بایگانی برچسب: s

دليل ايجاد افسردگی

دليل ايجاد افسردگی و ناراحتی های روحی
امروزه حتی گروهی از مردم که از وضعيت معيشتی و تفريحی مناسبی برخوردارمی باشند، همواره در افسردگی و نااميدی به سر برده و از زندگی خود خشنود نمی باشند.
عارف بزرگ سعدی می گويد:
هردم از عمر می رود نفسی / ای که پنجاه رفت و در خوابی
چون نگه می کنم نماند بسی / مگر اين پنج روز دريابی

برای خيلی از مردم، زندگی به گذران عمری زجر آور تبديل شده که حتی اگر کمبودی نيز درآن وجود نداشته باشد، زندگی مفهوم واقعی خود را از دست داده و به حياتی کسالت آور، بی رنگ، يکنواخت و خسته کننده تبديل شده است. تی اس اليوت (T.S. Eliot) شاعر امريکايی می گويد: “کجاست آن زندگی ای که ما با زندگی کردن از دست داده ايم؟”
(?where is the life we have lost in living) 

ادامه خواندن دليل ايجاد افسردگی