بایگانی برچسب: s

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮزﯾﻊ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮزﯾﻊ

ﺳﯿستم ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﺗﻌﺪادزﯾﺎدي ازاﻓﺮادوﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ازﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻣﺬاﮐﺮات، ﻣﺨﺎﻃﺮات، اﻣﮑﺎﻧﺎت واﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺑﺎﻫﻢ درارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ. ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺗﻮزﯾﻊ دراﯾﻦ ﺳﯿﺴﻨﻢ ارﺗﺒﺎط دﻫﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪات وﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮدي وﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

mycityad.ir سایت مرجع نیازمندیهای استانی و شهری سراسر ایران می باشد.

mycityad.ir دارای رتبه های نخست لیست نتایج جستجو در Google,Bing,Yahoo می باشد و درج اگهی در mycityad.ir نیز همین تاثیر را برای خود خواهد داشت.

با درج آگهی در mycityad.ir میتوانید خدمات خود را معرفی نمایید و بازدید بدست بیاورید

ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه وﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮاﺳﺖ:

ادامه خواندن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮزﯾﻊ