بایگانی برچسب‌ها: افزایش فروش اینترنتی

بازاریابی جدید

بازاریابی جدید
پایان گرفتن جنگ سرددر دهه 1990 به آزاد شدن منابع و فزونی گرفتن نیاز به محصولات سرمایه ای برای ایجاد زیر ساخت های مناسب اقتصادی انجامید. در این دوران اروپای غربی به ایجاد بازاری مشترک و اروپای شرقی به صورت بازاری آماده برای محصولات غربی درآمد. از سوی دیگر بدهیهای خارجی بسیاری از کشورها را فلج کرد. این کشورها با وجود نیازمندی فراوان، با مشکل قدرت خرید روبرو شدند، ازاین رو کشورهای پیشرفته برای کسب بازار به رقابت پرداختند. در این زمان استفاده از شیوه ها و فنون بازاریابی مورد توجه قرار گرفت. بررسی ها نشان داده که ناموفق بودن شرکتها از ناتوانی دربهره گیری از فنون بازاریابی است. این شرکت ها تحولات بازار و تغییرات الگوی مصرف را نادیده گرفتندوکسب سود بیشتر را به رضایت مشتری ترجیح دادند. اماموفقیت شرکت های تری ام. ومک دونالدزازکه از توجه دقیق به نیاز مشتری، بازاروانگیزه کارکنان در راستای افزون برکیفیت محصولاتشان سرچشمه می گرفت، سبب شد تا تدوین استراتژی کارای بازاریابی دراولویت قرار گیردواغلب شرکتهای کوچک وبزرگ رفته رفته از تفاوت بین فروش وبازاریلبی آگاه شوند. برای سازمان های غیر تجاری، مانند موزه ها، دانشگاه ها مراکز دینی ونهادهای دولتی، بازاریابی به منزله ی روش ووسیله ای برای ارتباط با مردم است.

برای بازاریابی گوگلی و بهینه محصولات خویش برای موتورهای جستجوگر همچون گوگل و یاهو میتوانید در سایت آگهی شهر من بنشانی mycityad.ir ثبت نام کنید و سپس با درج آگهی ستاره دار میتوانید محصولات خویش را رتبه یک Google کنید و با گرفتن سفارش از مشتریان خود هزینه تبلیغات را براحتی درآورید و سود سرشاری را کسب کنید.
ادامه‌ی خواندن

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﺮﻓﯿﻌﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﺮﻓﯿﻌﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ

آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﺮﻓﯿﻌﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ازﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﻓﺮوش ﺣﻀﻮری، ﭘﯿﺸﺒﺮدﻓﺮوش ورواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوش ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺗﺮﻓﯿﻌﺎت ﯾﺎارﺗﻘﺎﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ، ﺗﺮﻏﯿﺐ واﺛﺮﮔﺬاری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺎﻣﻼﺑﺎﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ.

با درج آگهی ، تبلیغ ، تبلیغات ، نیازمندی در mycityad.ir هزینه تبلیغاتی شما در سایتهای دیگر آگهی کاهش می یابد زیرا آگهی شهر من مطابق با اصول SEO یا بهینه سازی موتورهای جستجو طراحی و برنامه نویسی شده است و آگهی های درج شده در آگهی شهر من نیز از این اصول تبعیت می کنند. بهینه سازی ویژه ای روی آگهی های ستاره دار انجام می پذیرد.

کاهش هزینه تبلیغاتی  در شرایط رکود بازار با درج آگهی در mycityad.ir امکان پذیر است.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﯿﺎزﺑﻪ ﺗﺮﻓﯿﻊ راﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزد:

ادامه‌ی خواندن

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮزﯾﻊ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮزﯾﻊ

ﺳﯿستم ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﺗﻌﺪادزﯾﺎدی ازاﻓﺮادوﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ازﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻣﺬاﮐﺮات، ﻣﺨﺎﻃﺮات، اﻣﮑﺎﻧﺎت واﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺑﺎﻫﻢ درارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ. ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﺗﻮزﯾﻊ دراﯾﻦ ﺳﯿﺴﻨﻢ ارﺗﺒﺎط دﻫﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪات وﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮدی وﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

mycityad.ir سایت مرجع نیازمندیهای استانی و شهری سراسر ایران می باشد.

mycityad.ir دارای رتبه های نخست لیست نتایج جستجو در Google,Bing,Yahoo می باشد و درج اگهی در mycityad.ir نیز همین تاثیر را برای خود خواهد داشت.

با درج آگهی در mycityad.ir میتوانید خدمات خود را معرفی نمایید و بازدید بدست بیاورید

ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه وﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮاﺳﺖ:

ادامه‌ی خواندن