بایگانی برچسب: s

مبانی کامپیوتر

کاربرد رایانه در دانش پزشکی تحت عنوان یکی از حوزه های اصلی علم مهندسی پزشکی با هدف اصلی پردازش و تحلیل اطلاعات  پزشکی و ارتباطات بین این اطلاعات  و بیماران است. بطور کلی ارتباط رایانه با علم سلامت و پزشکی را می توان در شش سطح تقسیم بندی نمود:

درج آگهی تبلیغات نیازمندی خرید و فروش کامپیوتر ، تبلت ، لپ تاپ ، کامپیوتر جیبی، آموزش زبانهای برنامه نویسی کامپیوتر ، آموزش کنکوری و کاربردی خصوصی دروس کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد رشته های نرم افزار کامپیوتر ، فناوری اطلاعات، شبکه های کامپیوتری ، سخت افزار ، علوم کامپیوتر در mycityad.ir امکان پذیر هست.

با عضویت در درگاه پرداخت ePayBank.ir وجه خرید و فروش محصول یا کالا را بصورت آنلاین از مشتری خدمات و کالای خویش دریافت نمایید. ادامه خواندن مبانی کامپیوتر

تبلت

ﺗﺒﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﯿﺒﻮرد ﺑﻮده و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ ﻣﺠﻬﺰﻧﺪ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ و وزن اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﺪه آﻟﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را دارﻧﺪ و اﺻﻼ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﮐﺎر روي آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬاﺑﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﺎ ﻣﻞ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي ﻟﻮﺣﯽ (slate) ، ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ (Convertibles) و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ (Hybrid) ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﺗﺒﻠﺖ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ . در اﻧﺪازه ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻗﺎﻋﺪه و ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻣﺪﻟﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺎ 9٫7 اﯾﻨﭻ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ در ﺷﮑﻞ، اﻧﺪازه و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ زﯾﺎدي دارﻧﺪ . ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ دارﻧﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﺸﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ را دارد. ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎي  ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ؛ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

ارایه درگاه پرداخت بانکی ePayBank.ir برای خرید و فروش تبلت

در صورتیکه میخواهید تبلت خود را به فروش برسانید میتوانید در mycityad.ir مشخصات تبلت خود را آگهی نمایید تا در کمترین زمان ممکن به فروش برسد.

ادامه خواندن تبلت