بایگانی برچسب: s

رودبارک

رودبارک

موقعیت جغرافیائی و آب و هوای چهار فصل: رودبارک در شمال شرقی استان سمنان و حاشیه مازندران قراردارد بگونه ای که شروع منطقه جنگلی از سمت استان سمنان قسمت عمده از آن از رودبارک شروع می شـود و منطقـه کوهسـتانی اسـت و در بهــار هوای خنک همراه با بارندگی و در تابستان نیز هوا خنک و در پائیز سرما و نیز در زمستان برف بارد می و حتـی ارتفـاع برف به حدود ٥/١ متر می رسد در . ٦٥ کیلومتر از سمنان دارای جاده آسفالته اصلی از سمنان به شهمیرزاد تـا رسـم رودبـار و پس از آن دارای دو جاده خاکی است که به رودبارک منتهی می شوند فاصله بین جاده آسفالته مذکور تا نقطه شـروع منطقـه جنگلی رودبارک سفلی حدود ٥ کیلومتر است. ادامه خواندن رودبارک