بایگانی برچسب: s

جنگل سیاه خانی

جنگل سیاه خانی

جنگل سیاه خانی در شمال شهرستان دامغان و در کنار جاده دامغان ـ دیباج ـ گلوگـاه ـ بهشـهر قـرار گرفتـه اسـت . جـاده گلوگاه یکی از نزد یکترین یها راه ارتباطی بین یها دامنه جنوبی و شـمالی البـرز می باشـد کـه بخشـی از آن در محـدوده شهرستان دامغان قرار گرفته است. ادامه خواندن جنگل سیاه خانی