﺘﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺜﻼ ﻫﺸﺖ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ از ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮو SD ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ، در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻼک ﭼﻬﺎرم ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﭼﻘﺪر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ؟

ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ وﺿﻮح آن اﺳﺖ. در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را دارد .اﻧﺪازه ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد 480 در800 ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ وﺿﻮح ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢ، ﻋﮑﺲ و ﺑﺎزی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارد.

وﺿﻮح ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد 600 در1024 ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ وﺿﻮح ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.

رده ﺳﻮم از وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد 800 در1280 ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ و ﻧﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺤﺪودی دارﯾﺪ ﭼﺎره ای ﺟﺰ اﻧﺘﺨﺎب وﺿﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ ﺗﺒﻠﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دارای وﺿﻮح 600 در1024 ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻮع ﭘﻨﻞ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ از ﻧﻮع LCD ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻮر LED ﺑﺮای ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻨﻞ ﻫﺎ از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ IPS ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﺟﻮد IPSﻧﺴﻞ دوم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﺎوﯾﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻼک ﭘﻨﺠﻢ ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮب ﭼﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ دارد؟

ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﻋﺪه ای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻟﺒﻪ ﻫﺎ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ، ﻇﺮاﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺒﻠﺖ در ﯾﮏ دﺳﺖ ﺗﻌﺎدل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﻘﺪر دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺒﮏ ﺗﺮ و ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺮاﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻤﺮاه ﺣﺮﻓﻪ ای دارد. در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﺤﻮه و ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی دﮐﻤﻪ ﻫﺎ و ﭘﻮرت ﻫﺎ، وزن دﺳﺘﮕﺎه، ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪﻧﻪ و ﻇﺮاﻓﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.

اﻏﻠﺐ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎ دارای رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل Nexus ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻗﻬﻮه ای ﺗﯿﺮه، ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﻧﺴﻔﻮرﻣﺮﻫﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺑﮋ و ﭼﻨﺪ ﻣﺪل ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻏﻠﺐ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﺗﻨﻮع رﻧﮓ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻣﻼک ﺷﺸﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ؛ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺪون ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻃﺮﯾﻖ واﯾﺮﻟﺲ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار از واﯾﺮﻟﺲ ﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺳﺮﻋﺖ و ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ دارد. ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ از ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ دارای ﭘﻮﺷﺶ واﯾﺮﻟﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو ﺷﯿﻮه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اول و اﯾﺮاﻧﺴﻞ از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﺴﻞ دوم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﭘﺮاﺗﻮر ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روی ﺑﺴﺘﺮ G 3ﺧﺪﻣﺎت دﻫﺪ. ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺒﮑﻪ واﯾﺮﻟﺲ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪل ﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﻮﺗﻮث در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد و در آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ. ﯾﮑﯽ از راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت وﺟﻮد دارد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮدم ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﻣﯿﮑﺮو USB ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮدم ﻫﺎ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارﻧﺪ و ﺳﺎزﮔﺎری آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎراﯾﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ زﯾﺮا اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه وﺟﻮد دارد. ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ از GPS ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺪل ﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای GPS ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ دارای اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻮاره و ﺣﻔﻆ آن ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﮔﺮان ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ GPSﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد. اﮔﺮ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﻼک ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺪام ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟

در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺣﺮﻓﻪ ای از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. در ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ، اﯾﺴﻮس و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دارای اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ از ﮔﺮوه ﮔﻠﮑﺴﯽ، ﻧﮑﺴﻮز ﯾﺎ ﺗﺮﻧﺴﻔﻮرﻣﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.

دﺳﺘﻪ دوم از ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ دارای ﻧﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه دوﻫﺴﺘﻪ ای ﺗﻮان اﺟﺮای اﻏﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻی 800 ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﯿﻠﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺮ دارد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد اﻣﮑﺎﻧﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ. دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻧﻬﺎ، ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺳﻪ ﻗﺎﻧﻮن در اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ

ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری، ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ. ﺳﻮاﻻت ﻣﻬﻤﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی از  ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﺪ ﺑﺎز ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮال اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ (ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ آن را در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؟)

 از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﻮاﻻت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:

آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدم را از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﮐﻨﻢ و ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎل در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ ﺧﺮﯾﺪه ام؟

آﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻔﯿﮓ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻧﯿﺎز دارم؟

 آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮام ﮐﻪ ﺑﻄﻮر داﺛﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﻢ؟

آﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎی اﺿﺎﻓﻪای دارم؟ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ارﺗﻘﺎ دادن ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

ﭘﻮرت HDMI ﭼﻄﻮر؟ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارم؟

 و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻮاﻻت ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﻮال ﮐﺮدن از ﺧﻮد، ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ…

 ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ!

ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺒﻠﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﭘﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﻘﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!

 ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ آن ﻫﻢ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ! ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ارزان ﻧﯿﺰ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻮدن آن ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﮕﺎﻫﺘﺎن ﺑﺮ روی ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و دﯾﺪﺗﺎن را وﺳﻌﯽﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. ﺗﺒﻠﺖ Kindle Fire HD آﻣﺎزون، ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ دارد. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، iPadﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺧﻮد، ﺣﺘﯽ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی SD و ﯾﺎ ﭘﻮرت) HDMI ﺑﺪون ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎﺑﻞ واﺳﻂ!) ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود 500$ و ﺑﺎﻻ دارد!

ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ!

ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺒﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ آن را دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ. راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ؛ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﺗﺮ از آن ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ!

ﺳﺎﯾﺰ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی 7 اﯾﻨﭽﯽ (ﮐﻮﭼﮏ)

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰی از 7 ﺗﺎ 8 اﯾﻨﭽﯽ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﮔﺮوه ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ دارای  ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰرگﺗﺮ دارﻧﺪ. اﻣﺎ از دﯾﺪ دﯾﮕﺮ، آن ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ، ﺳﺒﮏﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و  راﺣﺖ ﺗﺮ در دﺳﺖ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار دادن آن ﻫﺎ در ﯾﮏ ﮐﯿﻒ، دردﺳﺮی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺎﯾﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﺷﺖ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوه 7 اﯾﻨﭽﯽ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﺗﺮ در ﯾﮏ دﺳﺖ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، اﻣﮑﺎن ﺧﻮاﻧﺪن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﺗﺮ و راﺣﺖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺮ روی ﺗﺨﺘﺎن دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺑﺮای آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ دارﻧﺪ، ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﻣﺤﺪودی دارﻧﺪ و ﯾﺎ  اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺰرگ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوه 7 اﯾﻨﭽﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی 8٫9 ﺗﺎ 10٫1 اﯾﻨﭻ (ﻣﺘﻮﺳﻂ)

 اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ، ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ د ر ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرگﺗﺮ، Resolution ﻧﺴﺒﺘﺎً  ﺑﺎﻻﯾﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﻧﺪازه ﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ، ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻟﺬت ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ دارﻧﺪ. ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد!

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ، و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ آنﻫﺎ، ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ  ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ و ﯾﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫ ﺎ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی 7 اﯾﻨﭽﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ و ﺑﺎزی ﮐﺮدن، ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺰ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺬﺷﺖ!

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از 10٫1 اﯾﻨﭻ (ﺑﺰرگ)

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ورود Windows 8ﺑ ﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺗﺒﻠﺖ، ﺷﺎﻫﺪ ورود ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ  ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ از 10٫1 اﯾﻨﭽﯽ ﺧﻮﻫﯿﻢ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰرگ آن ﻫﺎ و ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری، ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای آنﻫﺎ، ﻧﺎم (ﻫﺎﯾﺒﺮﯾﺪی (را  اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ، ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ) و ﻫﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ (ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ از Windows 8 ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ .(ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺬاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ در ﭼﻪ رﻧﺠﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ 13 اﯾﻨﭽﯽ Toshiba  Exciteرا ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ، آن ﻫﺎ ﭼﻨﺪان ارزان ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ.

ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎزﻧﺪه، ﺷﻤﺎ اﯾﻦ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه در ﺣﺎل ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ و واﻗﻌﺎً ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر وﺻﻠﻪ ﻫﺎ و آﭘﺪﯾﺖﻫﺎ، در ﺻﺪد رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دردﺳﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ از وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ وﺻﻠﻪﻫﺎ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ Android اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ، ﺷﺮﮐﺘﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﭘﺲ از اراﺋﻪ ی آﭘﺪﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  Android از ﻃﺮف ﮔﻮﮔﻞ، ﺧﻮد ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﮐﻨﺪ Asus .و Motorolaﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﻨﯿﻪ دارﻧﺪ؛ اﻣﺎ Samsung ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺧﻮب!…

ﻧﮑﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺒﻠﺖ

 ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺑﺎزار ﻟﻮازم دﯾﺠﯿﺘﺎل اﻣﺮوز را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد؟

 اﻣﺮوزه ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﻃﺮف ﺷﺮ ﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ .

ـ اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎزل ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ ﻟﭗ ﺗﺎپ وﺟﻮد دارد. ﺳﻮال اوﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ: آﯾﺎ ﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﻧﯿﺎز  دارﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

_ ﯾﮏ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﻫﯿﭻ ارزاﻧﯽ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ در آن ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ.

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺒﻠﺘﻬﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ دارای ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺘﻬﺎ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺪﻧﻪ آﻧﻬﺎ داغ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺿﻌﻒ در ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺘﻬﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻮر ﺷﻤﺎ اﺟﺮا ﺷﻮد. ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.

ـ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪی در ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺖ. در ﺑﺎزار اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺒﻠﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ 5 اﯾﻨﭻ ﺗﺎ 10.1 اﯾﻨﭻ وﺟﻮد دارد. ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺘﻬﺎی 10 اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺰرگ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺒﻠﺘﯽ در اﻧﺪازه 7 ﺗﺎ 9 اﯾﻨﭻ اﺳﺖ.

ـ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪی در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری آن اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻮع و ﻗﺪرت ﭘﺮدازﻧﺪه، دورﺑﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی ﺗﺒﻠﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن، ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد ورودی ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺖ.

ـ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.  ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن وﯾﻨﺪوز، اﻧﺪروﯾﺪ و ﯾﺎ iOS ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد دارای ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﺎزی در دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای آن ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

راﻫﻨﻤﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺒﻠﺖ

ـ ﺑﺰرﮔﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ

 اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ راﯾﺎﻧﻪ ﻟﻮﺣﻪای دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز و ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺼﯽ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ 9/ 7 اﯾﻨﭻ ﻣﺸﺨﺼﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻟﻮﺣﻪای ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ، آﯾﭙﺪ (iPad) اﺳﺖ. ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻔﺖ اﯾﻨﭽﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺧﯿﻠﯽ ﻃﺮﻓﺪار دارد و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی Streak7 ﺷﺮﮐﺖ دل و PlayBook ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻠﮏ ﺑﺮی از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آن اﺳﺖ. ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ در اﻧﺪازهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﭼﻮن 10/ 1 ، 8/9 و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ـ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ در اﻧﺪازهﻫﺎﯾﯽ ﺣﺪود ﭘﻨﺞ اﯾﻨﭻ زﯾﺎد اﺳﺖ. در ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭼﻬﺎر اﯾﻨﭽﯽ اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪاردی اﺳﺖ، اﻣﺎ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ Galaxy S2 ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی AMOLED دارﻧﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ ﻫﺎی واﻗﻌﺎ زﻧﺪه ﺷﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺶ و اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻣﺤﺘﻮای رﺳﺎﻧﻪای (media) ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﻤﻮد دارد.

2ـ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺒﻠﺖ

 ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷ ﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮات ﺑﺘﻮان ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ دﻧﯿﺎی ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ را iOS ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ Apple ﮐﻪ ﻫﻢ روی ipad و ﻫﻢ ﺑﺮ روی iphone ﻧﺼﺐ اﺳﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ را ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ apple ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ  و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﻧﺪارﻧﺪ. اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ، ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار از ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﻗﯿﺒﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای iOS ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ Google اﺳﺖ و روی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ  ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.  در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎزار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ Black Berry و HP ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ  ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ Microsoft Windows 7 رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از وﯾﻨﺪوز ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ آن ﯾﻌﻨﯽ Windows 8 در ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﻀﻮر آن در ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻮد.

ـ ﻣﯿﺰان ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه داده ﺗﺒﻠﺖ

 ﻣﻘﺪار ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه داده ای ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ ﻟﻮﺣﻪای ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ، ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﺒﻠﺖ ﺷﻤﺎ دارد. در ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه داده 16 ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ ﻟﻮﺣﻪ ای ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻣﻮزﯾﮏ ﻫﺎ و ﻋﮑﺲﻫﺎ را در آن ﺟﺎی دﻫﯿﺪ؛ اﻣﺎ در ﻣﻮرد وﯾﺪﺋﻮی HD و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﭘﺮ ﺣﺠﻢ ﻗﻀﯿﻪ ﻓﺮق ﮐﺮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺰرگﺗﺮی دارﯾﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻋﮑﺲ و وﯾﺪﺋﻮ ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﻓﺎﻗﺪ درﮔﺎه ﮐﺎرت ﺧﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﺑﺎزار دارای  ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﮐﺎرتﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮو SD ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮو SDHC ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه داده ﻣﻮﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

4ـ ﻧﯿﺎز واﻗﻌﯽ ﺑﻪ 3G

 ﻫﻤﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻟﻮﺣﻪای از Wi-Fi ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾ ﻦ ﻗﺎدرﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ وای ـ ﻓﺎی ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﺳﺎزﯾﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از  ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ دو ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯽﺳﯿﻢ و3G را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وای ـ ﻓﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﯿﻤﮑﺎرﺗﯽ را ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه درون آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺮوﯾﺲ 3G ﮔﺮانﺗﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ.

5- ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﮐﺎرﺑﺮدی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق

ﻓﺮوﺷﮕﺎه Apple App Store ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 300 ﻫﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی، ﻓﻌﻼ در ﺑﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی App از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ  دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی آﯾﭙﺪ و آﯾﻔﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد 65 ﻫﺰار از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ دو وﺳﯿﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ. در ﻣﻮرد اﻧﺪروﯾﺪ، ﺑﯿﺶ از 250 ﻫﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی Apps ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دو ﻓﺮوﺷﮕﺎه ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﻠﺘﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎراﯾﯽﻫﺎی آن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ.

- وزن و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﺒﻠﺖ

آﯾﭙﺪ 2 ﺑﺎ وزن و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 601 ﮔﺮﻣﯽ و 8/ 8 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ﺧﻮد ﮐﻪ ﻻﻏﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎدی ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن

 ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ دو ﻧﻈﺮ اﺳﻢ و رﺳﻤﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ. راﯾﺎﻧﻪ ﻟﻮﺣﻪای ﭘﻠﯽ ﺑﻮک ﺑﻠﮏ ﺑﺮی 9/7 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ 400 ﮔﺮم وزن

دارد و ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺗﺐ (/10Galaxy Tab) 1 اﯾﻨﭽﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ 10/9 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ و وزن 599 ﮔﺮم ﻧﯿﺰ اﺳﻤﺶ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎﺳﺖ. ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ

زوم ﻣﻮﺗﻮروﻻ (MotorolaXoom) ﺳﻨﮕﯿﻦ وزن 730 ﮔﺮﻣﯽ اﺳﺖ. ﻻﻏﺮی و ﺳﺒﮏ وزﻧﯽ در ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺎﺳﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻣﻮر د ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰی اﻏﻠﺐ ﺑﺮ وزن وﺳﺎﯾﻞ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ، اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ

وﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ راﯾﺎﻧﻪ ﻟﻮﺣﻪ ایﺗﺎن را داﺧﻞ ﮐﯿﻒ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ، وزﻧﺸﺎن را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺳﺒﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

7ـ دورﺑﯿﻦ

 اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ

 ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ دورﺑﯿﻨﯽ روی ﺧﻮد در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷ ﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن Skype را ﺑﺮای ﭼﺖ

ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ. ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺠﻬﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

8 ـ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن

 در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻓﻮق ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ، اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺑﻞ HDMI ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ  را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی HDMI ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎ وﺻﻞ ﮐﺮد و ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮد. اﮔﺮ اﯾﻦ  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺒﻠﺖ، ﺣﺘﻤﺎ ﭘﻮرت HDMI ﯾﺎ Mini HDMI روی آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ HDMI ﺑﺮای ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﯾﺎ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ.

9- ﭼﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهای؟

 ﻫﻤﻪ ی ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار از ﭼﯿﭗ ﺳﺖﻫﺎی ARM ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ . ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ARM ﻫﻤﺎن ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭼﯿﭗ ﺳﺖﻫﺎی ARM اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ Apple ﮐﻪ از  Apple A5 chipروی iPad2 اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ nVidiaﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ tagra2 ﮐﻪ روی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد.  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی اﻣﺮوزی از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی دو ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

10- آﯾﺎ ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ؟

 اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ، ﺷﯿﮏ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺠﺎم ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺮدی، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و … ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ  ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ از ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ . اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻟﭗ ﺗﺎپﻫﺎ و  ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار را از ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد. ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ  ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮوﯾﺪ.

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺗﺒﻠﺖ و ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

 ﮔﻢ ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﺖ و ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﺪی ﻫﺴﺖ ، اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮد ، اﮔﺮ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻓﺮاد ﻧﺎاﻫﻞ و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﺮﺳﺪ . ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ، ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ رﺧﺪادی ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﺴﭙﺮﺳﮑﯽ را ﺑﺮ روی وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﮔﻢ ﮐﺮدن وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ .

ﻣﺎژول ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ (Anti -Theft) ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ از راه دور دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ، اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﻨﯿﺪ ، ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮد را ﻣﺴﺪود ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ” ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ” ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آﯾﺪ . ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺎﺑﻨﺪه ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﻢ ﺷﺪه را ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ردﯾﺎب ( GPS Find)آن را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ . ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از GPS دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ (Wi-Fi)ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ (GSM) ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را روی Google Maps ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻓﺎش ﻧﺸﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد از روی وﺳﯿﻠﻪ ﮔﻢ ﺷﺪه ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ روی آن را ﭘﺎک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎک ﮐﺮدن داده ( Data Wiper) اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮ را از روی وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺎک ﮐﺮده و وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ .

اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻤﺎ دزدی ﺷﺪه ، ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺷﺨﺺ ﺳﺎرق ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﯿﺪ . ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ Mugshotدر اﮐﺜﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ دارای دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ، دورﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ از ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ . وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ، ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪی را در ﮔﻮﺷﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت (SIM Watch ) ﮔﻮﺷﯽ را ﻣﺴﺪود (Block) ﮐﺮده و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﻣﯽ دﻫﺪ .

ﻣﺎژول ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ (Anti -Theft) دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از راه دور وﺳﯿﻠﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد : راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮑﺮد وﯾﮋه . SMS ﻫﺮ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ؛ ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ، راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی اﺳﺖ . ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﻣﺘﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺗﺮ و راﺣﺖ ﺗﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن و ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﭙﺮدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Kaspersky Mobile Security ﮐﺪ رﻣﺰی را ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ اﺟﺮا ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ، ﺑﻪ ﯾﺎد ﺳﭙﺮده و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ . ﻻزم ﺑﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی Kaspersky Mobile Security و Kaspersky Tablet Security ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ ، اﻣﮑﺎﻧﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ . ﻫﺮ دو ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ، وﯾﺮوس ﻫﺎ و ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﺑﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

5ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﻫﺎ، ﺟﺎﺳﻮس اﻓﺰارﻫﺎ، ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻤﻼت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﯽ ﺳﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺪ اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺮ روی دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ؟ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ روی ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ؟ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮاﺗﯽ روی پست ﭘﯽ ﺳﯽ ﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ، ﺧﻄﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ.

Juniper Networks ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺗﻌﺪاد ﺑﺪ اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺮب اﻧﺪروﯾﺪ در ﻧﯿﻤﻪ دوم 2011 ﺣﺪود 472 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﺪروﯾﺪ اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﮐﺮده اﻧﺪ، و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ آﺗﺶ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮﯾﺪ. اﻣﺎ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ «اﮔﺮ دﺷﻤﻨﺎن و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ 100 ﻧﺒﺮد را ﺑﺪون ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.»

 در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ 5 ﻣﺜﺎل از دﺷﻤﻨﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

1. ﺗﺮوﺟﺎن ﻫﺎی اس ام اﺳﯽ:

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش Juniper ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﺼﻒ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺮب اﻧﺪروﯾﺪ از ﻧﻮع ﺗﺮوﺟﺎن ﻫﺎی اس ام اﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ (ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون اﻃﻼع ﮐﺎرﺑﺮ) ﺑﻪ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﻠﮏ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻨﮑﻪ: ﻣﺒﻠﻎ زﯾﺎدی روی ﻗﺒﺾ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ و در اﺻﻞ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ رود.

 ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ ﺗﺮوﺟﺎن ﻫﺎی اس ام اﺳﯽ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اول در ﺑﻨﺪ آﻧﻬﺎ اﺳﯿﺮ ﻧﺸﻮﯾﺪ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺿﻤﻦ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﺎ آﺷﻨﺎ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻧﺼﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

 :Carrier IQ .2

در اواﺧﺮ 2011، ﻣﺤﻘﻘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از روتﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎ آن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ Carrier IQ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ، روی ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪی در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ روت ﮐﯿﺖ آﻧﻘﺪر ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﻮد، وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ و رﻣﺰﻫﺎی ﻋﺒﻮر ﮐﺎرﺑﺮان را ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد. ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪون اﻃﻼع ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ و اﻣﮑﺎن ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن آن روت ﮐﯿﺖ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.

 راه ﺣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ، ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Carrier IQ Detector اﺳﺖ. اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ راﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺮب را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.

 3. اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻓﺮض:

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰه (!) اوﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ، ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮاﻗﺺ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺣﺎﻓﻈﻪ دﺳﺘﮕﺎه، ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ، ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﺑﺪﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ، ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راه ﺣﻞ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در اﻧﺪروﯾﺪ 4 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ را ﻣﺨﻔﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در داﺧﻞ ﻣﻨﻮی

Settings، وارد ﺑﺨﺶ Device و ﺳﭙﺲ Apps ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ All ﺗﭗ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ

ﺿﺮوری را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻧﺸﻮﯾﺪ.

 4. ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺪﻟﯽ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر و ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک:

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺎم ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ، ﺑﺎزی، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و اﯾﺒﻮک ﺧﻮد را از اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺖ ﺑﻪ Google Play ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داد، ﭼﻨﺪی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻬﮑﺎران دﻧﯿﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل آدرس ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ دادن ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ اش ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﺮ روی ﺗﻌﺪادی از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻮد.

 راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻄﺮ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زرﻧﮓ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ Google Play را ﺧﻮدﺗﺎن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ﯾﮏ ﺑﺪ اﻓﺰار را ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و ﻣﺴﯿﺮﺗﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎرﻗﺎن ﺑﯿﻔﺘﺪ! در ﻋﻮض ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺷﻮد. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎ ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 5. ﺗﺴﺨﯿﺮ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ دروغ: دﯾﮕﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﮏ ﺷﺪه

اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﭘﯿﺎم، ﻣﺜﻼ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد “ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد ﻧﻔﻮذ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ، وارد ﺣﺴﺎب ﺷﺪه و رﻣﺰ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.” ﻫﺮﮔﺰ روی ﭼﻨﯿﻦ ﻟﯿﻨﮑﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪی ﺷﻤﺎ را دو دﺳﺘﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﮐﻨﺪ.

 در اﺻﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ، ﺧﻮدﺗﺎن دزد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ راه ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد. در ﻋﻮض ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد، ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎﻧﮏ (ﯾﺎ ﻫﺮ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﺪف اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ) را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ (ﺧﻮدﺗﺎن آن را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺠﺎ آﺑﺎد ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ) و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﭘﺴﻮﻧﺪ آن https اﺳﺖ. ﺳﭙﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ وارد ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺷﺪه و اﻣﻨﯿﺖ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪی، درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻔﻮذی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺪروﯾﺪ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ؟

ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻧﻔﻮذ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، روز ﺑﻪ روز ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﯾﺪ؟ ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﺳﺎﯾﻞ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪاﺗﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی، ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺎن را ﺳﺮﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﮔﺰارش ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی راﯾﺞ اﯾﻦ روزﻫﺎ، اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮای دزدﯾﺪن ﭘﻮل ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺿﺒﻂ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮ و ارﺳﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﺧﺮاﺑﮑﺎر اﺳﺖ . ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﺪ؟ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا راه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ وﺟﻮد دارد.

 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی راه ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﺷﯿﻮه ورود ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪی ﮐﺎرﺑﺮ را ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﻧﻠﻮد ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﻏﯿﺮاﻣﻦ از ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﯾﺎ دزدﯾﺪه ﺷﺪن ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ راه ﻧﻔﻮذ ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ «ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ» اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ، ﻓﺮﯾﺐ دادن ﺷﻤﺎ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻫﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻌﺮوف و اﺻﻠﯽ، ﭼﻨﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم داﻧﻠﻮد ﻧﺮماﻓﺰار دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، ﮔﻮل ﺑﺨﻮرﻧﺪ و  ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺨﺮب را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ داﻧﻠﻮد و روی ﮔﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ . اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻣﺨﺮب ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ دوری ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ  ﻣﺰﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺤﺪود اﭘﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽiOS ، ﻣﺸﮑﻼت ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ای ﺑﻮدن را ﻧﺪارﻧﺪ.

  ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ از ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزهﻧﺎﻣﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﻣﻨﯿﺖ ﭼﻨﺪان ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ زﯾﺎدی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ. زﯾﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ – ﺣﺘﯽ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺧﻮب و ﺳﺎﻟﻢ – ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺟﺎزهﻧﺎﻣﻪ از ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ زﻣﺎن آن را دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﻣﺸﮑﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ داﻧﻠﻮد ﮐﺮده اﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﭙﯽ ﺷﺪه ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ.

ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روش دﻓﺎع در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی، اﺻﻼح رﻓﺘﺎر ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل، ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﻣﺤﺪودی را در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ. ﯾﺎ ﻣﺜﻼ رﻣﺰﻫﺎی ﻋﺒﻮر و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮد را در ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺑﺪون رﻣﺰ ﻧﮕﻪ ﻧﺪارﯾﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ رﻣﺰﻋﺒﻮر را ﺑﺮای ﺗﺎن ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﯿﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از راهﺣﻞ اﻣﻦ ﺗﺮی ﻫﻤﭽﻮن LastPass اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .

ﻧﺪروﯾﺪ راه ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎ دارد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی Screen Lock در ﺑﺨﺶ اﻣﻨﯿﺖ در  ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ. در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﻦ ﮐﺪ، رﻣﺰﻋﺒﻮر ﯾﺎ ﯾﮏ اﻟﮕﻮ (Pattern) ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﻮﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺸﻮد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﻮ اسﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. ﺑﺮای دﻓﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻔﻮذی، از ﮔﺰﯾﻨﻪ رﻣﺰﮔﺬاری داﺧﻠﯽ ﺑﺮای رﻣﺰدار ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮔﻮﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﻨﻬﺎن و رﻣﺰدار ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﯽ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد، ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺎرژ ﺑﻮدن ﺑﺎﺗﺮی ﮔﻮﺷﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﺑﺮق ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ .

 ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاس ﺗﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری را از ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ داﻧﻠﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﯿﻢ، ﻣﺮاﻗﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﭙﯽ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ، ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎﻧﺘﮏ – ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺮم

اﻓﺰارﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ – ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺗﻌﺪاد ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺪاﻓﺰار ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آﻣﺎر، از ﻣﯿﺎن 120472 اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ، ﻓﻘﻂ دو اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺨﺮب ﯾﺎ ﺑﺪاﻓﺰار وﺟﻮد داﺷﺖ. ﻣﻮردی ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ» در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻞ APK را داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .  ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آپدﯾﺖ ﺳﻔﺖ اﻓﺰار ﺑﻪ روز ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺪ ﺑﺪاﻓﺰار

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ، اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻤﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﺗﺎن ﺣﺴﺎﺑﯽ از اﻣﻨﯿﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺿﺪ ﺑﺪاﻓﺰار روی وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﺷﺪن ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

در ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ av-test.org ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﻫﺎ و ﺿﺪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﯿﺶ از 90 درﺻﺪ در دﻓﺎع از اﺑﺰارﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ .

 • avast! Mobile Security

 • Lookout Security & Antivirus

 • Dr Web Anti-virus

 • F-Secure Mobile Security

 • IKARUS mobile.security

 • Kaspersky Mobile Security

 • Zoner AntiVirus

 • McAfee Antivirus & Security

 • MYAndroid Protection Antivirus

 • NQ Mobile Security & Antivirus

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﮔﻢ ﺷﺪه

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻢ ﺷﺪ، ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﮑﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻢ ﺷﺪه را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را از راه دور ﻗﻔﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آن را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ. ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن Lookout ﯾﺎ Track&Protect ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺳﺮوﯾﺲ Where’s my Droid را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ

ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﺮوال ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ، DroidWallﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ  ﻓﺎﯾﺮوال ﻫﺎ، زﯾﺎدی ﻣﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﺨﺎش ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ، روﺗﺮ وایﻓﺎی ﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻓﺎﯾﺮوال اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺎزی (VPN) ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮد را رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﻨﯿﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از وایﻓﺎی ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮ از  آن، از ﻫﺎت اﺳﭙﺎت ﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری ﻧﺸﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ، ﻋﻤﻼ اﺳﺘﻔﺎده از ویﭘﯽ ان ﮐﺎری ﺑﯽ ارزش اﺳﺖ.

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻣﻮرد ﺟﯿﻞﺑﺮﯾﮏ

 ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ از iOS دﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺗﻤﺎم ﮐﺎر، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ  اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﮔﺎم ﺳﺎده ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ iPod ، iPhoneو iPad ﺧﻮد را JailBreakﮐﻨﺪ. در ﺳﺎل 2007 ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ آﯾﻔﻮن را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد، اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﺷﯿﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷﺪﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه، ﮐﻪ  iOS ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﭘﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺖ.  ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ زﻧﮓ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎده ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻌﯽ در  ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﮑﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر JailBreak ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ از iOS دﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺗﻤﺎم ﮐﺎر، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای  ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﮔﺎم ﺳﺎده ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ iPod ،iPhoneو iPad ﺧﻮد را JailBreak ﮐﻨﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح و ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ. اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد ﺟﯿﻠﺒﺮﯾﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺟﺰو اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ، اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.  ﺑﺮای ﺟﯿﻞﺑﺮﯾﮏ ﮐﺮدن دو اﺻﻄﻼح وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ: ﺟﯿﻞﺑﺮﯾﮏ Tether و.unTether  ﺟﯿﻞﺑﺮﯾﮏ Tether ﻣﻌﻤﻮﻻ زودﺗﺮ از ﻣﺪل دﯾﮕﺮ از ﻃﺮف ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻌﻨﺎی آن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﮑﺮﻫﺎ در ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ، ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در  ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺪل از ﺟﯿﻞﺑﺮﯾﮏ وﺟﻮد دارد، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد، زﯾﺮا ﭘﺲ از ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ دوﺑﺎره آن را ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ  ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ را ﻣﺠﺪدا ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎورﯾﺪ. اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪ unTether ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﻧﺪارد و ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ اﺳﺖ. ﺟﯿﻞ ﺑﺮﯾﮏ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪهای دارد؟  در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﺟﯿﻞ ﺑﺮﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ، اﻣﺎ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﯾﻢ. ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﺟﯿﻠﺒﺮﯾﮏ ﮐﺮدن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻢﻫﺎ و ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﯾﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ Delivery ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎ، اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺑﻠﻮﺗﻮث و… ،ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﯾﻠﯽ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﺶ ﻗﺮار ﻧﺪاده، را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

 اﻣﺎ ﺟﯿﻞﺑﺮﯾﮏ ﮐﺮدن ﯾﮏ اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، و آن ﻫﻢ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﮐﺮک ﺷﺪه ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﺑﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.

 اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ از ﮐﺠﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟

 ﭘﺲ از ﺟﯿﻞﺑﺮﯾﮏ ﮐﺮدن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم Cydia ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺳﯿﺪﯾﺎ ﮐﻪ ﻧﺎم آن اﺷﺎره ﺑﻪ اﺳﻢ Cydia pomonella ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺮم ﺳﯿﺐ دارد، ﺑﻪ  زﺑﺎن ﺳﺎده ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﯿﻞ ﺑﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺟﯿﻞ ﺑﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اﻣﺎ در ﺳﯿﺪﯾﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؟

 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﯿﺪﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ: اﭘﻠﯿﮑﯿﺸ ﻦﻫﺎ، Tweak ﻫﺎ، ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ وRingtone ﻫﺎ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﭘﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای اپ اﺳﺘﻮر ﺧﻮد دارد و ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ﻫﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﻪ آن راه ﯾﺎﺑﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اپ اﺳﺘﻮر راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ را در ﺳﯿﺪﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

Tweak ﻫﺎ اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ Notification Center در ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﯿﺪﯾﺎ داﺧﻞRepository ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ، رﯾﭙﺎزﯾﺘﻮریﻫﺎ در واﻗﻊ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪاﻣﺸﻮن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺳﯿﺪﯾﺎ در اﺧﺘﯿﺎر  ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ، ﭼﻨﺪ Repo ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺮض داﺧﻞ ﺳﯿﺪﯾﺎ ﻗﺮار دارد، اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ Repo ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را

ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺪﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺳﻮرس ﻫﺎ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮرسﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺎوی  اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮐﺮک ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

 ﺟﯿﻞﺑﺮﯾﮏ ﺑﻠﻪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

ﻫﺮﮐﺲ از ﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ، ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان از ﺟﯿﻞ ﺑﺮﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﮐﺎر ﺑﺎ آی اواس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و  ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮐﺮک ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی  ﺧﻮدﺷﺎن را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.  ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﯿﻞ ﺑﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮐﺮک ﺷﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ…

آﯾﻨﺪه ﺗﺒﻠﺖ

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﺸﺎوره ای isuppli در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﺧﻮد رﺷﺪ ﺗﺒﻠﺖ در ﺳﺎل 2015 را 1200 درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد. رﻫﻮدا اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﻣﺪﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﻮج ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮج اول ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ی ای ﭘﺪ و ﺳﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آن در ﺳﺎل 2010-11 ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻮج دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ آﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﻣﻮج ﺳﻮم در ﺳﺎل 2013 ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر windows ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ورود ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎراز راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد. اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﻓﺮوش ﺗﺒﻠﺖ در ﺳﺎل 2010 را 17.4 ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺴﺖ وﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ 242 ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﺳﺎل 2015 ﺑﺮﺳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل 2013 ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوز و ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ و دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر اﭘﻞ در ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ اﭘﻞ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎزار را ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮی ﺷﮕﻔﺖ زده ﮐﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در اﻣﺮﯾﮑﺎ (forrester)ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ، ﻟﭗ ﺗﺎپ ، ﻧﺖ ﺑﻮک و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ را در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی 2008 ﺗﺎ 2015 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. از ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ pcﻫﺎ از 45 در ﺻﺪ ﺑﻪ 18 درﺻﺪ در ﺳﺎل 2015 اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺳﻬﻢ ﺗﺒﻠﺖ در ﺳﺎل 2010 ﺗﻨﻬﺎ 6 درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺳﺎل 2015 اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ 23 درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﺳﻬﻢ ﻟﭗ ﺗﺎپ و ﻧﺖ ﺑﻮک ﻫﺎ در ﺑﺎزار اﺳﺖ .

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﺗﺒﻠﺖ ﭘﺪﯾﺪه ای ﻧﻮ ﻇﻬﻮر در ﻋﺮﺻﻪ IT ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه ﺗﺒﻠﺖ و ﻧﻘﺶ آن در ﺑﺎزار IT دو ﻧﻈﺮﯾﻪ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻄﺮح اﺳﺖ . ﻧﻈﺮ اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ورودﺷﺎن از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار pc ﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی آﺳﺎن ﺗﺮ ی ﻫﻤﭽﻮن وزن ﮐﻢ، اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ و ﺣﻤﻞ آﺳﺎن و… روز ﺑﻪ روز آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﺰوی ﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﮔﺮدﻧﺪ. اﻣﺎ ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﺣﻀﻮر ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﭘﯿﺸﯿﻦ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎری داﺷﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ را ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺪام دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻣﻮرد ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

  • ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻧﻮار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮدار درﺧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟