بایگانی برچسب‌ها: ارتباط جنسی

دوران نامزدی عاشق

دوران نامزدی

نامزدی وعده ی ازدواج هم نامیده می شود. نامزدی قراردادی است که بـه موجـب آن، طرفین توافق میکننـد در آینـده بـاهم ازدواج کننـد . تفـاوت دوران آشـنایی بـا دوران نامزدی در همین توافق است . در دوران آشنایی، هیچ کدام از افراد تعهدی برای ازدواج بـا دیگری ندارند. هرچند در دوره آشنایی افراد به قصد ازدواج باهم ارتباط دارند و باهم آشنا میشوند، اما این بدین معنی نیست که الزاماً در پایان آشـنایی بـه یکـدیگر وعـده ی ازدواج دهند و باهم نامزد شوند . زمانی که هردو نفر به قدری باهم آشنا شدند که تصمیم به ازدواج گرفتند، از آن زمان تا زمان عقد رسمی، دوران نامزدی محسوب میشود. ادامه‌ی خواندن

علایم هشدار دهنده در ازدواج

علایم هشدار دهنده در ازدواج

 خانم دکتر گلدریک «خانواده درمانگر»، فهرست زیر را از علائم هشدار دهنده ی ازدواج تهیه کرده است. این فهرست به ترتیب اولویت تهیه شده است و هـر چـه کـه یـک عامل در مرتبهی بالاتری باشد احتمال مسأله دار شدن ازدواج و نهایتاً طلاق بالاتراست. ادامه‌ی خواندن

  • سمنددر همدان