بایگانی برچسب: s

بهره وری سبز

بهره وری سبز کلید توسعه پایدار

امــروزه عامــل اساســی کــه میتوانــد ضمــن افزایــش مطلوبیــت محصولات و خدمــات، ســایر ذینفعــان از جملــه ســهامداران، کارکنــان، دولــت و آحــاد جامعــه را خشــنود نمایــد و ســود مناســبی را نیــز حاصــل نمایــد، توجــه بــه بهــره وری ســبز در ســازمانها میباشــد. ادامه خواندن بهره وری سبز