بایگانی برچسب: s

سد شهید شاهچراغی

سد شهید شاهچراغی

سد شهید شاهچراغی تجلی اراده برای آبادانی دامغان

این سد در ١٢ کیلومتری شمال شهر دامغان و در کنار تنگه ای موسوم بـه بـز پل و مجاور کوه چکل شیر و بر روی رودخانه چشمه علـی بسـته شـده اسـت . هدف از ساخت سد، انتقال آب رودخانه چشمه علی جهـت آبیـاری قسـمتی از اراضی دشت جنوبی شهرسـتان و نیـز کنترل و جلوگیری سیلابهای شمالی و نیـز در آینـده جهـت تـأمین کمبـود آب آشامیدنی شهر دامغان است. این سد چند منظوره علاوه بر ویژگیهـای بـالا، آب مورد احتیاج زراعی حدود ١٥٠٠ هکتار از اراضی دشت را کـه از نظـر کشـاورزی فوق العاده مستعد و حاصل خیز می باشد را نیز تامین می نماید. این سد از نوع شنی با هسته رسی می باشد که ارتفـاع آن از کف رودخانه ٥٧ متر و ظرفیت آبگیری آن ٤٠ میلیون متر مکعب است. طول تاج ٢٢٧ متر و ارتفـاع آن ازسـطح دریـا١٥٠٠ متر و طول مسیر آب پشت سد حدود ٦ کیلومتر می باشد. این منطقه اوقات فرح بخشی را برای گردشـگران مهیـا  می سازد ادامه خواندن سد شهید شاهچراغی