بایگانی برچسب: s

ﺑﺘﻦ ﻫﺎي وﯾﮋه

ﺑﺘﻦ ﻫﺎي وﯾﮋه
ﺑﻪ ﺑﺘﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ وﯾﮋه ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺑﺘﻦ ﻫﺎي وﯾﮋه اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻣﺸﺨﺼﺎت و روش ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ، رﯾﺨﺘﻦ و ﻋﻤﻞآوردن ﺑﺘﻦ ﻫﺎي وﯾﮋه در ﻫﺮ ﭘﺮوژه، ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽﺧﺼﻮﺻﯽ ذﮐﺮ ﺷﻮد. ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺘﻦ ﻫﺎي وﯾﮋه، ﮐﻪ داراي ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

تبلیغات هوشمند خدمات ساختمانی با درج آگهی در mycityad.ir امکانپذیر هست.
ادامه خواندن ﺑﺘﻦ ﻫﺎي وﯾﮋه