بایگانی برچسب: s

پروبیوتیک

پروبیوتیک ها

باکتریهـا سـالیان دراز بـه عنـوان دشـمنان انسـان شـناخته می‏ شـدند، از ایـن رو ابتـدا تصـور میشـد کـه بایـد بـا تمـام آنهـا مبـارزه کـرد، امـا امـروزه می‏ دانیـم در سـاخت داروها، هورمون ها، واکسـنهـا، آنزیمهـا و… از میکـرو ارگانیسـمها بـه عنـوان یـک جـزء اصلـی در فرآینـد تولید اسـتفاده مـیشود .

دانشجویان پزشکی و پزشکان عزیز میتوانند خدمات خویش را در mycityad.ir درج آگهی کنند.

در صورتیکه مقاله پزشکی ترجمه کرده اید، میتوانید با استفاده از ePayBank.ir آن را بفروش برسانید و برای خود کسب و کار نوپا و همیشگی را راه اندازی نمایید.
ادامه خواندن پروبیوتیک