بایگانی برچسب: s

منابع آب استان البرز

منابع طبیعی استان البرز
منابع آب استان البرز
هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم . سوره انبیاء آیه 30
منابع آب استان البرز به دو دسته آب های سطحی و زیر زمینی تقسیم می شوند:
الف ) آب های سطحی : ارتفاعات شمالی استان البرز سرچشمه رودهای دائمی از جمله کرج ، طالقان و کردان است. در جنوب استان البرز به دلیل بارش کم، بیشتر رودها به شکل فصلی یا اتفاقی دیده می شوند. ادامه خواندن منابع آب استان البرز