سامانه های بانکداری مجازی

– سامانه های بانکداری مجازی:

1 -3 سامانه موبایل بانک: نرم افزاری که دریافت خدمات بانکی ر از طریق موبایل در هر مکانو زمان میسر می نماید، این نرم افزار بر اساس تکنلوژیو سیستم عاملهای موبایل Java و Android و غیره پرکاربرد توسط بانکها تولید و در اختیار مشتریان قرار می گیرد. نحوه تبادل اطلاعات آن از طریق موبایل با سرور اارائه  کنده سرویس که در مرکز اده بانک مستقر شده است از طریق بستر ارتباطی SMS یا GPRSمی باشد به این صورت که درخواست مشتری توسط نرم افزا رمزنگاری شدهو از طریق بستر ارتباطی به سرور مربوطه ارسال می شود، پس از بررسی درخواست و در صورت نیاز اعمال تغیرات در بانک اطلاعات، پاسخ به کاربر ارائه  می گرد و عملیات صورت می پذیرد.

ارایه درگاه پرداخت بانک ePayBank.ir برای استفاده سایتها و وبلاگهای ایرانی در اینترنت

خدمات بانکی مجاز از طریق موبایل بانک به شرح ذیل می باشد:

1-1 -3 انتقال وجه به کارت.

2-1 -3 انتقال وجه به سپرده.

.صورتحساب دریافت 3-1 -3

.قبض پرداخت 4-1 -3

5-1 -3 خرید شارژ سیم کارتهای اعتباری.

6-1 -3 مدریت چک جهت ثبت اطلاعاتو مشاهده وضعیت چکهای صادره.

7-1 -3 مدریت تسهیلات جهت مشاهده وضعیت تسهیلات.

8-1 -3 اطلاع رسانی نرخ ارز.

9-1 -3 جستجوی شعب بانک مربوطه.

GPRS وSMS طریق از ارتباط 10-1 -3

1-1 -3 امکان دریافت و بروزرسانی خودکار سپرده هاو کارتهای مشتری.

12-1 -3 بروز رسانی و مشاهده آخرین وضعیت سپردهو کارت.

13-1 -3 امکان اضافه کردن کارتهای بانکهای عضو شبکه شتاب.

14-1 -3 مسدود کردن کارت بانکی.

15-1 -3 تغیر رمز دوم کارت بانکی.

16-1 -3 نمایش تاریخچه انتقال وجه های انجام شده.

17-1 -3 نمایش سقف روزانه،انتقال روزانه،سقف ماهانه،میزان انتقال ماهانه،حداقلو حداکثر هر انتقال.

18-1 -3 اعلام شماره شبای بانکی.

19-1 -3 نمایش آخرین وضعیت نوع سپردهو نرخ سود.

20-1 -3 امکان استفاده از برنامه با گوشی های لمسی (Touch) به جهت داشتن آیکون.

21-1 -3 امکان اارائه  نسخه بدون عکس و ساده جهت گوشی های با قدرت پردازش کمتر.

2-3 سامانه تلفن بانک : ارائه  خدمات بانکی از طریق تلفن ثابت را فراهم می نماید. در این شیوه بانکها با طراحی نرم افزار مربوطه و نصب آن برروی سرور مربوطهو اتصال خطوط مخابراتی ویژه E1 به کارت Interactive Voice Response) IVR) متصل به سرور تلفن بانک، این امکان را فراهم می نمایند که مشتری با برقرار نمودن تماس با شماره تلفن مربوطه، بتوانند با راهنمایی مرحله به مرحله که توسط اپراتور خودکار تلفن گویا صورت می پذیرد، عملیات بانکی مورد نظر خود ر انجام دهد. خدمات بانکی مجاز قابل ارائه  به شرح ذیل می باشد:

1-2 -3 انتقال وجه کارت به کارت داخلی.

2-2 -3 انتقال وجه سپرده به سپرده داخلی.

3-2 -3 انتقال وجه بین بانکی از طریق ساتناو پیا.

4-2 -3 دریافت صورتحساب کارت بانکیو سپرده به صورت گویاو فاکس.

5-2 -3 پرداخت قبوض شرکتهای خدماتی (آب,برق,گاز و.).

6-2 -3 مسدود نمودن کارت بانکی.

7-2 -3 پرداخت اقساط تسهیلات.

8-2 -3 درخواست ابطال برگه چک از طریق شماره سریال مندرج برروی آن.

9-2 -3 تغیر رمز دوم کارت.

10-2 -3 اعلام شماره شبای بانکی سپرده.

3 -3 سامانه اینترنت بانک: همزمان با گسترشو همگانی شدن اینترنت در سطح جهان، بانکها نیز سعی نمودند تا از این فرصت استفاده نموده تا برخی از خدمات خود را بر این بستر ارائه  دهند تا جایی که امروزه ارائه  خدمات بانکی از طریق اینترنت جزء خدمات ضروری هر بانک است و بانکی که این خدمت را ارائه  ندهد عملاً بخش عمده مشتریان خود که تمایل به بکارگیری از خدمات بانکداری الکترونیک و مجازی می باشند ر از دست خواهد داد. با بکارگیری از این سمانه، مشتریان بانکها می توانند در هر مکانو زمان خدمات بانکی را دریافت نمایند. در این شیوه به این صورت اقدام می شود که پس از طراحی نرم افزار Web Base توسط زبان های برنامه نویسی Java,ASP.NET و غیره،آدرس سایت خریداری شده و با اتصال IP Valid اینترنتی که از مخابرات یا شرکتهای سرویس دهنده اینترنت دریافت می شود نرم افزار در آدرس مربوطه بارگذاری و انتشار می یابد. امنیت آن نیز در بستر اینترنت از طریق خریداری و اعمال گواهینامه Secure Socket Layer) SL) از یکی شرکتهای متعبر ارائه  کنده آن در وب سایت اینترنت بانک می باشد. تا برقراری ارتباط میان سرویس دهنده و سرویس گیرنده ایمن گرد. به این صورت که ضمین می کند که اگر اطلاعات حین انتقال مورد سرقت قرار گرفت، برای رباینده قابل دركو استفاده نباشد که این کا را با کمک الگوریتم های رمزنگاری و کلیدهای رمزنگاری نامتقارن و متقارن انجام می دهد. خدمات بانکی مجاز قابل اارائه  در آن به شرح ذیل می باشد:

1-3 -3 افتاح انواع سپرده های بانکی.

2-3 -3 رویت وضعیت و موجودی تمامی سپرده ها.

3-3 -3 انتقال وجه کارت به کارت داخلی و به کلیه کارتهای عضو شبکه شتاب.

4-3 -3 انتقال وجه بین بانکی ساتناو پایا.

5-3 -3 انتقال وجه مستمر پایاجهت پرداخت اقساط تسهیلات سایر بانکها.

6-3 -3 انتقال وجه دسته ای از یک سپرده به چند سپرده جهت پرداخت حقوق کارکنان.

7-3 -3 دریافت موجودی کارتهای بانکی داخلی و عضو شبکه شتاب.

8-3 -3 اارائه  صورتحساب کارت، سپرده، پرونده اعتباری (کارت اعتباری).

9-3 -3 مدریت چک جهت ثبت اطلاعاتو مشاهده وضعیت چکهای صادره.

10-3 -3 مدریت تسهیلات جهت مشاهده وضعیت تسهیلاتو پرداخت قسط.

1-3 -3 پرداخت قبوض تکیو دسته ای.

12-3 -3 خرید شارژ سیم کارتهای اعتباری.

4 -3 درگاه پیامک SMS: با ظهور موبایل این امکان فراهم گردید که بانکها بتوانند خدمات بانکی خود را از این بستر ارائه  نمایند. در این خصوص نرم افزارهای بانکی طوری طراحی گردید که پس از انجام تراکنش برداشت وجه، خرید کالا، انتقال وجهو سایر عملیات تعریف شده، پیامک آن تولیدو از طریق بستر ارتباطی به شرکت سرویس دهنده طرف قراراد با بانک تحویل می شود. شرکت سرویس دهنده نیز با اضافه کردن شماره ای که برای بانک اختصاص اده است پیامک را به اپراتور مربوطه ارسال نموده تا به مشتری تحویل گرد. همچنین بانکها می توانند از این بستر جهت اطلاع رسانی یا تبریک مناسبتها به مشتری استفاده نمایند. خدمات بانکی که از این طریق صورت می پذیرد به شرح ذیل می باشد:

1-4 -3 ارسال پیامک در موقع واریز، برداشت و انتقال وجه از سپرده و کارت بانکی.

2-4 -3 ارسال پیامک به بمنظور یادآوری پرداخت و دیرکرد اقساط تسهیلات.

3-4 -3 ارسال پیامک در موقع پرداخت قبوض و خرید شارژ سیم کارتهای اعتباری.

4-4 -3 ارسال پیامک خرید کالاو خدمات از پیانه های فروش (کارتخوان) کشور با شرح کامل نام بانکو کد پذیرنده.

5-4 -3 ارسال پیامک در موقع واریز سود.

6-4 -3 ارسال پیامک در موقع تغیرات در سپرده ها، تسهیلاتو کارتهای بانکی مشتری.

7-4 -3 ارسال پیامک در موقع ورود به سمانه اینترنت بانک و موبایل بانک.

8-4 -3 ارسال پیامک در موقع برگشت چک.

9-4 -3 ارسال پیامک در موقع افتاح سپرده.

5 -3 درگاه پرداخت الکترونیکی (اینترنتی) E-Payment Gateway: با بکارگیری بستر اینترنت این امکان فراهم گردیده است که پرداخت الکترونیک به عنوان یکی از بسترهای تجارت الکترونیک جایگاه ویژه ای پیدا کند، در این روش مشتریان بانکها میتوانند با استفاده از کارتهای بانکی خود، در بستر اینترنت اقدام به پرداخت بهای کالا یا خدمات ارائه  شده در فروشگاه های اینترنتی را داشته باشند. نحوه طراحیو امن سازی این درگاه نیز همانند سامانه اینترنت بانک می باشد. خدمات بانکی مجاز که از طریق درگاه پرداخت اینترنتی ارائه  می شود شامل

1-5 -3 پرداخت بهای کالا یا خدمات از طریق تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب.

2-5 -3 ایجاد محیطی امنو ساده جهت وارد کردن اطلاعات کارت بانکی کاربر.

3-5 -3 نمایش نام فروشنده، مبلغ کل خرید به عددو حروف جهت اطمینان کاربر از صحت خرید.

4-5 -3 وارد کردن مشخصات کارت بانکی از طریق صفحه کلید مجازی به بمنظور بالا بردن امنیت حفظ و نگهداری اطلاعات کاربر.

5-5 -3 نمایش مبلغو نام فروشنده در صفحه پرداخت جهت یادآوری مجدد اطلاعات پرداخت به کاربر.

6-5 -3 نمایش مراحل انجام کار در بالای صفحه پرداخت به صورت گرافیکی به کاربر.

7-5 -3 مشاهده تراکنشهای خریدو ارائه  آن به صورت فرمتهای رایج Excel , PDF به فروشنده.

8-5 -3 اارائه  گزارش به صورت صعودی و نزولی بر اساس تاریخو مبلغ تراکنش به فروشنده.

9-5 -3 امکان فیلتر براساس نوع تراکنش، مبلغ، تاریخ، شماره پیگیری وضعیت تراکنش به فروشنده.

10-5 -3 جداسازی سه مرحله ای بررسی خرید، پرداختو اطلاع به فروشنده جهت کنترل بهتر.

4- سامانه های تبادلات الکترونیکی بین بانکی:

1-4 شماره شبا : در واقع عبارت است از شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار “شبا” نامیده می شود، که به منظور تسهیل و استاندارد سازی مبادلات بین بانکی و بین الملی بانکها تعریف و تبین شده است و در تمام سامانه های پرداختو انتقال وجه بین بانکی که از طریق سپرده صورت می پذیرد بکار گرفته می شود. طول این شماره 26 کاراکتر بوده و در آن مجاز به استفاده از حروف انگلیسی (A-Z) و یا اعداد انگلیسی (0-9) بوده و از هیچ کاراکتر دیگر از جمله اعدادو حروف فارسی نمی توان استفاده نمود.)

در بخش CC حروف اختصاری کشورهایی که بر اساس استاندارد ISO-316-1 محاسبهو درج شده که در ایران این کد با IR مشخص می شود.بخش CD رقم کنترلی است که توسط الگوریتمی در زمان تولید شماره شبا ،محاسبه شده است. در موقع کنترل و صحت سنجی آن نیز از الگوریتم دیگری استفاده می شود.

بخش BBAN شناسه یکتا می باشد که یک حساب خاص در یک بانک را در یک کشور خاص مشخص می نماید. در بخش کد بانک، عددی سه رقمی درج می شود که این عدد شناسه یکتا بانکها در بانک مرکـزی مـی باشـد. در قسمت کد نوع حساب (سپرده یا تسهیلات) ارقام 0 تا 3 به صورت ذیل درج می شود:

بخش شماره حساب نیز در واقع همان شماره حسابی می باشد که پس از افتاح توسط هر بانک بر اساس ساختاری که تعریف شده، شکل می گیردو عیناً در این بخش قرار می گیرد. چنانچه شماره حسابی کمتر 18 رقـم بـود بـه تعداد ارقامی که کسر دارد عدد صفر پشت شماره حساب قرار گرفتهو به شماره شبا منتقل می گردد.

“شبا “جایگزین شماره حساب های فعلی نمی شود، بلکه به عنـوان یـک شـماره ی اسـتاندارد در کنـار آنهـا قـرار میگیرد. در این خصوص برای هر حساب یک “شبا” ی مخصوص به آن حساب وجود دارد.”شبا “برای انواع حساب ها مانند جاری، سپرده، تسهیلاتو نظایر آن می تواند مورد اسـتفاده قـرار گیـر د. وجـود

“شبا” مزایای زیر را برای مشتریان و بانک دربر دارد:

1- “شبا” تمام اطلاعات یک شماره حساب معمولی را دارد. با دانستن “شبا” می توانید وجه را به آن منتقـل کرده یا از طریق آن پول دریافت کنید، بدون این که نگران سایر جزئیات حساب باشید.

2- برای حواله هایی که از “شبا” در آنها استفاده می شود، نیاز به دانستن، ذکرو کنترل هیچگونـه اطلاعـاتی نظیر نام بانک، نام یا کد شعبه، شماره حساب، نوع حسابو درگیری با کدهای مختلفو گوناگون ندارید.تمامی این داده ها در ” شبا” وجود دارند.

3- اگر اشتباه یا سهوی در ورود “شبا” پیش آید، سمانه های بـانکی از اشـتباه مشـتری (در اعـلام شـبا) یـا متصدی بانک (در ورود اطلاعات شبا) آگاه شده و آن را گزارش می کند.به این معنی که اگر مشـتری یـا متصدی بانک می کند که اشتباهی رخ داده است و باید “شبا” ی وارد شده مجددا کنترل شود.این سـازو کـار “شـبا ” یک یا چند رقم از “شبا” را اشتباه وارد کند، سیستم با کنترل محتوای “شبا” بـه او اعـلام امکان خطای مشتری و متصدی بانک در ورود اطلاعات حساب و ارسال وجه به حساب های دیگر را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد.

4- سمانه های حواله الکترونیکی کشور “ساتنا” و “پایا” بر اساس “شبا” فعالیت می نمایند، بنابراین دانستن “شبا”ی حساب برای انجام حواله بین بانک ها برای همه مشتریان بانک ها ضرورت دارد.

2-4 ساتنا – سامانه تسویه ناخالص آنی (RTGS) :

در راستای گسترشو توسعه اتوماسیون عملیات بین بانکیو همچنین ارتقاء سطح کیفی تبادلات و کاهش هزینه و زمان انجام مبادلات بین بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرح نظام جامع پرداخـت را در قالـب پـروژه های گوناگون از جمله استقرارو پیاده سازی سمانه تسویه ناخالص آنی ساتنا به اجرا گذاشته است.ساتنا سامانه ای است که در آن پردازشو تسویه مبادلات بین بانکی به صورت آنیو تک به تک انجام می گیرد.با پیاده سازی کامل این سامانه امکان جابه جایی و انتقال وجوه مشتریان در بین شعب بانکهای مختلف کشور به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به تبادل چک رمزدار، وجه نقد، چکهای مسافرتی، ایران چکو غیره فراهم شده است. اعمال مطلوب تر سیاستهای پولی، افزایش توانایی نظام بانکی در مدریت منابع مالیو مدریت نقدینگی بازار دیگر مزایای ساتنا می باشد.از ویژگی های این سامانه شامل:

– زمانی که دستور پرداخت از طرف بانک صادر می شود، بلافاصله در این سامانه پردازش صورت می گیرد.

– مبادلات به صورت تک به تک و یا با مبالغ ناخالص به سامانه انتقال می یابد.

– مبادلات بدون تاخیرو با همان مبالغ ناخالص تسویه می شود.

– وجود بسترهای ارتباطی بسیار امن که باعث افزایش رضایت مشتریان هنگام جابه جایی وجوه می شود. امروزه مشتریان بانکها می توانند با مراجعه به شعب بانک خود، از متصدیان مربوطـه درخواسـت حوالـه سـاتنا بـه حسابی در بانک دیگر بنمایند. خدمات ساتنا در حال حاضر بدون کارمزد در تمامی شعب همه بانکهاو بـرای انـواع حسابها رایه می گرد.

شرایط استفاده از خدمات انتقال وجه بین بانکی از طریق سامانه ساتنا:

– دستور پرداخت صادر شده پس از پذیرش آن توسط بانک، قطعی و غیرقابل برگشت بوده و انجام آن جـزء تعهدات بانک محسوب می شود.

– استراد وجه مورد انتقال پس از پذیرش دستور پرداخت توسط بانک به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.

– بانک متعهد است در تاریخ درخواست شده توسط مشتری (تاریخ مؤثر) وجه را به بانک ذینفع ارسال نماید.

– در صورتی که به هر دلیل تاریخ مؤثر انتقال با یکی از ایام تعطیل رسمی مصادف شود، بانـک انتقـال را در اولین روز کاری بعد از تعطیلی انجام می دهد.

– مسئولیت واریز وجه انتقال اده شده به حساب ذینفع (مقصد) در تاریخ مؤثر انتقال بر عهده بانـک ذینفـع (مقصد) است و لذا در این خصوص، مسئولیتی متوجه بانک پذیرنده دستور پرداخت (مبداء) نمی باشد.

– مسئولیت عواقب ناشی از هرگونه خطا یا اشتباه در مندرجات برگ دستور پرداخت بر عهده متقاضی انتقال وجه می باشد.

– در صورتی که به هر دلیل (مسدودی حساب مقصد، اشتباه در مشخصات حساب مقصد و نظایر آن) امکـان واریز وجه به حساب ذینفع ذکر شده در متن دستور پرداخت وجود نداشته باشد، بانک وجه مورد انتقال را با کسر کارمزد برگشت وجه، حداکثر تا پیان روز کاری بعد به حساب دستور دهنده بر می گرداند.

3-4 پیا- پایپای الکترونیکی (ACH) :

این سامانه زیرساخت اصلی مبادلات پولی بین بانکی حسابی انبوه به شمار آمدهو ستون فقرات حواله هـا و انتقـال وجه بین بانکی را در کشور تشکیل می دهد. پیا به گونه ای طراحی شده که می تواند دستور به پرداختهای متعدد را از طرف بانک دریافت، پردازشو برای انجام به بانکهای مقصد ارسال نماید. متناظراً بانکها نیز می توانند دسـتور پرداختهای مشتریان خود را به صورت انفرادی یا انبوه دریافتو برای پایپایو انجـام در بانکهـای مقصـد بـه پایـا ارسال کند.سمانه پایپای الکترونیک در درون خو درای دو هسته جداگانه « انتقال» اعتباریو « برداشت وجه»است که ارائه  خدمات ارزش افزوده را برای بانکها میسر می سازد.

هسته انتقال اعتبار یا انتقال مستقیم همانند یک سمانه حواله بین بانکی عمل می نماید بـا ایـن تفـاوت کـه ایـن سامانه علاوه بر پذیرش حواله های انفرادی قادر خواهد بود تا حواله های انبوه شامل تعـداد بسـیار زیـادی دسـتور پرداخت را نیز از بانکهاو مشتریان آنها دریافتو پردازش نماید. سقف انتقال وجـه بـرای هـر تـراکنش یـا دسـتور پرداخت کمتر از 150 ملیون ریال می باشد.

خدمات قابل ارائه  سامانه پیا:

این سمانه از دو هسته کاملاً مستقلو مجزا (واریز مستقیمو برداشت مستقیم) تشکیل شده است و خدمات زیر از طریق سمانه پایپای الکترونیکی (پیا) به مشتریان سیستم بانکی ارائه  می شود:

الف- واریز مستقیم :

شیوه ای از پرداخت است که طی آن صاحبحساب به بانک خود اجازه میدهد در زمانهای خاص، مبلغ یا مبـالغی را از حساب وی برداشت نمایدو به حساب اشخاص ذینفع در بانکهای دیگر انتقال دهد. از جملـه مـوارد اسـتفاده واریز مستقیم برای مشتریان حقیقیو حقوقی بانک می توان به امکان پرداخت های دسـته ای نظیـر مـوارد ذیـل اشاره کرد:

– پرداخت دستمزد، حقوق و مستمری کارکنان.

– پرداخت سود سهامو اوراق بهادار.

– پرداخت و تسویه بهای خدماتو کالا.

– پرداخت اقساط خرید کالا، وامو تسهیلات بانکی.

– پرداخت اجاره بها.

– حواله های بین بانکی انفرادی.

– و سایر حواله هایی که از طریق شماره شبا به صورت انفرادی یا گروهی صورت می پذیرد.

ب- برداشت مستقیم:

شیوهای از انتقال وجه است که در آن مشتری، بانک را مجـاز مـی نمایـد بـه طـور خودکـار مبـالغ مشخصـی را در زمانهای تعیبن شده از حسابهای اشخاص دیگر در بانکهای مختلف برداشتو به حساب وی واریز نماید. این امر با توافق قبلی طرفین (مشتریان بدهکارو بستانکار) صورت میپذیرد.

از جمله موارد استفاده برداشت مستقیم برای مشتریان حقیقیو حقوقی بانک می توان به برداشت های دسته ای از جمله موارد ذیل اشاره کرد:

– پرداخت مبلغ قبوض خدمات شهری (آب، برق، گاز و .)

– تسویه صورتحساب – پرداخت اجاره بهای مسکن – پرداخت آبونمان نشریات – پرداخت اقساط خرید کالا، وام و تسهیلات بانکی – پرداخت مالیاتو عوارض – پرداخت حق بیمه – پرداخت حق عضویت باشگاههاو شهریه مدارس یا دانشگاهها

– و غیره

لازم به ذکر است برای برداشت مستقیم قبض ها، مالیات، عوارض و. از حساب مشتریان باید قـبلاً قـراراد /تفـاهم نامه لازم میان مشتریو هر یک از سازمانهای متبوع یا اشخاص دیگر برای برداشت از حساب آنان صـورت گرفتـه باشدو آنان مجاز به برداشت وجه از حساب در دوره های زمانی مشخص شده باشند.

برتری خدمات این سرمانه نسبت به شرایط فعلی، آن است که در حال حاضر برای پرداخت حقوق یا سود سهام و.، به منظور سهولت امر، حساب طرفین باید در یک بانک باشدو مشتریانو کارکنان، مجبور به افتـاحو یـا معرفـی حساب در بانکهای طرف قراراد سازمانهای مورد نظر هستند. اما با استفاده از سـمانه «پایـا » حسـاب سـازمان پرداخت کننده میتواند در یک بانک و حساب کارکنانو مشتریان در بانکهای مختلـف و در انـواع مختلـف باشـد.

همچنین برای پرداخت اقساط تسهیلات دیگر نیازی به مراجعه بـه شـعب بانـک تسـهیلات دهنـده نخواهـد بـودو مشتری از هر بانک که حساب داشته باشد میتواند از طریق سمانۀ مزبور قسط خود را پرداخت نمودهو یا از بانک خود درخواست نماید مبلغ قسط را در یک تاریخ مشخص (مثلاً تاریخ سررسید) از حساب وی برداشت و بـه بانـک تسهیلات دهنده منتقل کند .

سمانه پایاپای الکترونیکی به گونه ای طراحی شده که قادر است شـبانه روزو در تمـامی روزهـا از بانکهـا دسـتور پرداخت دریافت نماید .این ویژگی به بانک ها امکان می دهد تا بتوانند این خدمت را از طریق اینترنت، تلفن همراه و نظایر آن به مشتریان ارائه  نماید.

مزایای استفاده از سامانه پایا:

– کاهش تعداد حسابها: هر مشتری میتواند فقط از یک حساب در یک بانـک بـرای تمـامی دریـافتی هـاو پرداختیهای خود استفاده نمایدو دیگر نیازی به افتاح حسابهای متعدد در چند بانک نخواهد داشت.

– کاهش مراجعات به شعبو کاهش تردهای درونشهری.

– تسریع در انتقال وجوه بین بانکها.

– کاهش استفاده از اسکناسو ایرانچکو چکهای بین بانکی بـرای انتقـال وجـوه بـین بـانکی: اسـتفاده از سامانه پایا به دلیل عدم نیاز به حمل و نقل چک، عدم نیاز به مراجعه به بانک گیرنده وجـه و عـدم وجـود خطر مفقود یا سرقت شدن چک، موجب افزایش ضریب امنیت نقل و انتقالات پولی و سرعت در حواله وجه به حسابهای موجود در سایر بانکها میگرد.