بایگانی برچسب: s

آبشار نسروا

آبشارهای زیبای نسروا

آبشارهای زیبای نسروا که بخشی از هدایای الهی به طبیعت و سـرزمین کهـن دامغان است در ٢٠کیلومتری شمال شرقی شهر دیباج واقـع انـد شـده . مسـیر مناسب برای دستیابی به آبشارها بدین گونه است که پس از طی ٩ کیلـومتر از جاده اصلی دیباج بـه گلوگـاه اولـین جـاده خـاکی سـمت راسـت خـود را ١٢کیلومتر طی می نمایید تا به رودخانه و مزرعه سرسبزی برسـید . سـپس جـاده کنار رودخانه را به سمت شرق 4 کیلومتر ادامه داده تا بـه انتهـای جـاده و بـه ابتــدای ورودی تنگــه و دره نســروا بــا درختان ارس و جریان زلال آب برسید سپس مسیر روح پـرور تنگـه و رودخانـه را  ٤٥ دقیقه پیاده طـی میـنماییـد تـا بـه تلاقـی آب از دو مسـیر جنـوبی و شـرقی  می رسید که ادامه هر یک از این دو صورت، جداگانه شما را به آبشار تقریبـاً مجـاور یکدیگر می رساند. آبشار اول خود مشتمل بر دو آب ریز نسبتاً مرتفع اسـت کـه در پایین و در درون تنگه بالایی قرار گرفته است که بسیار پرجاذبه و دیدنی است امـا آبشار دوم که در مسیر شرق رودخانه است آبشاری بلنـد و بسـیار مسـحور کننـده است ارتفاع این حدود ٢٢ متر است و جریان آب آن خنک و دائمی است که از دامنه های کوههای مرتفع امام ابوالقاسـم و کهکشان تأمین گردد . آبشار نسروا با بیشترین زیباییهای طبیعی و جذابیتهای گردشگری چشـم و گـوش و دل هـر علاقمند به طبیعت را می نوازد و محیطی مناسب برای گذراندن ساعات بیکاری و فراغت را فراهم می آورد.

ادامه خواندن آبشار نسروا