خرید لیست قیمت فروش درجه فشار صفحه FG

برای استعلام لیست قیمت فروش درجه صفحه 4 سانتی متر FG مدل ایستاده یا تابلویی – درجه فشار صفحه 6 سانتی متر FG ساخت چین – درجه صفحه فشار خشک 10 سانتیمنر FG چین – درجه صفحه 15 سانتی متر میتوانید با 02133995816 یا فروشگاه پنو پخش یا MyCityAd.ir بشماره  02133993124 تماس بگیرید.

انواع گیج های فشار خشک

تولید کننده: FG – china
..

انواع گیج های فشار روغنی

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 15 سانتیمتر 4 بار ایستاده 500,000 ریال
درجه فشار صفحه 15 سانتیمتر 4 بار ایستاده FG-8008
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 10 بار ایستاده 180,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 10 بار ایستاده FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 10 بار تابلویی 200,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 10 بار تابلویی FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 100 بار ایستاده 180,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 100 بار ایستاده FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 100 بار تابلویی 200,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 100 بار تابلویی FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 16 بار ایستاده 180,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 16 بار ایستاده FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 16 بار تابلویی 200,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 16 بار تابلویی FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 2 بار ایستاده 180,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 2 بار ایستاده FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 2 بار تابلویی 200,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 2 بار تابلویی FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 25 بار ایستاده 180,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 25 بار ایستاده FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 25 بار تابلویی 200,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 25 بار تابلویی FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 4 بار ایستاده 180,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 4 بار ایستاده FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 4 بار تابلویی 200,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 4 بار تابلویی FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 40 بار ایستاده 180,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 40 بار ایستاده FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 40 بار تابلویی 200,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 40 بار تابلویی FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 6 بار ایستاده 180,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 6 بار ایستاده FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 6 بار تابلویی 200,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 6 بار تابلویی FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 60 بار ایستاده 180,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 60 بار ایستاده FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 60 بار تابلویی 200,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 60 بار تابلویی FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 15 سانتیمتر 10 بار ایستاده 500,000 ریال
درجه فشار صفحه 15 سانتیمتر 10 بار ایستاده FG-8008
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 15 سانتیمتر 100 بار ایستاده 500,000 ریال
درجه فشار صفحه 15 سانتیمتر 100 بار ایستاده FG-8008
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 15 سانتیمتر 16 بار ایستاده 500,000 ریال
درجه فشار صفحه 15 سانتیمتر 16 بار ایستاده FG-8008
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 15 سانتیمتر 2 بار ایستاده 500,000 ریال
درجه فشار صفحه 15 سانتیمتر 2 بار ایستاده FG-8008
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 15 سانتیمتر 25 بار ایستاده 500,000 ریال
درجه فشار صفحه 15 سانتیمتر 25 بار ایستاده FG-8008
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 15 سانتیمتر 40 بار ایستاده 500,000 ریال
درجه فشار صفحه 15 سانتیمتر 40 بار ایستاده FG-8008
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 15 سانتیمتر 6 بار ایستاده 500,000 ریال
درجه فشار صفحه 15 سانتیمتر 6 بار ایستاده FG-8008
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 15 سانتیمتر 60 بار ایستاده 500,000 ریال
درجه فشار صفحه 15 سانتیمتر 60 بار ایستاده FG-8008
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 4 سانتیمتر10 بار تابلویی 56,000 ریال
درجه فشار صفحه 4 سانتیمتر10 بار تابلویی FG-8002
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 4 سانتیمتر16 بار تابلویی 56,000 ریال
درجه فشار صفحه 4 سانتیمتر16 بار تابلویی FG-8002
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 4 سانتیمتر2 بار تابلویی 56,000 ریال
درجه فشار صفحه 4 سانتیمتر2 بار تابلویی FG-8002
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 4 سانتیمتر4 بار تابلویی 56,000 ریال
درجه فشار صفحه 4 سانتیمتر4 بار تابلویی FG-8002
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 4 سانتیمتر6 بار تابلویی 56,000 ریال
درجه فشار صفحه 4 سانتیمتر6 بار تابلویی FG-8002
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 10 بار ایستاده 63,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 10 بار ایستاده FG-8002
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 10 بار تابلویی 70,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 10 بار تابلویی FG-8002
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 100 بار ایستاده 63,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 100 بار ایستاده FG-8002
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 100 بار تابلویی 70,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 100 بار تابلویی تولید کننده FG – china

 

درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 16 بار ایستاده 63,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 16 بار ایستاده

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 16 بار تابلویی 70,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 16 بار تابلویی

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 2/5 بار ایستاده 63,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 2/5 بار ایستاده

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 25 بار ایستاده 63,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 25 بار ایستاده

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 25 بار تابلویی 70,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 25 بار تابلویی

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 4 بار ایستاده 63,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 4 بار ایستاده

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 4 بار تابلویی 70,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 4 بار تابلویی

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 40 بار ایستاده 63,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 40 بار ایستاده

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 6 بار ایستاده 63,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 6 بار ایستاده

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 6 بار تابلویی 70,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 6 بار تابلویی

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 60 بار ایستاده 63,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 60 بار ایستاده

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 60 بار تابلویی 70,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتیمتر 60 بار تابلویی

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشارصفحه 6 سانتیمتر 2/5 بار تابلویی 70,000 ریال
درجه فشارصفحه 6 سانتیمتر 2/5 بار تابلویی

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشارصفحه 6 سانتیمتر 40 بار تابلویی 70,000 ریال
درجه فشارصفحه 6 سانتیمتر 40 بار تابلویی

تولید کننده: FG – china
..